Googlen haku­ko­net­ta ovat käyt­tä­neet kaik­ki, mut­ta tie­dät­kö mikä on Google ja mitä kaik­kia pal­ve­lui­ta se tar­jo­aa yri­tyk­se­si mark­ki­noin­tiin? Google on tul­lut jää­däk­seen ja Googlen on kor­van­nut vah­vas­ti myös osto­pää­tök­siä teh­täes­sä 90-luvul­la vah­vas­ti muka­na olleet “kel­tai­set sivut” jot­ka jaet­tiin vuo­sit­tain koti­ta­louk­siin. Kel­tai­sil­ta sivuil­ta pys­tyi löy­tä­mään pal­ve­lun­tar­joa­jia kos­ka Google ei ollut vie­lä vah­vas­ti tun­net­tu ja käy­tet­ty kulut­ta­jien ja yri­tys­päät­tä­jien keskuudessa. 

Google tar­jo­aa tänä päi­vä­nä kym­me­niä ellei sato­ja eri­lai­sia pal­ve­lui­ta niin kulut­ta­jil­le Gmail-säh­kö­pos­tis­ta läh­tien aina yri­tys­ten Han­gouts-video­neu­vot­te­lun mah­dol­li­suuk­siin asti. Skaa­la on raja­ton ja jat­ku­vas­ti tulee uusia pal­ve­lui­ta mitä Googlen kaut­ta on mah­dol­lis­ta käyt­tää ja suu­rin osa näis­tä pal­ve­luis­ta on täy­sin ilmai­sia eten­kin kuluttajille.

Mikä on Google - yritykselle?

Google tar­jo­aa yri­tyk­sil­le jat­ku­vas­ti parem­pia vaih­toeh­to­ja niin video­neu­vot­te­luis­ta läh­tien aina säh­kö­pos­ti­pal­ve­lui­hin asti. Aiem­min nämä pal­ve­lut oli totut­tu osta­maan Mic­ro­sof­til­ta tai vas­taa­val­ta toi­mit­ta­jal­ta mut­ta Google on tuo­nut suo­ta­vaa kil­pai­lua myös yri­tys­ten ohjel­mis­toi­hin ja näin hyvin laa­duk­kai­ta pal­ve­lui­ta on saa­ta­vil­la vain muu­ta­mil­la euroil­la yri­tys­ten käyt­töön. Yri­tyk­set voi­vat käyt­tää muun muas­sa näi­tä Googlen tar­joa­mia mahdollisuuksia:

 • Gmail säh­kö­pos­ti yri­tyk­sen omal­la domainilla
 • Han­gouts-video­neu­vot­te­lu
 • Kalen­te­rit
 • Chat-pal­ve­lut
 • Tal­len­nus­pal­ve­lu
 • Mai­non­ta
 • Google Ads/AdWords
 • You­Tu­be
 • Ban­ne­ri­mai­non­ta
 • Gmail-mai­non­ta
 • Ohjel­mal­li­nen ostaminen
 • Web­ho­tel­li koti­si­vu­ja varten
 • Data Stu­dio rapor­toin­tia varten
 • Ja pal­jon mui­ta jat­ku­vas­ti laa­je­ne­via vaihtoehtoja

Pal­ve­lui­ta on jo siis pal­jon ja jat­ku­vas­ti vali­koi­ma laa­je­nee enti­ses­tään uusiin palveluihin.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Mikä on Google - mainonta?

Googles­sa mai­nos­ta­mi­sen mah­dol­li­suu­det laa­je­ne­vat jat­ku­vas­ti. Myös uusia vaih­toeh­to­ja tulee tasai­ses­ti kuten vii­mei­sim­pi­nä esi­mer­kik­si Gmail-mai­non­ta ja ohjel­mal­li­nen osta­mi­nen. Suu­rin muu­tos tapah­tuu vuo­sit­tain mai­non­nan koh­dis­ta­mi­sen vaih­toeh­dois­sa näis­sä jo ole­mas­sa ole­vis­sa kana­vis­sa. Uusia kana­via tulee toi­si­naan mut­ta ei kui­ten­kaan vuo­sit­tain kos­ka mai­non­nan uuteen kana­vaan tar­vi­taan aina ensin ylei­söä että mai­non­taa voi­daan pyö­rit­tää. Kulut­ta­jat ja yri­tys­päät­tä­jät taa­sen siir­ty­vät har­vak­sel­taan uusiin kana­viin ja täs­tä hyvä­nä esi­merk­ki­nä Google+ -pal­ve­lu joka lope­tet­tiin kos­ka asiak­kai­ta ei saa­tu siir­ty­mään tar­peek­si tähän kana­vaan esi­mer­kik­si Face­boo­kis­ta ja Ins­ta­gra­mis­ta ja kana­vas­sa oli lii­an vähän käyt­tä­jiä sen yllä­pi­tä­mi­sek­si kannattavasti.

Google-mainonnan suosituimmat vaihtoehdot ovat:

Lisäk­si Google tar­jo­aa vaih­toeh­don mai­nos­taa hei­dän oman ver­kos­ton­sa sivus­toil­la kuten myös suo­ma­lais­ten suu­rien media­ta­lo­jen sivus­toil­la (Fonec­ta, Alma Media, Sano­ma, yms).

Mikä on Google - hakusanamainonta?

Googlen hakusa­na­mai­non­ta on mai­non­taa Googlen haku­ko­nees­sa. Yri­tyk­set voi­vat vali­ta yksit­täi­siä sano­ja joi­ta käyt­tä­mäl­lä hei­dän mai­nok­sen­sa nouse­vat esil­le Googles­sa. Alla esi­merk­ki Kublan mai­nok­ses­ta mikä­li haki­sit jos­tain syys­tä “Kubla adwords” haul­la Googles­ta tar­joa­miam­me palveluita.

Mikä on Google - Kubla Googlen haussa

Löy­dät siis haku­ko­neen alta suo­raan ensim­mäi­sis­tä tulok­sis­ta Googlen hakusa­na­mai­non­nas­sa mai­nos­ta­vat yri­tyk­set juu­ri niil­lä sanoil­la joi­ta juu­ri käy­tät googlen haussa.

Tämä on täl­lä het­kel­lä maa­il­man käy­te­tyin digi­mark­ki­noin­nin muo­to. Sen tar­koi­tus on hou­ku­tel­la asiak­kai­ta klik­kaa­maan mai­nos­ta ja siir­ty­mään yri­tyk­se­si sivus­tol­le otta­maan yhteyt­tä. Näin saat uusia asiak­kai­ta jat­ku­vas­ti kuu­kausit­tain Googlen avul­la. Myös Kubla tar­jo­aa tätä pal­ve­lua - kysy roh­keas­ti lisää mikä­li haluat uusia asiak­kai­ta kuukausittain!

Ota yhteyt­tä!

Mikä on Google - YouTube-mainonta

Googlen tar­joa­ma You­Tu­be-pal­ve­lu on mah­dol­lis­ta­nut mai­non­nan jo vuo­sia ja voit siis mai­nos­taa pal­ve­lui­ta­si You­Tu­bes­sa ilman­kin että yri­tyk­sel­lä­si on kysei­ses­sä kana­vas­sa omia videoi­ta. Voit tavoit­taa esi­mer­kik­si kaik­ki asiak­kaat jot­ka ovat kat­so­mas­sa las­ten uima-altais­ta videoi­ta ja mah­dol­li­ses­ti ovat hank­ki­mas­sa vas­taa­vaa. Mikä­li siis myyt las­ten uima-altai­ta niin tämä kana­va voi hyvin­kin olla erit­täin kan­nat­ta­va myös sinulle!

Mikä on Google - Gmail-mainonta

Googlen Gmail-mai­non­ta tar­jo­aa mel­ko uusia mah­dol­li­suu­ksia asiak­kai­den tavoit­te­luun suo­raan hei­dän säh­kö­pos­tis­taan. Googlen koh­den­nus­mah­dol­li­suuk­sia käyt­tä­mäl­lä voit siis tuo­da yri­tyk­se­si mai­non­nan suo­raan vies­tien vie­reen jos­sa asia­kas jo val­miik­si suun­nit­te­lee häi­tään mikä­li siis tar­joa esi­mer­kik­si häi­den jär­jes­tä­mi­seen paik­ko­ja tai esi­mer­kik­si limusiinipalvelua.

Miten Google voi auttaa sinun yritystäsi?

Google on maa­il­man suo­si­tuin digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin kana­va jol­la täl­lä het­kel­lä suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta digi­mark­ki­noin­tia teke­vis­tä yri­tyk­sis­tä hou­kut­te­lee lisää asiak­kai­ta. Kublan tii­mi hal­lit­see kaik­ki edel­lä mai­ni­tut kana­vat ja pal­jon mui­ta­kin kana­via mikä­li kiin­nos­tuk­se­si herä­si. Lai­te­taan sinun­kin yri­tyk­se­si kaup­pa­kel­lo kil­kat­ta­maan mut­ta sitä ennen sinun on otet­ta­va yhteyt­tä. Täy­tä nyt yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke alta niin otam­me yhteyt­tä heti!

Ota yhteyt­tä!
Mikä on Google?
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi