Mistä Google Ads -mainonnan hinta muodostuu? 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen mak­sul­li­set kei­not \ Google mai­non­ta \ Mis­tä Google Ads -mai­non­nan hin­ta muodostuu?

Täs­sä artik­ke­lis­sa puhum­me haku­ko­ne­mai­non­nas­ta Googlen haku­ko­nees­sa. Kysees­sä on siis mak­set­tu mai­non­ta jota hal­lin­noi­daan Google Ads -tilin kaut­ta. Tilin perus­ta­mi­nen on täy­sin ilmais­ta mut­ta mai­non­nas­ta eli mai­nos­te­si klik­kauk­sis­ta mak­sat tilil­le mää­rit­te­le­mä­si bud­je­tin mukaisesti.

Googlen hakutulos jossa Google Ads -mainoksia
Googlen haku­tu­lok­sis­sa näkyy mai­nok­sia ennen orgaa­ni­sia hakutuloksia.

Google Ads -mai­non­nal­la on mah­dol­lis­ta saa­da hyviä tulok­sia koh­tuul­li­sel­la talou­del­li­sel­la panos­tuk­sel­la. On kui­ten­kin myös mah­dol­lis­ta, että tulok­set eivät vas­taa mai­non­taan panos­ta­maa­si mää­rää eli tuot­to­suh­de jää hei­kok­si. Käy­dään siis läpi mis­tä Google Ads -mai­non­nan hin­ta muodostuu.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Mistä Google Ads -mainokset muodostuvat?

Aloi­te­taan tar­kas­te­le­mal­la Google Ads -mai­nok­sia. Kun Google Ads -tili on ole­mas­sa ja avain­sa­nat sekä kam­pan­ja­ra­ken­ne suun­ni­tel­tu­na voi­daan alkaa raken­taa mai­nok­sia. Ensin vali­taan avain­sa­na. Avain­sa­nal­la halu­taan tavoit­taa koh­de­ryh­mä eli ne ihmi­set jot­ka etsi­vät tar­jot­ta­via tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta Googlen hakukoneesta.

Kun sopi­va avain­sa­na on mie­tit­ty kir­joi­te­taan avain­sa­nal­le mai­nos. Mai­nok­sen tulee hou­ku­tel­la klik­kaa­maan eli se sisäl­tää kiin­nos­ta­vaa ja rele­vant­tia tie­toa. Mai­nok­ses­sa on CTA (call-to-action) eli keho­te kli­ka­ta mai­nos­ta ja sitä kaut­ta siir­tyä halu­tul­le las­keu­tu­mis­si­vul­le. Hyviä kehot­tei­ta ovat esi­mer­kik­si ”Tutus­tu mei­hin” tai ”Pyy­dä tar­jous”. Las­keu­tu­mis­si­vul­la (puhe­kie­lel­lä län­dä­ril­lä) tulee olla mai­nok­sen lupaa­maa sisäl­töä: jos mai­nos­te­taan pal­ve­lua A ei las­keu­tu­mis­si­vul­la puhu­ta pal­ve­lus­ta B. Kun sisäl­tö on lin­jas­sa mai­nok­sen kans­sa ja puhut­te­lee kävi­jää on myös suu­rem­pi toden­nä­köi­syys sil­le, että kävi­jä eli poten­ti­aa­li­nen asia­kas viih­tyy sivus­tol­la pidem­pään ja lopuk­si esi­mer­kik­si jät­tää yhteys­tie­ton­sa eli suo­rit­taa toi­vo­tun toimenpiteen.

Lue blo­gis­tam­me mil­lai­nen on teho­kas Google Ads -hakusanamainos.

Pala­taan takai­sin avain­sa­noi­hin. Hyvän käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sen lisäk­si Google arvos­taa sitä, että mai­nok­set ohjaa­vat rele­van­teil­le sivuil­le. Tämän takia las­keu­tu­mis­si­vul­ta tuli­si löy­tyä sama avain­sa­na joka on mai­nok­sen kaut­ta alun perin ohjan­nut kävi­jän sivul­le. Mik­si täl­lä kai­kel­la on mer­ki­tys­tä? Kos­ka Google antaa laa­tu­pis­teen jokai­sel­le avain­sa­nal­le. Ja kos­ka Google halu­aa, että ihmi­set löy­tä­vät haku­ko­nees­sa hake­mi­aan asioi­ta hel­pos­ti oli­si epä­loo­gis­ta jos avain­sa­naa ei löy­dy las­keu­tu­mis­si­vul­ta. Pysyt­kö kär­ryil­lä? Käy­dään vie­lä läpi avain­sa­nan, mai­nok­sen ja las­keu­tu­mis­si­vun eri roolit:

 1. Poten­ti­aa­li­nen asia­kas tekee haun Googlen hakukoneessa.
  • Kut­sum­me haku­ter­miä avain­sa­nak­si ja haluam­me olla muka­na Googlen haku­tu­lok­sis­sa kysei­sel­lä avainsanalla.
 2. Poten­ti­aa­li­nen asia­kas näkee ennen orgaa­ni­sia haku­tu­lok­sia mai­nok­sia.
  • Haluam­me saa­da näky­vyyt­tä kysei­sel­lä avain­sa­nal­la eli teem­me avain­sa­nal­le sopi­van mainoksen.
 3. Poten­ti­aa­li­nen asia­kas klik­kaa mai­nos­ta ja siir­tyy las­keu­tu­mis­si­vul­le.
  • Olem­me valin­neet mai­nok­sel­lem­me sopi­van las­keu­tu­mis­si­vun. Jat­kam­me myyn­tiä las­keu­tu­mis­si­vul­la ja ohjaam­me kävi­jää esi­mer­kik­si otta­maan yhteyt­tä, jät­tä­mään yhteys­tie­ton­sa tai osta­maan tuotteen/tilaamaan palvelun.

Mistä Googlen antamat laatupisteet muodostuvat ja miksi niillä on merkitystä?

Google antaa jokai­sel­le avain­sa­nal­le laa­tu­pis­teen astei­kol­la 1-10. Laa­tu­pis­teet ker­to­vat ovat­ko mai­nok­set Googlen sil­mis­sä laa­duk­kai­ta vai eivät. Google halu­aa luon­nol­li­ses­ti näyt­tää osu­via haku­tu­lok­sia ja mai­nok­sia jot­ta sen tar­joa­mat haku­tu­lok­set pal­ve­le­vat mah­dol­li­sim­man hyvin haku­jen teki­jöi­tä. Laa­tu­pis­tee­seen vai­kut­taa useam­pi eri tekijä:

 • Mai­nok­sen osuvuus
  • Vas­taa­ko mai­nos avain­sa­naa eli haku­ter­miä? Onko mai­nos rele­vant­ti haun teki­jäl­le? Hou­kut­te­lee­ko mai­nos klikkaamaan?
 • Las­keu­tu­mis­si­vun kävijäkokemus
  • Kuin­ka hyö­dyl­li­nen las­keu­tu­mis­si­vu on haun teki­jäl­le? Viih­tyy­kö kävi­jä sivus­tol­la vai läh­tee­kö heti pois? Löy­tyi­kö haet­tu tie­to ja joh­ti­ko sivus­tol­la vie­rai­lu esi­mer­kik­si yhtey­den­ot­toon sivus­ton kautta?
 • Odo­tet­tu klikkiprosentti
  • Googlen ennus­te sii­tä kuin­ka toden­nä­köis­tä on, että mai­nos­ta kli­ka­taan. Google myös ver­taa avain­sa­nan tehok­kuut­ta tilil­lä mui­den mai­nos­ta­jien tileihin.

Jos Googlen laa­tu­pis­teis­sä jää­dään kes­ki­ta­son ala­puo­lel­le näh­dään samal­la mit­kä avain­sa­nat toi­mi­vat hyvin ja mit­kä huo­nom­min. Laa­tu­pis­tei­siin voi vai­kut­taa kehit­tä­mäl­lä mai­nos­ta ja/tai las­keu­tu­mis­si­vua. Myös käy­tös­sä ole­via avain­sa­no­ja voi miet­tiä uudelleen.

Miksi laatupisteistä sitten pitää välittää?

Haku­ko­ne­mai­non­ta toi­mii huu­to­kaup­pa­pe­ri­aat­teel­la johon vai­kut­taa bud­je­tin lisäk­si muut­kin teki­jät, muun muas­sa laa­tu­pis­teet. Mitä huo­nom­pi laa­tu­pis­te avain­sa­nal­la on sitä kor­keam­mak­si mai­nok­sen klik­ki­hin­ta nousee. Toi­sin päin kään­net­ty­nä hyvil­lä laa­tu­pis­teil­lä myös Google Ads -mai­non­nan hin­ta las­kee! Saam­me siis parem­pia tulok­sia kus­tan­nus­te­hok­kaam­min eli mai­non­nan tuot­to­suh­de paranee.

Laskeutumissivut ja käyttäjäkokemus

Ker­ta las­keu­tu­mis­si­vuil­la on suo­ra vai­ku­tus Googlen anta­miin laa­tu­pis­tei­siin eli toi­sin sanoen mai­non­nan hin­taan, on las­keu­tu­mis­si­vuis­ta syy­tä teh­dä vie­lä muu­ta­ma nos­to. Sen lisäk­si, että mie­ti­tään mil­le sivul­le mai­nok­ses­ta ohja­taan tulee käyt­tä­jä­ko­ke­muk­seen kiin­nit­tää huo­mio­ta. Onko verk­ko­si­vut raken­net­tu sivus­tol­la vie­rai­le­va mie­les­sä? Onko sivuil­la help­po navi­goi­da? Ohjaa­vat­ko polut kävi­jää eteen­päin koh­ti halut­tua toi­min­toa? Jos las­keu­tu­mis­si­vul­le ohjaa­van mai­non­tam­me tavoit­tee­na on esi­mer­kik­si saa­da uusia yhtey­den­ot­to­ja on ymmär­ret­tä­vä, että tavoi­te voi toteu­tua vas­ta las­keu­tu­mis­si­vul­le tul­taes­sa. Myös las­keu­tu­mis­si­vul­ta on siis löy­dyt­tä­vä kehot­teet ja mah­dol­li­suu­det yhtey­den­ot­toon, vaik­ka­pa lomak­keen muodossa.

Kilpailutilanteen vaikutus Google Ads -mainonnan hintaan

Google Ads -mai­non­ta on teho­kas tapa saa­da kävi­jöi­tä sivuil­le ja teh­dä kaup­paa. Tämän takia yhä useam­pi taho panos­taa mak­set­tuun mai­non­taan Googles­sa. Tämä luon­nol­li­ses­ti lisää kil­pai­lua mikä puo­les­taan taas nos­taa mai­non­nan hin­taa. Kil­pai­lu­ti­lan­ne vaih­te­lee eri aloil­la eli toi­sin sanoen eri avain­sa­nois­ta mak­se­taan eri hin­ta (puhu­taan klik­ki­hin­nas­ta kos­ka Google Ads -mai­non­nas­sa mak­sat kli­keis­tä, et sii­tä kuin­ka mon­ta ker­taa mai­nok­se­si on näky­nyt). Kan­nat­taa­kin pereh­tyä valit­tu­jen avain­sa­no­jen klik­ki­hin­toi­hin ja hyö­dyn­tää tie­toa Google Ads -tilin kam­pan­joi­ta suun­ni­tel­les­sa. Hel­poin ja tehok­kain tapa pääs­tä jyväl­le avain­sa­nois­ta on teh­dä avain­sa­na­tut­ki­mus, jos­ta voit lukea lisää tääl­tä.

Suu­rin osa haa­vei­lee mai­nok­sen sijoit­tu­mi­ses­ta ykkös­pai­kal­le Googlen haku­tu­lok­sis­sa. Olem­me jo aiem­min sivun­neet laa­tu­pis­tei­tä jot­ka vai­kut­ta­vat mai­nok­sen hin­taan mut­ta toki bud­je­til­la­kin on väliä. Kan­nat­taa­ko ykkös­pai­kas­ta sit­ten mak­saa? Tämä riip­puu sii­tä miten tär­keäk­si kysees­sä ole­va avain­sa­na koe­taan. Miten kil­pail­tu avain­sa­na on eli kuin­ka pal­jon ollaan val­mii­ta mak­sa­maan? Min­kä­lai­sia tulok­sia ykkös­pai­kal­le sijoit­tu­mi­ses­ta saa­daan? Yhtä ainut­ta oike­aa vas­taus­ta ei ole ja mai­non­taa kan­nat­taa kat­soa koko­nai­suu­te­na sekä tie­ten­kin seu­ra­ta tulok­sia eli miten mai­non­ta tehoaa.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Kublan Google-tiimi
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi