Sosiaalisen median markkinointi pähkinänkuoressa

Etusi­vu \ Blo­gi \ Sosi­aa­li­nen media \ Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti päh­ki­nän­kuo­res­sa

Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti on hyvin laa­ja kat­to­ter­mi, jon­ka alle mah­tuu pal­jon ja kai­ken­lais­ta. Se jakau­tuu sekä orgaa­ni­seen eli ilmai­seen näky­vyy­teen että mak­set­tuun mai­non­taan sosi­aa­li­ses­sa medias­sa. Täs­sä artik­ke­lis­sa käy­dään pin­ta­puo­li­ses­ti läpi molem­pia osa-aluei­ta sekä esi­tel­lään ylei­sim­mät sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti kana­vat. Aloi­te­taan kui­ten­kin sisäl­lös­tä, jota tar­vi­taan niin orgaa­ni­seen näky­vyy­teen kuin mak­set­tuun mai­non­taan sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­nis­sa.

Yleisimmät sisältötyypit sosiaalisen median markkinoinnissa

 • Kuvat
 • Artik­ke­lit
 • Videot

Ylei­sim­mis­tä sisäl­löis­tä sanot­ta­koon sen ver­ran, että aito yleen­sä voit­taa kuva­pan­kin eli yri­tyk­sen omat kuvat ja videot toi­mi­vat parem­min kuin val­miit kuva­pank­ki­rat­kai­sut. Toki jos ei ole mah­dol­li­suu­ksia tuot­taa omaa mate­ri­aa­lia on kuva­pank­kien kuvat tyh­jää parem­pia. Samoin jos yri­tyk­sel­lä on mah­dol­lis­ta tuot­taa koh­de­ryh­mää pal­ve­le­vaa teks­ti­si­säl­töä kan­nat­taa sen tuot­ta­mi­nen ja aktii­vi­nen jaka­mi­nen sosi­aa­li­ses­sa medias­sa.

Sosiaalisen median markkinointi - perusteet

Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­nil­la on val­ta­van suu­ri roo­li tämän päi­vän mark­ki­noin­ti­ken­täs­sä, joten oikeas­taan jokai­sen pitäi­si tie­tää sii­tä aina­kin muu­ta­ma perus­asia. Kuten aluk­si todet­tiin sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­nin alle kuu­luu niin yri­tyk­sen orgaa­ni­nen näky­vyys sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa kuin mak­set­tu­kin mai­non­ta samois­sa kana­vis­sa.

Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­nil­la pyri­tään löy­tä­mään sekä uusia asiak­kai­ta että vah­vis­ta­maan jo ole­mas­sa ole­via asia­kas sitei­tä. Tämä onnis­tuu par­hai­ten moni­puo­li­sel­la ja koh­de­ryh­mää pal­ve­le­val­la sisäl­löl­lä. Alla pureu­du­taan hie­man orgaa­ni­sen näky­vyy­den sekä mak­se­tun mai­non­nan eroi­hin sekä lis­ta­taan ylei­sim­piä sosi­aa­li­sen median kana­via.

Sosiaalisen median markkinointi - orgaaninen näkyvyys

Orgaa­ni­nen näky­vyys on siis ilmais­ta näky­vyyt­tä eli yri­tyk­sen itse tuot­ta­man sisäl­lön tuo­maa näky­vyyt­tä sosi­aa­li­ses­sa medias­sa, ilman mai­no­seu­ro­ja. Tämä sisäl­tö voi olla tuo­te­ku­via, asian­tun­ti­jan kir­joit­ta­ma artik­ke­li tai vaik­ka ihan vaan fii­lis­te­ly­vi­deo jos­tain yri­tyk­sen tapah­tu­mas­ta. Nämä sisäl­löt ovat tär­kei­tä mark­ki­noin­nin koko­nai­suu­des­sa, hyvin teh­ty­nä niil­lä vies­ti­tään yri­tyk­sen aktii­vi­suut­ta ja asia­kas­läh­töi­syyt­tä. 

Täs­sä on hyvä muis­taa, että sisäl­lön ei tuli­si olla pel­käs­tään myyn­ti­si­säl­töä. Joi­den­kin asian­tun­ti­joi­den mie­les­tä jopa 80% yri­tyk­sen some-sisäl­lös­tä pitäi­si olla muu­ta kuin myyn­ti­ma­te­ri­aa­lia. 

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mie­lel­läm­me!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Sosiaalisen median maksettu mainonta

Mak­se­tus­ta mai­non­nas­ta on kyse sil­loin kun yri­tyk­sen sisäl­lön näky­vyyt­tä tehos­te­taan euroil­la tai kun luo­daan ihan var­ta vas­ten mak­set­tu­ja mai­nok­sia. Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­nis­sa mak­set­tu mai­non­ta on erin­omai­nen työ­ka­lu muun muas­sa tark­ko­jen koh­den­nus­mah­dol­li­suuk­sien ansios­ta. 

Sii­nä mis­sä orgaa­ni­nen näky­vyys suun­tau­tuu usein jo yri­tys­tä seu­raa­vil­le käyt­tä­jil­le on mak­set­tu mai­non­ta puo­les­taan lois­ta­va mah­dol­li­suus tavoi­tel­la uusia seu­raa­jia sekä asiak­kai­ta. Nime­no­maan täs­sä uusien asiak­kai­den tavoit­te­lus­sa on val­ta­vas­ti hyö­tyä eri­lai­sis­ta koh­den­nus­mah­dol­li­suuk­sis­ta. 

Meil­tä usein kysy­tään, mitä sosi­aa­li­sen median mak­set­tu mai­non­ta mak­saa. Vas­taam­me Face­boo­kin osal­ta tähän kysy­myk­seen Face­book-mai­non­nan hin­ta -artik­ke­lis­sam­me.

Sosiaalisen median markkinointi suosituimmissa kanavissa

Kun mie­ti­tään sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­tia voi­daan mie­les­tä­ni yli­voi­mai­ses­ti suo­si­tuim­mak­si nos­taa Face­book. Face­boo­kin jäl­keen lis­tal­la nousee mie­les­tä­ni Ins­ta­gram ja kol­man­te­na Lin­ke­dIN.  Nämä ovat myös ne kana­vat joi­hin mak­set­tu mai­non­ta on pit­käl­ti kes­kit­ty­nyt. 

Mak­se­tun mai­non­nan lisäk­si näis­sä on kui­ten­kin hyvää poten­ti­aa­lia saa­da myös orgaa­nis­ta näky­vyyt­tä. Orgaa­ni­sen näky­vyy­den saa­mi­nen tosin vaa­tii työ­tä, tuo­te­tun sisäl­lön pitää olla mie­len­kiin­tois­ta, jot­ta se saa näky­vyyt­tä. Pel­kät itse pos­ta­tut mai­nosflye­rit eivät orgaa­ni­ses­ti leviä juu­ri ollen­kaan. Par­haas­sa tilan­tees­sa yri­tys tuot­taa laa­du­kas­ta ja koh­de­ryh­mää kiin­nos­ta­vaa orgaa­nis­ta sisäl­töä, joka saa jo itses­sään näky­vyyt­tä ja tätä vies­tiä voi­daan sit­ten vah­vis­taa vie­lä mak­se­tul­la mai­nol­la.

Sosiaalisen median markkinointi muissa kanavissa

Näi­den kol­men edel­li­ses­sä kap­pa­lees­sa mai­ni­tun kana­van lisäk­si on luke­ma­ton mää­rä mui­ta­kin sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­tiin sopi­via kana­via, jois­ta voi­si mai­ni­ta muun muas­sa seu­raa­vat: 

 • Twit­ter
 • Snapc­hat
 • Perisco­pe
 • Tik­tok

Näis­tä vii­mek­si lis­tat­tu Tik­tok nousee kovaa vauh­tia käyt­tä­jä­mää­ris­sä täl­lä het­kel­lä ja on eten­kin nuo­ri­son suo­sios­sa. Pak­ko myön­tää, että itse­kin tulee välil­lä “hen­gail­tua” Tik­to­kis­sa vaik­ka en ehkä enää näil­lä vuo­sil­la ihan mene­kään nuo­ri­sos­ta. Lin­ke­dIN puo­les­taan on voi­mak­kaas­ti työ­elä­mä­keks­kei­seen sisäl­töön kes­kit­ty­vä alus­ta.

Yllä mai­nit­tu­jen lisäk­si vähän näkö­kan­nas­ta riip­puen myös What­sApp ja Mes­sen­ger miel­le­tään jos­kus sosi­aa­li­sen median kana­vik­si. Omas­ta mie­les­tä­ni nämä kak­si kui­ten­kin pal­ve­le­vat enem­män pika­vies­ti­mi­nä.

Sosiaalisen median markkinointi - yhteenveto

Toi­vot­ta­vas­ti olet saa­nut täs­tä artik­ke­lis­ta tar­vit­ta­vat perus­tie­dot, jot­ta voit miet­tiä seu­raa­via aske­lei­ta oman mark­ki­noin­ti­si kehit­tä­mi­ses­sä. Kos­ka sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti näyt­te­lee niin suur­ta roo­lia tämän päi­vän mark­ki­noin­nis­sa eri­tyi­sen tär­ke­ää on ymmär­tää aina­kin sen perus­pe­ri­aat­teet, jot­ta voi teh­dä parem­pia pää­tök­siä sii­tä mihin suun­taan halu­aa vie­dä omaa mark­ki­noin­ti­aan.

Mie­les­tä­ni sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti on niin tär­ke­ää, että sii­tä pois jät­täy­ty­mi­seen pitää olla erit­täin pai­na­vat syyt. Joka päi­vä lukui­sat yri­tyk­set siir­tä­vät yhä enem­män ja enem­män pai­no­tus­ta mark­ki­noin­nis­sa sosi­aa­li­seen medi­aan. Se mis­sä kana­vis­sa ja miten kan­nat­taa vies­tiä on stra­te­gi­ses­ti ehkä kaik­kein tär­kein pää­tös. Kana­via ja vies­te­jä miet­ties­sä kan­nat­taa­kin kon­sul­toi­da ammat­ti­lai­sia, ellei sit­ten itse ole 100% var­ma sii­tä mitä ja mis­sä kana­vas­sa sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­tia kan­nat­taa teh­dä.

Ota yhteyt­tä!
Sosiaalisen median markkinointi
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Ota yhteyttä

Kuinka haluat, että netti olisi mukana yrityksesi myynnissä ja markkinoinnissa?

Ota yhteyttä niin olemme sinuun yhteydessä seuraavan arkipäivän sisällä ja lähdemme:

 • Kartoittamaan digimarkkinoinnin tarjoamia mahdollisuuksia yrityksellesi
 • Rakentamaan konkreettisen ehdotuksen ja teemme tarjouksen sinulle parhaaksi todetusta palvelusta
 • Sovimme aloituspalaverin ja käynnistämme mainonnan

Voit myös sopia lyhyen puhelinpalaverin jossa pohdimme yhdessä markkinointia!

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki
Y-tunnus: 2640523-3

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy