Googlen reaaliaikainen raportti - hyödyllinen apu yrityksellesi 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen mak­sul­li­set kei­not \ Google mai­non­ta \ Googlen reaa­liai­kai­nen raport­ti – hyö­dyl­li­nen apu yrityksellesi

Reaa­liai­kai­set rapor­tit ovat Google Ana­ly­tic­sin yksi osio, jon­ka avul­la voit seu­ra­ta verk­ko­si­vus­to­si toi­min­taa reaa­lia­jas­sa. Tämä antaa sinul­le tie­toa sii­tä, miten ihmi­set rea­goi­vat mark­ki­noin­ti­kam­pan­joi­hi­si, mai­non­taa­si ja verk­ko­si­vusi raken­tee­seen. Tämä omi­nai­suus sopii erin­omai­ses­ti ajoi­tet­tu­jen mark­ki­noin­ti­toi­mien mit­taa­mi­seen. Tätä voi myös käyt­tää mit­taa­maan ylei­sö­si reak­tion säh­kö­pos­ti­kam­pan­jaan tai uuteen blo­gi jul­kai­suun. Googlen reaa­liai­kai­nen raport­ti on siis todel­la hyö­dyl­li­nen apu yrityksellesi. 

Reaa­liai­kai­set rapor­tit eivät ole vain mark­ki­noi­jan työ­ka­lu, eri osas­tot pys­ty­vät myös  hyö­dyn­tä­mään reaa­liai­kais­ta dataa. Täs­sä blo­gis­sa käym­me lisää läpi mil­lai­nen on tämä reaa­liai­kai­nen raport­ti ja miten sitä kan­nat­taa hyödyntää. 

Reaaliaikainen raportointi on sinun yrityksesi kehittämiseen

Reaa­liai­kai­sen ana­ly­tii­kan avul­la voit seu­ra­ta, miten käyt­tä­jät toi­mi­vat sivus­tol­la­si tai sovel­luk­ses­sa­si. Rapor­tit päi­vit­ty­vät jat­ku­vas­ti ja jokai­nen osu­ma rapor­toi­daan todel­la nopeas­ti vain muu­ta­mas­sa sekun­nis­sa. Pys­tyt näke­mään, kuin­ka mon­ta hen­ki­löä sivus­tol­la­si on juu­ri nyt, min­kä sivu­jen tai tapah­tu­mien kans­sa he ovat vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa ja mitä tavoit­teen kon­ver­sioi­ta on tapah­tu­nut. Reaa­liai­kai­nen raport­ti on lan­see­rat­tu sen takia että yri­tys osaa ana­ly­soi­da parem­min verk­ko­si­vus­tol­la käy­nei­tä asiak­kai­ta ja mitä he teke­vät ver­kos­sa. Täl­lä saa­daan myös hyvin tie­toa mai­non­nas­ta saa­duis­ta tulok­sis­ta. Näil­lä tie­doil­la pys­ty­tään kehit­tä­mään lii­ke­toi­min­taa ja kun nämä tie­dot saa­daan reaa­liai­kai­ses­ti pys­ty­tään hyvin nopeas­ti rea­goi­maan muu­tok­siin ja saa­tui­hin tietoihin. 

Miten voit käyttää reaaliaikaista analytiikkaa?

Reaa­liai­kai­sen ana­ly­tii­kan avul­la näet mitä muu­tok­sia sivul­la­si tai kam­pan­jas­sa­si on tapah­tu­nut. Voit seu­ra­ta jat­ku­vas­ti vai­ku­tuk­sia ja myös lyhyen­kin ajan välil­lä. Voit käyt­tää reaa­liai­kais­ta ana­ly­tiik­kaa esi­mer­kik­si tar­kis­ta­maan, kat­se­le­vat­ko käyt­tä­jät sivus­to­si uut­ta vai muut­tu­nut­ta sisäl­töä. Pys­tyt selvittämään,kuinka pit­kät mai­nos­kam­pan­jat tuo­vat lii­ken­net­tä sivus­too­si ja mis­tä sivus­tois­ta kat­so­jat ovat oikeas­ti kiinnostuneita.Pystyt käyt­tä­mään reaa­liai­kais­ta rapor­toin­tia seu­ran­ta­koo­din tut­ki­mi­seen, eli toi­mii­ko tämä sivus­tos­sa­si vai ei. Tätä käyt­täen pys­tyt myös tar­kis­ta­maan toteu­tuu­ko tavoit­teet. Pys­tyt myös tes­taa­maan sivus­tol­le teh­ty­jä muu­tok­sia, ovat­ko ne tuo­neet lisä­ar­voa sisältöösi. 

Haluat­ko tie­tää, mitä mai­nok­sia kil­pai­li­ja­si par­hail­laan käyt­tää FB:ssä?

Tilaa yksinkertainen ohje veloituksetta, ja pääset tutkimaan mitä mainoksia kilpailijasi käyttää omassa mainonnassaan.

Mitä hyötyjä tästä raportoinnista on?

Googlen reaa­liai­kai­ses­ta rapor­tis­ta pys­tyt hyvin tut­ki­maan eri asioi­ta ja sii­tä saat yri­tyk­se­si digi­mark­ki­noin­tiin pal­jon lisä­ar­voa. Tie­to­jen näky­mi­nen Google Ana­ly­tic­sin rapor­teis­sa voi kes­tää 24–48 tun­tia. Reaa­liai­kai­ses­sa rapor­tis­ta ei tar­vit­se näin kau­aa odot­taa vaan saat tulok­set heti. Kos­ka tie­dot päi­vit­ty­vät minuu­teis­sa, voit tar­kis­taa lii­ken­teen mää­rän ja sen jär­jes­tä­mi­sen hel­pos­ti Google Ana­ly­tic­sis­sa heti. Kerä­sim­me tähän koh­taan mitä mui­ta­kin hyö­ty­jä ja hyviä puo­lia reaa­liai­kai­ses­sa rapor­toin­nis­sa on. 

 • Datas­tu­dion hyödyntäminem
 • Help­po­käyt­töi­nen
 • Ajan­ta­sal­la
 • Toi­mii puhe­li­mes­sa, aina mukana
 • Help­po asentaa
 • Help­po ylläpitää
 • Googlen oma työkalu
 • Ilmai­nen 
 • Infor­ma­tii­vi­nen
 • Hel­pos­ti muokattava

Mitä toimintaa reaaliaikainen raportti taltioi käytännössä? 

Rapor­tis­sa pää­set näke­mään käyt­tä­jien mää­rän 30 vii­me minuu­tin aika­na ja tämä tie­to tulee minuut­tia koh­den. Saat käyt­tä­jien lii­ken­teen läh­teen tie­toon kuten myös, miten käyt­tä­jät ovat tul­leet sivus­tol­le. Voit myös kat­soa näi­tä aina kam­pan­jan mukaan ja mis­tä sin­ne käyt­tä­jät tule­vat. Rapor­tis­ta sel­vi­ää myös ketä käyt­tä­jät ovat, ovat­ko he uusia vai van­ho­ja tuttuja. 

Saat myös sel­vil­le mitä sisäl­töä käyt­tä­jät kat­so­vat ja näin pys­tyt teke­mään paran­nuk­sia mai­non­taa­si. Rapor­toin­tiin tulee myös tapah­tu­mien mää­rä ja mitä tapah­tu­mia ne käyn­nis­tä­vät. Jos haluat myös sel­vit­tää, että mitä kon­ver­sioi­ta käyt­tä­jät suo­rit­ta­vat lop­puun on tämä rapor­toin­ti muo­to hyvä kei­no saa­da nämä selville. 

Googlen reaaliaikaisesta raportoinnista saat paljon irti!

Google Ana­ly­tic­sin reaa­liai­kai­set rapor­tit ovat erit­täin tär­kei­tä verk­ko­si­vus­to­jen omis­ta­jil­le. Nämä rapor­tit voi­vat antaa sinul­le todel­la oival­ta­via tie­to­ja mark­ki­noin­ti­kam­pan­joi­den ana­ly­soi­mi­sek­si ja lii­ke­toi­min­nan kas­vat­ta­mi­sek­si. Sait nyt hyvin tie­toa sii­tä, mil­lais­ta dataa Googlen reaa­liai­kai­nen raport­ti tar­jo­aa ja mitä kaik­kia hyö­ty­jä sii­tä on sinun mai­non­ta­si kehit­tä­mi­sel­le. Reaa­liai­kais­ta raport­tia käyt­täes­sä kan­nat­taa pitää mie­les­sä mitä halu­aa tark­kail­la oman yri­tyk­sen­sä toi­min­nas­ta ja mitä halu­aa läh­teä tavoit­te­le­maan digi­mark­ki­noin­nil­la.  Vaik­ka kaik­kien raport­tien kans­sa saat­taa olla alku­kan­keut­ta, kans­sam­me pää­set hyvin alkuun, eikä sinun tar­vit­se stres­sa­ta miten tämä toi­mii. Autam­me sinut tar­vit­taes­sa alkuun ja pidäm­me huo­len sii­tä, että tun­net työ­ka­lun koh­ta läpikotaisin.

Ota yhteyt­tä!
Googlen reaaliaikainen raportti - hyödyllinen apu yrityksellesi
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi