Some mark­ki­noin­ti \ Some orgaa­ni­set kei­not \ Lin­ke­dIn-ver­kos­to ja sen tuo­ma arvo

Sosi­aa­li­nen media on kas­va­nut äärim­mäi­sen arvok­kaak­si main­osa­lus­tak­si, ja näky­vyy­den saa­mi­nen orgaa­ni­sin kei­noin voi olla haas­ta­vaa. Mer­kit­tä­vä osa sisäl­lös­tä, jota koh­taam­me Face­boo­kis­sa, Ins­ta­gra­mis­sa ja Lin­ke­dI­nis­sä on joko mai­nok­sia, tai mak­set­tu­ja yhteis­työ­jul­kai­su­ja. Kan­nat­taa­ko orgaa­nis­ta näky­vyyt­tä sit­ten edes tavoi­tel­la? Todel­la­kin kan­nat­taa! Eri­tyi­ses­ti B2B puo­lel­la laa­ja Lin­ke­dIn-ver­kos­to ja onnis­tu­nut hen­ki­löbrän­däys voi toi­mia kor­vaa­mat­to­ma­na työ­ka­lu­na yri­tyk­sen mark­ki­noin­nin työkalupakissa.

Kohdennettu viesti

Olet raken­ta­nut ver­kos­toa­si usei­ta vuo­sia ja tutus­tu­nut uusiin ihmi­siin Lin­ke­dI­nin kaut­ta ja ver­kos­tos­sa­si on 2000 ihmis­tä. Seas­sa on oman toi­mia­la­si päät­tä­jiä ja ylei­ses­ti huo­mat­ta­van osto­voi­mais­ta väkeä. Pää­tät jakaa artik­ke­lin yri­tyk­se­si uudes­ta pal­ve­lus­ta ja mitä huo­maat­kaan. Jul­kai­sun näkee lukui­sat pää­tös­val­tai­set ihmi­set par­haas­ta koh­de­ryh­mäs­tä­si, ja olet taas muis­tut­ta­nut hei­tä sinun ja yri­tyk­se­si ole­mas­sao­los­ta. Olet taas aske­leen lähem­pä­nä sitä, että kun he tar­vit­se­vat ala­si pal­ve­lui­ta, olet ensim­mäi­nen hei­dän mie­leen­sä tule­va vaih­toeh­to. Pal­jon­ko mak­soit täs­tä mai­nok­ses­ta? Sen ajan jon­ka käy­tit sen kir­joit­ta­mi­seen. Digi­mark­ki­noin­nin kon­sult­ti­na tämä kuu­los­taa aivan lois­ta­val­ta hintalaatusuhteelta. 

Kiin­nos­taa­ko Lin­ke­dIn-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin LinkedIn-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Kontaktit

Laa­ja Lin­ke­dIn-ver­kos­to tuo luon­nol­li­ses­ti muka­naan suu­ren mää­rän hyö­dyl­li­siä kon­tak­te­ja. Laa­ja vali­koi­ma B2B puo­len kon­tak­te­ja ei ole kos­kaan hai­tak­si. Olit sit­ten myy­mäs­sä pal­ve­lu­ja tai etsi­mäs­sä rat­kai­su­ja omaan toi­min­taa­si, on pro­ses­si huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­pi, jos klas­si­sen kylm­pä­pu­he­lun sijaan voit lait­taa hen­ki­löl­le vies­tiä suo­raan Lin­ke­dI­nis­sä. Laa­ja ver­kos­to aut­taa myös uusien kon­tak­tien löy­tä­mi­ses­sä. Kuvi­tel­laan, että kai­pai­sit uusia toi­mi­ti­lo­ja yri­tyk­sel­le­si ja teet sii­tä jul­kai­sun Lin­ke­dI­niin. 2000 pää­tös­val­tai­ses­ta B2B puo­len toi­mi­jas­ta on jo var­sin toden­nä­köis­tä, että aina­kin joku tun­tee jon­kun, joka voi aut­taa. Voi tun­tua, että luet­te­len täs­sä koh­taa pelk­kiä itses­tään­sel­vyyk­siä, mut­ta laa­jan ver­kos­ton tuo­mat edut voi­vat olla ajoit­tain näin­kin yksinkertaisia.

LinkedIn verkosto

LinkedIn-verkosto rekrytoinnin tukena

Uuden työn­te­ki­jän etsi­mi­nen voi olla haas­ta­vaa, ja kai­kil­la ei ole mah­dol­li­suut­ta pal­ka­ta kal­lis­ta rek­ry­toin­ti­fir­maa hoi­ta­maan pro­ses­sia. Lin­ke­dIn voi olla jäl­leen ker­ran arvo­kas kump­pa­ni, mut­ta sekin vaa­ti­si rek­ry­toin­ti­ver­sion käyt­töö­not­ta­mis­ta. Rek­ry­toin­nin voi toki teh­dä ilman tätä, mut­ta sil­loin etsies­sä­si ihmi­siä tie­tyin koh­den­nuk­sin, Lin­ke­dIn näyt­tää sinul­le ainoas­taan ensim­mäi­sen, toi­sen ja kol­man­nen tason yhteyk­siä sinul­le. Toi­sin sanoen, käyt­tä­jät, jot­ka eivät ole entuu­des­taan mis­sään yhtey­des­sä sinuun, tai ver­kos­too­si jää­vät näky­mät­tä. Kas­vat­ta­mal­la ver­kos­toa­si, kas­va­tat samal­la toi­sen ja kol­man­nen asteen Lin­ke­dIn yhteyk­siä­si val­ta­vas­ti. Tämä vas­taa­vas­ti kas­vat­taa mah­dol­li­suuk­sia­si löy­tää sopi­va hen­ki­lö etsi­mää­si työtehtävään.

LinkedIn verkosto

Miten LinkedIn-verkosto rakennetaan?

Luo laa­du­kas pro­fii­li. Ensim­mäi­nen askel ver­kos­ton raken­ta­mi­seen, jota ei kui­ten­kaan voi koros­taa yhtään lii­kaa on luo­da laa­du­kas ja val­mis pro­fii­li. Pro­fii­li­ku­van tuli­si olla hyvä, kuvaus itses­tä sel­keä ja riit­tä­vän mie­leen­pai­nu­va, työ­his­to­ria ja kou­lu­tus tuli­si olla hyvin esil­lä ja omat eri­tyis­tai­dot mai­nit­tui­na. Aika moni meis­tä menee tar­kis­ta­maan toi­sen pro­fii­lin saa­des­saan ver­kos­toi­tu­mis­pyyn­nön täy­sin tun­te­mat­to­mal­ta ihmi­sel­tä. Jos pro­fii­lis­sa ei ole mitään muu­ta kuin nimi ja työ­nan­ta­ja, on toden­nä­köi­syys kut­sun hyväk­sy­mi­sel­le mer­kit­tä­väs­ti pie­nem­pi, kuin pro­fii­lin olles­sa hyvin suun­ni­tel­tu ja muo­toil­tu.

Lin­ke­dIn tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den lähet­tää vies­tin ver­kos­toi­tu­mis­pyyn­nön yhtey­des­sä. Tämä tuli­si muo­toil­la hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ja siten, että se herät­tää vas­taa­not­ta­jan mie­len­kiin­non.

Vaik­ka täy­sin tun­te­mat­to­mien käyt­tä­jien etsi­mi­nen Lin­ke­dI­nis­sä toi­mii myös, on ver­kos­ton raken­ta­mi­nen aina hyvä aloit­taa tun­te­mie­si ihmis­ten kon­tak­teis­ta. Yhtei­nen tut­ta­vuus hel­pot­taa yhtey­den löy­tä­mis­tä uusien­kin tut­ta­vuuk­sien kanssa.

Haluatko tukea verkostoitumiseen?

Vaik­ka laa­jan Lin­ke­dIn-ver­kos­ton arvon ymmär­täi­si, ei sen luo­mi­nen kui­ten­kaan ole aina help­poa ja voi olla vuo­sien työn taka­na. Se vaa­tii kui­ten­kin rutii­nin­omais­ta työ­tä ja oman hen­ki­löbrän­din kehit­tä­mis­tä, johon kai­kil­la ei aina ole aikaa. Jos oli­sit kiin­nos­tu­nut Lin­ke­dIn-ver­kos­ton raken­ta­mi­ses­ta ja kai­pai­sit sii­hen tukea, ota roh­keas­ti mei­hin yhteyt­tä ja lii­ty Lin­ke­dIn pilot­tiim­me. Raken­ne­taan yhdes­sä sinul­le laa­ja ja rele­vant­ti verkosto.

Ota yhteyt­tä!
Kasvata LinkedIn-verkostoasi.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi