Some mark­ki­noin­ti \ Some orgaa­ni­set kei­not \ Lin­ke­dIn-ver­kos­to ja sen tuo­ma arvo

Sosi­aa­li­nen media on kas­va­nut äärim­mäi­sen arvok­kaak­si main­osa­lus­tak­si, ja näky­vyy­den saa­mi­nen orgaa­ni­sin kei­noin voi olla haas­ta­vaa. Mer­kit­tä­vä osa sisäl­lös­tä, jota koh­taam­me Face­boo­kis­sa, Ins­ta­gra­mis­sa ja Lin­ke­dI­nis­sä on joko mai­nok­sia, tai mak­set­tu­ja yhteis­työ­jul­kai­su­ja. Kan­nat­taa­ko orgaa­nis­ta näky­vyyt­tä sit­ten edes tavoi­tel­la? Todel­la­kin kan­nat­taa! Eri­tyi­ses­ti B2B puo­lel­la laa­ja Lin­ke­dIn-ver­kos­to ja onnis­tu­nut hen­ki­löbrän­däys voi toi­mia kor­vaa­mat­to­ma­na työ­ka­lu­na yri­tyk­sen mark­ki­noin­nin työkalupakissa.

Kohdennettu viesti

Olet raken­ta­nut ver­kos­toa­si usei­ta vuo­sia ja tutus­tu­nut uusiin ihmi­siin Lin­ke­dI­nin kaut­ta ja ver­kos­tos­sa­si on 2000 ihmis­tä. Seas­sa on oman toi­mia­la­si päät­tä­jiä ja ylei­ses­ti huo­mat­ta­van osto­voi­mais­ta väkeä. Pää­tät jakaa artik­ke­lin yri­tyk­se­si uudes­ta pal­ve­lus­ta ja mitä huo­maat­kaan. Jul­kai­sun näkee lukui­sat pää­tös­val­tai­set ihmi­set par­haas­ta koh­de­ryh­mäs­tä­si, ja olet taas muis­tut­ta­nut hei­tä sinun ja yri­tyk­se­si ole­mas­sao­los­ta. Olet taas aske­leen lähem­pä­nä sitä, että kun he tar­vit­se­vat ala­si pal­ve­lui­ta, olet ensim­mäi­nen hei­dän mie­leen­sä tule­va vaih­toeh­to. Pal­jon­ko mak­soit täs­tä mai­nok­ses­ta? Sen ajan jon­ka käy­tit sen kir­joit­ta­mi­seen. Digi­mark­ki­noin­nin kon­sult­ti­na tämä kuu­los­taa aivan lois­ta­val­ta hintalaatusuhteelta. 

Kiin­nos­taa­ko Lin­ke­dIn-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin LinkedIn-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Kontaktit

Laa­ja Lin­ke­dIn-ver­kos­to tuo luon­nol­li­ses­ti muka­naan suu­ren mää­rän hyö­dyl­li­siä kon­tak­te­ja. Laa­ja vali­koi­ma B2B puo­len kon­tak­te­ja ei ole kos­kaan hai­tak­si. Olit sit­ten myy­mäs­sä pal­ve­lu­ja tai etsi­mäs­sä rat­kai­su­ja omaan toi­min­taa­si, on pro­ses­si huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­pi, jos klas­si­sen kylm­pä­pu­he­lun sijaan voit lait­taa hen­ki­löl­le vies­tiä suo­raan Lin­ke­dI­nis­sä. Laa­ja ver­kos­to aut­taa myös uusien kon­tak­tien löy­tä­mi­ses­sä. Kuvi­tel­laan, että kai­pai­sit uusia toi­mi­ti­lo­ja yri­tyk­sel­le­si ja teet sii­tä jul­kai­sun Lin­ke­dI­niin. 2000 pää­tös­val­tai­ses­ta B2B puo­len toi­mi­jas­ta on jo var­sin toden­nä­köis­tä, että aina­kin joku tun­tee jon­kun, joka voi aut­taa. Voi tun­tua, että luet­te­len täs­sä koh­taa pelk­kiä itses­tään­sel­vyyk­siä, mut­ta laa­jan ver­kos­ton tuo­mat edut voi­vat olla ajoit­tain näin­kin yksinkertaisia.

LinkedIn verkosto

LinkedIn-verkosto rekrytoinnin tukena

Uuden työn­te­ki­jän etsi­mi­nen voi olla haas­ta­vaa, ja kai­kil­la ei ole mah­dol­li­suut­ta pal­ka­ta kal­lis­ta rek­ry­toin­ti­fir­maa hoi­ta­maan pro­ses­sia. Lin­ke­dIn voi olla jäl­leen ker­ran arvo­kas kump­pa­ni, mut­ta sekin vaa­ti­si rek­ry­toin­ti­ver­sion käyt­töö­not­ta­mis­ta. Rek­ry­toin­nin voi toki teh­dä ilman tätä, mut­ta sil­loin etsies­sä­si ihmi­siä tie­tyin koh­den­nuk­sin, Lin­ke­dIn näyt­tää sinul­le ainoas­taan ensim­mäi­sen, toi­sen ja kol­man­nen tason yhteyk­siä sinul­le. Toi­sin sanoen, käyt­tä­jät, jot­ka eivät ole entuu­des­taan mis­sään yhtey­des­sä sinuun, tai ver­kos­too­si jää­vät näky­mät­tä. Kas­vat­ta­mal­la ver­kos­toa­si, kas­va­tat samal­la toi­sen ja kol­man­nen asteen Lin­ke­dIn yhteyk­siä­si val­ta­vas­ti. Tämä vas­taa­vas­ti kas­vat­taa mah­dol­li­suuk­sia­si löy­tää sopi­va hen­ki­lö etsi­mää­si työtehtävään.

LinkedIn verkosto

Miten LinkedIn-verkosto rakennetaan?

Luo laa­du­kas pro­fii­li. Ensim­mäi­nen askel ver­kos­ton raken­ta­mi­seen, jota ei kui­ten­kaan voi koros­taa yhtään lii­kaa on luo­da laa­du­kas ja val­mis pro­fii­li. Pro­fii­li­ku­van tuli­si olla hyvä, kuvaus itses­tä sel­keä ja riit­tä­vän mie­leen­pai­nu­va, työ­his­to­ria ja kou­lu­tus tuli­si olla hyvin esil­lä ja omat eri­tyis­tai­dot mai­nit­tui­na. Aika moni meis­tä menee tar­kis­ta­maan toi­sen pro­fii­lin saa­des­saan ver­kos­toi­tu­mis­pyyn­nön täy­sin tun­te­mat­to­mal­ta ihmi­sel­tä. Jos pro­fii­lis­sa ei ole mitään muu­ta kuin nimi ja työ­nan­ta­ja, on toden­nä­köi­syys kut­sun hyväk­sy­mi­sel­le mer­kit­tä­väs­ti pie­nem­pi, kuin pro­fii­lin olles­sa hyvin suun­ni­tel­tu ja muo­toil­tu.

Lin­ke­dIn tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den lähet­tää vies­tin ver­kos­toi­tu­mis­pyyn­nön yhtey­des­sä. Tämä tuli­si muo­toil­la hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ja siten, että se herät­tää vas­taa­not­ta­jan mie­len­kiin­non.

Vaik­ka täy­sin tun­te­mat­to­mien käyt­tä­jien etsi­mi­nen Lin­ke­dI­nis­sä toi­mii myös, on ver­kos­ton raken­ta­mi­nen aina hyvä aloit­taa tun­te­mie­si ihmis­ten kon­tak­teis­ta. Yhtei­nen tut­ta­vuus hel­pot­taa yhtey­den löy­tä­mis­tä uusien­kin tut­ta­vuuk­sien kanssa.

Haluatko tukea verkostoitumiseen?

Vaik­ka laa­jan Lin­ke­dIn-ver­kos­ton arvon ymmär­täi­si, ei sen luo­mi­nen kui­ten­kaan ole aina help­poa ja voi olla vuo­sien työn taka­na. Se vaa­tii kui­ten­kin rutii­nin­omais­ta työ­tä ja oman hen­ki­löbrän­din kehit­tä­mis­tä, johon kai­kil­la ei aina ole aikaa. Jos oli­sit kiin­nos­tu­nut Lin­ke­dIn-ver­kos­ton raken­ta­mi­ses­ta ja kai­pai­sit sii­hen tukea, ota roh­keas­ti mei­hin yhteyt­tä ja lii­ty Lin­ke­dIn pilot­tiim­me. Raken­ne­taan yhdes­sä sinul­le laa­ja ja rele­vant­ti verkosto.

Ota yhteyt­tä!
LinkedIn verkosto
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy