Sosiaalisen median markkinointi pähkinänkuoressa 

Some mark­ki­noin­ti \ Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti pähkinänkuoressa

Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti on hyvin laa­ja kat­to­ter­mi, jon­ka alle mah­tuu pal­jon ja kai­ken­lais­ta. Se jakau­tuu sekä orgaa­ni­seen eli ilmai­seen näky­vyy­teen että mak­set­tuun mai­non­taan sosi­aa­li­ses­sa medias­sa. Täs­sä artik­ke­lis­sa käy­dään pin­ta­puo­li­ses­ti läpi molem­pia osa-aluei­ta sekä esi­tel­lään ylei­sim­mät sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti kana­vat. Aloi­te­taan kui­ten­kin sisäl­lös­tä, jota tar­vi­taan niin orgaa­ni­seen näky­vyy­teen kuin mak­set­tuun mai­non­taan sosi­aa­li­sen median markkinoinnissa.

Yleisimmät sisältötyypit sosiaalisen median markkinoinnissa

 • Kuvat
 • Artik­ke­lit
 • Videot

Ylei­sim­mis­tä sisäl­löis­tä sanot­ta­koon sen ver­ran, että aito yleen­sä voit­taa kuva­pan­kin eli yri­tyk­sen omat kuvat ja videot toi­mi­vat parem­min kuin val­miit kuva­pank­ki­rat­kai­sut. Toki jos ei ole mah­dol­li­suu­ksia tuot­taa omaa mate­ri­aa­lia on kuva­pank­kien kuvat tyh­jää parem­pia. Samoin jos yri­tyk­sel­lä on mah­dol­lis­ta tuot­taa koh­de­ryh­mää pal­ve­le­vaa teks­ti­si­säl­töä kan­nat­taa sen tuot­ta­mi­nen ja aktii­vi­nen jaka­mi­nen sosi­aa­li­ses­sa mediassa.

Sosiaalisen median markkinointi - perusteet

Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­nil­la on val­ta­van suu­ri roo­li tämän päi­vän mark­ki­noin­ti­ken­täs­sä, joten oikeas­taan jokai­sen pitäi­si tie­tää sii­tä aina­kin muu­ta­ma perus­asia. Kuten aluk­si todet­tiin sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­nin alle kuu­luu niin yri­tyk­sen orgaa­ni­nen näky­vyys sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa kuin mak­set­tu­kin mai­non­ta samois­sa kanavissa.

Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­nil­la pyri­tään löy­tä­mään sekä uusia asiak­kai­ta että vah­vis­ta­maan jo ole­mas­sa ole­via asia­kas­suh­tei­ta. Tämä onnis­tuu par­hai­ten moni­puo­li­sel­la ja koh­de­ryh­mää pal­ve­le­val­la sisäl­löl­lä. Alla pureu­du­taan hie­man orgaa­ni­sen näky­vyy­den ja mak­se­tun mai­non­nan eroi­hin sekä lis­ta­taan ylei­sim­piä sosi­aa­li­sen median kanavia.

Sosiaalisen median markkinointi - orgaaninen näkyvyys

Orgaa­ni­nen näky­vyys on siis ilmais­ta näky­vyyt­tä eli yri­tyk­sen itse tuot­ta­man sisäl­lön aikaan­saa­maa näky­vyyt­tä sosi­aa­li­ses­sa medias­sa, ilman mai­no­seu­ro­ja. Tämä sisäl­tö voi olla tuo­te­ku­via, asian­tun­ti­jan kir­joit­ta­ma artik­ke­li tai vaik­ka ihan vaan fii­lis­te­ly­vi­deo jos­tain yri­tyk­sen tapah­tu­mas­ta. Nämä sisäl­löt ovat tär­kei­tä mark­ki­noin­nin koko­nai­suu­des­sa, hyvin teh­ty­nä niil­lä vies­ti­tään yri­tyk­sen aktii­vi­suut­ta ja asia­kas­läh­töi­syyt­tä. Sivu­huo­mio­na mai­nit­ta­koon vie­lä, että vaik­ka näky­vyys on ilmais­ta niin sisäl­tö­jen tuo­tan­to ei suin­kaan sitä ole ja sii­hen kan­nat­taa panos­taa mah­dol­li­suuk­sien mukaan aikaa ja rahaa.

Täs­sä on hyvä muis­taa, että sisäl­lön ei tuli­si olla pel­käs­tään myyn­ti­si­säl­töä. Joi­den­kin asian­tun­ti­joi­den mie­les­tä jopa 80% yri­tyk­sen some-sisäl­lös­tä pitäi­si olla muu­ta kuin myyntimateriaalia.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Sosiaalisen median maksettu mainonta

Mak­se­tus­ta mai­non­nas­ta on kyse sil­loin kun yri­tyk­sen sisäl­lön näky­vyyt­tä tehos­te­taan euroil­la tai kun luo­daan ihan var­ta vas­ten mak­set­tu­ja mai­nok­sia. Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­nis­sa mak­set­tu mai­non­ta on erin­omai­nen työ­ka­lu muun muas­sa tark­ko­jen koh­den­nus­mah­dol­li­suuk­sien ansiosta. 

Sii­nä mis­sä orgaa­ni­nen näky­vyys suun­tau­tuu usein jo yri­tys­tä seu­raa­vil­le käyt­tä­jil­le on mak­set­tu mai­non­ta puo­les­taan lois­ta­va mah­dol­li­suus tavoi­tel­la uusia seu­raa­jia sekä asiak­kai­ta. Nime­no­maan täs­sä uusien asiak­kai­den tavoit­te­lus­sa on val­ta­vas­ti hyö­tyä eri­lai­sis­ta kohdennusmahdollisuuksista. 

Nämä laa­jat koh­den­nuk­set tar­jo­aa pal­jon mah­dol­li­suu­ksia some-mai­non­nas­sa, mut­ta samal­la ne voi­vat olla ris­ki koke­mat­to­mal­le mai­nos­ta­jal­le. Itse­kin huo­maan lähes päi­vit­täin hei­kos­ti koh­den­net­tu­ja mai­nok­sia omis­sa some­ka­na­vis­sa. Se tar­koit­taa aina huk­kaan hei­tet­ty­jä euro­ja. Voit itse­kin tark­kail­la miten pal­jon sinul­le näkyy mai­non­taa, joka ei sinua kiin­nos­ta miten­kään. Jot­ta nämä eurot eivät valu hiek­kaan, kan­nat­taa aina­kin kon­sul­toi­da ammat­ti­lai­sia sii­tä miten mai­nok­set kan­nat­taa kohdentaan.

Meil­tä usein kysy­tään, mitä sosi­aa­li­sen median mak­set­tu mai­non­ta mak­saa. Se vaih­te­lee tie­ten­kin laa­jas­ti koh­de­ryh­mis­tä ja tavoit­teis­ta riip­puen, mut­ta suun­taa saa esi­mer­kik­si Face­boo­kin osal­ta Face­book-mai­non­nan hin­ta -artikkelistamme.

Sosiaalisen median markkinointi suosituimmissa kanavissa

Kun mie­ti­tään sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­tia voi­daan mie­les­tä­ni yli­voi­mai­ses­ti suo­si­tuim­mak­si nos­taa Face­book. Face­boo­kin jäl­keen lis­tal­la nousee mie­les­tä­ni Ins­ta­gram ja kol­man­te­na Lin­ke­dIN.  Nämä ovat myös ne kana­vat joi­hin mak­set­tu mai­non­ta on pit­käl­ti keskittynyt. 

Mak­se­tun mai­non­nan lisäk­si näis­sä on kui­ten­kin hyvää poten­ti­aa­lia saa­da myös orgaa­nis­ta näky­vyyt­tä. Orgaa­ni­sen näky­vyy­den saa­mi­nen tosin vaa­tii työ­tä. Tuo­te­tun sisäl­lön pitää olla mie­len­kiin­tois­ta, jot­ta se saa näky­vyyt­tä. Pel­kät itse pos­ta­tut mai­nosflye­rit eivät orgaa­ni­ses­ti leviä juu­ri ollen­kaan. Par­haas­sa tilan­tees­sa yri­tys tuot­taa laa­du­kas­ta ja koh­de­ryh­mää kiin­nos­ta­vaa orgaa­nis­ta sisäl­töä, joka saa jo itses­sään näky­vyyt­tä ja tätä vies­tiä vah­vis­te­taan vie­lä mak­se­tul­la mainolla.

Sosiaalisen median markkinointi muissa kanavissa

Näi­den kol­men edel­li­ses­sä kap­pa­lees­sa mai­ni­tun kana­van lisäk­si on luke­ma­ton mää­rä mui­ta­kin sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­tiin sopi­via kana­via, jois­ta voi­si mai­ni­ta muun muas­sa seuraavat: 

 • Twit­ter
 • Snapc­hat
 • Perisco­pe
 • Tik­tok

Näis­tä vii­mek­si lis­tat­tu Tik­tok nousee kovaa vauh­tia käyt­tä­jä­mää­ris­sä täl­lä het­kel­lä ja on eten­kin nuo­ri­son suo­sios­sa. Pak­ko myön­tää, että itse­kin tulee välil­lä “hen­gail­tua” Tik­to­kis­sa vaik­ka en ehkä enää näil­lä vuo­sil­la ihan mene­kään nuo­ri­sos­ta. Lin­ke­dIN puo­les­taan on voi­mak­kaas­ti työ­elä­mä­keks­kei­seen sisäl­töön kes­kit­ty­vä alusta.

Yllä mai­nit­tu­jen lisäk­si vähän näkö­kan­nas­ta riip­puen myös What­sApp ja Mes­sen­ger miel­le­tään jos­kus sosi­aa­li­sen median kana­vik­si. Omas­ta mie­les­tä­ni nämä kak­si kui­ten­kin pal­ve­le­vat enem­män pikaviestiminä.

Sosiaalisen median markkinointi - yhteenveto

Toi­vot­ta­vas­ti olet saa­nut täs­tä artik­ke­lis­ta tar­vit­ta­vat perus­tie­dot, jot­ta voit miet­tiä seu­raa­via aske­lei­ta oman mark­ki­noin­ti­si kehit­tä­mi­ses­sä. Kos­ka sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti näyt­te­lee niin suur­ta roo­lia tämän päi­vän mark­ki­noin­nis­sa eri­tyi­sen tär­ke­ää on ymmär­tää aina­kin sen perus­pe­ri­aat­teet, jot­ta voi teh­dä parem­pia pää­tök­siä sii­tä mihin suun­taan halu­aa vie­dä omaa markkinointiaan.

Mie­les­tä­ni sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti on niin tär­ke­ää, että sii­tä pois jät­täy­ty­mi­seen pitää olla erit­täin pai­na­vat syyt. Joka päi­vä lukui­sat yri­tyk­set siir­tä­vät yhä enem­män ja enem­män pai­no­tus­ta mark­ki­noin­nis­sa sosi­aa­li­seen medi­aan. Se mis­sä kana­vis­sa ja miten kan­nat­taa vies­tiä on stra­te­gi­ses­ti ehkä kaik­kein tär­kein pää­tös. Ihan niin kuin muus­sa­kin mark­ki­noin­nis­sa myös some mark­ki­noin­nin osal­ta vää­rät kana­va- ja koh­den­nus­va­lin­nat voi­vat tul­la todel­la kal­liik­si. Kana­via, koh­den­nuk­sia ja vies­te­jä miet­ties­sä kan­nat­taa­kin kon­sul­toi­da ammat­ti­lai­sia, ellei sit­ten itse ole 100% var­ma sii­tä mitä ja mis­sä kana­vas­sa sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­tia kan­nat­taa teh­dä. Me Kublal­la mie­tim­me näi­tä asioi­ta päi­vit­täin asiak­kail­lem­me, se on mei­dän ydin­osaa­mis­ta ja olem­me sii­nä Suo­men par­haim­mis­toa. Kai­ken lisäk­si olem­me tosi muka­via, joten mei­hin voi huo­let­ta olla yhtey­des­sä mata­lal­la kynnyksellä.

Ota yhteyt­tä!
Sosiaalisen median markkinointi
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

 • Kan­nat­taa­ko some-markkinointi?
 • Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti on ehdot­to­mas­ti aika­si arvois­ta. Ei sitä voi olla huo­maa­mat­ta: kadun­ku­vas­sa lähes jokai­sel­la… Jat­ka lukemista
 • Sosiaalisen median maksetun mainonnan toimet
 • Sosi­aa­li­sen median mak­set­tu mainonta
 • Sosi­aa­li­nen media on läs­nä kaik­kial­la. Ystä­vä­si selaa Ins­ta­gra­mia mon­ta tun­tia päi­väs­sä, vel­je­si viet­tää kai­ken vapaa-aikan­sa… Jat­ka lukemista
 • Sosiaalisen median orgaaniset toimet
 • Par­haat sosi­aa­li­sen median orgaa­ni­set toimet
 • Min­ne iki­nä menet­kään tai pää­tä­si kään­nät­kään, osuu sil­mii­si puhe­lin­ta plä­rää­vä hen­ki­lö. Puhe­lin kät­kee sisäl­leen koko… Jat­ka lukemista

  Tutustu myös palveluihimme! 

  Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

  Tuloksellista tekemistä

  Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

  Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

  Ota yhteyttä

  Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

  040 657 5516
  asiakaspalvelu@kubla.fi

  Kubla Oy
  Ilmalankatu 2 A
  (MTV:n päärakennus)
  00240 Helsinki

  Kubla Marketing Inc.
  31 NE 17th St
  Miami Florida 33132

  Kaikki yhteystiedot >

  Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

  Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

  © Markkinointitoimisto Kubla Oy