Näin digimarkkinointitoimisto tekee Facebook-mainontaa itselleen vuonna 2020 

Some mark­ki­noin­ti \ Some mak­sul­li­set kei­not \ Face­book mai­non­ta \ Digi­mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton oma FB mainonta

Teim­me vii­den artik­ke­lin sar­jan Face­book-mai­non­taan liit­tyen. Toi­vot­ta­vas­ti näis­tä on apua miet­ti­mään some-mai­non­taa yri­tyk­se­si markkinoinnissa:

 1. Face­book, mark­ki­noin­nin kave­ri - digi­mark­ki­noin­nin ter­mit ymmärrettäviksi
 2. Ovat­ko Face­boo­kin kul­tai­set ajat ohi?
 3. Näis­tä vii­des­tä Face­boo­kin koh­den­nus­ta­vas­ta et tiennyt!
 4. Ensim­mäis­ten jou­kos­sa teko­ä­lyl­li­nen Face­book Mes­sen­ger sivuillesi?
 5. Näin digimark­ki­noin­ti­toi­mis­to tekee Face­book-mai­non­taa itselleen

Kävin Aucklan­dis­sa etä­työ­mat­kal­la olles­sa­ni naut­ti­mas­sa pai­kal­li­sen baa­rin anti­mis­ta. Kysyin ammat­tin­sa tun­te­val­ta baa­ri­mi­kol­ta suo­si­tuk­sia lou­nas- ja illal­lis­ra­vin­to­lois­ta Queens­tow­nis­sa, pai­kas­ta jon­ne olin menos­sa seuraavaksi.

Sain­kin mel­koi­sen lis­tan suo­si­tuk­sia, jois­ta iso osa oli­si saat­ta­nut jää­dä maistelematta.

Jos kysyt meil­tä kubla­lai­sil­ta suo­si­tuk­sia par­hais­ta Wolt-pai­kois­ta, saa­tat saa­da lähes yhtä kat­ta­van lis­tauk­sen Hel­sin­gin ruo­ka­pai­kois­ta. Mut­ta vie­lä isom­man kat­tauk­sen saat digi­mark­ki­noin­nin työ­ka­luis­ta, mai­nos­muo­dois­ta ja viestikulmista.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Kuinka digimarkkinointifirma tekee itse Facebook-mainontaa?

Heti alkuun pie­ni latis­tus: meil­lä ei ole salais­ta sopi­mus­ta Face­boo­kin kans­sa, eli emme pää­se mai­nos­ta­maan alennushintaan.

Olem­me kui­ten­kin näh­neet vuo­sien var­rel­la tak­tii­koi­ta, joil­la mai­non­nan kus­tan­nuk­sia saa­daan alas tulos­ten kärsimättä.

Hypä­tään­pä teho­mai­non­nan yhtä­lös­sä ensim­mäi­seen, eli kohdentamiseen.

Kuinka Kubla digifirmana kohdentaa omaa Facebook-mainontaansa?

Yksi tär­keim­mis­tä ylei­söis­tä on sivus­tol­lam­me vie­rail­leet kävi­jät. Emme halua kadot­taa vai­val­la sivus­tol­lem­me hou­ku­tel­tua kävi­jää ensi­kon­tak­tin jäl­keen, vaan pidäm­me poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan hyp­py­sis­säm­me jopa kuu­kausia ensikäynnistä.

Haem­me myös tie­toa ulko­puo­li­sis­ta läh­teis­tä ja hyö­dyn­näm­me tätä koh­den­ta­mi­ses­sa. Luon­nol­li­ses­ti Face­boo­kin omat koh­den­nus­kei­not ovat myös hyvät, jopa B2B-puo­lel­la. Saam­me esi­mer­kik­si kiin­nos­tuk­sen­koh­tei­den perus­teel­la var­sin hyvän perus­y­lei­sön, kenel­le ker­toa palveluistamme.

Esi­mer­kik­si 35-50 -vuo­tiai­ta mai­non­nas­ta kiin­nos­tu­nei­ta asuu Suo­mes­sa 170 000. Tämä on ylei­sök­si hyvän kokoi­nen, mut­ta mitä jos haluam­me­kin kaven­taa koh­den­nus­ta enti­ses­tään ja var­mis­taa, että mai­non­tam­me näkyy juu­ri halua­mal­lem­me kohdeyleisölle?

Face­boo­kin koh­den­ta­mis­mah­dol­li­suu­det ovat main­osa­lus­tois­ta monipuolisimmat

Valit­se­mal­la mukaan ainoas­taan mai­non­nas­ta kiin­nos­tu­neet pie­ny­rit­tä­jät, luku kaven­tuu­kin 54 000 hen­keen. Näin olem­me saa­neet luo­tua ylei­sön, joka on kool­taan kol­mas­osan edellisestä.

Ja täl­lä on mer­kit­tä­vä osan­sa yhtä­lös­sä, jol­la las­ke­taan mai­non­taan tar­vit­ta­va mediabudjetti.

Kuinka paljon Facebook-mainonta maksaa?

Mil­lä sum­mil­la pää­set käyn­tiin Facebook-mainonnassa?

Meil­tä kysy­tään usein min­kä ver­ran media­bud­jet­tia kan­nat­taa vara­ta ja kuin­ka bud­jet­ti lasketaan?

Tähän annan vas­tauk­sek­si nyrk­ki­sään­nön, jol­la saa luo­tua alus­ta­van arvion tar­vit­ta­vas­ta Facebook-mediabudjetista:

 • Kuin­ka mon­ta tuhat­ta ihmis­tä ylei­söön kuu­luu? Esi­merk­kim­me ylei­sös­sä on siis 54 000 hen­keä -> 54
 • Mai­nos­ta pyri­tään näyt­tä­mään kes­ki­mää­rin 2 ker­taa kuu­kau­des­sa -> ker­ro luku kah­del­la -> saat tulok­sek­si 108
 • Ja kar­kea kes­ki­mää­räi­nen luku (pääs­sä­las­ken­nan hel­pot­ta­mi­sek­si) on 10 €/1000 näyt­tö­ker­taa -> ker­ro edel­li­nen luku kymmenellä

Saat media­bud­je­tik­si siis 1080 € kuu­kau­des­sa täl­le yleisölle.

Kan­nat­taa huo­mioi­da, että hin­nat vaih­te­le­vat run­saas­ti mai­nos­muo­dois­ta riip­puen. Lisäk­si seson­git, kuten mai­nos­ta­jien suo­si­ma jou­lu­na­lusai­ka nos­taa hin­to­ja. Täs­sä link­ki Smart­lyn Black Fri­day CPM-tut­ki­muk­seen, mis­sä ker­ro­taan asias­ta kattavammin.

Lue lisää Face­book-mai­non­nan hin­nas­ta toi­ses­ta artikkelistamme. 

Kuinka me mittaamme Facebook-mainonnan tuloksellisuutta?

Mit­taa­mal­la Face­book-mai­non­nan tilaa tie­dät mil­loin menee hyvin

Kos­ka toi­mim­me asian­tun­ti­ja­fir­ma­na, ei meil­lä ole kym­me­niä vii­kot­tai­sia ns. kovia kon­ver­sioi­ta (yhtey­den­ot­to­ja), joi­den poh­jal­ta kehit­tää mai­non­taa. Käy­täm­me­kin mai­non­nan mit­ta­rei­na var­sin pal­jon main­osa­lus­tan omia mittareita.

Tär­kein­tä monis­sa tapauk­sis­sa meil­le on tavoit­taa mää­rit­te­le­mäm­me koh­dey­lei­sö mah­dol­li­sim­man kat­ta­vas­ti. Täl­löin edes klik­ki­pro­sent­ti ei ole rat­kai­se­vas­sa roo­lis­sa, vaan mai­non­nan kat­ta­vuus, eli reach.

Toi­nen Face­book-mai­non­nan tär­keis­tä mai­non­nan mit­ta­reis­ta on muis­ti­jäl­jen jät­tä­mi­nen, eli Ad recall lift rate. Täl­lä mit­taam­me sitä, kuin­ka hyvin mai­nos on onnis­tu­nut jät­tä­mään muistijäljen.

Kol­man­nek­si seu­raam­me toki meil­le päin tule­via yhtey­den­ot­to­ja. Usein pol­ku mai­non­nan ensi­kon­tak­tis­ta alka­van uuden asiak­kuu­den välil­lä on niin pit­kä, ettei Face­boo­kin main­osa­lus­ta enää kyke­ne mit­taa­maan tätä.

Jou­dum­me­kin sik­si hyö­dyn­tä­mään van­haa kun­non mutu-menetelmää. 

Tie­dän, digi­fir­man sano­ma­na tämä voi ”hitusen” hätkäyttää!

(Olem­me­kin salaa kateel­li­sia niil­le asiak­kail­lem­me, joil­la on sel­keäs­ti myy­tä­vis­sä ole­va tuo­te, kos­ka mit­taa­mi­nen mai­non­nan teke­mi­sen ja tulos­ten välil­lä on niin pal­jon helpompaa)

Minkä tyyppiseen bisnekseen Facebook-mainonta sopii?

Mit­taa­mi­sen han­ka­luuk­sis­ta huo­li­mat­ta teem­me Face­book-mai­non­taa pal­jon. Se on itse asias­sa suu­rin käyt­tä­mis­täm­me digi­ka­na­vis­ta, juu­ri­kin sen kat­ta­vuu­den ja koh­den­net­ta­vuu­ten­sa ansiosta.

Val­tao­sal­le yri­tyk­sis­tä ja orga­ni­saa­tiois­ta oli­si­kin mie­les­tä­ni hyö­tyä Facebook-mainonnasta.

Yleen­sä rajoit­tee­na Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­seen ei ole­kaan yri­tyk­sen eri­koi­nen toi­mia­la tai hyvin nic­he-koh­den­ne­tut tuot­teet ja pal­ve­lut. Koke­muk­se­ni mukaan suu­rin este Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­seen on mate­ri­aa­lien puu­te. Onnek­si sisäl­tö­jä on help­po tuot­taa, kun­han yri­tys ensin tie­tää mitä he ovat tar­joa­mas­sa ja kenelle.

Toi­sin sanoen kun mark­ki­noin­nin perus­teet ovat ole­mas­sa, on myös Face­book-mai­non­ta mah­dol­lis­ta käynnistää!

Millaiset Facebook-mainokset toimivat Suomessa?

Käy­täm­me pal­jon video­ta, kos­ka toi­mi­tus­joh­ta­jam­me on hyvä esiin­ty­mään kame­ran edes­sä. Face­book suo­sii alus­tal­laan liik­ku­vaa kuvaa, joten hyö­dyn­näm­me tätä omi­nai­suut­ta paljon.

Voit kat­soa lisää toi­mi­tus­joh­ta­jam­me digi­mark­ki­noin­ti­vi­deoi­ta hänen YouTube-kanavaltaan

Jos sinun orga­ni­saa­tios­ta­si ei löy­dy ketään kame­ran eteen suos­tu­vaa, niin mai­nos­ta­mi­nen ei tähän kaa­du. Mai­nos­for­maa­til­la ei lop­pu­jen lopuk­si ole niin suur­ta väliä, kun­han sisäl­tö on asiak­kai­ta­si kiinnostavaa!

Toi­nen pal­jon käyt­tä­mäm­me tak­tiik­ka on sisäl­tö­jen tuot­ta­mi­nen verk­ko­si­vuil­lem­me, jois­ta nos­tam­me nii­tä Face­boo­kiin ja mui­hin some­ka­na­viin sivu­jul­kai­sui­na. Näi­tä voim­me sit­ten edel­leen nos­taa mai­non­taan ja kas­vat­taa vies­tim­me tavoittavuutta.

Sisältöjä kannattaakin hyödyntää niin monessa kanavassa kuin mahdollista – kierrätys kunniaan!

Näin väl­täm­me lii­an mai­nos­mai­sia sisäl­tö­jä ja pys­tym­me parem­min vas­taa­maan pää­ta­voit­tee­seem­me: aut­taa pk-yri­tyk­siä ymmär­tä­mään, kuin­ka digi­mark­ki­noin­nis­ta voi olla apua hei­dän myyn­nis­sä ja markkinoinnissa.

Suo­sit­te­len käyt­tä­mään tari­nal­li­suut­ta sisäl­löis­sä. Asia­kas­re­fe­rens­sit, hen­ki­lös­tön suo­si­tuk­set ja vaik­ka­pa vin­kit tuotteidesi/palveluidesi käyt­tä­mi­seen ovat kaik­ki hyvää sisäl­töä, jota kan­nat­taa nos­taa mai­non­nas­sa esiin. Lisää sisäl­tö­mark­ki­noin­nis­ta somes­sa voit lukea toi­ses­ta blogistamme.

Toi­vot­ta­vas­ti sait artik­ke­lis­ta parem­man kuvan Face­book-mai­non­nan mah­dol­li­suuk­sis­ta. Lai­ta ihmees­sä tule­maan vies­tiä, jos haluat kuul­la lisää kuin­ka voim­me auttaa!

Ota yhteyt­tä!
Facebook-mainonta
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy