Mitä on Display-mainonta? 

Display-mai­non­ta on teho­kas kei­no tavoit­taa laa­jo­ja ylei­sö­jä inter­ne­tis­sä. Esi­mer­kik­si Google Display -mai­non­ta sal­lii yri­tys­ten näyt­tää visu­aa­li­ses­ti vetoa­via mai­nok­sia Googlen laa­jas­sa ver­kos­tos­sa, joka kat­taa mil­joo­nia verk­ko­si­vus­to­ja, uutis­si­vus­to­ja ja Google-sovel­luk­sia. Tämä antaa yri­tyk­sil­le mah­dol­li­suu­den esi­tel­lä tuot­tei­taan tai pal­ve­lui­taan poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le, jot­ka selaa­vat liit­ty­viä sisäl­tö­jä. Display-mai­non­ta on eri­tyi­sen hyö­dyl­lis­tä brän­di­tie­toi­suu­den raken­ta­mi­ses­sa ja voi olla var­tee­no­tet­ta­va vaih­toeh­to, kun halu­taan tavoit­taa suu­ri ylei­sö visu­aa­li­ses­ti hou­kut­te­le­val­la tavalla.

Display-mainonnan hyödyt yrityksille

Display-mai­non­nal­la on usei­ta mer­kit­tä­viä etu­ja, jot­ka teke­vät sii­tä hou­kut­te­le­van vaih­toeh­don yri­tyk­sil­le. Ensin­nä­kin, se tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den laa­jaan näky­vyy­teen. Display-mai­non­ta tavoit­taa suu­ren mää­rän käyt­tä­jiä eri verk­ko­si­vus­toil­la, jot­ka kuu­lu­vat display-ver­kos­toi­hin. Tämä mah­dol­lis­taa brän­din esit­te­lyn laa­jal­le ylei­söl­le, mikä voi olla eri­tyi­sen hyö­dyl­lis­tä, kun pyri­tään lisää­mään brän­di­tie­toi­suut­ta ja hou­kut­te­le­maan uusia poten­ti­aa­li­sia asiakkaita.

Toi­sek­si, display-mai­non­nan avul­la yri­tyk­set voi­vat hyö­dyn­tää visu­aa­lis­ta vies­tin­tää. Kuvat, videot ja ani­maa­tiot ovat tehok­kai­ta kei­no­ja herät­tää huo­mio­ta ja välit­tää vies­te­jä vai­kut­ta­val­la taval­la. Tämä antaa mai­nos­ta­jil­le mah­dol­li­suu­den luo­da hou­kut­te­le­via mai­nok­sia, jot­ka voi­vat erot­tua kil­pai­lus­ta ja jät­tää pysy­vän vai­ku­tuk­sen katsojiin.

Milloin display-mainonta ei ole paras vaihtoehto

Vaik­ka display-mai­non­nal­la on monia etu­ja, se ei aina ole paras valin­ta kai­kis­sa mark­ki­noin­ti­ti­lan­teis­sa. On tär­ke­ää ymmär­tää tilan­teet, jois­sa display-mai­non­ta ei vält­tä­mät­tä tuo­ta odo­tet­tu­ja tuloksia.

Yksi tilan­ne, jos­sa display-mai­non­ta ei ole ihan­teel­li­nen, on sil­loin, kun tavoit­tee­na on väli­tön myyn­nin kas­vu. Display-mai­non­nan vah­vuus on brän­di­tie­toi­suu­den lisää­mi­ses­sä ja laa­jan ylei­sön tavoit­ta­mi­ses­sa, mut­ta se saat­taa olla tehot­to­mam­pi suo­rien myyn­ti­ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­sa. Jos yri­tys tar­vit­see nopei­ta myyn­ti­tu­lok­sia, saat­taa olla jär­ke­väm­pää sijoit­taa resurs­sit hakusa­na­mai­non­taan tai suo­ran mark­ki­noin­nin kampanjoihin.

Toi­nen tilan­ne, jos­sa display-mai­non­ta voi olla haas­ta­va, on sil­loin, kun koh­de­ryh­mä on erit­täin spe­si­fi­nen ja kapea. Display-mai­non­ta tavoit­taa suu­ren ylei­sön, mut­ta se voi olla tehok­kaam­pi, kun tavoi­tel­laan laa­jem­paa ja moni­puo­li­sem­paa ylei­söä. Jos yri­tyk­sel­lä on hyvin eri­kois­tu­nut koh­de­ryh­mä, saat­taa olla parem­pi vaih­toeh­to har­ki­ta mui­ta mark­ki­noin­ti­ka­na­via, kuten sosi­aa­lis­ta medi­aa tai suo­ra­mark­ki­noin­tia, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat tar­kan kohdentamisen.

Display-mainonnan haasteet ja ratkaisut

Vaik­ka display-mai­non­nal­la on monia etu­ja, se voi myös koh­da­ta haas­tei­ta, jot­ka vai­kut­ta­vat kam­pan­jan tehok­kuu­teen. On tär­ke­ää tun­nis­taa nämä haas­teet ja har­ki­ta rat­kai­su­ja nii­den voittamiseksi:

Haaste 1: Mainossokeus

Kun käyt­tä­jät altis­tu­vat jat­ku­vas­ti mai­nok­sil­le ver­kos­sa, he voi­vat kehit­tää mai­nos­so­keu­den eli kyvyt­tö­myy­den huo­ma­ta mai­nok­sia. Tämä voi joh­taa mai­nos­ten huo­maa­mat­to­muu­teen ja kam­pan­jan tehot­to­muu­teen. Lue tääl­tä lisää mil­lai­nen on hyvä ban­ne­ri­mai­nos

Rat­kai­su: Käy­tä visu­aa­li­ses­ti hou­kut­te­le­via mai­nok­sia, jot­ka erot­tu­vat sivus­ton muus­ta sisäl­lös­tä. Käy­tä myös koh­den­nus­ta tar­kas­ti, jot­ta mai­nok­set näy­te­tään niil­le, jot­ka ovat toden­nä­köi­sim­min kiinnostuneita.

Haaste 2: Mainosten klikkausprosentin (CTR) alhaisuus

Display-mai­non­nan CTR voi olla alhai­nen, mikä tar­koit­taa, että vain pie­ni osa näyt­tö­ker­ran saa­neis­ta käyt­tä­jis­tä klik­kaa mai­nos­ta. Tämä voi joh­tua käyt­tä­jien välin­pi­tä­mät­tö­myy­des­tä tai mai­nos­ten hei­kos­ta houkuttelevuudesta.

Rat­kai­su: Kokei­le eri­lai­sia mai­nos­muo­to­ja ja kuvia sekä tes­taa eri­lai­sia mai­nos­teks­te­jä. A/B-tes­taus voi aut­taa tun­nis­ta­maan tehok­kaim­mat mainokset.

Haaste 3: Mainosten haittaavuus

Lii­an inva­sii­vi­set mai­nok­set voi­vat ärsyt­tää käyt­tä­jiä ja jopa aiheut­taa nega­tii­vi­sen brän­di­ko­ke­muk­sen. Tämä voi vai­kut­taa yri­tyk­sen maineeseen.

Rat­kai­su: Käy­tä koh­tuul­li­sia mai­nos­muo­to­ja ja väl­tä lii­an häi­rit­se­viä mai­nok­sia. Pyri tar­joa­maan arvo­kas­ta sisäl­töä mai­nos­ten kaut­ta, jot­ta käyt­tä­jät eivät koe nii­tä pel­käs­tään häiritsevinä.

Haaste 4: Ad blockerit

Monet käyt­tä­jät käyt­tä­vät ad bloc­ke­rei­ta, jot­ka estä­vät mai­nos­ten näyt­tä­mi­sen. Tämä vähen­tää mai­nos­ten näky­vyyt­tä ja vaikuttavuutta.

Rat­kai­su: Vaik­ka ad bloc­ke­rit voi­vat olla haas­te, display-mai­non­nan stra­te­gias­sa voi sil­ti olla arvoa. Voit har­ki­ta mui­ta kana­via, kuten sosi­aa­lis­ta medi­aa, jot­ka eivät ole alt­tii­ta ad blockereille.

Haaste 5: Kilpailu ja kustannukset

Display-mai­non­nas­sa kil­pai­lu mai­nos­pai­kois­ta voi olla kovaa, mikä voi nos­taa mai­nos­ten kustannuksia.

Rat­kai­su: Suun­nit­te­le bud­jet­ti huo­lel­li­ses­ti ja koh­den­na mai­non­taa tar­kas­ti, jot­ta saat par­haan vas­ti­neen sijoi­tuk­sel­le­si. Seu­raa kam­pan­ja­si tulok­sia ja tee tar­vit­taes­sa muutoksia.

Tun­nis­ta­mal­la nämä haas­teet ja sovel­ta­mal­la tehok­kai­ta rat­kai­su­ja, yri­tyk­set voi­vat mak­si­moi­da display-mai­non­nan hyö­dyt ja saa­vut­taa halu­tut tulokset.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Milloin valita display-mainonta markkinointistrategiaksi

Display-mai­non­ta on teho­kas mark­ki­noin­ti­stra­te­gia monis­sa tilan­teis­sa, mut­ta se ei vält­tä­mät­tä sovi kai­kil­le yri­tyk­sil­le tai kai­kil­le kam­pan­joil­le. Alla on joi­ta­kin tilan­tei­ta, jois­sa display-mai­non­ta voi olla eri­tyi­sen hyödyllistä:

1. Bränditietoisuuden lisääminen

Jos yri­tyk­sel­lä­si on tavoit­tee­na kas­vat­taa brän­di­tie­toi­suut­ta ja saa­da nimi tun­ne­tuk­si, display-mai­non­ta voi olla erin­omai­nen vaih­toeh­to. Mai­nos­ten laa­ja kat­ta­vuus ja visu­aa­li­nen hou­kut­te­le­vuus aut­ta­vat luo­maan pysy­vän vai­ku­tuk­sen yleisöön.

2. Uusien tuotteiden tai palveluiden lanseeraus

Kun lan­see­raat uusia tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta, haluat var­mas­ti tavoit­taa mah­dol­li­sim­man mon­ta poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta. Display-mai­non­ta mah­dol­lis­taa laa­jan ylei­sön tavoit­ta­mi­sen ja voi aut­taa luo­maan kiin­nos­tus­ta uut­ta tar­jon­taa kohtaan.

3. Pitkäkestoinen brändirakennus

Jos tavoit­tee­na­si on pit­kä­ai­kai­nen brän­din raken­ta­mi­nen ja suh­tei­den luo­mi­nen asiak­kai­siin, display-mai­non­ta voi tukea tätä pro­ses­sia. Mai­nok­set voi­vat tois­tua ajan mit­taan, jol­loin brän­di­si jää parem­min ihmis­ten mieleen.

4. Kävijäliikenteen lisääminen verkkosivustolle

Display-mai­non­ta voi olla teho­kas tapa ohja­ta kävi­jöi­tä verk­ko­si­vus­tol­le­si. Voit käyt­tää mai­nok­sia hou­kut­te­le­vi­na link­kei­nä ja ohja­ta kävi­jöi­tä tär­keil­le sivuil­le, kuten tuo­te­si­vuil­le tai kampanjatarjouksiin.

Vaik­ka display-mai­non­ta voi olla teho­kas­ta monis­sa tilan­teis­sa, se ei vält­tä­mät­tä sovi kai­kil­le yri­tyk­sil­le. Jos tavoit­tee­na on väli­tön myyn­nin kas­vu tai kam­pan­jan kus­tan­nus­te­hok­kuus, kan­nat­taa har­ki­ta mui­ta mark­ki­noin­ti­ka­na­via, kuten hakusa­na­mai­non­taa tai suo­ra­mark­ki­noin­tia. On tär­ke­ää arvioi­da huo­lel­li­ses­ti omat tavoit­tee­si ja resurs­si­si ennen kuin pää­tät vali­ta display-mai­non­nan osak­si markkinointistrategiaasi.

Haluat­ko kes­kus­tel­la kans­sam­me tar­kem­min sii­tä, oli­si­ko display-mai­non­ta yri­tyk­sel­le­si hyvä mark­ki­noin­ti­pa­nos­tus. Ota yhteyt­tä ja jutel­laan lisää!

Ota yhteyt­tä!
Mitä on Display-mainonta?
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi