Mistä Google Ads -mainonnan hinta muodostuu? 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen mak­sul­li­set kei­not \ Google mai­non­ta \ Mis­tä Google Ads -mai­non­nan hin­ta muodostuu?

Täs­sä artik­ke­lis­sa puhum­me haku­ko­ne­mai­non­nas­ta Googlen haku­ko­nees­sa. Kysees­sä on siis mak­set­tu mai­non­ta jota hal­lin­noi­daan Google Ads -tilin kaut­ta. Tilin perus­ta­mi­nen on täy­sin ilmais­ta mut­ta mai­non­nas­ta eli mai­nos­te­si klik­kauk­sis­ta mak­sat tilil­le mää­rit­te­le­mä­si bud­je­tin mukaisesti.

Googlen hakutulos jossa Google Ads -mainoksia
Googlen haku­tu­lok­sis­sa näkyy mai­nok­sia ennen orgaa­ni­sia hakutuloksia.

Google Ads -mai­non­nal­la on mah­dol­lis­ta saa­da hyviä tulok­sia koh­tuul­li­sel­la talou­del­li­sel­la panos­tuk­sel­la. On kui­ten­kin myös mah­dol­lis­ta, että tulok­set eivät vas­taa mai­non­taan panos­ta­maa­si mää­rää eli tuot­to­suh­de jää hei­kok­si. Käy­dään siis läpi mis­tä Google Ads -mai­non­nan hin­ta muodostuu.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Mistä Google Ads -mainokset muodostuvat?

Aloi­te­taan tar­kas­te­le­mal­la Google Ads -mai­nok­sia. Kun Google Ads -tili on ole­mas­sa ja avain­sa­nat sekä kam­pan­ja­ra­ken­ne suun­ni­tel­tu­na voi­daan alkaa raken­taa mai­nok­sia. Ensin vali­taan avain­sa­na. Avain­sa­nal­la halu­taan tavoit­taa koh­de­ryh­mä eli ne ihmi­set jot­ka etsi­vät tar­jot­ta­via tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta Googlen hakukoneesta.

Kun sopi­va avain­sa­na on mie­tit­ty kir­joi­te­taan avain­sa­nal­le mai­nos. Mai­nok­sen tulee hou­ku­tel­la klik­kaa­maan eli se sisäl­tää kiin­nos­ta­vaa ja rele­vant­tia tie­toa. Mai­nok­ses­sa on CTA (call-to-action) eli keho­te kli­ka­ta mai­nos­ta ja sitä kaut­ta siir­tyä halu­tul­le las­keu­tu­mis­si­vul­le. Hyviä kehot­tei­ta ovat esi­mer­kik­si ”Tutus­tu mei­hin” tai ”Pyy­dä tar­jous”. Las­keu­tu­mis­si­vul­la (puhe­kie­lel­lä län­dä­ril­lä) tulee olla mai­nok­sen lupaa­maa sisäl­töä: jos mai­nos­te­taan pal­ve­lua A ei las­keu­tu­mis­si­vul­la puhu­ta pal­ve­lus­ta B. Kun sisäl­tö on lin­jas­sa mai­nok­sen kans­sa ja puhut­te­lee kävi­jää on myös suu­rem­pi toden­nä­köi­syys sil­le, että kävi­jä eli poten­ti­aa­li­nen asia­kas viih­tyy sivus­tol­la pidem­pään ja lopuk­si esi­mer­kik­si jät­tää yhteys­tie­ton­sa eli suo­rit­taa toi­vo­tun toimenpiteen.

Lue blo­gis­tam­me mil­lai­nen on teho­kas Google Ads -hakusanamainos.

Pala­taan takai­sin avain­sa­noi­hin. Hyvän käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sen lisäk­si Google arvos­taa sitä, että mai­nok­set ohjaa­vat rele­van­teil­le sivuil­le. Tämän takia las­keu­tu­mis­si­vul­ta tuli­si löy­tyä sama avain­sa­na joka on mai­nok­sen kaut­ta alun perin ohjan­nut kävi­jän sivul­le. Mik­si täl­lä kai­kel­la on mer­ki­tys­tä? Kos­ka Google antaa laa­tu­pis­teen jokai­sel­le avain­sa­nal­le. Ja kos­ka Google halu­aa, että ihmi­set löy­tä­vät haku­ko­nees­sa hake­mi­aan asioi­ta hel­pos­ti oli­si epä­loo­gis­ta jos avain­sa­naa ei löy­dy las­keu­tu­mis­si­vul­ta. Pysyt­kö kär­ryil­lä? Käy­dään vie­lä läpi avain­sa­nan, mai­nok­sen ja las­keu­tu­mis­si­vun eri roolit:

 1. Poten­ti­aa­li­nen asia­kas tekee haun Googlen hakukoneessa.
  • Kut­sum­me haku­ter­miä avain­sa­nak­si ja haluam­me olla muka­na Googlen haku­tu­lok­sis­sa kysei­sel­lä avainsanalla.
 2. Poten­ti­aa­li­nen asia­kas näkee ennen orgaa­ni­sia haku­tu­lok­sia mai­nok­sia.
  • Haluam­me saa­da näky­vyyt­tä kysei­sel­lä avain­sa­nal­la eli teem­me avain­sa­nal­le sopi­van mainoksen.
 3. Poten­ti­aa­li­nen asia­kas klik­kaa mai­nos­ta ja siir­tyy las­keu­tu­mis­si­vul­le.
  • Olem­me valin­neet mai­nok­sel­lem­me sopi­van las­keu­tu­mis­si­vun. Jat­kam­me myyn­tiä las­keu­tu­mis­si­vul­la ja ohjaam­me kävi­jää esi­mer­kik­si otta­maan yhteyt­tä, jät­tä­mään yhteys­tie­ton­sa tai osta­maan tuotteen/tilaamaan palvelun.

Mistä Googlen antamat laatupisteet muodostuvat ja miksi niillä on merkitystä?

Google antaa jokai­sel­le avain­sa­nal­le laa­tu­pis­teen astei­kol­la 1-10. Laa­tu­pis­teet ker­to­vat ovat­ko mai­nok­set Googlen sil­mis­sä laa­duk­kai­ta vai eivät. Google halu­aa luon­nol­li­ses­ti näyt­tää osu­via haku­tu­lok­sia ja mai­nok­sia jot­ta sen tar­joa­mat haku­tu­lok­set pal­ve­le­vat mah­dol­li­sim­man hyvin haku­jen teki­jöi­tä. Laa­tu­pis­tee­seen vai­kut­taa useam­pi eri tekijä:

 • Mai­nok­sen osuvuus
  • Vas­taa­ko mai­nos avain­sa­naa eli haku­ter­miä? Onko mai­nos rele­vant­ti haun teki­jäl­le? Hou­kut­te­lee­ko mai­nos klikkaamaan?
 • Las­keu­tu­mis­si­vun kävijäkokemus
  • Kuin­ka hyö­dyl­li­nen las­keu­tu­mis­si­vu on haun teki­jäl­le? Viih­tyy­kö kävi­jä sivus­tol­la vai läh­tee­kö heti pois? Löy­tyi­kö haet­tu tie­to ja joh­ti­ko sivus­tol­la vie­rai­lu esi­mer­kik­si yhtey­den­ot­toon sivus­ton kautta?
 • Odo­tet­tu klikkiprosentti
  • Googlen ennus­te sii­tä kuin­ka toden­nä­köis­tä on, että mai­nos­ta kli­ka­taan. Google myös ver­taa avain­sa­nan tehok­kuut­ta tilil­lä mui­den mai­nos­ta­jien tileihin.

Jos Googlen laa­tu­pis­teis­sä jää­dään kes­ki­ta­son ala­puo­lel­le näh­dään samal­la mit­kä avain­sa­nat toi­mi­vat hyvin ja mit­kä huo­nom­min. Laa­tu­pis­tei­siin voi vai­kut­taa kehit­tä­mäl­lä mai­nos­ta ja/tai las­keu­tu­mis­si­vua. Myös käy­tös­sä ole­via avain­sa­no­ja voi miet­tiä uudelleen.

Miksi laatupisteistä sitten pitää välittää?

Haku­ko­ne­mai­non­ta toi­mii huu­to­kaup­pa­pe­ri­aat­teel­la johon vai­kut­taa bud­je­tin lisäk­si muut­kin teki­jät, muun muas­sa laa­tu­pis­teet. Mitä huo­nom­pi laa­tu­pis­te avain­sa­nal­la on sitä kor­keam­mak­si mai­nok­sen klik­ki­hin­ta nousee. Toi­sin päin kään­net­ty­nä hyvil­lä laa­tu­pis­teil­lä myös Google Ads -mai­non­nan hin­ta las­kee! Saam­me siis parem­pia tulok­sia kus­tan­nus­te­hok­kaam­min eli mai­non­nan tuot­to­suh­de paranee.

Laskeutumissivut ja käyttäjäkokemus

Ker­ta las­keu­tu­mis­si­vuil­la on suo­ra vai­ku­tus Googlen anta­miin laa­tu­pis­tei­siin eli toi­sin sanoen mai­non­nan hin­taan, on las­keu­tu­mis­si­vuis­ta syy­tä teh­dä vie­lä muu­ta­ma nos­to. Sen lisäk­si, että mie­ti­tään mil­le sivul­le mai­nok­ses­ta ohja­taan tulee käyt­tä­jä­ko­ke­muk­seen kiin­nit­tää huo­mio­ta. Onko verk­ko­si­vut raken­net­tu sivus­tol­la vie­rai­le­va mie­les­sä? Onko sivuil­la help­po navi­goi­da? Ohjaa­vat­ko polut kävi­jää eteen­päin koh­ti halut­tua toi­min­toa? Jos las­keu­tu­mis­si­vul­le ohjaa­van mai­non­tam­me tavoit­tee­na on esi­mer­kik­si saa­da uusia yhtey­den­ot­to­ja on ymmär­ret­tä­vä, että tavoi­te voi toteu­tua vas­ta las­keu­tu­mis­si­vul­le tul­taes­sa. Myös las­keu­tu­mis­si­vul­ta on siis löy­dyt­tä­vä kehot­teet ja mah­dol­li­suu­det yhtey­den­ot­toon, vaik­ka­pa lomak­keen muodossa.

Kilpailutilanteen vaikutus Google Ads -mainonnan hintaan

Google Ads -mai­non­ta on teho­kas tapa saa­da kävi­jöi­tä sivuil­le ja teh­dä kaup­paa. Tämän takia yhä useam­pi taho panos­taa mak­set­tuun mai­non­taan Googles­sa. Tämä luon­nol­li­ses­ti lisää kil­pai­lua mikä puo­les­taan taas nos­taa mai­non­nan hin­taa. Kil­pai­lu­ti­lan­ne vaih­te­lee eri aloil­la eli toi­sin sanoen eri avain­sa­nois­ta mak­se­taan eri hin­ta (puhu­taan klik­ki­hin­nas­ta kos­ka Google Ads -mai­non­nas­sa mak­sat kli­keis­tä, et sii­tä kuin­ka mon­ta ker­taa mai­nok­se­si on näky­nyt). Kan­nat­taa­kin pereh­tyä valit­tu­jen avain­sa­no­jen klik­ki­hin­toi­hin ja hyö­dyn­tää tie­toa Google Ads -tilin kam­pan­joi­ta suun­ni­tel­les­sa. Hel­poin ja tehok­kain tapa pääs­tä jyväl­le avain­sa­nois­ta on teh­dä avain­sa­na­tut­ki­mus, jos­ta voit lukea lisää tääl­tä.

Suu­rin osa haa­vei­lee mai­nok­sen sijoit­tu­mi­ses­ta ykkös­pai­kal­le Googlen haku­tu­lok­sis­sa. Olem­me jo aiem­min sivun­neet laa­tu­pis­tei­tä jot­ka vai­kut­ta­vat mai­nok­sen hin­taan mut­ta toki bud­je­til­la­kin on väliä. Kan­nat­taa­ko ykkös­pai­kas­ta sit­ten mak­saa? Tämä riip­puu sii­tä miten tär­keäk­si kysees­sä ole­va avain­sa­na koe­taan. Miten kil­pail­tu avain­sa­na on eli kuin­ka pal­jon ollaan val­mii­ta mak­sa­maan? Min­kä­lai­sia tulok­sia ykkös­pai­kal­le sijoit­tu­mi­ses­ta saa­daan? Yhtä ainut­ta oike­aa vas­taus­ta ei ole ja mai­non­taa kan­nat­taa kat­soa koko­nai­suu­te­na sekä tie­ten­kin seu­ra­ta tulok­sia eli miten mai­non­ta tehoaa.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Kublan Google-tiimi
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy