Facebook romutti yritysten orgaanisen näkyvyyden kuudessa eri maassa 

Some mark­ki­noin­ti \ Some orgaa­ni­set kei­not \ Face­book mark­ki­noin­ti \ Face­book romut­taa orgaa­nis­ta näkyvyyttä

Face­boo­kin suun­nal­ta kan­tau­tuu jäl­leen mie­len­kiin­toi­sia uuti­sia. Vii­me vii­kon tors­tais­ta läh­tien Face­book on suo­rit­ta­nut tes­taus­ta kuu­des­sa eri maas­sa (Boli­via, Kam­bodza, Gua­te­ma­la, Ser­bia, Slo­va­kia ja Sri Lan­ka), jos­sa käyt­tä­jän uutis­vir­taa on muo­kat­tu radi­kaa­lis­ti. Muu­tok­sen toteu­tues­sa glo­baa­lis­ti tämä tar­koit­tai­si suu­ria ongel­mia orgaa­ni­seen- ja viraa­li­nä­ky­vyy­teen luot­ta­vil­le tahoil­le, kuten esi­mer­kik­si suu­ril­le uutis­me­dioil­le. Iso sii­vu uutis­me­dioi­den tra­fii­kis­ta nimit­täin tulee nyky­ään nime­no­maan orgaa­ni­sen Face­book-näky­vyy­den myötä.

Uutissyöte ilman uutisia

Face­boo­kin uusi tes­tauk­ses­sa ole­va jär­jes­te­ly on mie­len­kiin­toi­nen. Muu­tok­sen myö­tä sivu­jen (Pages) orgaa­nis­ta- ja viraa­li­nä­ky­vyyt­tä kerän­neet sisäl­löt siir­ty­vät osit­tain eril­li­seen uutis­syöt­tee­seen. Näin käyt­tä­jän “nor­maa­lil­le” syöt­teel­le jäi­si­vät ystä­vien pos­tauk­set, tykät­ty­jen sivu­jen sisäl­tö, sekä mak­se­tul­la mai­non­nal­la syöt­tee­seen tuo­dut pos­tauk­set. Sivu­jen sisäl­löt, jot­ka näky­vät uutis­fii­dis­sä tois­ten käyt­tä­jien käyt­täy­ty­mi­sen perus­teel­la (joku tyk­kä­si asias­ta X tai ystä­vä­si Y kom­men­toi jul­kai­suun Z) pois­tui­si­vat pääuutisvirrastamme.

Käyt­tä­jän kan­nal­ta täl­lä het­kel­lä kuu­des­sa maas­sa toteu­tet­tu tes­taus toi­si etu­ja, kuten parem­pi ystä­vien ja tykät­ty­jen sivu­jen näky­vyys omas­sa fii­dis­sä. Toteu­tues­saan on myös mah­dol­lis­ta, että eten­kin muu­tok­sen alku­vai­hees­sa huo­nos­ti toteu­tet­tu mak­set­tu mai­non­ta lisään­tyi­si. Toi­saal­ta, pidem­mäs­sä juok­sus­sa laa­du­kas ja oikein koh­den­net­tu mak­set­tu sisäl­tö – johon Face­book halu­aa mai­nos­ta­jia ohja­ta – ei läh­tö­koh­tai­ses­ti ärsy­tä Face­boo­kin käyt­tä­jää, vaan pikem­min­kin tar­jo­aa käyt­tä­jäl­le hänen kiin­nos­tuk­siin­sa poh­jau­tu­vaa lisä­ar­voa tuot­ta­vaa sisältöä.

Ilmainen näkyvyys muuttuu maksulliseksi

Face­book on lop­pu­jen lopuk­si pörs­siy­ri­tys, jon­ka tavoit­tee­na on teh­dä mah­dol­li­sim­man pal­jon tulos­ta osak­kee­no­mis­ta­jil­leen. Guar­dia­nin artik­ke­lis­saan haas­tat­te­le­man asian­tun­ti­ja Mat­ti Lit­tusen mukaan nyt näh­ty on täy­sin nor­maa­lia Face­boo­kin käyt­täy­ty­mis­tä. Ensin orgaa­ni­sen näky­vyy­den kerää­mi­nen teh­dään hel­pok­si, jon­ka myö­tä sivus­tot saa­vat hyvin näky­vyyt­tä. Lopuk­si jul­kai­si­joil­ta ote­taan näky­vyyt­tä asteit­tain pois ja pyy­de­tään mak­sa­maan, jot­ta samat tulok­set saa­vu­tet­tai­siin. Uudis­tuk­ses­sa yri­tyk­set ovat rapor­toi­neet jopa 60 - 80% pudo­tus­ta käyt­tä­jien sitou­tu­mi­sen mää­räs­sä (users’ engagement).

Meille tämä sopii, minulle ei

Digi­mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton kan­nal­ta muu­tos tuo mah­dol­li­suu­ksia. Toteu­tues­saan uudis­tus tar­koit­tai­si suu­rem­paa kysyn­tää laa­duk­kaal­le mak­se­tul­le sisäl­löl­le, joka on mei­dän ydin­osaa­mis­tam­me.

Toi­saal­ta, käyt­tä­jä­nä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti en pidä uudis­tuk­ses­ta. Pidän Face­boo­kis­ta­ni juu­ri sel­lai­se­na kun se on, ja usein nämä orgaa­nis­ta näky­vyyt­tä kerän­neet sisäl­löt ovat olleet sel­lai­sia, joi­ta haluai­sin näh­dä muu­ten­kin. Huo­nos­ti koh­den­ne­tun mak­se­tun mai­non­nan tuo­mi­nen fee­dil­le­ni kuu­los­taa ongel­mal­li­sel­ta, kos­ka minul­le näy­tet­täi­siin asioi­ta ja tuot­tei­ta, jot­ka eivät kiin­nos­ta alkuun­kaan. Tämä toki kor­jaan­tuu yri­tys­ten ja mai­nos­ta­jien laa­duk­kaan koh­den­nus- ja mai­non­tao­saa­mi­sen kas­vun myötä.

Ei hätää, vielä

Välit­tö­miin muu­tok­siin ei tar­vit­se tois­tai­sek­si ryh­tyä, sil­lä Face­boo­kin mukaan kah­den uutis­syöt­teen toi­min­to ei ole tulos­sa glo­baa­lik­si, aina­kaan heti. Epäi­lem­me, että tes­tin suun­tai­nen muu­tos on kyl­lä tulos­sa myös meil­le Suo­meen – ajan­koh­ta tosin on vie­lä iso kysymysmerkki.

Pyy­dä apua Kublalta!
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy