Google Shopping

Google Shop­ping on jal­kau­tu­nut myös Suo­meen. Olet­ko jo kaup­pi­aa­na pereh­ty­nyt tähän Googlen tehok­kaa­seen ja dynaa­mi­seen mai­nos­muo­toon?

Google Shopping: Mistä on kyse?

Google Shopping logo

Google Shop­ping -mai­nos esit­te­lee tuo­te­va­li­koi­maa­si Googlen haku­tu­lok­sis­sa taval­la, jota ei Suo­mes­sa ole ennen näh­ty. 

Google Shop­ping -kam­pan­joi­ta voi käyt­tää verk­ko­kaup­pa­si ja kivi­jal­ka­kaup­pa­si tuot­tei­den mai­nos­ta­mi­seen, mut­ta myös verk­ko­si­vus­to­si tai pai­kal­li­sen kaup­pa­si lii­ken­teen kas­vat­ta­mi­seen. Google Shop­ping -mai­non­nan avul­la pys­tyt etsi­mään osto­val­mii­ta lii­de­jä.

Google Shop­ping mai­non­ta sovel­tuu vain fyy­sis­ten tuot­tei­den mai­nos­ta­mi­seen. Näin ollen mai­nos­muo­toa ei voi käyt­tää pal­ve­lui­den mai­nos­ta­mi­seen.

Miten Google Shopping -mainonta käytännössä toimii?

Shop­ping -mai­non­ta toi­mii eri­tyi­sen hyvin verk­ko­kau­poil­le. Ei tule unoh­taa, että myös kivi­jal­ka­myy­mä­lät voi­vat hyö­tyä Google Shop­ping -mai­non­nas­ta. Täs­sä esi­mer­kit molem­mis­ta tilan­teis­ta.

Google Shopping

Esimerkki A: Verkkokauppa

 • Kaup­pias myy jal­ki­nei­ta verk­ko­kau­pas­sa.
 • Kulut­ta­ja hakee Googles­ta “mies­ten san­daa­lit”.
 • Kulut­ta­ja näkee haku­tu­los­ten yhtey­des­sä Google Shop­ping -mai­nok­sen, joka esit­te­lee mies­ten san­daa­li­va­li­koi­maa tuo­te­ku­vi­neen ja hin­toi­neen.
 • Kulut­ta­ja löy­tää tuo­te­lis­tas­ta mie­lui­san näköi­set san­daa­lit, klik­kaa nii­den kuvaa ja siir­tyy kaup­pi­aan sivus­tol­le, jos­ta san­daa­lit voi ostaa.

Esimerkki B: Kivijalkamyymälä

 • Kaup­pias myy jal­ki­nei­ta kivi­jal­ka­myy­mä­läs­sä.
 • Kulut­ta­ja hakee Googles­ta “mies­ten san­daa­lit”.
 • Kulut­ta­ja näkee haku­tu­los­ten yhtey­des­sä Google Shop­ping -mai­nok­sen, joka esit­te­lee mies­ten san­daa­li­va­li­koi­maa tuo­te­ku­vi­neen ja hin­toi­neen.
 • Kulut­ta­ja löy­tää tuo­te­lis­tas­ta mie­lui­san näköi­set san­daa­lit, klik­kaa nii­den kuvaa ja siir­tyy kaup­pi­aan sivus­tol­le, jos­ta hän näkee myy­mä­län sijain­nin ja muut yhteys­tie­dot.

Missä Google Shopping -mainoksia näkyy?

Shop­ping -mai­nok­set ovat näyt­tä­väm­piä kuin taval­li­set Googlen teks­ti­mai­nok­set, kos­ka nii­hin yhdis­tyy tuo­te­tie­to­jen lisäk­si myös kuva. Otta­mal­la käyt­töön Shop­ping-mai­nok­set yri­tyk­se­si tuo­te­va­li­koi­ma saa rei­lus­ti lisää näky­vyyt­tä haku­ko­nees­sa ja tätä kaut­ta enem­män myyn­tiä ja lii­de­jä.

Pöy­tä­ko­neel­la tai läp­pä­ril­lä Google Shop­ping -mai­nok­set näky­vät haku­tu­los­ten oikeal­la puo­lel­la.
Mobii­li­lait­teil­la mai­nok­set tule­vat näky­viin teks­ti­mai­nos­ten ylä­puo­lel­le, eli aivan haku­tu­los­ten alkuun.

Google Shopping hakutuloksissa
Google Shop­ping mai­nos Googlen haku­tu­los­si­vul­la

 

Mitä Google Shopping -mainontaan tarvitaan?

Google Shop­ping -mai­non­taa var­ten tar­vit­set

 • Tuo­te­syöt­teen (pro­duct feed) eli tie­tyn­lai­sen lis­tauk­sen kai­kis­ta myy­mis­tä­si tuot­teis­ta. Tämä tuo­te­syöt­teen poh­jal­ta mai­nok­set syn­ty­vät auto­maat­ti­ses­ti. Tuo­te­syöt­teen tulee sisäl­tää tuo­te­ni­men ja tuo­te­ku­van lisäk­si tuot­teen tär­keim­mät tie­dot. Syöt­teen laa­duk­kuus vai­kut­taa rat­kai­se­vas­ti mai­non­nan tehok­kuu­teen, joten tuo­te­syöt­teen raken­ta­mi­nen kan­nat­taa jät­tää suo­siol­la ammat­ti­lai­sel­le!
 • Yri­tys­ti­lin Googlen Merc­hant Cen­terissä (kaup­pias­por­taa­li), jos­sa tuo­te­syö­te ote­taan käyt­töön
 • Google Ads -mai­nos­ti­lin, johon kaup­pias­por­taa­li lin­ki­te­tään
 • Google Shop­ping -mai­nos­kam­pan­jan

Google Shopping -mainonnan hyödyt mainostajalle

Google Shop­ping on erit­täin kus­tan­nus­te­ho­kas tapa esi­tel­lä osto­val­miil­le ylei­söl­le tuot­tei­ta­si.
 • Tuo­te­mai­nos tulee esiin kun asia­kas etsii tuo­tet­ta Googles­sa eli on jo val­miik­si kiin­nos­tu­nut joko etsi­mään lisä­tie­toa ja usein jopa osta­maan tuot­teen.
 • Mak­sat vain kli­keis­tä kuten Googlen hakusa­na­mai­non­nas­sa yleen­sä­kin. Mai­nos­näy­töt ovat siis ilmai­sia.
 • Kos­ka Shop­ping-mai­nok­ses­sa näkyy heti tuot­teen kuva, hin­ta ja nimi, mai­nos­ta verk­ko­kaup­paan klik­kaa­vat ovat jo läh­tö­koh­tai­ses­ti aidos­ti kiin­nos­tu­nei­ta tuot­teen osta­mi­ses­ta. 
 • Kos­ka tuot­tei­ta voi ver­tail­la jo Googlen haku­tu­lok­ses­sa, väl­tät mak­sa­mas­ta tur­his­ta mai­noskli­keis­tä.

Nopeim­min ja tehok­kaim­min pää­set liik­keel­le, kun otat yhteyt­tä mei­hin - autam­me sinua kai­kes­sa edel­lä mai­ni­tus­sa “avai­met käteen” pal­ve­lu­na!

Tutustu myös muihin Google-palveluihimme

Google Ads -mai­non­ta - Mai­nos­ta hakusa­noil­la ja ban­ne­reil­la Googlen haku­ko­nees­sa ja mai­nos­ver­kos­tos­sa

Display mai­non­ta - Tavoi­ta rele­vant­ti koh­de­ryh­mä­si Googlen omas­sa display mai­nos­ver­kos­tos­sa Google Display Networ­kis­sa

Avain­sa­na­tut­ki­mus - Kar­toi­ta lii­ke­toi­min­ta­si kan­nal­ta tär­kein avain­sa­nat sisäl­lön­tuo­tan­toa ja mai­non­taa var­ten

Haku­ko­neop­ti­moin­ti - Paran­na orgaa­nis­ta näky­vyyt­tä­si Googlen haku­ko­nees­sa

Sulje