Miksi Google Ads -mainonta on tärkeää B2B-yritykselle 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen mak­sul­li­set kei­not \ Google mai­non­ta \ Mik­si Google Ads -mai­non­ta on tär­ke­ää B2B-yritykselle

Google Ads, Googlen tar­joa­ma onli­ne-mai­non­nan työ­ka­lu, on yksi tehok­kaim­mis­ta kei­nois­ta B2B-yri­tyk­sil­le tavoit­taa poten­ti­aa­li­set asiak­kaat. Täs­sä blo­gis­sa käsi­tel­lään, mik­si Google Ads on olen­nai­nen osa B2B-markkinointistrategiaa.

1. Tarkka kohdentaminen

Yksi Google Ads -mai­non­nan suu­rim­mis­ta eduis­ta on sen kyky koh­den­taa mai­nok­sia erit­täin tar­kas­ti. B2B-yri­tyk­set voi­vat suun­na­ta mai­nok­sen­sa tie­tyil­le toi­mia­loil­le, yri­tyk­sen kool­le tai jopa eri­tyi­sil­le ammat­ti­ni­mik­keil­le. Tämä tar­koit­taa, että mai­nok­se­si näky­vät juu­ri niil­le hen­ki­löil­le, jot­ka toden­nä­köi­sim­min ovat kiin­nos­tu­nei­ta pal­ve­luis­ta­si tai tuot­teis­ta­si. Tämän seu­rauk­se­na mai­non­nan tuot­to (ROI) on usein kor­keam­pi, sil­lä mai­nos­bud­jet­tia ei tuh­la­ta epä­re­le­van­tin ylei­sön tavoittamiseen.

2. Maksat vain tuloksista

Google Ads perus­tuu pay-per-click (PPC) -mal­liin, mikä tar­koit­taa, että mak­sat vain sil­loin, kun joku klik­kaa mai­nos­ta­si. Tämä tekee Google Ads -mai­non­nas­ta erit­täin kus­tan­nus­te­ho­kas­ta, eri­tyi­ses­ti pie­nil­le ja kes­ki­suu­ril­le yri­tyk­sil­le, jot­ka ehkä kamp­pai­le­vat tiuk­ko­jen mark­ki­noin­ti­bud­jet­tien kans­sa. Voit hal­li­ta mai­nos­bud­jet­tia­si reaa­liai­kai­ses­ti ja sää­tää mai­nos­kam­pan­joi­ta­si tar­peen mukaan.

3. Mittaaminen ja analysointi

Google Ads tar­jo­aa kat­ta­vat ana­ly­tiik­ka- ja seu­ran­ta­työ­ka­lut, joi­den avul­la voit mita­ta kam­pan­ja­si tehok­kuut­ta. Voit seu­ra­ta klik­kaus­ten mää­rää, kon­ver­sioi­ta, klik­kaus­pro­sent­tia (CTR) ja mui­ta tär­kei­tä suo­ri­tus­ky­ky­mit­ta­rei­ta. Tämän ansios­ta voit teh­dä tie­toon perus­tu­via pää­tök­siä ja opti­moi­da kam­pan­joi­ta­si parem­pien tulos­ten saavuttamiseksi.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

4. Nopea tulosten saavuttaminen

Toi­sin kuin perin­tei­set mark­ki­noin­ti­kei­not tai jopa orgaa­ni­nen haku­ko­ne­op­ti­moin­ti (SEO), Google Ads voi tuot­taa nopei­ta tulok­sia. Heti kun mai­nok­se­si ovat live-tilas­sa, ne alka­vat näkyä Googlen haku­tu­lok­sis­sa, mikä tar­koit­taa väli­tön­tä näky­vyyt­tä ja poten­ti­aa­lis­ta lii­ken­net­tä sivus­tol­le­si. Tämä on eri­tyi­sen hyö­dyl­lis­tä uusil­le yri­tyk­sil­le tai niil­le, jot­ka halua­vat nopeas­ti lisä­tä myyn­tiä tai tie­toi­suut­ta uusis­ta tuotteista.

5. Kilpailukyvyn parantaminen

Monet yri­tyk­set, mukaan lukien kil­pai­li­ja­si, käyt­tä­vät Google Adsia. Ole­mal­la itse aktii­vi­nen täs­sä tilas­sa, voit pysyä kil­pai­li­joi­de­si tah­dis­sa tai jopa ohit­taa hei­dät. Google Ads -mai­non­ta mah­dol­lis­taa kil­pai­lu­ky­kyi­sen näky­vyy­den alueil­la, joil­la orgaa­ni­nen näky­vyys voi olla vai­ke­aa saa­vut­taa nopeasti.

6. Joustavuus ja skaalautuvuus

Google Ads on erit­täin jous­ta­va ja skaa­lau­tu­va mai­non­nan muo­to. Voit aloit­taa pie­nel­lä bud­je­til­la ja kas­vat­taa sitä vähi­tel­len, kun näet posi­tii­vi­sia tulok­sia. Lisäk­si voit muo­ka­ta kam­pan­ja­si koh­den­nus­ta, mai­nos­teks­te­jä ja bud­jet­te­ja reaa­lia­jas­sa vas­taa­maan lii­ke­toi­min­ta­si muut­tu­via tarpeita.

7. Bränditietoisuuden kasvattaminen

Vaik­ka Google Ads on erin­omai­nen työ­ka­lu välit­tö­mien myyn­tien ja lii­dien gene­roin­tiin, se voi myös aut­taa kas­vat­ta­maan brän­di­tie­toi­suut­ta. Mai­nok­set, jot­ka näky­vät Googlen haku­tu­los­ten kär­jes­sä, lisää­vät näky­vyyt­tä ja aut­ta­vat raken­ta­maan brän­din tun­net­tuut­ta koh­den­ne­tus­sa yleisössäsi.

Lopuksi

Google Ads on vält­tä­mä­tön osa B2B-yri­tyk­sen digi­taa­lis­ta mark­ki­noin­ti­stra­te­gi­aa. Sen tark­ka koh­den­ta­mi­nen, kus­tan­nus­te­hok­kuus, nopeat tulok­set ja teho­kas suo­ri­tus­ky­vyn seu­ran­ta teke­vät sii­tä yhden par­hais­ta työ­ka­luis­ta lii­ke­toi­min­nan kas­vat­ta­mi­seen digi­taa­li­ses­sa maa­il­mas­sa. Kun sitä käy­te­tään oikein, Google Ads voi olla mer­kit­tä­vä voi­ma­va­ra yri­tyk­sel­le­si, aut­taen sinua saa­vut­ta­maan tavoit­tee­si ja menes­ty­mään kil­pai­lu­ky­kyi­sil­lä markkinoilla.

Pyy­dä apua Kublalta!
Google Ads mainonnan hinta
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi