Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Digi­mark­ki­noin­ti 90-luvul­ta tähän päivään

Digi­mark­ki­noin­ti on muo­kan­nut mark­ki­noin­nin maa­il­maa todel­la mer­kit­tä­väs­ti 2000-luvul­la. Eri­lai­set digi­ta­li­set pal­ve­lut ovat ollet arki­päi­vää, jo pit­kään ja tar­joa­vat jat­ku­vas­ti uusia työ­ka­lu­ja mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­sil­le. Pää­tim­me Kublal­la kir­joit­taa blo­gin, jos­sa käsit­te­lem­me hie­man digi­mark­ki­noin­nin kehi­tys­tä, sekä sen vai­ku­tus­ta perin­tei­seen mark­ki­noin­tiin. Digi­mark­ki­noin­nin teo­ria on aihee­na haas­ta­vam­pi sovel­taa, kuin perin­tei­set käy­tän­nön­lä­hei­set vin­kit, mut­ta tar­jo­aa apua ylei­sem­mäl­lä tasol­la mark­ki­noin­nis­ta kiinnostuneille.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Digimarkkinoinnin ensimmäinen aalto

Digi­mark­ki­noin­nil­la vii­ta­taan ylei­ses­ti aika­kau­tem­me tär­keim­piä alus­to­ja hyö­dyn­tä­vään mark­ki­noin­tiin. Alus­tat joi­hin vii­ta­taan ovat verk­ko­si­vut, säh­kö­pos­ti, haku­ko­neet, sosi­aa­li­nen media ja mobii­li­so­vel­luk­set. Digi­mark­ki­noin­ti voi­daan yleis­ta­sol­la jakaa kol­meen aal­toon 1990-luvul­ta tähän päi­vään. Digi­mark­ki­noin­ti alkoi saa­da kun­nol­lis­ta jalan­si­jaa 1990-luvun puo­li­vä­lis­sä, kun mark­ki­noin­ti tie­to­ko­neis­sa ja mat­ka­pu­he­li­mis­sa yleis­tyi. Samoi­hin aikoi­hin näh­tiin myös ensim­mäis­tä ker­taa monet tun­ne­tut digi­pal­ve­lut kuten Google, Ebay ja Amazon. Näi­tä tapah­tu­mia pide­tään ylei­ses­ti digi­mark­ki­noin­nin ensim­mäi­se­nä aal­to­na jol­loin kes­kiös­sä oli verk­ko­si­vus­ton ja verk­ko­kau­pan rakentaminen.

Digimarkkinoinnin toinen aalto

Digi­mark­ki­noin­nin toi­nen aal­to alkoi 2000-luvun puo­li­vä­lis­sä sosi­aa­li­sen median pal­ve­lui­den syn­tyes­sä. Näi­hin aikoi­hin näki­vät päi­vän­va­lon monet maa­il­man käy­te­tyim­mis­tä some-kana­vis­ta, kuten Lin­ke­dIn (2003), Face­book (2004), You­Tu­be (2005), Twit­ter (2006) ja Ins­ta­gram (2010). Toi­sen aal­lon aika­na lii­ke­toi­min­ta­mal­lit kehit­tyi­vät, sosi­aa­li­sen median mer­ki­tys kas­voi ja moni­ka­na­vai­suu­des­ta tuli tär­keä osa yri­tys­ten mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­maa. Sosi­aa­li­nen media ei kui­ten­kaan vie­lä tähän aikaan ollut saman­lai­nen mai­nos­ka­na­va, kuin mitä se on nyky­päi­vä­nä vaan toi­mi ennem­min­kin väli­nee­nä kom­mu­ni­koi­da yri­tys­ten ja asiak­kai­den välil­lä. Toi­ses­sa aal­los­sa mer­kit­tä­vää oli myös­kin ensim­mäis­ten oikeas­ti hyvien kos­ke­tus­näyt­tö­pu­he­lin­ten (iPho­ne, 2007) saa­pu­mi­nen mark­ki­noil­le, joka loi poh­jan digi­mark­ki­noin­nin kol­man­nel­le aallolle.

Digimarkkinointi

Digimarkkinoinnin kolmas aalto

Digi­mark­ki­noin­nin kol­man­nen aal­lon kes­kiös­sä on mobii­li­lait­teet ja tämä aal­to alkoi vuo­den 2015 tie­noil­la. Sosi­aa­li­ses­ta medias­ta on kas­va­nut mer­kit­tä­vä alus­ta mai­nos­ta­jil­le, verk­ko­kau­pat suun­ni­tel­laan mobii­liys­tä­väl­li­sik­si ja vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti on tul­lut jää­däk­seen. Nämä ovat kes­kei­siä tee­mo­ja digi­mark­ki­noin­nin kol­man­nes­sa aal­los­sa, ja ovat var­mas­ti erit­täin tut­tu­ja kai­kil­le digi­mark­ki­noin­nin paris­sa työs­ken­te­le­vis­tä. Kol­man­nen aal­lon muka­na on tul­lut myös esi­mer­kik­si teko­ä­ly, joka on jo vah­vas­ti muka­na digi­mark­ki­noi­jan työ­ka­lu­pa­kis­sa. Google ads ja Face­book ads hyö­dyn­tä­vät molem­mat ahke­ras­ti teko­ä­lyä näyt­täes­sään mai­nok­sia oikeil­la het­kil­lä, oikeil­le hen­ki­löil­le, oikeas­sa pai­kas­sa. Teko­ä­ly käyt­tää muun muas­sa sijain­ti­tie­to­ja ja osto­his­to­ri­aa näi­den pää­tös­ten teke­mi­seen. Tämä mah­dol­lis­taa monet eri­lai­set kam­pan­ja­ta­voit­teet. Mai­nok­sia voi­daan näyt­tää ensi­si­jai­ses­ti ihmi­sil­le, jok­ta kaik­kein toden­nä­köi­sim­min klik­kaa­vat mai­nos­ta ja pää­ty­vät las­keu­tu­mis­si­vul­le. Toi­ses­sa kam­pan­jas­sa saa­te­taan uhra­ta klik­ki­mää­riä ja kes­kit­tyä sii­hen, että mah­dol­li­sim­man moni mai­nos­ta klik­kaa­va on hen­ki­lö joka toden­nä­köi­ses­ti ostaa jotain. Mai­nok­sia voi­daan myös näyt­tää volyy­mi­poh­jai­ses­ti suu­rim­pa­na tavoit­tee­na, että mah­dol­li­sim­man moni näkee mai­nok­sen. Digi­mark­ki­noin­nin tulos­kes­kei­syys on myös koros­tu­nut enti­ses­tään kun mai­nok­sis­ta saa­ta­van datan mää­rä on kehit­ty­nyt. Tätä kui­ten­kin on rajoi­tet­tu vii­me­vuo­si­na ja mark­ki­noi­jat jou­tu­vat käyt­tä­mään uusia kei­no­ja datan kerää­mi­seen ja tulkitsemiseen.

Digimarkkinointi perinteisen markkinoinnin rinnalla

Digi­mark­ki­noin­nin kehit­tyes­sä ja kas­vaes­sa yhä suu­rem­mak­si osak­si nyky­päi­vän myyn­tiä ja mark­ki­noin­tia oli­si var­sin perus­tel­tua aja­tel­la, että se tulee kor­vaa­maan perin­tei­sen mark­ki­noin­nin koko­nai­suu­des­saan. Näin ei kui­ten­kaan ole tapah­tu­nut eikä tule tapah­tu­maan aina­kaan lähi­tu­le­vai­suu­des­sa. Perin­tei­sen mark­ki­noin­nin kyky tuo­da tuot­teel­le tai pal­ve­lul­le näky­vyyt­tä eten­kin asia­kas­suh­teen alku­vai­hees­sa on edel­leen mer­kit­tä­vä eikä sitä tule vähek­syä. Digi­mark­ki­noin­ti tar­jo­aa enem­män vuo­ro­vai­ku­tus­ta asiak­kaan ja yri­tyk­sen välil­lä sekä enem­män dataa mai­non­nan tehok­kuu­des­ta, ja toi­mii­kin hyvä­nä tuke­na perin­tei­sel­le markkinoinnille. 

Digimarkkinointi jatkaa kehittymistään

Digi­mark­ki­noin­ti jat­kaa kehit­ty­mis­tään ja mark­ki­noin­ti­toi­mis­tot kuten Kubla teke­vät jat­ku­vas­ti töi­tä kehit­tääk­seen omaa toi­min­taan­sa kehit­ty­väl­lä alal­la. 2020-luvul­la Tik­Tok on kas­va­nut val­ta­vak­si some-alus­tak­si ja mai­nos­ta­mi­nen siel­lä on yleis­ty­nyt. Podcas­teis­sa mai­nos­ta­mi­nen on kas­va­nut ja teko­ä­ly on jat­ka­nut kehit­ty­mis­tään. Tämä vaa­tii myös yri­tyk­sil­tä jat­ku­vaa sopeu­tu­mis­ta muut­tu­vaan ympä­ris­töön. Jos sinua kiin­nos­taa, että miten Kubla voi­si nos­taa sinun digi­mark­ki­noin­ti­si uudel­le tasol­le niin ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja jutel­laan aiheesta!

Ota yhteyt­tä!
Digimarkkinointi
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy