Google markkinointi – kultakaivos vai rahareikä? Vältä nämä kaksi yleistä virhettä 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen mak­sul­li­set kei­not \ Google mai­non­ta \ Google mark­ki­noin­ti – kul­ta­kai­vos vai rahareikä?

30 mil­joo­naa Google-hakua Suo­mes­sa – ei kuu­kau­des­sa eikä vii­kos­sa, vaan yhdes­sä ainoas­sa päi­väs­sä. Kaik­ki yri­tyk­set käy­vät näky­vyys­jah­tia, mut­ta kuka pon­gah­taa haku­tu­los­si­vul­le ensim­mäi­se­nä? Kun näky­vyyt­tä Googles­sa halu­taan nos­taa, tur­vau­du­taan haku­ko­neop­ti­moin­nin avul­la saa­vu­tet­tuun, ei-mak­set­tuun mai­non­taan ja/tai Google Adsiin eli mak­set­tuun Google-mai­non­taan. Miten Google mark­ki­noin­ti saa­daan toimimaan?

Mark­ki­noin­ti Googles­sa on tai­to­la­ji ja vaa­tii onnis­tuak­seen ehdot­to­mas­ti tie­toa sii­tä, kuin­ka Google Ads toi­mii ja kuin­ka teho­kas­ta mark­ki­noin­tia teh­dään. Sete­lit len­te­le­vät tuu­len muka­na teil­le tun­te­mat­to­mil­le, mikä­li mark­ki­noin­ti kes­kit­tyy esi­mer­kik­si koh­de­ryh­mäl­le vää­riin avain­sa­noi­hin tai pitää sisäl­lään huo­li­mat­to­mas­ti suun­ni­tel­tu­ja kampanjoita.

Tehokas Google-markkinoija välttää nämä viisi virhettä

1. Kohderyhmälle väärät avainsanat

Tie­dät­hän jo koh­de­ryh­mä­si? Kai­ken­lai­nen, tulok­se­kas mark­ki­noin­ti perus­tuu mate­ri­aa­lin koh­dis­ta­mi­seen yri­tyk­sen ihan­nea­siak­kail­le – niin perus­tuu myös Google-mark­ki­noin­ti. Kun läh­de­tään pyö­rit­tä­mään mai­non­taa Googles­sa, on mie­tit­tä­vä, mil­lä hakusa­noil­la siel­lä halu­taan näkyä. Tätä mie­tis­ke­ly­pro­ses­sia kut­su­taan avain­sa­na-ana­lyy­sik­si: kalas­tel­laan juu­ri ne avain­sa­nat, joi­ta yri­tyk­se­si koh­de­ryh­mä käyt­tää teh­des­sään haku­ja Googlessa.

2. Huolimattomasti suunnitellut kampanjat

Taas pääs­tään sano­maan se tai­ka­sa­na: kus­tan­nus­te­ho­kas. Mark­ki­noin­nis­sa pyri­tään kus­tan­nus­te­hok­kuu­teen – vaik­ka Google-mark­ki­noin­ti säräh­tää joi­den­kin kor­viin kal­lii­na alus­ta­na teh­dä mark­ki­noin­tia, on Google Ads myös erit­täin kus­tan­nus­te­ho­kas, kun kam­pan­jat on suun­ni­tel­tu huo­lel­li­ses­ti, opti­moi­tu tehok­kaas­ti ja Google Adsin tulok­sia paran­ta­vat omi­nai­suu­det huo­mioi­tu mai­non­taa teh­des­sä. Kus­tan­nus­te­ho­kas Google-mark­ki­noin­ti vaa­tii koh­de­ryh­män tun­te­mi­sen, ammat­ti­tai­toi­ses­ti teh­ty­jen mai­nos­ten luo­mi­sen ja tulos­ten ana­ly­soi­mi­sen sekä kehittämisen.

3. Huonot laskeutumissivut

Entä min­ne kävi­jä ohja­taan, kun hän päät­tää kli­ka­ta mai­nos­ta­si? Jos myyt koi­rien tas­susuo­jia, niin tus­kin­pa ohjai­sit kävi­jää etusi­vul­le tai kis­san­ruo­kao­sioon. Yllät­tä­vän moni mai­nos­ta­ja ei kui­ten­kaan panos­ta sii­hen, kuin­ka hyvin las­keu­tu­mis­si­vu eli län­dä­ri vas­taa mai­nok­sen sisäl­töä – ja sitä hakusa­naa, jol­la osto­housut jalas­sa ole­va asia­kas on yrit­tä­nyt tuot­tei­ta etsiä. (Pait­si jos kysees­sä on housu­ja etsi­vä osta­ja, jol­loin voi­ta­neen puhua osto­bok­se­rit jalas­sa ole­vas­ta asiakkaasta). 

4. Laiskuus testaamisessa

Onko lais­kuus var­si­nai­ses­ti vir­he? No, joka tapauk­ses­sa yksi ylei­sim­mis­tä mai­nos­ta­jien syn­neis­tä on huo­no datan hyö­dyn­tä­mi­nen. Hyvä käy­tän­tö on tes­ta­ta eri mai­nos­ver­sioi­ta, seu­ra­ta eri hakusa­no­jen väli­siä ero­ja tehok­kuu­des­sa ja tie­ten­kin tut­kia, mitä kil­pai­li­jat teke­vät. Nopein reit­ti peril­le on usein paras reit­ti, mut­ta Google-mark­ki­noin­nis­sa on kyse ennem­min­kin mat­kas­ta kuin mää­rän­pääs­tä. Sik­si jat­ku­va tes­taa­mi­nen ja kam­pan­jan trim­maa­mi­nen sään­nöl­li­sin aika­vä­lein on osa menes­ty­vän mark­ki­noi­jan tunnusmerkkejä.

5. Et mittaa tuloksia

Laa­duk­kaan kon­ver­sio­seu­ran­nan raken­ta­mi­nen verk­ko­si­vus­tol­le voi olla vai­ke­aa, var­sin­kin jos sivus­to on raken­net­tu näen­näi­ses­ti käyt­tä­jäys­tä­väl­li­sen alus­tan pääl­le (krhm*Wix*krhm). Se ei kui­ten­kaan voi olla teko­syy­nä sil­le, että mai­nos­ta­ja ei saa käyt­töön­sä tie­toa sii­tä, mit­kä mai­nos­vies­tit, hakusa­nat tai edes kam­pan­jat tuo­vat käy­te­tyl­le mai­nos­ra­hal­le par­haan tuo­ton ja mit­kä ovat silk­kaa sete­lei­den heit­te­le­mis­tä takan sytyk­keek­si. Yksin­ker­tai­sin tapa sääs­tää mai­non­nas­sa rahaa on sam­mut­taa huo­not kam­pan­jat – mut­ta jos et tie­dä mit­kä kam­pan­jat ovat nii­tä huo­no­ja kam­pan­joi­ta, et ole mutu-tie­tei­li­jää ammat­ti­mai­sem­mal­la tasolla. 

Google-markkinointi perustuu kahteen osa-alueeseen

1. Hakukoneoptimointi

Haku­ko­neop­ti­moin­nil­la on yleen­sä yksi tavoi­te: saa­da haki­ja valit­se­maan haku­tu­los­ten kär­keen sijoit­tu­neen sivun. Tämän sivun halu­taan tie­ten­kin ole­van yri­tyk­sen oma sivu. Haku­ko­neop­ti­moin­tiin perus­tu­va Google-mark­ki­noin­ti tuo oikein teh­ty­nä edul­lis­ta lii­ken­net­tä ja vah­vis­taa yri­tyk­sen brän­diä, mut­ta kään­tö­puo­le­na vaa­tii ehdot­to­mas­ti aikaa ja toi­mi­van strategian.

2. Hakusanamarkkinointi

Hakusa­na­mark­ki­noin­nil­la halu­taan saa­da yri­tyk­sen sivu näky­mään haku­ko­neis­sa haku­tu­los­si­joi­tuk­sis­ta riip­pu­mat­ta. Hakusa­na­mark­ki­noin­tia kan­nat­taa teh­dä mones­ta­kin syys­tä: mai­nok­set saa­daan nopeas­ti pyö­ri­mään, mark­ki­noin­ti­tu­lok­sia voi­daan mita­ta ääret­tö­män tar­kas­ti ja hakusa­na­mark­ki­noin­ti on help­po ulkois­taa. Kubla tie­tää, kuin­ka teho­kas Google-mark­ki­noin­ti toi­mii ja kuin­ka hakusa­na­mark­ki­noin­tia teh­dään oikein – ulkois­ta siis mark­ki­noin­ti­si Kublan Google-ammattilaisille.

Lai­ta vies­tiä Kublalle

Tämän kaikki haluavat tietää: onko Google-markkinointi kallista?

Google Ads hel­pot­taa myös pien­ten yri­tys­ten kil­pai­lua mark­ki­noil­la suu­rem­pi­aan vas­taan: bud­jet­ti mää­rä­tään itse ilman vähim­mäis­bud­jet­ti­mää­räyk­siä tai kuu­kausi­mak­su­ja, ja pie­nel­lä­kin sum­mal­la voi­daan saa­da hyviä tulok­sia, mikä­li Google-mark­ki­noin­tia teh­dään oikein. Google Ads kulut­taa mark­ki­noin­tiin juu­ri sen sum­man, joka sil­le anne­taan. Hakusa­na­mai­non­ta Googles­sa perus­tuu Cost per Click (CPC) -hin­noit­te­luun, jol­loin mak­sat ainoas­taan mai­nos­ta kli­kan­neis­ta kävi­jöis­tä. Google-mark­ki­noin­ti mah­dol­lis­taa siis mark­ki­noin­ti­bud­je­tin fik­sun sijoit­ta­mi­sen ja toi­mii pie­nem­pään­kin tarpeeseen.

Vink­ki: Bing-mark­ki­noin­ti voi olla Google-mark­ki­noin­tia edullisempaa.

Google-markkinointi vaatii kohdennusta ja kehittämistä

Google Ads ei toi­mi ilman koh­den­nus­ta. Oikean­lai­nen koh­den­nus vaa­tii poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den tun­te­mis­ta – mil­lai­sia hakusa­no­ja he käyt­tä­vät, mil­lä lait­teel­la he suo­rit­ta­vat hakun­sa ja mihin aikaan päi­väs­tä? Koh­den­nuk­sen lisäk­si on muis­tet­ta­va mita­ta sitä, mitä Google-mark­ki­noin­nis­sa on saa­nut aikaan. Google-mai­non­nan tulok­sia voi­daan käte­väs­ti mita­ta ilmai­sen Google Ana­ly­tic­sin avul­la. Kun Google mark­ki­noin­ti on koh­den­net­tu ja tulok­sia mitat­tu, täy­tyy vie­lä muis­taa kehit­tää nii­tä. Ker­ty­neen datan avul­la lii­ke­toi­min­taa voi­daan kehit­tää enti­ses­tään ja pian kam­pan­jat pyö­ri­vät tuo­den hui­kei­ta tuloksia!

Vink­ki! Google Ads kan­nat­taa kyt­keä verk­ko­si­vus­ton ana­ly­tiik­kaan. Haluat­ko kuul­la lisää sii­tä, kuin­ka teho­kas Google-mark­ki­noin­ti toi­mii? Kysy Kublalta!

Ota yhteyt­tä

Kannattaako Google markkinointi ulkoistaa vai tehdä itse?

Riip­puu sii­tä, onko yrit­tä­jäl­lä itsel­lään aikaa ja osaa­mis­ta, sil­lä näi­tä kah­ta Google-mark­ki­noin­ti vaa­tii toi­miak­seen kustannustehokkaasti.

Mikä­li yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti on muu­ta­man sata­sen luok­kaa kuu­kau­des­sa, ei mark­ki­noin­nin ulkois­ta­mi­nen vält­tä­mät­tä ole jär­ke­vää. Täl­löin yrit­tä­jäl­le paras neu­vo on se, että mark­ki­noin­tia pyö­rit­tää itse ja ottaa osaa mark­ki­noin­ti­tai­to­ja kehit­tä­viin ja tuke­viin kou­lu­tuk­siin. Jäl­leen on kui­ten­kin las­ket­ta­va se, tulee­ko yrit­tä­jän käyt­tä­män ajan arvos­ta yhteen las­ket­tu­na kou­lu­tuk­siin kulu­van rahan kans­sa todel­li­suu­des­sa hin­ta­vam­paa kuin edes mark­ki­noin­nin osit­tai­nen ulkoistaminen.

Ammat­ti­lai­sen jee­siä tar­vi­taan usein kui­ten­kin vii­meis­tään kon­ver­sio­seu­ran­nan vai­hees­sa. Kon­ver­sio­seu­ran­ta on tär­keä osa Google-mark­ki­noin­tia, sil­lä muu­toin mai­non­taa on vai­kea kehit­tää ja tulok­sia saa­da pidem­mäl­lä aikavälillä.

Kun yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti sal­lii tuhan­nen tai tuhan­sien euro­jen sijoi­tuk­sen, on ulkois­ta­mi­nen ehdot­to­mas­ti jär­ke­vä valin­ta, jot­ta mai­non­taan käy­tet­ty sum­ma tulee tehok­kaa­seen käyt­töön. Google-mark­ki­noin­ti kat­taa tehok­kai­ta työ­ka­lu­ja, jois­ta ammat­ti­lai­nen saa taa­tus­ti pal­jon enem­män irti!

Tär­kein­tä on se, että yrit­tä­jä inves­toi osaa­mi­seen – oli kyse sit­ten omas­ta osaa­mi­ses­ta tai sii­tä, mitä mark­ki­noin­ti­toi­mis­tol­la on tar­jo­ta. Kubla on talo täyn­nä digi­mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­sia, jois­ta löy­tyy mon­ta osaa­vaa tyyp­piä hoi­ta­maan tehok­kaas­ti yri­tyk­se­si Google-markkinointia!

Lai­te­taan mark­ki­noin­ti­si kuntoon!
Google markkinointi
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy