Moderointi yrityksen Facebookissa - jäitä hattuun, hyvin se menee 😉 

Mode­roin­nil­la tar­koi­te­taan kes­kus­te­lun ja kom­men­toin­nin val­vo­mis­ta inter­ne­tin eri alus­toil­la. Face­book on maa­il­man suo­si­tuin sosi­aa­li­sen median alus­ta, joten siel­lä on kai­ken­lai­sia käyt­tä­jiä ja kom­men­toin­ti ja kes­kus­te­lu­kin on välil­lä sen mukais­ta. Mode­roin­ti yri­tyk­sen Face­boo­kis­sa onkin monel­le huo­len aihe.

Vali­tet­ta­van usein kes­kus­te­lu kar­kaa käsis­tä joko het­ken huu­mas­sa tai sit­ten se tapah­tuu onnis­tu­neen pro­vo­soin­nin seu­rauk­se­na, myös trol­laa­mi­sek­si kut­sut­tua toi­min­taa. Täl­lai­sis­sa tapauk­sis­sa tar­vi­taan netin super­san­ka­rei­ta, jot­ka lii­tä­vät pai­kal­le iso M kir­jain vii­tas­saan ja palaut­ta­vat jär­jes­tyk­sen rie­haan­tu­nee­seen kes­kus­te­luun, kuten Bat­man Got­ham Cityyn.

Moderointi yrityksen Facebookissa - miksi sitä tarvitaan

Mie­ti­tään­pä tilan­ne jos­sa joku hen­ki­lö päät­tää pur­kaa pahaa olo­aan yri­tyk­sen­ne Face­book jul­kai­suun. Sii­nä hau­ku­taan samaan menoon sekä tuo­te, yri­tys, mah­dol­li­ses­ti jopa hen­ki­lö­kun­ta­kin. Luon­nol­li­ses­ti kaik­ki tämä ilman mitään näky­vää syy­tä kysei­sel­le pur­kauk­sel­le. Aina­kin minun mie­les­tä täs­sä koh­taa on käyt­töä mode­roin­nil­le yri­tyk­sen Face­boo­kis­sa.

Kuten var­mas­ti tie­däm­me tois­ten aja­tus­ten ja teko­jen kont­rol­loin­ti on aika haas­ta­vaa puu­haa, ja älä ymmär­rä vää­rin kai­kil­la kuu­luu­kin olla vapaa tah­to, niin sen takia jou­dum­me jos­kus tilan­tei­siin jois­sa mei­dän pitää rea­goi­da jon­kun muun tekemisiin. 

Mode­roin­ti yri­tyk­sen Face­boo­kis­sa, ja tie­tys­ti muis­sa­kin kana­vis­sa, on yksi tapa suo­jel­la yri­tyk­sem­me ima­goa ja mai­net­ta. Mode­roi­mal­la pys­tym­me puut­tu­maan vir­heel­li­seen infor­maa­tioon. Toki mode­roin­tia teh­des­sä kan­nat­taa samal­la myös huo­mioi­da asia­kas­pal­ve­lun näkö­kul­ma eli olem­me pai­kal­la vas­taa­mas­sa ihmis­ten asial­li­siin kysy­myk­siin sekä tie­ten­kin kiit­tä­mäs­sä hyväs­tä asia­kas­pa­laut­tees­ta.

Mode­roin­tia ei pidä suin­kaan sekoit­taa nega­tii­vi­sen asia­kas­pa­laut­teen käsit­te­lyyn eli toi­si­naan asiak­kail­la on ihan syy­tä­kin olla tyy­ty­mät­tö­miä pal­ve­luun ja nämä tilan­teet tulee aina käsi­tel­lä hie­no­va­rai­ses­ti ja asiallisesti 🙂 

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Moderointi yrityksen Facebookissa - kuinka ennaltaehkäisen moderoinnin tarvetta

Kun aja­tel­laan mode­roin­tia yri­tyk­sen Face­boo­kis­sa niin tie­tys­ti tulee mie­leen, että olis kiva jos ikä­viin tilan­tei­siin jou­tui­si mah­dol­li­sim­man har­voin. Mitä asial­le sit­ten voi teh­dä, miten ehkäis­tä mode­roin­nin tar­vet­ta. Hel­poin tapa var­maan oli­si jul­kais­ta tyl­sää sisäl­töä, johon kenel­lä­kään ei ole mitään sanot­ta­vaa. Tämä ei kui­ten­kaan yleen­sä vas­taa sosi­aa­li­sen median tar­koi­tus­ta, tar­koi­tus­han on sitout­taa nykyi­siä ja mah­dol­li­sia tule­via asiak­kai­ta mei­hin.

Pari vink­kiä onnek­si löy­tyy joil­la voi ennal­taeh­käis­tä mode­roin­nin tar­vet­ta. Alkuun on var­mas­ti kai­kil­le sel­vää, että käyt­täy­dy­tään asial­li­ses­ti jul­kai­su­ja teh­des­sä. Ei läh­de­tä arvos­te­le­maan mui­ta saa­ti­ka pilk­kaa­maan tai pro­vo­soi­maan, muu­ten­kin kan­na­no­tot mui­den teke­mi­siin kan­nat­taa teh­dä mal­til­la. Aina voi toki kir­joit­taa oman mie­li­pi­teen­sä, mut­ta sil­loin on hyvä kir­joit­taa se asial­li­ses­ti perus­te­lui­neen ja ker­toa sel­väs­ti, että kysees­sä on oma tai yri­tyk­sen kanta. 

Omas­sa sisäl­lössä kan­nat­taa kom­mu­ni­koi­da avoi­mes­ti ja rehel­li­ses­ti eikä salai­le­mal­la tai pii­lot­te­le­mal­la. Huu­mo­rin käyt­tö on myös sal­lit­tua, mut­ta sii­nä on usein olta­va eri­tyi­sen tark­ka­na. Toki täs­sä yhtey­des­sä on hyvä muis­taa, että aina kun sisäl­töä tuo­te­taan niin se saat­taa ärsyt­tää jotain tahoa ja sik­si ei kan­na­ta ruve­ta lii­an varo­vai­sek­si sisäl­töä tuottaessa. 

Moderointi yrityksen Facebookissa - kuinka moderoin tukahduttamatta keskustelua

Niin kuin moni muu­kin asia mode­roin­ti yri­tyk­sen Face­boo­kis­sa on tai­to­la­ji, sii­nä pitää olla pak­su nah­ka ja leh­män her­mot. Rajan veto voi olla toi­si­naan vai­ke­aa ja sik­si onkin tär­keä pitää omat tun­teet sivus­sa moderoitaessa. 

Sel­keät yli­lyön­nit ovat ehkä hel­pom­pia, kos­ka nii­hin rea­goin­ti on sel­vää ja pois­ta­mi­nen­kin voi­daan tar­vit­taes­sa perus­tel­la. Tie­ten­kään pak­ko ei ole pois­taa mitään, mut­ta oma vas­ti­ne kan­nat­taa jät­tää aina kaik­keen mikä on epäasiallista.

Mut­ta niin sano­tuis­sa raja­ta­pauk­sis­sa mode­raat­to­ri pun­ni­taan. Hyvä mode­raat­to­ri paran­taa kes­kus­te­lun laa­tua, ei läh­de mukaan kinas­te­luun vaan yrit­tää ohja­ta kes­kus­te­lua raken­ta­vaan suun­taan. Kri­tiik­kiin vas­ta­taan asial­li­ses­ti ja ymmär­tä­väs­ti eikä sitä ote­ta hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Kriit­ti­siin kom­ment­tei­hin on myös hyvä esit­tää jat­ko­ky­sy­myk­siä mik­si käyt­tä­jä on koke­nut asian näin ja jos aihet­ta voi kysyä myös miten asia voi­tai­siin kor­ja­ta. Hyvä mode­raat­to­ri ei myös­kään kos­kaan lai­ta itse­ään mui­den ylä­puo­lel­le vaan vas­taa niin sano­tus­ti samal­ta tasolta. 

Räi­keim­mis­sä mode­roin­nin kohel­luk­sis­sa näkee miten aiheel­li­sen rekla­maa­tion teh­nyt asia­kas saa yri­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­jal­ta syyt nis­koil­leen. Täl­lai­nen ei mis­sään tapauk­ses­sa ole suo­si­tel­ta­vaa, sen var­mas­ti sanoo maalaisjärkikin.

Moderointi yrityksen Facebookissa - jos ***kamyrsky kuitenkin iskee

Jos­kus kui­ten­kin “kaik­ki menee pie­leen” ja sil­loin vaa­di­taan taas mode­raat­to­ril­ta super­san­ka­rin omi­nai­suuk­sia. Mitä teh­dä näis­sä epä­miel­lyt­tä­vis­sä tilanteissa?

 1. Hen­gi­tä syvään ja rauhoitu
 2. Ana­ly­soi tilanne
 3. Pyy­dä anteek­si mikä­li aihet­ta (jos­kus aiheettakin)
 4. Ker­ro­taan mitä seu­raa­vak­si tapah­tuu ja miksi
 5. Mikä­li vir­he ollut ns. omas­sa pääs­sä niin ker­ro­taan miten sen tois­tu­mi­nen ehkäistään

Lyhyt sel­ven­nys vie­lä näis­tä vii­des­tä vin­kis­tä eli hen­gi­te­tään syvään ja rau­hoi­tu­taan, jot­ta pys­ty­tään ana­ly­soi­maan tilan­ne puo­lu­eet­to­mas­ti. Jos tode­taan, että on teh­ty vir­he niin sii­tä pyy­de­tään rei­lus­ti anteek­si. Jos­kus voim­me myös pahoi­tel­la asiak­kaan mie­li­pa­haa vaik­ka se ei suo­ra­nai­ses­ti oli­si­kaan mei­dän aikaansaamaa. 

Hyvien tapo­jen mukais­ta on myös ker­toa niin sano­tut seu­raa­vat ste­pit ja perus­te­lut niil­le. Mikä­li vir­he on omis­sa toi­min­nois­sa niin sii­tä ote­taan vas­tuu ja ker­ro­taan mitä toi­men­pi­tei­tä teh­dään, jot­ta vas­taa­va ei pää­si­si toistumaan.

Loppusanat - moderaattorin kannustus

Toi­vot­ta­vas­ti täs­tä artik­ke­lis­ta on hyö­tyä miet­ties­sä­si mode­roin­tia yri­tyk­sen Face­boo­kis­sa. Mon­ta asi­aa var­mas­ti jäi vie­lä käsit­te­le­mät­tä, mut­ta tar­koi­tus onkin antaa hyvä pin­ta­puo­li­nen käsi­tys sekä pari käy­tän­nön vink­kiä mode­roin­nis­ta.

Meil­tä Kubla­lai­sil­ta voi aina kysyä apua, jos jokin asia jää mie­ti­tyt­tä­mään ja mikä­li digi­mark­ki­noin­ti ylei­ses­ti kiin­nos­taa niin mie­lel­läm­me autam­me myös sii­hen rää­tä­löi­dyn stra­te­gian rakentamisessa 🙂

Ota yhteyt­tä!
Moderointi yrityksen facebookissa
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy