Ovatko Facebookin kultaiset ajat ohi? 

Some mark­ki­noin­ti \ Onko FB vie­lä relevantti?
https://www.youtube.com/watch?v=sBWkriwVLrc Teim­me vii­den artik­ke­lin sar­jan Face­book-mai­non­taan liit­tyen. Toi­vot­ta­vas­ti näis­tä on apua miet­ti­mään some-mai­non­taa yri­tyk­se­si markkinoinnissa: 
 1. Face­book, mark­ki­noin­nin kave­ri - digi­mark­ki­noin­nin ter­mit ymmärrettäviksi
 2. Ovat­ko Face­boo­kin kul­tai­set ajat ohi?
 3. Näis­tä vii­des­tä Face­boo­kin koh­den­nus­ta­vas­ta et tiennyt!
 4. Ensim­mäis­ten jou­kos­sa teko­ä­lyl­li­nen Face­book Mes­sen­ger sivuillesi?
 5. Näin digi­mark­ki­noin­ti­toi­mis­to tekee Face­book-mai­non­taa itselleen
Face­book on vii­me vuo­sien aika­na vakiin­nut­ta­nut paik­kan­sa yhte­nä digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tär­keim­mis­tä alus­tois­ta ja yhä useam­pi yri­tys halu­aa osan­sa tar­jol­la ole­vas­ta näky­vyy­des­tä. Kui­ten­kin samaan aikaan kun yri­tyk­set ohjaa­vat ala­ti kas­va­vaa osuut­ta resurs­seis­taan koh­ti tätä sosi­aa­li­sen median ylin­tä tahoa, vai­kut­taa sil­tä ettei Face­book itse ole levän­nyt laa­ke­reil­laan.

Muuttiko Facebook algoritmejään?

Buzz­Su­mon tut­ki­muk­sen mukaan brän­dien ja media­ta­lo­jen pos­taus­ten saa­ma huo­mio on las­ke­nut tämän vuo­den tam­mi­kuu­hun ver­rat­tu­na jopa 20 pro­sen­til­la. Kukaan tus­kin osaa ker­toa täy­del­lä var­muu­del­la syy­tä tähän huo­mio­ka­toon, mut­ta monia eri­lai­sia teo­rio­ta on nos­tet­tu esille.

On mah­dol­lis­ta, jopa toden­nä­köis­tä, että Face­book on muut­ta­nut algo­rit­me­jään suo­si­maan viih­teel­li­sem­pää sisäl­töä ja jät­tä­mään brän­dien lii­ken­net­tä ohjaa­vat pos­tauk­set vähem­mäl­le huo­miol­le. Eten­kin video­pos­taus­ten saa­ma huo­mio vai­kut­taa kas­va­neen run­saas­ti. Tämän kal­tai­nen muu­tos oli­si ymmär­ret­tä­vää, sil­lä luon­nol­li­ses­ti Face­book halu­aa pitää ihmi­set omal­la alus­tal­laan mah­dol­li­sim­man suu­ren osan hei­dän online-ajastaan.

Face­boo­kis­sa mark­ki­noi­van yri­tyk­sen näkö­kul­mas­ta tämä muu­tos ei sen sijaan näy­tä kovin­kaan ruusui­sel­ta, sil­lä se pakot­taa käyt­tä­mään enem­män rahaa pos­taus­ten mai­nos­ta­mi­seen halu­tun näky­vyy­den saa­vut­ta­mi­sek­si. Toki sisäl­lön laa­dul­la on hyvin­kin pal­jon mer­ki­tys­tä, joten mukau­tu­mal­la Face­boo­kin teke­miin muu­tok­siin brän­dit voi­vat sopeu­tua muu­tok­siin mark­ki­noin­tin­sa toimivuudessa.

Käyttäjien tunnistamiskyky on kasvanut

Toi­nen mah­dol­li­nen syy brän­dien pos­taus­ten saa­man huo­mion las­kuun saat­taa piil­lä Face­boo­kin käyt­tä­jis­sä. Mitä enem­män brän­dit yrit­tä­vät saa­da myy­vää sisäl­töä ihmis­ten näky­vil­le, sitä kriit­ti­sem­mik­si ylei­set asen­teet mai­non­taa koh­taan kehit­ty­vät. On siis mah­dol­lis­ta, että brän­dit eivät saa Face­boo­kis­sa huo­mio­ta enti­seen tapaan yksin­ker­tai­ses­ti sik­si, että ihmi­set alka­vat kyl­läs­tyä hei­dän fee­din­sä täyt­tä­viin brän­di­pos­tauk­siin. Tähän reak­tioon brän­dien on vas­tat­ta­va sisäl­löl­lä, joka tuot­taa kulut­ta­jil­le jota­kin lisä-arvoa, jot­ta he koke­vat sen mie­len­kiin­toi­sek­si ja tarpeelliseksi.

Facebook pysyy tärkeänä

Kai­kes­ta huo­li­mat­ta on käy­tän­nös­sä var­maa, että Face­book tulee säi­lyt­tä­mään ase­man­sa yhte­nä digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tär­keim­mis­tä kana­vis­ta myös tule­vai­suu­des­sa. Sen sijaan, se mil­lai­sel­la sisäl­löl­lä sitä tuli­si jat­kos­sa hyö­dyn­tää halut­tu­jen tulos­ten saa­vut­ta­mi­sek­si, on haas­te jon­ka kans­sa moni brän­di tulee var­mas­ti pai­ni­maan. Tähän haas­tee­seen vas­taa­mi­nen on myös digi­mark­ki­noin­ti­toi­mis­to­jen teh­tä­vä. Mei­dän tulee tun­tea kana­va jota suu­rin osa asiak­kais­tam­me käyt­tää, ja tuot­taa asiak­kail­lem­me sisäl­töä joka näkyy par­haal­la mah­dol­li­sel­la tavalla.

Tääl­tä löy­dät lisää Face­book-mai­non­nas­tam­me, mikä­li etsit kumppania!
Facebook-mainontaa Kublassa
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy