Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Some kana­vat yritykselle

Some kana­vat yri­tyk­sel­le ovat tänä päi­vä­nä itses­tään sel­vyys suu­rim­mal­le osal­le asiak­kais­ta. Yri­tyk­sen kan­nat­taa löy­tyä sekä googles­ta että sen lisäk­si somes­ta tänä päi­vä­nä. Some kana­vat tuke­vat vah­vas­ti myös Googles­sa näky­vyyt­tä kos­ka Googlen omat algo­rit­mit arvos­ta­vat laa­jaa näky­vyyt­tä oman haku­no­neen­sa lisäk­si. Pidä siis yri­tyk­ses­si some kana­vat esil­lä ja aktii­vi­si­na ja muis­ta että ilman mak­set­tua mai­non­taa yri­tyk­se­si ei tule ole­maan esil­lä par­haan asia­kas­ryh­män keskuudessa.

Miksi some kannattaa?

Some kana­vat toi­mi­vat aiem­min täy­sin ilmai­sek­si eli orgaa­ni­ses­ti. Käy­tän­nös­sä siis pys­tyit aiem­pi­na vuo­si­na teke­mään “pos­tauk­sia” eli jul­kai­su­ja yri­tyk­se­si some kana­vis­sa ja tavoit­ta­maan ilmai­sek­si par­haan ylei­sö­si. Tämä on muut­tu­nut jo 2016 jol­loin suu­rin osa sosi­aa­li­sen median kana­vis­ta vähen­si radi­kaa­lis­ti orgaa­nis­ta näky­vyyt­tä. Tämä vai­kut­ti vah­vas­ti yri­tys­ten tar­pee­seen aloit­taa mak­sul­li­nen mai­non­ta ja täs­tä syys­tä some kana­vat on tär­ke­ää ottaa huo­mioon myös yri­tys­ten mak­sul­li­ses­sa mai­non­nas­sa digimarkkinoinnissa.

Kublan blo­gis­sa: Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti - Onko se todel­la ajan­käy­tön arvoista?

Mitkä some kanavat kannattaa valita?

Some kana­vat on tär­ke­ää vali­ta tar­kas­ti oman koh­deyh­män kan­nal­ta. Some kana­vat voi­daan jao­tel­la muu­ta­maan tär­keim­pään ja Suo­men osal­ta suu­rim­paan koh­de­ryh­män osal­ta tär­keim­pään kate­go­ri­aan. Some­ka­na­vat voi­daan jao­tel­la esi­mer­kik­si näin:

 • Face­book on maa­il­man suu­rin some kana­va ja Suo­mes­sa on 2020 noin kol­me mil­joo­naa kuu­kausit­tais­ta Face­boo­kin käyttäjää
 • Lin­ke­dIn on maa­il­man suu­rin B2B-kana­va eli voit tavoit­taa yri­tys­päät­tä­jät täst kana­vas­ta hyvin­kin tehok­kaas­ti ilman että he juu­ri nyt etsi­vät yri­tyk­se­si palveluita
 • Ins­ta­gram on eri­tyi­sen tär­keä kana­va tavoit­taa halut­tu koh­de­ryh­mä kuval­li­ses­sa mai­non­nas­sa eli mikä­li haluat vies­tiä eri­tyi­ses­ti visu­aa­li­ses­ti niin Ins­ta­gram on toi­mi­va some kanava

Haluat­ko tie­tää, mitä mai­nok­sia kil­pai­li­ja­si par­hail­laan käyt­tää FB:ssä?

Tilaa yksinkertainen ohje veloituksetta, ja pääset tutkimaan mitä mainoksia kilpailijasi käyttää omassa mainonnassaan.

Paljonko somessa mainonta maksaa?

Some kana­vat tar­joa­vat laa­jan skaa­lan vaih­toeh­to­ja mai­non­taan ja mai­non­nan hin­ta mää­räy­tyy mai­non­nan tavoit­tei­den mukaan jokai­ses­sa näis­tä kana­vis­ta. Some­ka­na­vat kui­ten­kin tar­joa­vat laa­jo­ja mah­dol­li­suu­ksia mai­non­nan tavoit­teis­ta ja näi­den tavoit­tei­den mukaan myös hin­nat mää­räy­ty­vät somes­sa. Kana­vat ja nii­den hin­nat voi­daan kui­ten­kin jao­tel­la yksin­ker­tais­te­tus­ti näin:

 • Face­book - 100€ tavoit­taa 10 000 ihmistä
 • Lin­ke­dIn - 100€ tavoit­taa 3 000 ihmistä
 • Ins­ta­gram - 100 € tavoit­taa 15 000 ihmistä

Tär­kein­tä on kui­ten­kin muis­taa vali­ta some kana­vat yri­tyk­se­si koh­de­ryh­män perus­teel­la. Ei kan­na­ta siis vali­ta Ins­ta­gram-mai­non­taa hin­nan takia vaan miet­tiä tar­kas­ti mis­tä kana­vas­ta yri­tyk­se­si koh­de­ryh­mä löy­tyy. Voit hel­pos­ti etsiä yri­tyk­se­si koh­de­ryh­män kus­ta­kin kana­vas­ta. Esi­mer­kik­si kir­jau­tu­mal­la Face­boo­kiin voit suo­raan etsiä TOP-100 asiak­kaa­si suo­raan etu­ni­mel­lä ja suku­ni­mel­lä. Näin tulet saa­maan tie­don sii­tä kuin­ka moni asiak­kais­ta­si löy­tyy tänä päi­vä­nä Face­boo­kis­ta tai mis­tä vain muus­ta kanavasta. 

Suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta yri­tyk­sis­tä miet­tii jat­ku­vas­ti mis­tä kana­vas­ta hei­dän asiak­kaan­sa löy­ty­vät mut­ta lopul­ta pys­tyt kon­kreet­ti­ses­ti sel­vit­tä­mään tämän asian käyt­tä­mäl­lä työ­ai­kaa­si tähän noin yhden tun­nin ja lopul­ta olet huo­man­nut lähes kaik­kien asiak­kai­de­si löy­ty­vän Face­boo­kis­ta, 40% asiak­kais­ta­si löy­ty­vän Lin­ke­dI­nis­ta ja 60% löy­ty­vän Ins­ta­gra­mis­ta. Näin käy siis kes­kiar­voi­ses­ti Kublan asian­tun­ti­ja­tii­min teke­mien tut­ki­mus­ten poh­jal­ta ja huo­mat­ta­vaa on että asiak­kais­tam­me noin 40% on B2B-myyn­tiä teke­viä yri­tyk­siä. Sel­vi­tä siis mis­tä asiak­kaa­si löy­ty­vät ja näin voit myös teh­dä mai­non­taa näis­sä kanavissa. 

Voit myös vali­ta kump­pa­nin sel­vit­tä­mään mis­tä asiak­kaa­si löy­ty­vät ja tämän tut­ki­mus­työn jäl­keen voit lait­taa yri­tyk­se­si panos­tuk­sen oike­aan kana­vaan. Tee siis tämä tut­ki­mus­työ joko itse tai luo­ta kump­pa­nii­si joka sel­vit­tää oikean kana­van ja aut­taa saa­maan tulok­sia juu­ri par­haas­sa vaihtoehdossa!

Lisää tie­toa eri­tyi­ses­ti Face­boo­kin-mai­non­nan hin­noit­te­lus­ta saat luke­mal­la aihees­ta kir­joi­te­tun artik­ke­lim­me Face­book-mai­non­nan hin­ta!

Kannattaako some kanavat ylläpitää itse?

Some kana­vat kan­nat­taa yllä­pi­tää läh­tö­koh­tai­ses­ti yri­tyk­sen oman hen­ki­lös­tön avul­la. Tämä tar­koit­taa ylei­sim­min esi­mer­kik­si “pos­taus­ten” teke­mis­tä mut­ta suo­sit­te­lem­me läm­pi­mäs­ti valit­se­maan kump­pa­nin huo­leh­ti­maan sii­tä että nämä yri­tyk­se­si teke­mät pos­tauk­set var­mas­ti löy­tä­vät oikean kohderyhmän. 

Pos­taus­ten teke­mi­nen ei tar­koi­ta sitä että edes nykyi­set asiak­kaa­si kos­kaan tule­vat näke­mään yri­tyk­se­si pos­tauk­sia. Noin 4% yri­tyk­se­si asiak­kais­ta tule­vat näke­mään ilmai­sel­la eli orgaa­ni­sel­la vaih­toeh­dol­la vies­ti­si. Mie­ti siis tark­kaan onko kan­nat­ta­vaa käyt­tää aikaa/rahaa ja pitää some­ka­na­vat ajan­ta­sal­la mikä­li et huo­leh­di mak­sul­li­sel­la mai­non­nal­la että paras koh­de­ryh­mä­si näkee mitä yri­tyk­ses­sä­si tapahtuu.

Kubla on osaa­va digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin kump­pa­ni. Ota yhteyt­tä jo tänään, niin poh­di­taan yhdes­sä mit­kä oli­si­vat par­haat some­ka­na­vat yrityksellesi!

Ota yhteyt­tä!
Some kanavat yrityksen markkinoinnissa
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi