Mikä vaikuttaa Google Display -mainonnan hintaan? 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen mak­sul­li­set kei­not \ Google mai­non­ta \ Mikä vai­kut­taa Google Display -mai­non­nan hintaan?

Google Display -mai­non­nan hin­nat voi­vat vaih­del­la laa­jas­ti riip­puen useis­ta teki­jöis­tä, kuten koh­den­nuk­ses­ta, mai­nos­ten laa­dus­ta ja kil­pai­lus­ta alal­la. Suo­mes­sa mai­non­nan kus­tan­nuk­set ovat var­sin mal­til­li­sia Googlen display-ver­kos­tos­sa, joten kan­nat­taa har­ki­ta tätä kus­tan­nus­te­ho­kas­ta mai­non­nan kanavaa.

Ymmär­tä­mäl­lä nämä teki­jät ja miten ne vai­kut­ta­vat mai­non­nan hin­taan, yri­tyk­set voi­vat suun­ni­tel­la tehok­kaam­pia ja kus­tan­nus­te­hok­kaam­pia mai­nos­kam­pan­joi­ta. Seu­raa­vak­si pureu­dum­me syvem­mäl­le Google Display -mai­non­nan kus­tan­nus­ra­ken­tee­seen, tut­kim­me eri teki­jöi­tä, jot­ka vai­kut­ta­vat hin­toi­hin, ja annam­me vink­ke­jä bud­je­tin hal­lin­taan. Tämä artik­ke­li tar­jo­aa pk-yri­tyk­sel­le oival­luk­sia sii­tä, miten voit hyö­dyn­tää Google Display -mai­non­taa kustannustehokkaasti.

Google Display -mainonnan hinnoittelun perusteet

Google Display -mai­non­nan hin­nat mää­räy­ty­vät pää­asias­sa kah­den mal­lin mukaan: CPM (Cost Per Mil­le) eli hin­ta tuhat­ta näyt­tö­ker­taa koh­den ja CPC (Cost Per Click) eli hin­ta klik­kauk­ses­ta. CPM-mal­li on suo­sit­tu, kun tavoit­tee­na on brän­di­tie­toi­suu­den kas­vat­ta­mi­nen ja suu­ren ylei­sön tavoit­ta­mi­nen, kun taas CPC-mal­li sopii parem­min, kun tavoit­tee­na on hou­ku­tel­la lii­ken­net­tä verk­ko­si­vus­tol­le tai teh­dä suo­ria myyn­te­jä. Hin­noit­te­lu­mal­li vai­kut­taa suo­raan sii­hen, miten pal­jon mai­nos­kam­pan­ja­si tulee mak­sa­maan ja miten tehok­kaas­ti bud­jet­ti­si käytetään.

Tekijät, jotka vaikuttavat Google Display -mainonnan hintaan

Google Display -mai­non­nan hin­taan vai­kut­ta­vat monet teki­jät, mukaan lukien koh­de­ryh­män koko ja kil­pai­lu, mai­nos­ten laa­tu ja rele­vans­si, sekä mai­nos­kam­pan­jan ajan­koh­ta. Esi­mer­kik­si kapean tai erit­täin kil­pail­lun koh­de­ryh­män tavoit­ta­mi­nen voi nos­taa hin­to­ja. Samoin mai­nos­kam­pan­jat, jot­ka käyn­nis­te­tään vilk­kai­na myyn­tiai­koi­na, kuten juh­la­py­hi­nä, saat­ta­vat olla kal­liim­pia. Mai­nos­ten laa­tu ja nii­den kyky sitout­taa käyt­tä­jiä vai­kut­ta­vat myös CPC:hen, sil­lä Google pal­kit­see kor­kea­laa­tui­set ja rele­van­teik­si kat­so­tut mai­nok­set alhai­sem­mil­la klikkauskustannuksilla.

Budjetoinnin merkitys Google Display -mainonnassa

Bud­je­toin­nin mer­ki­tys Google Display -mai­non­nas­sa on kes­kei­nen. Mai­nos­ta­jien on tär­ke­ää aset­taa rea­lis­ti­set bud­je­tit kam­pan­joil­leen ja hal­li­ta nii­tä tehok­kaas­ti. Tämä tar­koit­taa sitä, että bud­jet­tia tulee seu­ra­ta ja sää­tää sään­nöl­li­ses­ti kam­pan­jan suo­ri­tus­ky­vyn perus­teel­la. Hyvä bud­je­toin­ti­stra­te­gia sisäl­tää myös kokei­lu­ja eri mai­nos­for­maat­tien ja koh­den­nus­vaih­toeh­to­jen kans­sa, jot­ta löy­de­tään paras yhdis­tel­mä tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si ja bud­je­tin tehok­kaak­si käytöksi.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Vinkkejä Google Display -mainonnan kustannustehokkuuteen

Kus­tan­nus­te­hok­kuus Google Display -mai­non­nas­sa ei tar­koi­ta pel­käs­tään alhai­sim­pia mah­dol­li­sia kus­tan­nuk­sia, vaan myös par­haan mah­dol­li­sen tuo­ton saa­mis­ta inves­toi­dul­le bud­je­til­le. Vink­ke­jä kus­tan­nus­te­hok­kuu­teen ovat muun muas­sa tark­ka koh­de­ryh­män mää­rit­te­ly, mai­nos­ten A/B-tes­taus, laa­duk­kaan ja rele­van­teik­si koe­tun sisäl­lön luo­mi­nen sekä kam­pan­jan tulos­ten jat­ku­va ana­ly­soin­ti ja opti­moin­ti. Lisäk­si on tär­ke­ää hyö­dyn­tää Googlen tar­joa­mat työ­ka­lut, kuten auto­maat­ti­set tar­jous­stra­te­giat, jot­ka voi­vat aut­taa tehos­ta­maan bud­jet­ti­si käyttöä.

Millainen on hyvä mainosbanneri

Hyvän mai­nos­ban­ne­rin luo­mi­nen on kes­kei­nen osa teho­kas­ta Google Display -mai­non­taa. Kun tavoit­tee­na on luo­da visu­aa­li­ses­ti hou­kut­te­le­va ja teho­kas mai­nos­ban­ne­ri, on tär­ke­ää kes­kit­tyä sel­key­teen, vies­tin koh­den­nuk­seen ja visu­aa­li­seen veto­voi­maan. Mai­nos­ban­ne­rin tuli­si välit­tää vies­tin­sä nopeas­ti ja tehok­kaas­ti, herät­tää huo­mio­ta ja hou­ku­tel­la käyt­tä­jää klik­kaa­maan. Tämä saa­vu­te­taan käyt­tä­mäl­lä sel­kei­tä ja yti­mek­käi­tä sana­muo­to­ja, sil­miin­pis­tä­viä gra­fii­koi­ta ja väri­maa­il­maa, joka erot­tuu, mut­ta on samal­la lin­jas­sa brän­din iden­ti­tee­tin kans­sa. On myös tär­ke­ää var­mis­taa, että ban­ne­ri on suun­ni­tel­tu res­pon­sii­vi­ses­ti, jot­ta se näyt­tää hyväl­tä eri lait­teil­la ja näyt­tö­kooil­la. Tes­taa­mal­la eri­lai­sia suun­nit­te­lue­le­ment­te­jä ja seu­raa­mal­la ban­ne­rin suo­ri­tus­ky­kyä, voit opti­moi­da mai­nok­se­si saa­vut­taak­se­si par­haat mah­dol­li­set tulok­set ja teh­dä mai­nos­ban­ne­ris­ta­si todel­la tehok­kaan väli­neen digi­taa­li­ses­sa markkinoinnissasi.

Mittaaminen ja analytiikka: mainonnan tulosten seuraaminen

Mit­taa­mi­sen ja ana­ly­tii­kan mer­ki­tys Google Display -mai­non­nas­sa on koros­tu­nut enti­ses­tään. Jot­ta ymmär­täi­sit, kuin­ka hyvin bud­jet­tia­si käy­te­tään ja mitä tulok­sia saat mai­non­nal­la­si, on tär­ke­ää seu­ra­ta tar­kas­ti eri­lai­sia suo­ri­tus­ky­vyn mit­ta­rei­ta. Nämä mit­ta­rit sisäl­tä­vät muun muas­sa klik­kaus­pro­sen­tit (CTR), kon­ver­sio­as­teet, näyt­tö­ker­to­jen mää­rän ja mai­nos­ten näyt­tö­ker­rat (impres­sions). Hyö­dyn­tä­mäl­lä Google Ana­ly­tic­sin ja Google Ads -alus­tan tar­joa­mia työ­ka­lu­ja, voit saa­da tark­kaa tie­toa sii­tä, kuin­ka käyt­tä­jät ovat vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa mai­nos­te­si kans­sa. Tämä tie­to aut­taa sinua tun­nis­ta­maan, mit­kä osat kam­pan­jas­ta­si toi­mi­vat hyvin ja mis­sä on paran­ta­mi­sen varaa.

Kuinka verkkokauppa voisi hyödyntää Google Display -mainoskampanjaa

Verk­ko­kaup­pa käyn­nis­tää mai­nos­kam­pan­jan uuden tuo­te­sar­jan lan­see­raa­mi­sek­si. He aset­ta­vat sel­keät tavoit­teet, kuten tie­tyn kon­ver­sio­as­teen ja klik­kaus­pro­sen­tin, ja käyt­tä­vät seg­men­toi­tua koh­de­ryh­mää, joka perus­tuu aiem­piin osto­käyt­täy­ty­mi­siin ja kiin­nos­tuk­sen koh­tei­siin. Kam­pan­jan aika­na he seu­raa­vat aktii­vi­ses­ti mai­non­nan suo­ri­tus­ky­kyä ja teke­vät tar­vit­ta­vat sää­döt, kuten bud­je­tin uudel­leen­ja­ka­mi­nen par­hai­ten suo­riu­tu­vil­le mai­nok­sil­le. Tämän seu­rauk­se­na he saa­vut­ta­vat kor­keam­man ROI:n ja onnis­tu­neen kam­pan­jan, joka ei ainoas­taan lisää myyn­tiä, vaan myös paran­taa brän­din näkyvyyttä.

Tiivistelmä kiireiselle markkinointipäällikölle

Google Display -mai­non­ta tar­jo­aa yri­tyk­sil­le ainut­laa­tui­sen mah­dol­li­suu­den tavoit­taa laa­ja ylei­sö visu­aa­li­ses­ti hou­kut­te­le­vil­la mai­nok­sil­la. Ymmär­tä­mäl­lä mai­non­nan hin­taan vai­kut­ta­vat teki­jät ja hyö­dyn­tä­mäl­lä teho­kas­ta bud­je­toin­tia ja ana­ly­tiik­kaa, voit mak­si­moi­da mai­nos­bud­jet­ti­si ja saa­vut­taa mer­kit­tä­viä tulok­sia. Oli­pa tavoit­tee­na­si brän­di­tie­toi­suu­den lisää­mi­nen, uusien asiak­kai­den han­kin­ta tai myyn­nin kas­vat­ta­mi­nen, Google Display -mai­non­ta voi olla arvo­kas osa digi­taa­li­sen markkinointistrategiasi.

Ota yhteyt­tä Kublaan ja kes­kus­tel­laan lisää display­mai­non­nas­ta ja muis­ta digi­mark­ki­noin­nin ideoistasi.

Ota yhteyt­tä!
Google display mainonta hinta
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi