Ilmaiset työkalut joilla voit tutkia kilpailijoiden digimarkkinointia 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Ilmai­set työ­ka­lut joil­la voit tut­kia kil­pai­li­joi­den digimarkkinointia

Näin vah­vas­ti digiai­ka­na on kil­pai­li­joi­den lii­ke­toi­min­ta­mal­lit help­po ymmär­tää, kos­ka tie­toa on hel­pos­ti saa­ta­vil­la. Pys­tyt teke­mään kil­pai­li­ja-ana­lyy­sin ja näin saa­maan hyvin tie­toa kil­pai­li­joi­de­si toi­min­nas­ta ja pys­tyt saa­tu­jen tie­to­jen avul­la ana­ly­soi­maan mark­ki­noi­den kil­pai­lua. Mut­ta onko mak­sul­li­nen kil­pai­li­ja-ana­lyy­si ainoa kei­noa tut­kia kilpailijoitasi? 

Miten edetä kun haluat tukia kilpailijoitasi?

Kun haluat tut­kia kil­pai­li­joi­ta­si kaik­ki digi­taa­li­ses­ti työ­ka­lut ovat hyväk­si. Näil­lä ymmär­rät kil­pai­li­joi­den tuo­te­stra­te­gian, hin­noit­te­lun, myyn­ni­ne­dis­tä­mis stra­te­gian, kil­pai­lue­dun ja vies­tin­tä­stra­te­gian. Luul­ta­vas­ti pär­jäät jo hyvin perin­tei­ses­sä myyn­nis­sä mut­ta nyt on lisäk­si hyvä ottaa ohjat käsiin digi­mark­ki­noin­nis­sa ja sel­vit­tää mitä voi­sit teh­dä vie­lä­kin parem­min kil­pai­li­joi­hi­si nähden. 

Tähän oikea työ­ka­lu on kil­pai­li­ja-ana­lyy­si joka mones­ti lii­te­tään myös avain­sa­na­tut­ki­muk­seen. Kes­ki­ty­tään täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa kui­ten­kin sii­hen miten voit itse tut­kia kil­pai­li­joi­ta­si ilmai­sek­si. Tämä voi aut­taa sinun yri­tys­tä­si teke­mään jat­ku­vas­ti parem­paa tulos­ta digi­mark­ki­noin­nis­sa ja jät­tä­mään kil­pai­li­jat taak­se­si myös digissä. 

Mitä työkaluja löydät Googlen puolelta kilpailijoidesi tutkimiseen?

Jos mie­tit mitä työ­ka­lu­ja voit käyt­tää kun haluat etsiä Googlen puo­lel­ta tie­toa täs­sä kak­si hyvää vaihtoehtoa: 

 • Google Alerts, joka on oma yri­tys. Tämä ottaa kil­pai­li­joi­den omat verk­ko­si­vut seu­ran­taan, esi­mer­kik­si jos seu­ran­nas­sa ole­va sana mai­ni­taan netis­sä niin tämä työ­ka­lu seu­raa sitä. 
 • Google Trends on myös hyvä työ­ka­lu. Tämä ei toi­mi reaa­liai­kais­ta mut­ta tämän avul­la  pys­ty­tään seu­raa­maan tren­dien kehit­tä­mis­tä, omaa toi­mia­laaan liit­ty­vät, miten omal­la toi­mia­lal­la kehi­ty­tään esim. mil­loin iso kysyn­tä ja mitä hae­taan eniten. 

Näi­den avul­la pys­ty­tään tut­ki­maan mikä kiin­nos­taa asiak­kai­ta eni­ten ja mikä on tunnettava. 

Miten muuten voit myös tutkia maksettua mainontaa Googlessa?

Google Ads dataa kai­ve­le­mal­la saa tie­toon, mitä muut ovat käyt­tä­neet mai­non­nas­sa. Google Ads-kam­pan­joi­den jäl­keen saat tar­kem­pia tie­to­ja Google Ads Auc­tion Insights -rapor­tis­ta. Tämä raport­ti ker­too, kuin­ka voit ver­ra­ta sinua mui­hin mai­nos­ta­jiin koko tili­si, tie­tyn kam­pan­jan tai tie­tyn mai­nos­ryh­män osalta. 

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Miten tutkit kilpailijoitsei SEO:ta 

SEO:ta voit tut­kia hel­pos­ti ilman työ­ka­lua, hae yri­tyk­sil­le­si tär­keä haku­ter­mi ja kat­so ket­kä ovat kär­ki­si­joil­la ole­vat yri­tyk­set. Näis­tä voit saa­da ideoi­ta oman SEO:n paran­ta­mi­seen. Pys­tyt miet­ti­mään uusia hakusa­no­ja ja kat­soa onko esi­mer­kik­si kil­pai­li­joi­den meta-kuvauk­sis­sa jotain mitä he teke­vät eri  tavalla. 

Mitä työkaluja löydät SOMEn puolelta kilpailijoidesi tutkimiseen?

SOMEn puo­lel­la voit käyt­tää kil­pai­li­joi­de­si tut­ki­mi­seen näi­tä työkaluja: 

 • Mil­joo­nat mark­ki­noi­jat luot­ta­vat Buzz­Su­moon pal­jas­taak­seen totuu­den sii­tä, mikä sisäl­tö toi­mii ja mikä uppo­aa jäl­kiä jättämättä.
 • Voit tut­kia kil­pai­li­joi­de­si Face­book ja Ins­ta­gram sivut ja teh­dä näin benchmarking.
 • Tube­bud­dy voi kat­soa mai­non­nan kehit­ty­mis­tä, tila­mää­rä­jien kehittymistä. 

Miten voit tutkia kilpailijoidesi uutiskirje kampanjointia? 

Uutis­kir­je kam­pan­join­tia voi tut­kia niin että luot vaih­toeh­toi­sen s-pos­tin, pis­tät tämän kil­pai­li­joi­te­si uutis­kir­je tilauk­seen ja kat­sot mitä kil­pai­li­ja­si teke­vät. Näet hei­dän nykyi­sen asia­kas­kun­nan huo­len­pi­don eli, kuin­ka kil­pai­li­jat pitä­vät huol­ta omis­ta asiak­kais­ta. Pys­tyt otta­maan täs­tä vink­ke­jä ja uusia ideoi­ta omaan tekemiseen. 

Varmista, että sinulla on tarkka kuva kilpailijoistasi

Näi­den työ­ka­lu­jen avul­la on mah­dol­lis­ta saa­da hyvä kuva kil­pai­li­jas­ta. Koko­sim­me tähän vink­ke­jä, kuin­ka saat kil­pai­li­joi­den teke­mi­ses­tä hyvän kuvan ilmai­sek­si ja nopeas­ti. ​​Verk­koai­ka­nam­me, jol­loin tie­don­ke­ruu­ta­vat ovat kriit­ti­siä, sinun on otet­ta­va huo­mioon usei­ta eri­lai­sia ​​teki­jöi­tä, kun vakoi­let kil­pai­li­joi­ta­si. Kil­pai­li­ja­si vah­vuuk­sien, heik­kouk­sien ja stra­te­gioi­den ymmär­tä­mi­nen on perus­ta, jon­ka poh­jal­ta voit luo­da ja kehit­tää lii­ke­toi­min­ta­stra­te­gi­aa ja data läh­töis­tä päätöksentekoa.

Näi­tä edel­lä mai­nit­tu­ja ilmai­sia työ­ka­lu­ja voit käyt­tää hyö­dyk­se­si, mut­ta jos sinus­ta tun­tuu että kai­pai­sit laa­jem­paa kil­pai­li­ja-ana­lyy­sia Kublal­la olem­me val­mii­ta aut­taa­maan.  Käym­me mie­luus­ti Kublan kil­pai­li­ja-ana­lyy­sia läpi kans­sa­si. Me osaam­me käyt­tää tut­ki­mus­työ­ka­lu­ja, joil­la voim­me teh­dä tar­kas­tus­kier­rok­sen vah­vim­piin kil­pai­li­joi­hi­si. Ole yhtey­des­sä ja sovi­taan lyhyt kon­sul­taa­tio – veloi­tuk­set­ta. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja opit var­mas­ti uut­ta täs­tä aiheesta!

Ota yhteyt­tä!

YouTube-mainonta ja Youtube analytiikka
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy