Kuinka ylläpidät hakukonenäkyvyyttä? 

Taput­te­lit ison SEO-pro­jek­tin pää­tök­seen ja sait pää­hän­ta­pu­tuk­sen myös itse toi­ma­ril­ta. Mut­ta kuin­kas täs­tä eteen­päin pide­tään huo­li haku­ko­ne­nä­ky­vyy­des­tä, jot­tei tule toi­sen­lai­sia taput­te­lu­ja? Elik­kä kuin­ka yllä­pi­dät hakukonenäkyvyyttä?

Hakukonenäkyvyyden ylläpidon vinkit

Non­ni, iso haku­ko­neop­ti­moin­nin pro­jek­ti on val­mis – mut­ta kuin­kas tulok­sia pide­tään­kään yllä, jot­tei pian olla samas­sa jamas­sa kuin SEO-pro­jek­tin alkaes­sa? Käy­dään läpi 4 haku­ko­neop­ti­moin­nin yllä­pi­don kei­noa ja arvioi­daan nii­den vaikuttavuutta.

Meta­ku­vauk­sil­la on suu­ri mer­ki­tys sii­hen, kuin­ka hou­kut­te­le­va sisäl­tö on mui­den haku­tu­los­ten jou­kos­sa. Meta­ku­vauk­sel­la mää­ri­tät sen, mitä teks­tiä sisäl­lös­tä ker­ro­taan Googlen haku­tu­los­si­vul­la: kysees­sä on siis erään­lai­nen int­ro, joka kil­pai­lee mui­den esit­te­ly­teks­tien kans­sa. Mitä hou­kut­te­le­vam­man int­ron onnis­tut teke­mään, sitä useam­pi klik­kaa juu­ri sinun sivus­tol­le­si eikä mene kil­pai­le­van sisäl­lön pariin.

Ja mitä parem­min sisäl­tö­si kerää klik­ke­jä, sitä osu­vam­mak­si Googlen teko­ä­ly arvioi sisäl­tö­si ja nos­taa sitä haku­tu­lok­sis­sa ylös­päin – saat siis nos­tet­tua sijoi­tuk­sia ylöspäin.

Vinkkejä metakuvaukseen

Täs­sä muu­ta­ma vink­ki, joil­la saat meta­ku­vauk­ses­ta houkuttelevamman:

  • Hyö­dyn­nä Google-mai­non­nas­sa käyt­tä­miä­si par­hai­ta mai­nos­si­säl­tö­jä ins­pi­raa­tio­na. Oikein teh­ty­nä Google-mai­non­ta tuot­taa insigh­te­ja vies­ti­kul­mis­ta, jot­ka kerää­vät par­hai­ten klik­ke­jä, eli onnis­tu­vat herät­tä­mään par­hai­ten luki­jan kiinnostuksen.
  • Lisää meta­ku­vauk­seen nume­roi­ta tai mui­ta huo­mion herät­tä­viä eri­kois­merk­ke­jä. Myös lai­naus­teks­ti voi olla toi­mi­va kei­no, joka samal­la kon­kre­ti­soi sisäl­lön tuo­maa arvoa. Esim. pul­la­re­sep­tin meta­ku­vaus­teks­ti voi­si olla seu­raa­van­lai­nen: “Mei­dän äiti tekee paras­ta pul­laa”, ker­too 5-vuo­tias Saka­ri Pie­la­ve­del­tä. Kii­rei­sen arjen nopea pul­la­re­sep­ti, joka kerää kii­tos­ta niin juh­la- kuin kotiväeltä.
  • Pidä meta­ku­vaus n. 150 mer­kin pitui­se­na, jot­ta se mah­tuu koko­naan näky­viin haku­tu­lok­sis­sa eikä pää­ty har­mil­li­ses­ti kol­meen pis­tee­seen kesken…

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Sisällön pulskistaminen vai kokonaan uusi artikkeli?

Olet vii­lan­nut meta­ku­vauk­sen jii­riin mut­ta seu­raa­ma­si sisäl­tö ei mei­naa sil­ti­kään nous­ta Googlen haku­tu­lok­siin. Ei, vaik­ka kuin­ka päi­vi­tät hakusa­no­jen ranking-näkymää.

Sisäl­lön puls­kis­ta­mi­nen, eli lisä­teks­tin kir­joit­ta­mi­nen ja kuvien lisää­mi­nen on tär­keä työ­ka­lu SEO-vas­taa­van arse­naa­lis­sa. Var­mis­ta ensin, että artik­ke­li­si on opti­moi­tu juu­ri oikean­lai­sel­le hakusa­nal­le – eli hakusa­nal­la on riit­tä­väs­ti volyy­mia ja se on rele­vant­ti, jot­ta sil­lä on lii­ke­toi­min­nal­lis­ta mer­ki­tys­tä. Tämän jäl­keen läh­det täy­den­tä­mään teks­tiä esi­mer­kik­si päi­vit­tä­mäl­lä van­hen­tu­neet sisäl­löt, kir­joit­ta­mal­la kon­kreet­ti­sia esi­merk­ke­jä ja tuo­mal­la lisää visuaalisuutta.

Kou­lu­maa­il­mas­sa kuvat oli­vat hyvä kei­no saa­da lisä­pi­tuut­ta artik­ke­lei­hin mut­ta SEO-maa­il­mas­sa infor­maa­tio­ta täy­den­tä­vät kuvat tuo­vat luki­jal­le lisä­ar­voa ja saa­vat pysy­mään pitem­pään artik­ke­lin paris­sa – met­riik­ka, jota Google seuraa.

Info­graa­fit ovat erin­omai­nen kei­no syven­tää artik­ke­lia ja nii­tä kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti käyt­tää, jos nii­tä vain on tarjolla.

Jos täs­tä­kään huo­li­mat­ta sisäl­tö ei suos­tu nouse­maan Googlen haku­tu­lok­sis­sa, voi vii­mei­sek­si kei­nok­si jää­dä kir­joit­taa koko­naan uusi artik­ke­li ja teh­dä sii­tä täy­sin uusi sisäl­tö­si­vu. Välil­lä mys­ti­ses­ti toi­mi­va Googlen teko­ä­ly ei “suos­tu” anta­maan näky­vyyt­tä van­hal­le artik­ke­lil­le, mut­ta uusi artik­ke­li pomp­sah­taa lis­tan kär­ki­si­joil­le ärsyt­tä­vän­kin helposti.

Sisäiset linkitykset hakukoneoptimoinnin keinona

Tes­ta­sim­me Kublan omas­sa blo­gis­sa sisäis­ten lin­ki­tys­ten mer­ki­tys­tä hakusa­no­jen ran­kin­gin kehit­tä­mi­ses­sä ja yllä­tyim­me posi­tii­vi­ses­ti. Sisäl­tö­jen väli­nen lin­ki­tys toi sel­vää nousua hakusa­no­jen sijoi­tuk­siin ja pys­tyim­me mit­taa­maan sel­vän syy-seu­raus­suh­teen toi­men­pi­teen ja tulos­ten välillä.

Suo­sit­te­len valit­se­maan sisäi­sen lin­ki­tyk­sen stra­te­gias­sa pää­si­säl­tö­si­vut, joi­ta haluat pön­kit­tää ylös­päin ja lin­kit­tä­mään tämän jäl­keen muis­ta tuke­vis­ta artik­ke­leis­ta tähän sisäl­töön. Hie­man “kaik­ki tiet vie­vät Roo­maan” -periaatteella.

Tär­kein­tä on teh­dä lin­ki­tyk­set rele­van­teis­ta sisäl­löis­tä, eli koi­ra-artik­ke­leis­ta koi­ran­ruo­ka­si­vul­le ja kis­sa-artik­ke­leis­ta kis­san­ruo­ka­si­vul­le, ei sikin­so­kin. Täs­sä peri­aat­tee­na kan­nat­taa käyt­tää “Tar­joi­le rele­vant­tia sisäl­töä, joka tar­jo­aa vas­tauk­sen Google­haus­sa esi­tet­tyyn kysymykseen”.

Bonussektori

Lin­kin­han­kin­ta ulko­puo­li­sil­ta sivus­toil­ta kan­nat­taa myös pitää mie­les­sä, vaik­ka har­mil­li­ses­ti se onkin työ­läin kai­kis­ta SEO-kei­nois­ta. Täs­sä yksi hel­poim­mis­ta kei­nois­ta on tut­kia link­ki­työ­ka­luil­la kil­pai­le­vil­le verk­ko­si­vus­toil­le saa­pu­via link­ki­läh­tei­tä ja pyr­kiä saa­maan nii­tä myös itsel­le. Jos yri­tyk­se­si osal­lis­tuu alan mes­suil­le tai mui­hin vas­taa­viin tapah­tu­miin, niin niis­tä kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti pyy­tää lin­kit omal­le verkkosaitille.

Ohjaa­ko link­ki etusi­vul­le vai tie­tyl­le sisäl­tö­si­vul­le, kan­nat­taa miet­tiä sen kan­nal­ta, kum­pi tukee parem­min koko­nai­suut­ta. Lin­kin muka­naan tuo­ma hyö­ty valuu por­tait­tain alas sivus­ton sisäl­lä ja usein lii­an monen klik­kauk­sen pääs­sä löy­ty­vä sisäl­tö­si­vu saa kai­paa­man­sa spur­tin muu­ta­mas­ta ulko­puo­lel­ta saa­pu­vas­ta linkistä.

Toki täl­löin kan­nat­taa tut­kia, onko sivus­ton infor­maa­tio­ark­ki­teh­tuu­ri lii­an kou­ke­roi­nen ja raken­teen madal­ta­mi­nen oli­si lop­pu­pe­leis­sä fik­sum­pi rat­kai­su. Mut­ta täs­sä men­nään­kin jo sivus­to­uu­dis­tuk­sen puo­lel­le, sii­tä myö­hem­min jul­kais­ta­vas­sa artik­ke­lis­sam­me lisää!

Tii­vis­te­tys­ti: mitä hel­pom­pi toi­men­pi­de on, sitä vähem­män se toden­nä­köi­ses­ti vaikuttaa.

Kublan artikkelit apuusi

Täs­sä vie­lä artik­ke­le­jam­me, joil­la pää­set eteen­päin. Kuin­ka valit­sen hakusa­nat, joi­ta läh­teä opti­moi­maan. Onko hakusa­nois­ta muu­ta hyö­tyä? Kyl­lä on, syven­nät omaa asia­kas­ym­mär­rys­tä. Yleis­kat­saus mitä haku­ko­ne­op­ti­moin­ti on. 

Ota yhteyt­tä!
Four heavy duty rollers
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy