Digimarkkinoinnin budjetin määrittäminen B2B-myyntiä tekevälle yritykselle 

Digi­mark­ki­noin­nin bud­je­tin mää­rit­tä­mi­nen B2B-myyn­tiä teke­väl­le yri­tyk­sel­le on moni­mut­kai­nen pro­ses­si, joka vaa­tii huo­lel­lis­ta suun­nit­te­lua ja ymmär­rys­tä mark­ki­noi­den dyna­mii­kas­ta. Täs­sä blo­gis­sa käy­dään läpi kes­kei­siä teki­jöi­tä, jot­ka vai­kut­ta­vat oikean bud­je­tin määrittämiseen.

Ymmärrä kohdemarkkinasi

Ensim­mäi­nen askel on ymmär­tää koh­de­mark­ki­na­si. Tämä sisäl­tää poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den demo­gra­fi­set tie­dot, käyt­täy­ty­mi­sen, tar­peet ja miel­ty­myk­set. B2B-myyn­ti ero­aa B2C-myy­jis­tä sii­nä, että pää­tök­sen­te­ko­pro­ses­si on usein pidem­pi ja muka­na on useam­pia sidos­ryh­miä. Tämä tar­koit­taa, että mark­ki­noin­ti­vies­tien ja -kana­vien on olta­va koh­den­net­tu­ja ja erit­täin relevantteja.

Määritä tavoitteesi

Sel­kei­den tavoit­tei­den aset­ta­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä. Haluat­ko lisä­tä brän­di­tie­toi­suut­ta, tuot­taa lii­de­jä, vai edis­tää asia­kas­suh­tei­ta? Tavoit­tee­si mää­rit­tä­vät, mihin mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­siin kes­ki­tyt ja kuin­ka pal­jon rahaa nii­hin kohdennetaan.

Analysoi nykyiset resurssisi

Arvioi nykyi­set mark­ki­noin­ti­re­surs­si­si. Tähän sisäl­tyy pait­si talou­del­li­set resurs­sit, myös hen­ki­lös­tö ja hei­dän osaa­mi­sen­sa, tek­no­lo­giat ja ole­mas­sa ole­vat mark­ki­noin­ti­ka­na­vat. Tämä antaa perus­tan bud­je­tin mää­rit­tä­mi­sel­le ja aut­taa tun­nis­ta­maan mah­dol­li­set puutteet.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Kilpailija-analyysi

Tut­ki kil­pai­li­joi­ta­si. Miten he sijoit­ta­vat digi­taa­li­seen mark­ki­noin­tiin? Tämän ymmär­tä­mi­nen voi aut­taa sinua tun­nis­ta­maan mark­ki­na­ra­ko­ja ja mah­dol­li­suu­ksia, jot­ka voi­vat vai­kut­taa bud­jet­ti­si kokoontumiseen.

Kanavat ja toimenpiteet

Valit­se sopi­vat kana­vat ja mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­teet. B2B-yri­tyk­set hyö­ty­vät usein sisäl­tö­mark­ki­noin­nis­ta, Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­nis­ta, säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­nis­ta ja haku­ko­neop­ti­moin­nis­ta. Kana­vien ja toi­men­pi­tei­den valin­taan vai­kut­ta­vat tavoit­tee­si, koh­dey­lei­sö­si ja resurssisi.

ROI ja mittaaminen

Kes­ki­ty inves­toin­tien tuot­toon (ROI). Jokai­sel­le mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­teel­le tuli­si aset­taa kon­kreet­ti­set mit­ta­rit, joi­den avul­la voit seu­ra­ta nii­den tehok­kuut­ta ja ROI:ta. Tämä aut­taa sinua opti­moi­maan bud­jet­ti­si ja koh­den­ta­maan varo­ja tehokkaammin.

Joustavuus ja iteraatio

Ole jous­ta­va ja val­mis ite­roin­tiin. Digi­mark­ki­noin­nin ympä­ris­tö muut­tuu jat­ku­vas­ti, ja niin myös yri­tyk­se­si tar­peet. Bud­jet­ti­si tuli­si olla jous­ta­va, jot­ta voit mukau­tua muu­tok­siin ja hyö­dyn­tää uusia mahdollisuuksia.

Yhteenveto

Oikean digi­mark­ki­noin­nin bud­je­tin mää­rit­tä­mi­nen B2B-yri­tyk­sel­le riip­puu monis­ta teki­jöis­tä, kuten koh­de­mark­ki­nas­ta, tavoit­teis­ta, resurs­seis­ta, kil­pai­li­ja-ana­lyy­sis­tä ja vali­tuis­ta kana­vis­ta. Tär­ke­ää on aset­taa sel­keät tavoit­teet, mita­ta tulok­sia ja olla val­mis mukau­tu­maan. Kun nämä teki­jät huo­mioi­daan, voit luo­da tehok­kaan bud­je­tin, joka tukee yri­tyk­se­si kas­vua ja tavoitteita.

Pyy­dä apua Kublalta!
B2B myynti
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi