Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Digi­mark­ki­noin­ti 90-luvul­ta tähän päivään

Digi­mark­ki­noin­ti on muo­kan­nut mark­ki­noin­nin maa­il­maa todel­la mer­kit­tä­väs­ti 2000-luvul­la. Eri­lai­set digi­ta­li­set pal­ve­lut ovat ollet arki­päi­vää, jo pit­kään ja tar­joa­vat jat­ku­vas­ti uusia työ­ka­lu­ja mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­sil­le. Pää­tim­me Kublal­la kir­joit­taa blo­gin, jos­sa käsit­te­lem­me hie­man digi­mark­ki­noin­nin kehi­tys­tä, sekä sen vai­ku­tus­ta perin­tei­seen mark­ki­noin­tiin. Digi­mark­ki­noin­nin teo­ria on aihee­na haas­ta­vam­pi sovel­taa, kuin perin­tei­set käy­tän­nön­lä­hei­set vin­kit, mut­ta tar­jo­aa apua ylei­sem­mäl­lä tasol­la mark­ki­noin­nis­ta kiinnostuneille.

Kuu­los­taa­ko suun­ni­tel­man teke­mi­nen hankalalta?

Lataa itsellesi Kublan markkinoinnin vuosisuunnitelman pohja ja nopeuta työtäsi! 

Digimarkkinoinnin ensimmäinen aalto

Digi­mark­ki­noin­nil­la vii­ta­taan ylei­ses­ti aika­kau­tem­me tär­keim­piä alus­to­ja hyö­dyn­tä­vään mark­ki­noin­tiin. Alus­tat joi­hin vii­ta­taan ovat verk­ko­si­vut, säh­kö­pos­ti, haku­ko­neet, sosi­aa­li­nen media ja mobii­li­so­vel­luk­set. Digi­mark­ki­noin­ti voi­daan yleis­ta­sol­la jakaa kol­meen aal­toon 1990-luvul­ta tähän päi­vään. Digi­mark­ki­noin­ti alkoi saa­da kun­nol­lis­ta jalan­si­jaa 1990-luvun puo­li­vä­lis­sä, kun mark­ki­noin­ti tie­to­ko­neis­sa ja mat­ka­pu­he­li­mis­sa yleis­tyi. Samoi­hin aikoi­hin näh­tiin myös ensim­mäis­tä ker­taa monet tun­ne­tut digi­pal­ve­lut kuten Google, Ebay ja Amazon. Näi­tä tapah­tu­mia pide­tään ylei­ses­ti digi­mark­ki­noin­nin ensim­mäi­se­nä aal­to­na jol­loin kes­kiös­sä oli verk­ko­si­vus­ton ja verk­ko­kau­pan rakentaminen.

Digimarkkinoinnin toinen aalto

Digi­mark­ki­noin­nin toi­nen aal­to alkoi 2000-luvun puo­li­vä­lis­sä sosi­aa­li­sen median pal­ve­lui­den syn­tyes­sä. Näi­hin aikoi­hin näki­vät päi­vän­va­lon monet maa­il­man käy­te­tyim­mis­tä some-kana­vis­ta, kuten Lin­ke­dIn (2003), Face­book (2004), You­Tu­be (2005), Twit­ter (2006) ja Ins­ta­gram (2010). Toi­sen aal­lon aika­na lii­ke­toi­min­ta­mal­lit kehit­tyi­vät, sosi­aa­li­sen median mer­ki­tys kas­voi ja moni­ka­na­vai­suu­des­ta tuli tär­keä osa yri­tys­ten mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­maa. Sosi­aa­li­nen media ei kui­ten­kaan vie­lä tähän aikaan ollut saman­lai­nen mai­nos­ka­na­va, kuin mitä se on nyky­päi­vä­nä vaan toi­mi ennem­min­kin väli­nee­nä kom­mu­ni­koi­da yri­tys­ten ja asiak­kai­den välil­lä. Toi­ses­sa aal­los­sa mer­kit­tä­vää oli myös­kin ensim­mäis­ten oikeas­ti hyvien kos­ke­tus­näyt­tö­pu­he­lin­ten (iPho­ne, 2007) saa­pu­mi­nen mark­ki­noil­le, joka loi poh­jan digi­mark­ki­noin­nin kol­man­nel­le aallolle.

Digimarkkinointi

Digimarkkinoinnin kolmas aalto

Digi­mark­ki­noin­nin kol­man­nen aal­lon kes­kiös­sä on mobii­li­lait­teet ja tämä aal­to alkoi vuo­den 2015 tie­noil­la. Sosi­aa­li­ses­ta medias­ta on kas­va­nut mer­kit­tä­vä alus­ta mai­nos­ta­jil­le, verk­ko­kau­pat suun­ni­tel­laan mobii­liys­tä­väl­li­sik­si ja vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti on tul­lut jää­däk­seen. Nämä ovat kes­kei­siä tee­mo­ja digi­mark­ki­noin­nin kol­man­nes­sa aal­los­sa, ja ovat var­mas­ti erit­täin tut­tu­ja kai­kil­le digi­mark­ki­noin­nin paris­sa työs­ken­te­le­vis­tä. Kol­man­nen aal­lon muka­na on tul­lut myös esi­mer­kik­si teko­ä­ly, joka on jo vah­vas­ti muka­na digi­mark­ki­noi­jan työ­ka­lu­pa­kis­sa. Google ads ja Face­book ads hyö­dyn­tä­vät molem­mat ahke­ras­ti teko­ä­lyä näyt­täes­sään mai­nok­sia oikeil­la het­kil­lä, oikeil­le hen­ki­löil­le, oikeas­sa pai­kas­sa. Teko­ä­ly käyt­tää muun muas­sa sijain­ti­tie­to­ja ja osto­his­to­ri­aa näi­den pää­tös­ten teke­mi­seen. Tämä mah­dol­lis­taa monet eri­lai­set kam­pan­ja­ta­voit­teet. Mai­nok­sia voi­daan näyt­tää ensi­si­jai­ses­ti ihmi­sil­le, jok­ta kaik­kein toden­nä­köi­sim­min klik­kaa­vat mai­nos­ta ja pää­ty­vät las­keu­tu­mis­si­vul­le. Toi­ses­sa kam­pan­jas­sa saa­te­taan uhra­ta klik­ki­mää­riä ja kes­kit­tyä sii­hen, että mah­dol­li­sim­man moni mai­nos­ta klik­kaa­va on hen­ki­lö joka toden­nä­köi­ses­ti ostaa jotain. Mai­nok­sia voi­daan myös näyt­tää volyy­mi­poh­jai­ses­ti suu­rim­pa­na tavoit­tee­na, että mah­dol­li­sim­man moni näkee mai­nok­sen. Digi­mark­ki­noin­nin tulos­kes­kei­syys on myös koros­tu­nut enti­ses­tään kun mai­nok­sis­ta saa­ta­van datan mää­rä on kehit­ty­nyt. Tätä kui­ten­kin on rajoi­tet­tu vii­me­vuo­si­na ja mark­ki­noi­jat jou­tu­vat käyt­tä­mään uusia kei­no­ja datan kerää­mi­seen ja tulkitsemiseen.

Digimarkkinointi perinteisen markkinoinnin rinnalla

Digi­mark­ki­noin­nin kehit­tyes­sä ja kas­vaes­sa yhä suu­rem­mak­si osak­si nyky­päi­vän myyn­tiä ja mark­ki­noin­tia oli­si var­sin perus­tel­tua aja­tel­la, että se tulee kor­vaa­maan perin­tei­sen mark­ki­noin­nin koko­nai­suu­des­saan. Näin ei kui­ten­kaan ole tapah­tu­nut eikä tule tapah­tu­maan aina­kaan lähi­tu­le­vai­suu­des­sa. Perin­tei­sen mark­ki­noin­nin kyky tuo­da tuot­teel­le tai pal­ve­lul­le näky­vyyt­tä eten­kin asia­kas­suh­teen alku­vai­hees­sa on edel­leen mer­kit­tä­vä eikä sitä tule vähek­syä. Digi­mark­ki­noin­ti tar­jo­aa enem­män vuo­ro­vai­ku­tus­ta asiak­kaan ja yri­tyk­sen välil­lä sekä enem­män dataa mai­non­nan tehok­kuu­des­ta, ja toi­mii­kin hyvä­nä tuke­na perin­tei­sel­le markkinoinnille. 

Digimarkkinointi jatkaa kehittymistään

Digi­mark­ki­noin­ti jat­kaa kehit­ty­mis­tään ja mark­ki­noin­ti­toi­mis­tot kuten Kubla teke­vät jat­ku­vas­ti töi­tä kehit­tääk­seen omaa toi­min­taan­sa kehit­ty­väl­lä alal­la. 2020-luvul­la Tik­Tok on kas­va­nut val­ta­vak­si some-alus­tak­si ja mai­nos­ta­mi­nen siel­lä on yleis­ty­nyt. Podcas­teis­sa mai­nos­ta­mi­nen on kas­va­nut ja teko­ä­ly on jat­ka­nut kehit­ty­mis­tään. Tämä vaa­tii myös yri­tyk­sil­tä jat­ku­vaa sopeu­tu­mis­ta muut­tu­vaan ympä­ris­töön. Jos sinua kiin­nos­taa, että miten Kubla voi­si nos­taa sinun digi­mark­ki­noin­ti­si uudel­le tasol­le niin ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja jutel­laan aiheesta!

Ota yhteyt­tä!
Digimarkkinointi
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi