Markkinointipalvelujen osittainen ulkoistaminen

Mark­ki­noin­ti­pal­ve­lu­jen osit­tai­nen ulkois­ta­mi­nen

Mark­ki­noin­ti on digi­ta­li­soi­tu­nut vii­me aikoi­na pal­jon uusien kana­vien ja sisäl­tö­jen myö­tä, mut­ta kui­ten­kaan sen tar­vet­ta yri­tyk­sis­sä ei voi vähä­tel­lä. Jokai­nen yri­tys tar­vit­see mark­ki­noin­tia, eikä se ole kulue­rä, vaan sen toi­men­pi­tei­den avul­la pitää tul­la myös myyn­tiä. Nyt on aika puhua mark­ki­noin­nin ulkois­ta­mi­ses­ta ja sen hyö­dyis­tä yri­tyk­sil­le.

Teho­kas mark­ki­noin­ti vaa­tii moni­puo­lis­ta osaa­mis­ta

Mark­ki­noin­nin jat­ku­van muu­tok­sen kes­kel­lä moni PK-yri­tys jou­tuu entis­tä suu­rem­piin haas­tei­siin. Miten kuu­lua ja nous­ta esil­le esi­mer­kik­si Googles­sa tai sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa? Kuin­ka luo­da kana­viin laa­duk­kai­ta mai­nok­sia ja sisäl­tö­jä sekä pitää kana­vat aktii­vi­si­na? Entä­pä uudel­leen­mark­ki­noin­ti, verk­ko­si­vu­jen päi­vit­tä­mi­nen tai hakusa­na­mai­non­ta? Nämä ja monet muut kysy­myk­set aiheut­ta­vat pään­vai­vaa useil­le päät­tä­jil­le.

Mitä mark­ki­noin­nin ulkois­ta­mi­nen pitää sisäl­lään? Ulkois­tus voi käy­tän­nös­sä sisäl­tää niin digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin kuin myös perin­tei­sen mark­ki­noin­nin toi­men­pi­tei­tä. Toi­men­pi­tei­siin voi kuu­lua esi­mer­kik­si seu­raa­vat pal­ve­lut: sisäl­lön­tuot­ta­mi­nen, sosi­aa­li­sen median mai­non­ta, blo­giar­tik­ke­lit, haku­ko­ne­op­ti­moin­ti sekä hakusa­na­mai­non­ta, säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti, graa­fi­nen tuo­tan­to sekä rapor­toin­ti ja kehi­ty­si­deat.

Mark­ki­noin­ti­pal­ve­lu­jen ulkois­ta­mis­ta var­ten voi­daan pal­ka­ta mark­ki­noin­ti­vas­taa­va hoi­ta­maan koko yri­tyk­sen mark­ki­noin­tia, mut­ta usein tämä on kal­lis­ta. Lisäk­si yksi hen­ki­lö ei vält­tä­mät­tä edes digi­toi­mis­tol­la osaa mark­ki­noin­tia kai­kis­sa kana­vis­sa, vaik­ka on koko tii­mi tuke­na. Mark­ki­noin­ti­toi­mis­to puo­les­taan tar­jo­aa käyt­töö­si koko tii­min osaa­mi­sen useil­la eri osa-alueil­la. Tii­mi voi koos­tua monen­lai­sis­ta osaa­jis­ta, kuten esi­mer­kik­si copyw­ri­te­reis­ta, graa­fi­kois­ta, ana­lyy­ti­kois­ta, digi­mark­ki­noin­nin osaa­jis­ta sekä videon­tuot­ta­jis­ta.

Teh­dään­kö itse vai ulkois­te­taan­ko osit­tain?

Mark­ki­noin­nin eri osa-aluei­den ulkois­ta­mi­nen on teho­kas rat­kai­su sil­loin, kun eri­lai­set mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­teet aiheut­ta­vat pään­vai­vaa eikä yri­tyk­se­si resurs­sit sekä osaa­mi­nen rii­tä nii­hin. Lisäk­si mark­ki­noin­nin teho jää yleen­sä saa­vut­ta­mat­ta, mikä­li eri­lai­set mark­ki­noin­nin työ­ka­lut ovat yri­tyk­sel­le tun­te­mat­to­mia tai nii­tä ei ole ollen­kaan.

Ulkois­ta­mi­sen myö­tä yri­tyk­se­si pys­tyy kes­kit­tä­mään resurs­sit juu­ri olen­nai­seen, eli lii­ke­toi­min­taan ja sen kehit­tä­mi­seen. Kun mark­ki­noin­ti­si on osaa­van tii­min käsis­sä, voit olla var­ma ettei mai­non­nal­la joh­de­ta har­haan sekä asiat hoi­tu­vat sään­tö­jen mukai­ses­ti. Lisäk­si osaa­va mark­ki­noin­ti­tii­mi pys­tyy hoi­ta­maan yhden oman hen­ki­lön palk­ka­kus­tan­nuk­sil­la kuu­kau­den työt muu­ta­mas­sa päi­väs­sä. Vii­me aikoi­na myös suu­ret­kin yri­tyk­set ovat kään­ty­neet ulkois­ta­mi­sen puo­leen, kos­ka ovat näh­neet ulkois­ta­mi­sen tar­joa­mat edut hyö­dyl­li­si­nä.

Yri­tys­ten kan­nat­taa kui­ten­kin miet­tiä tar­kas­ti, mitä teh­tä­viä halu­taan teh­dä itse ja min­kä­lais­ta osaa­mis­ta oli­si jär­ke­vää hank­kia ulko­puo­lel­ta. Kaik­kia yri­tyk­sen toi­min­to­ja ei ole kui­ten­kaan jär­ke­vää ulkois­taa. Mikä­li yri­tys halu­aa teh­dä mark­ki­noin­tia itse­näi­ses­ti, voi­daan ulko­puo­lis­ta apua myös hyö­dyn­tää esi­mer­kik­si spar­raus­a­pu­na.

Autam­me mie­lel­läm­me, mikä­li tar­vit­set apua Some-mai­non­nan tai Google-mai­non­nan kans­sa.

Kubla Oy

Kubla Oy

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Sulje