Instagram-arvonta – älä jätä onnistumista sattuman varaan 

Ins­ta­gram-arvon­ta tar­koit­taa Ins­ta­gra­mis­sa jär­jes­tet­tä­vää arvon­taa, jos­sa pal­ve­lun käyt­tä­jä voi voit­taa arvon­nan pal­kin­to­na ole­van tuot­teen tie­tyin ehdoin. Ylei­sim­piä arvon­taan osal­lis­tu­mi­sen vaa­ti­muk­sia on tyk­kää pos­tauk­ses­ta ja/tai seu­raa arvon­nan jär­jes­tä­jän tiliä.

Nämä arvon­nat ovat erit­täin suo­sit­tu­ja sekä jär­jes­tä­jien että osal­lis­tu­jien kes­kuu­des­sa. Ne jol­lain taval­la jopa kuu­lu­vat osak­si Ins­ta­gra­mia. Tör­mään nii­hin itse­kin lähes päi­vit­täin omil­la feedeilläni.

Kenen kannattaa järjestää Instagram-arvonta?

Haluai­sit­ko sinä­kin voit­taa arvon­nas­sa – tai jär­jes­tää Instagram-arvonnan?

Kenen sit­ten kan­nat­taa jär­jes­tää Ins­ta­gram-arvon­ta? Ensim­mäi­sek­si kan­nat­taa var­mis­taa, että asia­kas­kun­ta­si viih­tyy Ins­ta­gra­mis­sa. Jos myyt esi­mer­kik­si käve­ly­kep­pe­jä, voi olla, ettei­vät sinun asiak­kaa­si ole Ins­ta­gra­min suur­ku­lut­ta­jia. Toki täs­sä­kin voi etsiä eri­lais­ta lähes­ty­mis­tä ja jär­jes­tää Ins­ta­gram-arvon­ta esi­mer­kik­si Voi­ta vaa­ril­le uusi käve­ly­kep­pi -aja­tuk­sel­la, mut­ta se vai­kut­taa näin äkki­sel­tään hie­man ris­kialt­tiil­ta idealta…

Yksi volyy­mil­taan suu­rim­mis­ta käyt­tä­jä­ryh­mis­tä täl­lä het­kel­lä Ins­ta­gra­mis­sa on 30–40-vuotiaat aikui­set ja oman koke­muk­se­ni mukaan eten­kin nai­set ovat erit­täin aktii­vi­sia sovel­luk­sen käyt­tä­jiä. Joten jos tuot­tee­si tai pal­ve­lusi toi­mii hyvin esi­mer­kik­si yllä mai­nit­tuun ryh­mään, olet jo pal­jon lähem­pä­nä oikea­ta koh­dey­lei­söä (artik­ke­li jat­kuu alempana).

Kiin­nos­taa­ko Ins­ta­gram-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Instagram- ja Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Millainen on hyvä Instagram arvonta? 

Kun arvon­taa läh­de­tään teke­mään, kan­nat­taa se läh­tö­koh­tai­ses­ti teh­dä hyvin. Ota siis ensim­mäi­sek­si huo­mioon, kenel­le haluat koh­den­taa arvon­nan, ja var­mis­ta, että tuot­tee­si tai pal­ve­lusi herät­tää kiin­nos­tus­ta koh­de­ryh­mäs­sä. Mie­ti arvon­nan yksi­tyis­koh­dat jo val­miik­si; miten arvon­taan osal­lis­tu­taan, mil­loin arvon­ta päät­tyy, miten voittajalle/voittajille ilmoi­te­taan voitosta.

Eri­tyi­sen tär­ke­ää on huo­mioi­da Ins­ta­gram-arvon­nan sään­nöt. Ins­ta­gram on tark­ka sii­tä, mitä saa ja mitä ei saa teh­dä arvon­nois­sa. Alla näet pikai­sen ker­tauk­sen Ins­ta­gra­min-arvon­nan sääntöihin.

Instagram-arvonta: Säännöt

Seu­raa­vak­si olen koon­nut tähän lis­tan asiois­ta, joi­ta voit pyy­tää osal­lis­tu­jil­ta, ja perään lis­tan, mitä ei saa pyy­tää. Nämä ovat siis Ins­ta­gra­min omat vaa­ti­muk­set. Tämän lisäk­si on myös mui­ta vaa­ti­muk­sia, jois­ta ker­ro­taan enem­män hie­man alempana.

Ins­ta­gram-arvon­ta on suun­ni­tel­ta­va kunnolla.

Voit pyy­tää:

 • Tyk­käys­tä ja/tai kom­ment­tia julkaisullesi
 • Seu­raa­maan profiiliasi
 • Äänes­tä­mään anta­mie­si vaih­toeh­to­jen puit­teis­sa tai pyy­tää kek­si­mään jokin vapaa­va­lin­tai­nen vastaus
 • Kave­rin mer­kit­se­mis­tä kommentteihin
 • Osal­lis­tu­mis­ta myös yksi­tyis­vies­til­lä, mut­ta tämä on har­vi­nai­sem­paa, kos­ka sil­loin arvon­nan orgaa­ni­nen näky­vyys voi jää­dä pal­jon pienemmäksi

Muis­ta, että et saa pyy­tää ihmi­siä jaka­maan jul­kai­sua­si omis­sa fee­deis­sään. Et myös­kään voi pyy­tää vaih­ta­maan pro­fii­li­ku­vaa arvon­taan osal­lis­tu­mi­sen edellytyksenä.

Tämän lisäk­si sinun on mai­nit­ta­va, ettei Ins­ta­gram ole miten­kään muka­na arvon­nas­sa. Arvon­nan muut­kin sään­nöt tulee olla sel­keäs­ti esi­tet­ty­nä jul­kai­sus­sa eli kuka jär­jes­tää arvon­nan, arvon­nan alka­mis- ja päät­ty­mis­päi­vä, mil­loin arvon­ta suo­ri­te­taan ja miten voit­ta­jal­le ilmoi­te­taan voi­tos­ta. Ylei­sis­tä arvon­ta-ase­tuk­sis­ta Suo­mes­sa voit lukea esi­mer­kik­si Kil­pai­lu- ja kulut­ta­ja­vi­ras­ton Mark­ki­noin­tiar­pa­jai­set-sivul­ta.

Arvon­nan sään­nöis­tä voit luo­da myös oman väli­leh­den omien verk­ko­si­vu­je­si alle ja lin­kin sii­hen voit lait­taa vaik­ka pro­fii­lin bioon arvon­nan ajak­si. Näin var­mis­tat, että arvon­nan sään­nöt ovat hel­pos­ti kaik­kien saatavilla.

Helpot vinkit Instagram-arvonnan järjestämiseen

Ylem­pä­nä annet­tiin jo muu­ta­ma perus­vink­ki, joi­ta kan­nat­taa kokeil­la, mikä­li mie­les­sä­si on Ins­ta­gram-arvon­ta. Eli ker­tauk­se­na: mitä, kenel­le ja miten. Kun nämä asiat on mie­tit­ty, pääs­tään jo hyvin alkuun. Kan­nat­taa myös miet­tiä val­miik­si pal­kin­non toi­mi­tus – eten­kin, jos kysees­sä on fyy­si­nen tuote.

Kublan kans­sa digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti on vaivatonta!

Ins­ta­gram-arvon­nan ei tar­vit­se olla talou­del­li­ses­ti suu­ri panos­tus, kun­han se on mie­tit­ty jär­ke­väs­ti. Ins­ta­gram-arvon­ta vie kui­ten­kin sen ver­ran aikaa, että sii­tä kan­nat­taa ottaa mah­dol­li­sim­man suu­ri hyö­ty irti. Yksi tär­keä kei­no hyö­dyn mak­si­moi­mi­seen onkin arvon­nan buus­taa­mi­nen mak­se­tul­la Ins­ta­gram-mai­non­nal­la, ja vie­lä parem­pi tapa on ottaa käyt­töön Ins­ta­gram-mai­nok­set. Näin arvon­nal­le saa­daan lisää näky­vyyt­tä ja mak­se­tus­sa mai­non­nas­sa pys­ty­tään kes­kit­tä­mään näky­vyys halua­mal­le­si kohderyhmälle. 

Jokai­nen var­mas­ti osaa mää­ri­tel­lä oman koh­de­ryh­män­sä suh­teel­li­sen tar­kas­ti­kin, mut­ta on tär­keä miet­tiä myös, miten hei­dät löy­de­tään Ins­ta­gra­mis­ta. Mai­non­nan koh­dis­ta­mi­nen vaa­tii aina osaa­mis­ta ja koke­mus­ta, min­kä vuok­si sii­hen kan­nat­taa paneu­tua tai ottaa asian­tun­ti­ja apuun. Pahim­mas­sa tapauk­ses­sa teh­dään vii­mei­sen pääl­le mie­tit­ty arvon­ta, joka kerää­kin vain esi­mer­kik­si intia­lai­sia seu­raa­jia ja kom­men­toi­jia, kun yri­tyk­sen oikea koh­de­ryh­mä löy­tyy Suo­mes­ta. Sik­si mai­non­nan koh­den­nus on niin tär­ke­ää, ei meis­tä kukaan var­mas­ti­kaan halua heit­tää huk­kaan teh­tyä työ­tä saa­ti­ka rahal­li­sia panos­tuk­sia. Jos jär­jes­tät arvon­nan sekä Face­boo­kis­sa että Ins­ta­gra­mis­sa, tar­kis­ta tääl­tä Face­book-kil­pai­lun vin­kit ja miten arvon­nan buus­taus onnis­tuu Face­book-mai­nos­ten avulla.

Ota yhteyt­tä!

Esimerkki: Hyvä Instagram-arvonta

Ote­taan esi­mer­kik­si vaik­ka­pa Life Coach -yrit­tä­jä. Hän voi­si jär­jes­tää Ins­ta­gram-arvon­nan vaik­ka seuraavasti: 

Arvo­taan 60 min ilmai­nen life coac­hing -tapaa­mi­nen kah­del­le joko kas­vo­tus­ten tai ver­kon kaut­ta. Osal­lis­tuak­se­si seu­raa pro­fii­lia­ni sekä tyk­kää täs­tä kuvas­ta ja kom­men­toi alle, kenen kans­sa haluat voit­taa tapaa­mi­sen. Arvon­ta päät­tyy xx.xx.xxxx klo xx.xx. Voit­ta­jil­le ilmoi­te­taan tämän jul­kai­sun kom­ment­ti­ken­täs­sä seu­raa­va­na päi­vä­nä. Tapaa­mi­sen yksi­tyis­koh­dat sovi­taan suo­raan voit­ta­jien kanssa.

Arvon­nan jär­jes­tää Esi­merk­ki Life Coac­hing Oy eikä Ins­ta­gram ole muka­na arvon­nas­sa mil­lään taval­la. Ins­ta­gram ei spon­so­roi, hal­lit­se eikä suo­sit­te­le kampanjaa.

Loppusanat

Täs­sä käy­tiin nopeas­ti muu­ta­ma perus­asia Ins­ta­gram-arvon­taan liit­tyen. Toi­vot­ta­vas­ti sait täs­tä etsi­mä­si vas­tauk­set.  Kuten kai­kes­sa mark­ki­noin­nis­sa, tär­kein­tä on se, kenel­le arvon­ta on suun­nat­tu ja miten var­mis­tam­me tämän koh­de­ryh­män tavoit­ta­mi­sen. Ylhääl­lä jo mai­nit­sin­kin ns. intia­lai­set seuraajat/kommentoijat. Tämä kuu­los­taa kau­kaa hae­tul­ta, mut­ta on vali­tet­ta­van yleis­tä. Sik­si suo­sit­te­len­kin teke­mään arvon­nat yhteis­työs­sä asian­tun­ti­joi­den kans­sa, jos talon sisäl­tä löy­dä vah­vaa mai­non­nan koh­den­ta­mi­sen tuntemusta.

When you have a busi­ness, you don’t use Ins­ta­gram as your pri­ma­ry sel­ling sto­refront. That’s what your web­si­te is for. Ins­tead, your Ins­ta­gram pro­fi­le is meant to drum up inte­rest for your busi­ness, gat­her fol­lowers, and direct them to your web­si­te to learn more.” 

― Kevin J. Donaldson

Me Kublal­la olem­me jär­jes­tä­neet usei­ta arvon­to­ja asiak­kail­lem­me ja jär­jes­täm­me nii­tä edel­leen vii­kot­tain. Meil­tä voit siis kysyä lisää vink­ke­jä asian suh­teen – tai jos haluat käyt­tää oman aika­si yri­tyk­se­si ydin­toi­min­toi­hin, me voim­me myös jär­jes­tää arvon­nan puolestasi 🙂

Ota yhteyt­tä!

Instagram-arvonta
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

 • Asiakassegmentti
 • Asia­kas­seg­ment­ti yri­tyk­sen markkinoinnissa
 • Asia­kas­seg­men­toin­ti on yri­tyk­sen asia­kas­kun­nan jaka­mis­ta eri­lai­siin osioi­hin, jot­ta mark­ki­noin­tia voi­daan teh­dä sopi­vil­le asia­kas­ryh­mil­le oikeal­la taval­la… Jat­ka lukemista
 • instagram markkinointi
 • Ins­ta­gram mark­ki­noin­ti - 5 rau­tais­ta vinkkiä
 • Ins­ta­gram mark­ki­noin­ti pitää sisäl­lään mel­kein­pä kai­ken teke­mi­sen Ins­ta­gra­mis­sa. Sik­si onkin hyvä käy­dä sitä koh­ta koh­dal­ta… Jat­ka lukemista
 • Arvonnan säännöt Kublan blogissa
 • Arvon­nan sään­nöt – lukai­se nämä läpi, jot­ta sääs­tät aikaa!
 • Kiva kuva, kiva teks­ti ja sum­ma­rum arvon­ta­jul­kai­su on val­mis! Hel­pos­ti voi­si kuvi­tel­la, että arvon­nan jär­jes­tä­mi­nen… Jat­ka lukemista

  Tutustu myös palveluihimme! 

  Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

  Tuloksellista tekemistä

  Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

  B2B-yrityksen digimarkkinointi

  Ota yhteyttä

  Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi