Twitter mainonta - kenen sitä kannattaa tehdä?

Etusi­vu \ Blo­gi \ Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti \ Twit­ter mai­non­ta – kenen sitä kan­nat­taa teh­dä?

Twit­ter-mai­non­ta on ollut mah­dol­lis­ta myös Suo­mes­sa jo var­sin pit­kän aikaa mut­ta yllät­tä­vän har­va on huo­man­nut hyö­dyn­tää sen moni­puo­li­sia mah­dol­li­suu­ksia. Hyvin toteu­tet­tu­na kam­pan­join­nis­ta on saa­ta­vis­sa tulok­sia kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti – kun­han teet oikeat valin­nat mitä tulee kam­pan­ja­muo­toi­hin, mai­nos­for­maat­tei­hin ja mui­hin kam­pan­ja­tak­ti­siin asioi­hin.

Täs­sä blo­gis­sa käy­dään läpi Twit­ter-mai­non­nan tär­keim­mät omi­nai­suu­det ja mitä uskal­lat koh­tuu­del­la odot­taa, kun läh­det tes­taa­maan tätä sosi­aa­li­sen median kana­vaa myös mak­se­tun mai­non­nan väli­nee­nä.

Ensi alkuun ylei­nen luon­neh­din­ta Twit­te­ris­tä mai­non­nan työ­ka­lu­na. Kuten muut­kin sosi­aa­li­sen median kana­vat, on Twit­ter kana­va­na luon­teel­taan sosi­aa­li­nen. Ehkei aina ystä­väl­li­sin tai kes­kus­te­lu­yh­teyk­siä avaa­vin – mut­ta sosi­aa­li­sen median kana­va sil­ti sii­nä, mitä tulee kak­si­suun­tai­suu­teen. Ole siis val­mis vas­taa­maan tul­lei­siin kysy­myk­siin, rea­goi­maan ja muo­vaa­maan vies­te­jä & koh­den­nuk­sia kar­tut­ta­ma­si tie­don nojal­la.

Kana­va­na Twit­ter poik­ke­aa esi­mer­kik­si Ins­ta­gra­mis­ta sii­nä, että käyt­tä­jiä on sel­väs­ti enem­män mie­his­sä. Myös tulo­ta­so on kes­ki­ta­soa kor­keam­pi, mikä joh­tu­nee Twit­ter-käyt­tä­jien tyy­pil­li­ses­ti kor­keam­mas­ta kou­lu­tusas­tees­ta.

Mihin Twitter-mainonta sitten soveltuu?

Havain­to­jem­me mukaan sisäl­tö­for­maa­til­la on suu­rin vai­ku­tus sii­hen, mil­lai­sia odo­tuk­sia kam­pan­ja­tu­lok­sil­le voi aset­taa. Video­si­säl­löt toi­mi­vat Face­boo­kis­sa, Lin­ke­dI­nis­sä ja myös­kin Twit­te­ris­sä useim­min ylei­sen tun­net­tuu­den, brän­din ja ensi­kon­tak­tin luo­mi­seen. Valit­se video, jos tuotteesi/palvelusi on uusi ja haluat esi­tel­lä videol­la sen omi­nai­suu­det.

Staat­ti­set for­maa­tit sopi­vat par­hai­ten lii­ken­tee­noh­jaus­kam­pan­joi­hin, eli sil­loin kun haluat kävi­jöi­den siir­ty­vän mai­nos­ta klik­kaa­mal­la Twit­te­ris­tä verk­ko­si­vus­tol­le­si. Täl­löin tar­vit­set huo­mio­ta herät­tä­vän ja mai­nok­sen sisäl­töön sovel­tu­van kuvan ja tie­ten­kin iske­vän otsi­kon kuvaus­teks­tei­neen.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mie­lel­läm­me!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Mikä on helpoin reitti aloittaa Twitter-mainonta?

Jos teet jo val­miik­si sisäl­tö­jä Twit­te­riin, voi mata­lim­man kyn­nyk­sen reit­ti käyn­nis­tää mai­nos­ta­mi­nen Twit­te­ris­sä jul­kai­su­jen nos­ta­mi­sel­la mai­non­taan. Täs­tä on yksi mer­kit­tä­vä hyö­ty: saat jo teh­dyl­le työl­le enem­män pai­noar­voa, kun valit­set hyvin menes­ty­neis­tä sisäl­löis­tä par­haim­mat ja lai­tat nii­den taak­se fyf­feä. Twit­ter on astu­nut samal­le polul­le Face­boo­kin kans­sa ja yri­tyk­sen teke­mien twee­tien orgaa­ni­nen tavoit­ta­vuus ilman mai­nos­ra­haa tulee heik­ke­ne­mään enti­ses­tään.

Samal­la ennus­tan, että Twit­ter-seu­raa­jien kar­tut­ta­mi­seen täh­tää­vä kam­pan­join­ti ei ole enää kuin lait­tai­si rahaa pank­kiin: et kui­ten­kaan tavoi­ta seu­raa­jia­si ilman mak­sa­mal­la Twit­te­ril­le paran­tu­nees­ta näky­vyy­des­tä. Jos siis et tar­vit­se ima­go­syis­tä kas­vua Twit­ter-tilil­le­si, niin kes­ki­tä pau­kut kävi­jöi­den ohjaa­mi­seen verk­ko­si­vus­tol­le­si. Näin saat aina­kin kävi­jät verk­ko­si­vuseu­ran­nan ja lii­din­ke­ruun pii­riin.

Kuinka mainostaa Twitterissä ilman, että heittää rahaa hukkaan?

Tär­keim­pi­nä apu­vä­li­nei­nä kus­tan­nus­te­hok­kaan kam­pan­join­nin var­mis­ta­mi­sek­si on koh­den­nus­ten tark­ka miet­ti­mi­nen ja mit­ta­ris­ton hal­tuun­ot­to. Uni­ver­saa­lien ikä, suku­puo­li, kiin­nos­tuk­sen­koh­teet jne. koh­den­nus­ten lisäk­si voit koh­den­taa myös hie­man unii­keim­mil­la tavoil­la. Kil­pai­li­joi­den brän­deis­tä ja aihea­lueis­ta tyk­kää­vien kal­tai­set Twit­ter-käyt­tä­jät tar­jo­aa hyviä koh­den­nus­mah­dol­li­suuk­sia.

Kurio­si­teet­ti­na voit koh­den­taa myös käy­tet­ty­jen emo­jien mukaan! Pizza any­one? 🍕

Voit esi­mer­kik­si koh­den­taa kaik­kiin Suo­mes­sa asu­viin yli 25-vuo­tiai­siin, ket­kä ovat käyt­tä­neet pizza-emo­jia. Hei­tä löy­tyy n. 17 000. Hei­va­taan sekaan vie­lä 🍻ja⚽️ ja voilà: meil­lä on yli 100 000 hen­gen ylei­sö jal­ka­pal­loa seu­raa­via penk­kiur­hei­li­joi­ta, joil­le voi mark­ki­noi­da esi­mer­kik­si ruo­kaa kotiin­kul­je­tuk­sel­la tai koti­teat­te­ri­jär­jes­tel­miä.

(Ja jos mie­tit, niin glo­baa­lis­ti pizza-emo­jia käyt­tä­nei­tä on 22,5 mil­joo­naa!)

Millaisia mittareita Twitter-mainostajan kannattaa seurata?

Käyt­tä­mäs­säm­me esi­merk­ki­kam­pan­jas­sa tär­keim­pi­nä mit­ta­rei­na ovat mai­nok­sen saa­mat klik­kauk­set, klik­ki­pro­sent­ti ja tie­ten­kin itse klik­ki­hin­ta. Suo­sit­te­len vah­vas­ti seu­raa­maan myös sivus­ton ana­ly­tii­kas­ta kuin­ka hyvin Twit­ter-lii­ken­ne kon­ver­toi­tuu eteen­päin, eli kuin­ka laa­du­kas­ta kävi­jä­lii­ken­ne on.

Mil­loin voit sanoa, että Twit­ter-mai­non­ta on ollut tulok­sel­lis­ta? Jos onnis­tut saa­maan kävi­jöi­tä sivus­tol­le­si alle 0,30 € klik­ki­hin­taan, ollaan jo hyvil­lä vesil­lä. Täs­sä vai­hees­sa kes­kit­tyi­sin eri ylei­sö­jen tes­taa­mi­seen ja lii­ken­teen laa­dun paran­ta­mi­seen verk­ko­si­vus­ton puo­lel­la.

Tämän yleis­kat­sauk­sen myö­tä hah­mo­tat parem­min mitä Twit­ter-mai­non­ta tar­jo­aa mark­ki­noi­jal­le mitä sil­tä odot­taa. Voit lukea lisää muis­ta some­mai­non­nan kana­vis­ta tai ottaa yhteyt­tä ja pyy­tää apua digi­mark­ki­noin­ti­si kehit­tä­mi­seen.

Ota yhteyt­tä!
Twitter mainonta
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Ota yhteyttä

Kuinka haluat, että netti olisi mukana yrityksesi myynnissä ja markkinoinnissa?

Ota yhteyttä niin olemme sinuun yhteydessä seuraavan arkipäivän sisällä ja lähdemme:

  • Kartoittamaan digimarkkinoinnin tarjoamia mahdollisuuksia yrityksellesi
  • Rakentamaan konkreettisen ehdotuksen ja teemme tarjouksen sinulle parhaaksi todetusta palvelusta
  • Sovimme aloituspalaverin ja käynnistämme mainonnan

Voit myös sopia lyhyen puhelinpalaverin jossa pohdimme yhdessä markkinointia!

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki
Y-tunnus: 2640523-3

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy