YouTube mainosmuodot 

You­Tu­be on hyvä kana­va yri­tyk­sel­le­si, jota voit hyö­dyn­tää moni­puo­li­ses­ti sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­nis­sa. You­Tu­be -mai­nos­ten avul­la voit tavoit­taa ihmi­siä, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta yri­tyk­ses­tä­si. You­Tu­been pys­tyy luo­maan kat­ta­vaa sisäl­töä ja var­mas­ti saa­vut­taa poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta joka yri­tyk­sel­le. You­Tu­be on kui­ten­kin maa­il­man toi­sek­si suo­si­tuin haku­ko­ne Googlen jäl­keen, joten You­Tu­be mai­non­nal­la on pal­jon mah­dol­li­suu­ksia. Mit­kä ovat You­tu­be mai­nos­muo­dot? Nii­tä käy­dään täs­sä blo­gis­sa läpi.

YouTube mainosten hyödyt

You­Tu­bes­sa pys­tyt rajaa­maan koh­dey­lei­sö­si hyvin­kin tar­kas­ti. Näin tavoi­tat mah­dol­li­set asiak­kaat, jot­ka ovat oikeas­ti kiin­nos­tu­nei­ta yri­tyk­ses­tä­si ja tar­joa­mas­ta­si pal­ve­lus­ta. Vähen­nät myös tur­hia mai­nos­ten näyt­tö­ker­to­ja, joten et mak­sa turhasta.Tärkeää on taas tie­tää kenel­le teet näi­tä mai­nok­si eli tutus­tu ylei­söö­si. Mie­ti mil­lai­ses­ta sisäl­lös­tä he naut­ti­vat ennen kuin he osti­vat jotain yri­tyk­sel­tä­si. You­Tu­be mai­nos­kam­pan­ja­si voi­daan koh­dis­taa käyt­tä­jien kiin­nos­tus­ten koh­tei­den perus­teel­la tai You­Tu­be-videoi­den avain­sa­noil­la. Voit myös koh­dis­taa uudel­leen­mark­ki­noin­tia koti­si­vu­je­si kävijöille.

You­tu­ben mai­nos­muo­doil­la ei ainoas­taan vah­vis­te­ta yri­tyk­se­si tun­net­tuut­ta poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den kes­kuu­des­sa, vaan se myös aut­taa hei­tä teke­mään pää­tök­sen ottaa sinun yri­tyk­see­si yhteyt­tä. Hyvä video­mai­nos jää ihmis­ten mie­leen, mikä madal­taa kyn­nys­tä yhtey­den­ot­toon ja osto­pää­tök­seen. You­Tu­bel­la on kuusi eri­lais­ta mai­nos­muo­toa, joil­la jokai­sel­la on oma ide­aa­li käyt­tö­ta­pan­sa ja kaik­kien näi­den mai­nok­sien hin­nat tule­vat koh­den­nuk­sen ja kil­pai­lun mukaan.

Ohitettavat ja ei ohitettavat In-Stream-mainokset

In-Stream-mai­nok­sis­sa voit itse vali­ta lai­tat­ko ohi­tet­ta­van vai ei ohi­tet­ta­van mai­nok­sen kat­so­jan videoon. Ohi­tet­ta­van mai­nok­sen pys­tyy vii­den sekun­nin jäl­keen klik­kaa­maan pois ja kat­so­ja oman kiin­nos­tuk­sen mukaan päät­tää halu­aa­ko jat­kaa kat­so­mis­ta vai ei. Video­mai­nos tois­te­taan ennen video­ta, sen aika­na tai sen jäl­keen. Ei-ohi­tet­ta­va In-Stream -video­mai­nos ei ole kat­so­jien suo­sik­ki, sil­lä sil­loin he jou­tu­vat kat­so­maan koko mai­nos­vi­deon alus­ta lop­puun. Tämä on kes­tol­taan 15-20 sekun­tia. Tämän ei-ohi­tet­ta­van video­mai­nok­sen huo­no puo­li on, että tämä saat­taa nos­taa videon poistumisprosenttia.

Video Discovery ‑mainokset

Video Disco­ve­ry -mai­nok­set ovat sijoi­tet­tu niin, että poten­ti­aa­li­set asiak­kaat voi­si­vat huo­ma­ta sen hel­pos­ti. Video Disco­ve­ry You­Tu­be -mai­nok­set näky­vät You­Tu­ben etusi­vul­la, haku­tu­los­si­vuil­la ja nii­hin liit­ty­vi­nä videoi­na You­Tu­be -videoi­den kat­se­lusi­vuil­la. Nämä mai­nok­set löy­ty­vät yleen­sä hel­pos­ti You­Tu­ben tar­joa­mis­ta videois­ta ensim­mäi­se­nä haku­vaih­toeh­to­na tai videoehdotuksena.

Puskuri mainokset

Pus­ku­ri mai­nok­set ovat hyvin lyhyi­tä kuu­den sekun­nin kes­tä­viä videoi­ta. Mai­nok­set näy­te­tään ennen kuin kat­so­ja on kat­so­nut video­ta. Kuusi sekun­tia on hyvin lyhyt aika, joten näis­sä mai­nok­sis­sa on tär­ke­ää olla todel­la sel­keä ja herät­tää asiak­kaan kiin­nos­tus. Pus­ku­ri mai­nok­set ovat hyvä lisä isom­paan videokampanjaan.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Outstream-mainokset

Out­stream-mai­nok­set ovat mobii­li­lait­teil­le tar­koi­tet­tu­ja video­mai­nok­sia, joi­den avul­la voit tavoit­taa poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta kump­pa­nei­den sivus­toil­la. Nämä mai­nok­set voi­vat lisä­tä brän­di­tie­toi­suut­ta, sil­lä ne tuo­vat video­si useam­pien kat­so­jien ulottuville.

Mastheadit

You­Tu­be Mast­hea­din avul­la voit esi­tel­lä brän­diä­si, tuo­tet­ta­si tai pal­ve­lua­si video­poh­jai­sel­la natii­vi­mai­nos muo­dol­la, eli kulut­ta­jaa osta­mi­seen ohjaa­val­la sisäl­löl­lä. Mai­nos näkyy You­Tu­ben etusi­vun fii­dis­sä kai­kil­la lait­teil­la ja tämä on luon­te­va osa sivus­tol­le tuo­tet­tua sisäl­töä. You­Tu­be Mast­head sopii erin­omai­ses­ti yri­tyk­sel­le­si, jos halua­vat nos­taa tun­net­ta­vuut­ta ja tavoi­tet­ta­vuut­ta. Täl­lä mai­nos taval­la nos­tat myös tie­toi­suut­ta pal­ve­lul­le­si tai tuotteellesi.

Tuloksiesi seuraaminen

You­Tu­bes­sa pys­tyt myös hyvin seu­raa­maan miten mai­nos­kam­pan­ja­si ote­taan vas­taan. You­Tu­be kerää koko ajan dataa mitä mai­nos­vi­deoi­ta kat­so­taan ja ketä video­ta kat­soo. Pys­tyt hyvin tar­kas­te­le­maan kuin­ka kau­an mai­nok­sia­si kat­so­taan, mis­sä vai­hees­sa kat­so­jien kiin­nos­tus lak­kaa ja he lopet­ta­vat kat­so­mi­sen. Yri­tyk­sen kan­nal­ta on tär­ke­ää tul­ki­ta kaik­kea dataa mitä You­Tu­bes­ta löy­tyy, näin pys­tyt sel­vit­tä­mään par­haim­mat mai­nos­tyy­pit yri­tyk­sel­le­si. Mai­nos­kam­pan­joi­te­si aika­na saa­dut rapor­tit ovat perus­teel­li­sia ja sisäl­tä­vät tie­to­ja pait­si mai­nok­sis­ta­si. You­Tu­ben kuu­lues­sa Googlel­le pys­tyt lin­kit­tä­mään Google Ads- ja Ana­ly­tics -tili­si yhteen ja näin saat lisä­tie­to­ja mainoksistasi.

Tuo yrityksesi YouTubessa esiin

Mai­nos­ta­mi­nen You­Tu­bes­sa voi tuo­da yri­tyk­se­si ja tuot­tee­si aivan uusil­le ihmi­sil­le, jot­ka eivät muu­ten oli­si kos­kaan tien­neet yri­tyk­ses­tä­si. Kuten mis­sä tahan­sa alus­tal­la mai­nos­taes­sa, vaa­tii  You­Tu­bes­sa mai­nos­ta­mi­nen jat­ku­vaa päi­vit­tä­mis­tä ja opti­moin­tia par­hai­den tulos­ten saa­vut­ta­mi­sek­si. Jos haluat tie­tää enem­män sii­tä, mitä You­Tu­be mai­nos­ta­mi­nen voi­si teh­dä yri­tyk­sel­le­si, ota yhteyt­tä mei­hin. Me Kublas­sa autam­me mieluusti!

Ota yhteyt­tä!
Youtube mainosmuodot
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy