Google Data Studio auttaa datan visualisoinnissa ja raportoinnissa 

Rapor­toin­ti ja mark­ki­noin­nin tulos­ten seu­ran­ta voi tun­tua välil­lä han­ka­lal­ta. Tie­toa on pal­jon ja se on pirs­ta­loi­tu­nut useam­paan paik­kaan ja datan ver­tai­lu kes­ke­nään voi tun­tua ongel­mal­li­sel­ta. Osa tie­dos­ta on tur­haa ja onkin välil­lä vai­kea löy­tää se juu­ri oleel­li­sin, joka sopii omaan tar­pee­seen. Orga­ni­saa­tioi­den sisäl­lä kaik­ki eivät pys­ty ole­maan ana­ly­tiik­ka­vel­ho­ja, mut­ta sil­ti tie­to pitäi­si pys­tyä kai­kil­le jaka­maan käte­väs­ti. Tie­don kerää­mi­nen, visua­li­soin­ti jär­ke­vään muo­toon sekä jaka­mi­nen nousee­kin usein mei­dän ja myös asiak­kai­dem­me pääs­sä tär­keäk­si asiak­si. Tähän löy­tyy usei­ta rat­kai­sui­ta ja Google Data Stu­dio on niis­tä yksi. 

Kat­so­taan­pa tar­kem­min, mikä Google Data Stu­dio oikein on ja mitä sil­lä voi tehdä.

Mikä Google Data Studio on?

Google Data Stu­dio on Googlen help­po­käyt­töi­nen ja ilmai­nen työ­ka­lu, joka aut­taa tie­don rapor­toin­nis­sa ja visua­li­soin­nis­sa. Jos sinul­la on käy­tös­sä Googlen mark­ki­noin­ti- ja seu­ran­ta­työ­ka­lu­ja, kuten Google Ana­ly­tics tai Google Ads, pys­tyt hel­pos­ti tuo­maan tileil­tä­si datan suo­raan Google Data Stu­dioon ja näin yhdis­tä­mään kai­ken tar­vit­se­ma­si tie­don yhteen ohjaus­nä­ky­mään eli dash­boar­diin. Pys­tyt myös hel­pos­ti jaka­maan näky­mät orga­ni­saa­tio­si sisäl­lä, mikä hel­pot­taa reaa­liai­kais­ta tie­don kulkua.

Google Data Stu­dioon pys­tyt auto­maat­ti­ses­ti liit­tä­mään Googlen datan­läh­tei­tä (kuten esi­mer­kik­si Google Ana­ly­tics, Ana­ly­tics 360, Google Ads, Google Sheets, You­Tu­be, Google BigQue­ry), mut­ta sen lisäk­si Data Stu­dioon pys­tyy integroi­maan myös kol­man­nen osa­puo­len datan läh­tei­tä, kuten MySQL ja PostgreSQL. Dash­boar­dei­hin on myös mah­dol­lis­ta tuo­da dataa muis­ta mark­ki­noin­nin kana­vis­ta, kuten esi­merk­sik­si Face­boo­kis­ta, mut­ta se vaa­tii hie­man enem­män jump­paa­mis­ta. Par­haim­mil­laan Google Data Stu­dio rapor­toin­ti toi­mii sil­loin kun haluat tuo­da dataa niis­tä läh­teis­tä, joi­ta Google Data Stu­dio auto­maat­ti­ses­ti tukee. 

Miksi Google Data Studio kannattaa ottaa käyttöön?

Google Data Stu­dio käyt­töä puol­ta­vat useat seikat:

 1. Rapor­toin­ti­nä­ky­mät eli dash­boar­dit on help­po luo­da ja nii­tä on help­po tulkita.
 2. Rapor­toin­ti on reaa­liai­kais­ta. Voit itse päät­tää ajan­jak­son, jota tarkastelet.
 3. Verk­ko­se­lain­poh­jai­nen rapor­toin­ti pois­taa tar­peen luo­da manu­aa­li­sia pdf-raportteja
 4. Data ei enää pirs­ta­loi­du use­aan eri raport­tiin, sil­lä Google Data Stu­dio yhdis­tää useat eri tie­don­läh­teet, näis­tä tär­keim­pi­nä Googlen datalähteet.
 5. Dash­board on rää­tä­löi­tä­vis­sä tar­pei­den mukaan. Se on esi­mer­kik­si erin­omai­nen tapa seu­ra­ta myös mää­ri­tet­ty­jen KPI-tavoit­tei­den toteutumista.

Lop­pu­pe­leis­sä Google Data Stu­dio rapor­tit luo­daan tar­pee­seen. Kuin­ka pal­jon dash­boar­dit sinun yri­tys­tä­si hyö­dyt­tä­vät riip­puu sii­tä, kuin­ka se on raken­net­tu vas­taa­maan tar­pee­seen. Käy­tä siis aikaa ja aja­tus­ta sii­hen, mitä raport­tiin lai­tat. Suo­sit­te­len pitä­mään rapor­tit kevye­nä, jot­ta kaik­ki sitä käyt­tä­vät todel­la jak­sa­vat käy­dä seu­raa­mas­sa sitä. Mie­ti tark­kaan, mit­kä met­rii­kat ovat oleel­li­sia älä­kä tun­ge näky­miin lii­kaa tie­toa. Tur­haa kik­kai­lua visua­li­soin­tien kans­sa tuli­si myös vält­tää, sil­lä usein se saat­taa vai­keut­taa tie­don tul­kin­taa. Usein yksin­ker­tai­nen täs­sä­kin asias­sa toi­mii parhaiten.

Onko sinul­la kysyt­tä­vää rapor­toin­tiin tai datan visua­li­soin­tiin liit­tyen? Ota yhteyt­tä ja jutel­laan asias­ta lisää!

Ota yhteyt­tä!
google data studio
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi