Asiakassegmentti - mitä se tarkoittaa yrityksen markkinoinnissa? 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Asia­kas­seg­ment­ti yri­tyk­sen markkinoinnissa

Asia­kas­seg­men­toin­ti on yri­tyk­sen asia­kas­kun­nan jaka­mis­ta eri­lai­siin osiin, jot­ta mark­ki­noin­tia voi­daan teh­dä sopi­vil­le asia­kas­ryh­mil­le oikeal­la taval­la ja vies­til­lä. Näin voi­daan myös jät­tää tie­toi­ses­ti mark­ki­noin­nin ulko­puo­lel­le nii­tä asia­kas­ryh­miä, joi­ta kysei­nen vies­ti ei vält­tä­mät­tä kiin­nos­ta, kos­ka eivät kuu­lu halut­tuun asiakassegmenttiin.

Talous­tut­ki­mus mää­rit­te­lee asia­kas­seg­men­toin­nin osu­vas­ti: “Stra­te­gi­sen tason seg­men­toin­nin tavoit­tei­siin kuu­luu tun­nis­taa toi­sis­taan eroa­via asia­kas­ryh­miä, joil­la on omia tar­pei­ta, sekä luo­da uusia liiketoimintamahdollisuuksia”.

Mitä asiakassegmentti tarkoittaa käytännössä?

Eri­tyi­ses­ti digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa voi­daan jakaa asiak­kaat erit­täin tar­kas­ti halut­tui­hin asia­kas­seg­ment­tei­hin. (Aina­kin pro-tason digi­mai­non­nan ammat­ti­lai­nen osaa teh­dä nämä erit­täin tar­kat jaot, aloit­te­li­jat ja ama­töö­rit eivät sii­nä vält­tä­mät­tä onnis­tu.) Ote­taan esi­merk­ki­nä talo­teh­das, joka val­mis­taa arvok­kai­ta huvi­loi­ta, mut­ta lisäk­si myös pie­nem­piä ja edul­li­sem­pia mök­ke­jä sekä varastoja/autotalleja. Alla ole­van esi­mer­kin mukaan voi­daan luo­da eri­lai­sia asia­kas­seg­ment­te­jä muun muas­sa digi­taa­li­sen eli inter­net mai­non­nan käyt­töön.

Arvokkaan huvilan asiakassegmentti

 • Asiak­kaat joi­den tulo­ta­so on kor­kem­paa ylä­luok­kaa, kuten toi­mi­tus­joh­ta­jat, lää­kä­rit, juris­tit, sekä arvok­kail­la alueil­la asu­vat henkilöt. 
 • Lisäk­si voi­daan mää­ri­tel­lä asiat, jois­ta nämä hen­ki­löt mah­dol­li­ses­ti pitä­vät sosi­aa­li­sen median mukaan, kuten Talous­e­lä­mä, Talous­sa­no­mat, arvok­kaat esi­neet, design ja vii­mei­se­nä esi­merk­ki­nä voi­daan käyt­tää ikää 30-60v. 
 • Ylei­ses­ti yri­tys tie­tää jo tätä esi­merk­kiä parem­min par­haim­man asiak­kaan­sa näis­sä arvok­kais­sa huvi­lois­sa ja lähes kaik­kea tätä asiak­kaan tie­toa voi­daan käyt­tää, kun luo­daan asiakassegmentti.

Kiin­nos­taa­ko tark­ko­jen asia­kas­seg­ment­tien luo­mi­nen yri­tyk­sel­le­si tai muu­ten tehos­taa nykyis­tä mark­ki­noin­tia­si? Autam­me erit­täin mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Pienemmän ja edullisemman mökin asiakassegmentti

 • Han­kin­nan voi teh­dä käy­tän­nös­sä kuka vain työs­sä­käy­vä ja ole­tet­ta­vas­ti yleen­sä pari­suh­tees­sa elä­vä hen­ki­lö, jol­loin kulua voi jakaa kah­den hen­ki­lön kesken.
 • Asiak­kaan tulo­ta­so voi olla kes­ki­luok­kaa, jol­loin voi­daan käyt­tää rajauk­se­na esi­mer­kik­si ikää 30-70v.
 • Lisäk­si voi­daan käyt­tää sosi­aa­li­sen median kiin­nos­tuk­sen osa-aluei­ta, kuten nii­tä asiak­kai­ta, jot­ka ovat jo käy­neet tutus­tu­mas­sa talo­teh­tai­den tar­joa­maan oman sivu­vie­rai­lu­his­to­rian­sa perusteella.
 • Edel­leen käy­tän­nös­sä lähes kaik­kea yri­tyk­sen tie­toa näis­tä asiak­kais­taan voi­daan käyt­tää, kun luo­daan asiakassegmentti.

Varaston ja autotallin asiakassegmentti

 • Han­kin­nan voi teh­dä käy­tän­nös­sä lähes kuka vain oma­ko­ti­ta­los­sa asu­va hen­ki­lö, mikä­li nyt ei ote­ta raken­nusoi­keuk­siin liit­ty­viä asioi­ta huomioon.
 • Asiak­kaan tulo­ta­so ei luul­ta­vas­ti ole mer­ki­tyk­sel­li­nen rajaus­kri­tee­ri, vaan koh­de­ryh­mä­nä voi olla kaik­ki työs­sä käy­vät henkilöt.
 • Ika­ra­jauk­sen ala­ra­ja­na voi­daan käyt­tää esi­mer­kik­si 20 vuotta.
 • Kiin­nos­tuk­sen osa-aluei­na voi­daan sosi­aa­li­ses­sa medias­sa käyt­tää esi­mer­kik­si raken­ta­mi­ses­ta kiin­nos­tu­nei­ta ja eri­tyi­ses­ti nii­tä hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat jo käy­neet tutus­tu­mas­sa vas­taa­vaan tar­jon­taan sivu­vie­rai­lui­den­sa pohjalta.
 • Asia­kas­seg­ment­ti voi­daan myös luo­da huo­mioi­den näi­den asiak­kai­den asu­van oma­ko­ti­ta­loa­lueil­la, jol­loin mai­non­ta voi­daan koh­dis­taa juu­ri näil­le alueille.

Näin saa­daan luo­tua tark­ka asia­kas­seg­ment­ti jokai­sel­le tär­keäl­le koh­de­ryh­mäl­le ja var­mis­taa mark­ki­noin­nin suun­nit­te­lus­sa, että oike­aa asia­kas­ta puhu­tel­laan hän­tä kiin­nos­ta­val­la vies­til­lä. Tämä tar­koit­taa lopul­ta enem­män sivu­vie­rai­li­joi­ta yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le ja näis­tä yhtey­den­ot­to­ja ja kauppoja.

Oikei­den asia­kas­seg­ment­tien raken­ta­mi­nen on ensiar­voi­sen tär­ke­ää täs­sä koh­taa. Mai­nok­siin voi­daan käyt­tää suu­ria sum­mia rahaa ja sii­hen pääl­le vie­lä mai­non­taan käy­tet­tä­vä media­bud­jet­ti. Jos asia­kas­seg­men­tit eivät ole hyvin raken­net­tu menee suu­ri osa täs­tä rahas­ta huk­kaan. Hyvin raken­net­tu asia­kas­seg­ment­ti on siis yksi mai­non­nan tär­keim­mis­tä asioista.

Miten asiakassegmentti muodostetaan?

Asia­kas­seg­ment­ti voi­daan luo­da yri­tyk­sen sisäl­lä esi­mer­kik­si yllä mai­ni­tul­la taval­la. Tämän jäl­keen voi­daan pereh­tyä eri­lai­siin digi­taa­li­siin kana­viin ja nii­den tuo­miin mahdollisuuksiin.

Sosi­aa­li­ses­sa medias­sa asia­kas­seg­ment­ti voi­daan muo­dos­taa esi­mer­kik­si näil­lä rajauksilla:

 • Ikä
 • Suku­puo­li
 • Las­ten lukumäärä
 • Las­ten ikä
 • Asui­na­lue
 • Tit­te­li
 • Työ­nan­ta­jan yri­tyk­sen koko ja toimiala
 • Kiin­nos­tuk­sen osa-alu­eet (lue­tut mediat, vie­rail­lut sivus­tot yms.)

Googles­sa asia­kas­seg­ment­ti voi­daan muo­dos­taa esi­mer­kik­si näil­lä rajauksilla:

 • Vie­rail­lut sivus­tot (esi­mer­kik­si kil­pai­li­ja­si sivustot)
 • Haku­his­to­ria (mitä sano­ja ja aihei­ta asia­kas on aiem­min hake­nut Googlesta)
 • Kiin­nos­tuk­sen osa-alueet
 • Demo­gra­fia-tie­dot (ikä, suku­puo­li yms.)

Kuten yllä huo­ma­taan, niin asia­kas­seg­ment­tien käyt­tä­mis­tä voi­daan käyt­tää laa­jem­min sosi­aa­li­sen median avul­la. Face­book, Ins­ta­gram ja Lin­ke­dIn tie­tä­vät hyvin tark­kaan verk­ko­käyt­täy­ty­mi­sem­me lisäk­si suku­puo­lem­me ja kon­tak­ti­ver­kos­tom­me, sekä pal­jon enem­män myös kiin­nos­tuk­sen osa-alueistamme.

Pyy­dä Kubla apuun!

B2B asiakassegmentti ja B2C asiakassegmentti

Suu­rin osa yllä ole­vis­ta esi­mer­keis­tä käsit­te­lee B2C koh­de­ryh­miä. Kulut­ta­jil­le suun­nat­tu mark­ki­noin­ti on perin­tei­sem­pää ja näin ollen myös hel­pom­paa, kos­ka tähän on ollut digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa enem­män tapo­ja aiem­min. Voit siis löy­tää B2C asiak­kaa­si todel­la tar­kas­ti käy­tän­nös­sä kai­kis­ta sosi­aa­li­sen median kana­vis­ta, kuten Face­boo­kis­ta, Ins­ta­gra­mis­ta ja LinkedInistä.

B2B asiak­kai­den löy­tä­mi­seen vain har­val­la digi­taa­lis­ta mark­kin­noin­tia teke­väl­lä yri­tyk­sel­lä on laa­jo­ja tapo­ja. Todel­li­suu­des­sa voit löy­tää B2B asiak­kaa­si todel­la tar­koil­la kri­tee­reil­lä kai­kis­ta sosi­aa­li­sen median kana­vis­ta. Tämä vaa­tii kui­ten­kin todel­la rau­tais­ta ammat­ti­tai­toa sekä usein kal­lii­den apuoh­jel­mien tai ulkois­ten tie­to­kan­to­jen käyt­töä, joi­hin yksit­täi­sil­lä mai­nos­ta­jil­la on har­voin varaa. Esi­mer­kik­si me Kublal­la panos­tam­me vuo­sit­tain mer­kit­tä­viä sum­mia näi­hin kol­man­sien osa­puo­lien tie­to­kan­to­jen lisens­sei­hin, jot­ta pys­tym­me takaa­maan asiak­kail­lem­me par­haat mah­dol­li­set koh­den­nuk­set hei­dän asiakassegmenteillensä.

Mikä­li myyt yri­tyk­sil­le esi­mer­kik­si arvo­kas­ta toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­mää ja yri­tyk­se­si mää­rit­te­le­mä asia­kas­seg­ment­ti pitää sisäl­lään näi­tä kri­tee­rei­tä, niin asia­kas on löy­det­tä­vis­tä Face­boo­kis­ta, Ins­ta­gra­mis­ta ja LinkedInistä.

 • Lii­ke­vaih­to
 • Tulos
 • Toi­mia­la
 • Hen­ki­lö­mää­rä
 • Sijain­ti
 • Onko yri­tyk­sel­lä vientiä
 • Onko yri­tyk­sel­lä tuontia
 • Yri­tyk­sen toi­mi­paik­ko­jen lukumäärä
 • Ja käy­tän­nös­sä kaik­kia mui­ta­kin perin­tei­sis­tä yri­tys­re­kis­te­reis­tä löy­ty­viä tie­to­ja (Asia­kas­tie­to, LeadCloud/Profinder, Bis­no­de, Vainu…)

Eli yri­tyk­se­si asia­kas­seg­ment­ti voi­daan löy­tää myös B2B puo­lel­la hyvin tar­kas­ti riip­pu­mat­ta sosi­aa­li­sen median kana­vas­ta. Yllä ole­van lis­tan lisäk­si voi­daan toki käyt­tää myös kaik­kia aiem­min mai­nit­tu­ja kri­tee­rei­tä, joi­ta yleen­sä käy­te­tään B2C markkinoinnissakin.

Paljonko maksaa tavoittaa haluttu asiakassegmentti?

Teh­dään pie­ni esi­merk­ki­las­kel­ma kana­vit­tain, jos­ta käy ilmi kuin­ka pal­jon mai­non­ta mak­saa mis­sä­kin digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin kanavassa.

Google Ads -mai­non­nal­la on tar­koi­tus ohja­ta osta­vat asiak­kaat suo­raan sivus­tol­le, kun he teke­vät haku­ja Googlen haku­ko­neel­la. Ylei­ses­ti saat asiak­kaan sivuil­le­si mak­sa­mal­la jokai­ses­ta asiak­kaas­ta yhden euron. Näin ollen 1000 asiak­kaan saa­mi­nen sivuil­le­si mak­saa 1000 euroa. Kui­ten­kin jokai­sel­le hakusa­nal­le on eri hin­ta Googles­sa ja ylei­sim­min sivu­vie­rai­li­joi­den hin­nat liik­ku­vat euron kum­mal­la­kin puo­lel­la, joten käy­te­tään tätä esi­merk­ki­nä. Joil­lain toi­mia­loil­la sivu­vie­rai­li­ja voi kui­ten­kin mak­saa jopa kym­me­nen euroa, mut­ta yleen­sä hin­nat ovat noin euron luokkaa.

Sosi­aa­li­ses­sa medias­sa tavoi­tel­laan yleen­sä tun­net­tuu­den paran­tu­mis­ta ja näis­tä lopul­ta lii­ken­net­tä sivus­tol­le. Alla ole­va esi­merk­ki ker­too, kuin­ka pal­jon sinun on käy­tet­tä­vä mak­set­tuun mai­non­taan Face­boo­kis­sa, Ins­ta­gra­mis­sa ja Lin­ke­dI­nis­sa media­bud­jet­tia löy­tääk­se­si 10 000 poten­ti­aa­li­sin­ta asiakastasi.

 • Face­book - 100 euroa / 10 000 mainosnäyttöä
 • Ins­ta­gram - 100 euroa / 10 000 mainosnäyttöä
 • Lin­ke­dIn - 300 euroa / 10 000 mainosnäyttöä

Kun ammat­ti­lai­nen tekee mai­non­nan yri­tyk­se­si asia­kas­seg­ment­ti voi­daan tavoit­taa tehok­kaas­ti ja var­mis­taa jokai­sen euron mene­vän suo­raan valit­se­mal­le­si par­haal­le kohderyhmälle.

Mitä teen, kun asiakassegmentti on valittu?

Autam­me mie­luus­ti mää­rit­te­le­mään yri­tyk­sel­le­si poten­ti­aa­li­sin asia­kas­seg­ment­ti. Käy­täm­me aina mää­rit­te­lys­sä asia­kas­yri­tyk­sel­täm­me tule­via tie­to­ja ja voim­me etsiä näil­le tie­doil­la suo­raan samal­la het­kel­lä tämän poten­ti­aa­li­sim­man asia­kas­seg­men­tin. Olem­me myös toteut­ta­neet tuhan­sia kam­pan­joi­ta ja osan näis­tä kam­pan­jois­ta luul­ta­vas­ti myös yri­tyk­sil­le, joil­la on vas­taa­va asiakassegmentti. 

Ota siis roh­keas­ti yhteyt­tä, niin mää­ri­tel­lään asia­kas­seg­ment­ti myös digi­taa­li­siin kana­viin. Kublan ammat­ti­tai­dol­la saat mai­no­seu­rot sin­ne mis­sä ne tuot­ta­vat tulos­ta ja tuo­vat lii­ken­net­tä sivuillesi!

Ota yhteyt­tä!
Asiakassegmentti
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

 • Facebook-mainontaa kohdennettuna
 • Mai­nos­koh­den­nuk­set
 • Mikä­li tah­dot saa­da hyviä tulok­sia Face­book-mai­non­nas­ta, on mai­non­nan koh­den­ta­mi­nen yksi tär­keim­mis­tä omi­nai­suuk­sis­ta osa­ta. Tar­koin har­kit­tu… Jat­ka lukemista
 • AdWords
 • Google Ads hakusanamainonta
 • Googlen Ads hakusa­na­mai­non­ta on maa­il­man käy­te­tyin digi­mark­ki­noin­nin kana­va ja syys­tä. Kana­va on tuot­ta­nut suo­ma­lai­sil­le yri­tyk­sil­le… Jat­ka lukemista
 • Tietokone
 • Digi­mark­ki­noin­nin termit
 • Digi­mark­ki­noin­nin ter­mi­vii­dak­ko voi olla sii­hen pereh­ty­mät­tö­mäl­le han­ka­la ymmär­tää ja usein asian tär­keys jää pii­loon kir­jai­nyh­dis­tel­mien… Jat­ka lukemista

  Tutustu myös palveluihimme! 

  Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

  Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

  Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

  Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

  Ota yhteyttä

  Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

  029 3700 290
  asiakaspalvelu@kubla.fi

  Kubla Oy
  Ilmalankatu 2 A
  (MTV:n päärakennus)
  00240 Helsinki

  Kubla Marketing Inc.
  31 NE 17th St
  Miami Florida 33132

  Kaikki yhteystiedot >

  Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

  Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

  © Markkinointitoimisto Kubla Oy