Asiakastyytyväisyyden mittaamisen perusteet 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Asia­kas­tyy­ty­väi­syy­den mit­taa­mi­sen perusteet

Täs­sä artik­ke­lis­sa sukel­lam­me asia­kas­tyy­ty­väi­syy­den mit­taa­mi­sen maa­il­maan, kes­kit­tyen eri­tyi­ses­ti pk-yri­tyk­sil­le suun­nat­tui­hin digi­taa­li­siin työ­ka­lui­hin, kuten Trust­ma­ryyn. Saat arvok­kai­ta vink­ke­jä ja oival­luk­sia, jot­ka aut­ta­vat sinua paran­ta­maan asia­kas­ko­ke­mus­ta ja edis­tä­mään yri­tyk­se­si kasvua.

Asia­kas­tyy­ty­väi­syys mit­taa, kuin­ka hyvin yri­tyk­sen tuot­teet tai pal­ve­lut vas­taa­vat asiak­kai­den odo­tuk­sia. Sen mit­taa­mi­nen antaa tär­ke­ää tie­toa yri­tyk­sen suo­ri­tus­ky­vys­tä ja pal­jas­taa parannuskohteita.

Digitaaliset työkalut asiakastyytyväisyyden mittaamiseen

Digi­taa­li­set työ­ka­lut ovat tehok­kai­ta asia­kas­tyy­ty­väi­syy­den mit­taa­mi­ses­sa ja seu­ran­nas­sa. Esi­mer­kik­si suo­ma­lais­läh­töi­nen Trust­ma­ry tar­jo­aa kat­ta­van rat­kai­sun ver­kos­sa annet­tu­jen asia­kas­pa­laut­tei­den hal­lin­noin­tiin. Se mah­dol­lis­taa palau­te­ky­se­lyi­den luo­mi­sen, jaka­mi­sen ja ana­ly­soin­nin, aut­taen yri­tyk­siä ymmär­tä­mään parem­min asiak­kai­den­sa koke­muk­sia. Lisäk­si Trust­ma­ryn avul­la yri­tyk­set voi­vat hyö­dyn­tää posi­tii­vis­ta asia­kas­pa­lau­tet­ta mark­ki­noin­ti­si­säl­tö­nä verk­ko­si­vuil­laan, mikä lisää luo­tet­ta­vuut­ta ja hou­kut­te­le­vuut­ta poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den silmissä.

Perinteiset menetelmät ja niiden hyödyntäminen

Vaik­ka digi­taa­li­set työ­ka­lut ovat nyky­ään suo­sios­sa, perin­tei­set mene­tel­mät, kuten hen­ki­lö­koh­tai­set haas­tat­te­lut ja pape­ri­set kyse­lyt, tar­joa­vat syväl­lis­tä tie­toa asiak­kai­den mie­li­pi­teis­tä. Nämä mene­tel­mät ovat eri­tyi­sen hyö­dyl­li­siä, kun halu­taan saa­da laa­jem­paa palau­tet­ta tai kun koh­de­ryh­mä­nä ovat vähem­män digi­taa­li­ses­ti aktii­vi­set asiakkaat.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Asiakastyytyväisyyden seuranta ja analysointi

Kun asia­kas­pa­lau­tet­ta on kerät­ty, on tär­ke­ää ana­ly­soi­da sitä sys­te­maat­ti­ses­ti. Google Ana­ly­tics on esi­merk­ki työ­ka­lus­ta, joka voi aut­taa seu­raa­maan verk­ko­si­vus­ton käyt­tä­jä­ko­ke­mus­ta ja pal­jas­ta­maan, miten asiak­kaat rea­goi­vat eri sisäl­töi­hin ja toi­min­toi­hin sivus­tol­la. Tämän tie­don avul­la yri­tyk­set voi­vat teh­dä tie­toon perus­tu­via pää­tök­siä verk­ko­si­vus­ton­sa ja tuot­tei­den­sa paran­ta­mi­sek­si. Kubla tar­jo­aa kai­kil­le jat­ku­van kk-pal­ve­lun pii­ris­sä ole­vil­le asiak­kail­leen ana­ly­tiik­ka­pal­ve­lun “kau­pan pääl­le” osa­na mark­ki­noin­ti­pal­ve­lua

Toimenpiteet asiakastyytyväisyyden parantamiseksi

Ana­lyy­sin perus­teel­la yri­tyk­set voi­vat ryh­tyä toi­men­pi­tei­siin asia­kas­tyy­ty­väi­syy­den paran­ta­mi­sek­si. Tämä voi tar­koit­taa pro­ses­sien uudel­leen­jär­jes­te­lyä, tuo­te­ke­hi­tys­tä tai asia­kas­pal­ve­lun tehos­ta­mis­ta. Esi­mer­kik­si Zen­desk tar­jo­aa moni­puo­li­sia asia­kas­pal­ve­lu­rat­kai­su­ja, jot­ka aut­ta­vat paran­ta­maan asia­kas­pal­ve­lun nopeut­ta ja laa­tua, mikä puo­les­taan voi paran­taa asiakastyytyväisyyttä.

Hakukoneoptimointi (SEO) ja sisällöntuotanto

SEO on olen­nai­nen osa digi­taa­lis­ta mark­ki­noin­tia, ja sen mer­ki­tys koros­tuu myös asia­kas­tyy­ty­väi­syy­den kon­teks­tis­sa. Laa­duk­kaan sisäl­lön tuot­ta­mi­nen, joka vas­taa asia­kas­tyy­ty­väi­syy­teen liit­ty­viin kysy­myk­siin ja sisäl­tää asian­mu­kai­set avain­sa­nat, kuten “asia­kas­tyy­ty­väi­syys työ­ka­lut”, aut­taa paran­ta­maan yri­tyk­sen näky­vyyt­tä hakukoneissa.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Asia­kas­tyy­ty­väi­syy­den mit­taa­mi­nen ja paran­ta­mi­nen on jat­ku­va pro­ses­si, joka vaa­tii oikei­ta työ­ka­lu­ja ja stra­te­gioi­ta. Työ­ka­lut kuten Trust­ma­ry, Google Ana­ly­tics ja Zen­desk tar­joa­vat yri­tyk­sil­le arvok­kai­ta resurs­se­ja täs­sä tär­keäs­sä teh­tä­väs­sä. Panos­ta­mal­la asia­kas­tyy­ty­väi­syy­teen pk-yri­tyk­set voi­vat raken­taa vah­vem­pia asia­kas­suh­tei­ta, erot­tau­tua kil­pai­li­jois­taan ja saa­vut­taa kes­tä­vää kasvua.

Ota yhteyt­tä!
Asiakastyytyväisyyden mittaamisen perusteet
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi