Facebook romutti yritysten orgaanisen näkyvyyden kuudessa eri maassa 

Some mark­ki­noin­ti \ Some orgaa­ni­set kei­not \ Face­book mark­ki­noin­ti \ Face­book romut­taa orgaa­nis­ta näkyvyyttä

Face­boo­kin suun­nal­ta kan­tau­tuu jäl­leen mie­len­kiin­toi­sia uuti­sia. Vii­me vii­kon tors­tais­ta läh­tien Face­book on suo­rit­ta­nut tes­taus­ta kuu­des­sa eri maas­sa (Boli­via, Kam­bodza, Gua­te­ma­la, Ser­bia, Slo­va­kia ja Sri Lan­ka), jos­sa käyt­tä­jän uutis­vir­taa on muo­kat­tu radi­kaa­lis­ti. Muu­tok­sen toteu­tues­sa glo­baa­lis­ti tämä tar­koit­tai­si suu­ria ongel­mia orgaa­ni­seen- ja viraa­li­nä­ky­vyy­teen luot­ta­vil­le tahoil­le, kuten esi­mer­kik­si suu­ril­le uutis­me­dioil­le. Iso sii­vu uutis­me­dioi­den tra­fii­kis­ta nimit­täin tulee nyky­ään nime­no­maan orgaa­ni­sen Face­book-näky­vyy­den myötä.

Uutissyöte ilman uutisia

Face­boo­kin uusi tes­tauk­ses­sa ole­va jär­jes­te­ly on mie­len­kiin­toi­nen. Muu­tok­sen myö­tä sivu­jen (Pages) orgaa­nis­ta- ja viraa­li­nä­ky­vyyt­tä kerän­neet sisäl­löt siir­ty­vät osit­tain eril­li­seen uutis­syöt­tee­seen. Näin käyt­tä­jän “nor­maa­lil­le” syöt­teel­le jäi­si­vät ystä­vien pos­tauk­set, tykät­ty­jen sivu­jen sisäl­tö, sekä mak­se­tul­la mai­non­nal­la syöt­tee­seen tuo­dut pos­tauk­set. Sivu­jen sisäl­löt, jot­ka näky­vät uutis­fii­dis­sä tois­ten käyt­tä­jien käyt­täy­ty­mi­sen perus­teel­la (joku tyk­kä­si asias­ta X tai ystä­vä­si Y kom­men­toi jul­kai­suun Z) pois­tui­si­vat pääuutisvirrastamme.

Käyt­tä­jän kan­nal­ta täl­lä het­kel­lä kuu­des­sa maas­sa toteu­tet­tu tes­taus toi­si etu­ja, kuten parem­pi ystä­vien ja tykät­ty­jen sivu­jen näky­vyys omas­sa fii­dis­sä. Toteu­tues­saan on myös mah­dol­lis­ta, että eten­kin muu­tok­sen alku­vai­hees­sa huo­nos­ti toteu­tet­tu mak­set­tu mai­non­ta lisään­tyi­si. Toi­saal­ta, pidem­mäs­sä juok­sus­sa laa­du­kas ja oikein koh­den­net­tu mak­set­tu sisäl­tö – johon Face­book halu­aa mai­nos­ta­jia ohja­ta – ei läh­tö­koh­tai­ses­ti ärsy­tä Face­boo­kin käyt­tä­jää, vaan pikem­min­kin tar­jo­aa käyt­tä­jäl­le hänen kiin­nos­tuk­siin­sa poh­jau­tu­vaa lisä­ar­voa tuot­ta­vaa sisältöä.

Ilmainen näkyvyys muuttuu maksulliseksi

Face­book on lop­pu­jen lopuk­si pörs­siy­ri­tys, jon­ka tavoit­tee­na on teh­dä mah­dol­li­sim­man pal­jon tulos­ta osak­kee­no­mis­ta­jil­leen. Guar­dia­nin artik­ke­lis­saan haas­tat­te­le­man asian­tun­ti­ja Mat­ti Lit­tusen mukaan nyt näh­ty on täy­sin nor­maa­lia Face­boo­kin käyt­täy­ty­mis­tä. Ensin orgaa­ni­sen näky­vyy­den kerää­mi­nen teh­dään hel­pok­si, jon­ka myö­tä sivus­tot saa­vat hyvin näky­vyyt­tä. Lopuk­si jul­kai­si­joil­ta ote­taan näky­vyyt­tä asteit­tain pois ja pyy­de­tään mak­sa­maan, jot­ta samat tulok­set saa­vu­tet­tai­siin. Uudis­tuk­ses­sa yri­tyk­set ovat rapor­toi­neet jopa 60 - 80% pudo­tus­ta käyt­tä­jien sitou­tu­mi­sen mää­räs­sä (users’ engagement).

Meille tämä sopii, minulle ei

Digi­mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton kan­nal­ta muu­tos tuo mah­dol­li­suu­ksia. Toteu­tues­saan uudis­tus tar­koit­tai­si suu­rem­paa kysyn­tää laa­duk­kaal­le mak­se­tul­le sisäl­löl­le, joka on mei­dän ydin­osaa­mis­tam­me.

Toi­saal­ta, käyt­tä­jä­nä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti en pidä uudis­tuk­ses­ta. Pidän Face­boo­kis­ta­ni juu­ri sel­lai­se­na kun se on, ja usein nämä orgaa­nis­ta näky­vyyt­tä kerän­neet sisäl­löt ovat olleet sel­lai­sia, joi­ta haluai­sin näh­dä muu­ten­kin. Huo­nos­ti koh­den­ne­tun mak­se­tun mai­non­nan tuo­mi­nen fee­dil­le­ni kuu­los­taa ongel­mal­li­sel­ta, kos­ka minul­le näy­tet­täi­siin asioi­ta ja tuot­tei­ta, jot­ka eivät kiin­nos­ta alkuun­kaan. Tämä toki kor­jaan­tuu yri­tys­ten ja mai­nos­ta­jien laa­duk­kaan koh­den­nus- ja mai­non­tao­saa­mi­sen kas­vun myötä.

Ei hätää, vielä

Välit­tö­miin muu­tok­siin ei tar­vit­se tois­tai­sek­si ryh­tyä, sil­lä Face­boo­kin mukaan kah­den uutis­syöt­teen toi­min­to ei ole tulos­sa glo­baa­lik­si, aina­kaan heti. Epäi­lem­me, että tes­tin suun­tai­nen muu­tos on kyl­lä tulos­sa myös meil­le Suo­meen – ajan­koh­ta tosin on vie­lä iso kysymysmerkki.

Pyy­dä apua Kublalta!
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi