Kuinka ylläpidät hakukonenäkyvyyttä? 

Taput­te­lit ison SEO-pro­jek­tin pää­tök­seen ja sait pää­hän­ta­pu­tuk­sen myös itse toi­ma­ril­ta. Mut­ta kuin­kas täs­tä eteen­päin pide­tään huo­li haku­ko­ne­nä­ky­vyy­des­tä, jot­tei tule toi­sen­lai­sia taput­te­lu­ja? Elik­kä kuin­ka yllä­pi­dät hakukonenäkyvyyttä?

Hakukonenäkyvyyden ylläpidon vinkit

Non­ni, iso haku­ko­neop­ti­moin­nin pro­jek­ti on val­mis – mut­ta kuin­kas tulok­sia pide­tään­kään yllä, jot­tei pian olla samas­sa jamas­sa kuin SEO-pro­jek­tin alkaes­sa? Käy­dään läpi 4 haku­ko­neop­ti­moin­nin yllä­pi­don kei­noa ja arvioi­daan nii­den vaikuttavuutta.

Meta­ku­vauk­sil­la on suu­ri mer­ki­tys sii­hen, kuin­ka hou­kut­te­le­va sisäl­tö on mui­den haku­tu­los­ten jou­kos­sa. Meta­ku­vauk­sel­la mää­ri­tät sen, mitä teks­tiä sisäl­lös­tä ker­ro­taan Googlen haku­tu­los­si­vul­la: kysees­sä on siis erään­lai­nen int­ro, joka kil­pai­lee mui­den esit­te­ly­teks­tien kans­sa. Mitä hou­kut­te­le­vam­man int­ron onnis­tut teke­mään, sitä useam­pi klik­kaa juu­ri sinun sivus­tol­le­si eikä mene kil­pai­le­van sisäl­lön pariin.

Ja mitä parem­min sisäl­tö­si kerää klik­ke­jä, sitä osu­vam­mak­si Googlen teko­ä­ly arvioi sisäl­tö­si ja nos­taa sitä haku­tu­lok­sis­sa ylös­päin – saat siis nos­tet­tua sijoi­tuk­sia ylöspäin.

Vinkkejä metakuvaukseen

Täs­sä muu­ta­ma vink­ki, joil­la saat meta­ku­vauk­ses­ta houkuttelevamman:

  • Hyö­dyn­nä Google-mai­non­nas­sa käyt­tä­miä­si par­hai­ta mai­nos­si­säl­tö­jä ins­pi­raa­tio­na. Oikein teh­ty­nä Google-mai­non­ta tuot­taa insigh­te­ja vies­ti­kul­mis­ta, jot­ka kerää­vät par­hai­ten klik­ke­jä, eli onnis­tu­vat herät­tä­mään par­hai­ten luki­jan kiinnostuksen.
  • Lisää meta­ku­vauk­seen nume­roi­ta tai mui­ta huo­mion herät­tä­viä eri­kois­merk­ke­jä. Myös lai­naus­teks­ti voi olla toi­mi­va kei­no, joka samal­la kon­kre­ti­soi sisäl­lön tuo­maa arvoa. Esim. pul­la­re­sep­tin meta­ku­vaus­teks­ti voi­si olla seu­raa­van­lai­nen: “Mei­dän äiti tekee paras­ta pul­laa”, ker­too 5-vuo­tias Saka­ri Pie­la­ve­del­tä. Kii­rei­sen arjen nopea pul­la­re­sep­ti, joka kerää kii­tos­ta niin juh­la- kuin kotiväeltä.
  • Pidä meta­ku­vaus n. 150 mer­kin pitui­se­na, jot­ta se mah­tuu koko­naan näky­viin haku­tu­lok­sis­sa eikä pää­ty har­mil­li­ses­ti kol­meen pis­tee­seen kesken…

Haluat­ko tie­tää, mitä mai­nok­sia kil­pai­li­ja­si par­hail­laan käyt­tää FB:ssä?

Tilaa yksinkertainen ohje veloituksetta, ja pääset tutkimaan mitä mainoksia kilpailijasi käyttää omassa mainonnassaan.

Sisällön pulskistaminen vai kokonaan uusi artikkeli?

Olet vii­lan­nut meta­ku­vauk­sen jii­riin mut­ta seu­raa­ma­si sisäl­tö ei mei­naa sil­ti­kään nous­ta Googlen haku­tu­lok­siin. Ei, vaik­ka kuin­ka päi­vi­tät hakusa­no­jen ranking-näkymää.

Sisäl­lön puls­kis­ta­mi­nen, eli lisä­teks­tin kir­joit­ta­mi­nen ja kuvien lisää­mi­nen on tär­keä työ­ka­lu SEO-vas­taa­van arse­naa­lis­sa. Var­mis­ta ensin, että artik­ke­li­si on opti­moi­tu juu­ri oikean­lai­sel­le hakusa­nal­le – eli hakusa­nal­la on riit­tä­väs­ti volyy­mia ja se on rele­vant­ti, jot­ta sil­lä on lii­ke­toi­min­nal­lis­ta mer­ki­tys­tä. Tämän jäl­keen läh­det täy­den­tä­mään teks­tiä esi­mer­kik­si päi­vit­tä­mäl­lä van­hen­tu­neet sisäl­löt, kir­joit­ta­mal­la kon­kreet­ti­sia esi­merk­ke­jä ja tuo­mal­la lisää visuaalisuutta.

Kou­lu­maa­il­mas­sa kuvat oli­vat hyvä kei­no saa­da lisä­pi­tuut­ta artik­ke­lei­hin mut­ta SEO-maa­il­mas­sa infor­maa­tio­ta täy­den­tä­vät kuvat tuo­vat luki­jal­le lisä­ar­voa ja saa­vat pysy­mään pitem­pään artik­ke­lin paris­sa – met­riik­ka, jota Google seuraa.

Info­graa­fit ovat erin­omai­nen kei­no syven­tää artik­ke­lia ja nii­tä kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti käyt­tää, jos nii­tä vain on tarjolla.

Jos täs­tä­kään huo­li­mat­ta sisäl­tö ei suos­tu nouse­maan Googlen haku­tu­lok­sis­sa, voi vii­mei­sek­si kei­nok­si jää­dä kir­joit­taa koko­naan uusi artik­ke­li ja teh­dä sii­tä täy­sin uusi sisäl­tö­si­vu. Välil­lä mys­ti­ses­ti toi­mi­va Googlen teko­ä­ly ei “suos­tu” anta­maan näky­vyyt­tä van­hal­le artik­ke­lil­le, mut­ta uusi artik­ke­li pomp­sah­taa lis­tan kär­ki­si­joil­le ärsyt­tä­vän­kin helposti.

Sisäiset linkitykset hakukoneoptimoinnin keinona

Tes­ta­sim­me Kublan omas­sa blo­gis­sa sisäis­ten lin­ki­tys­ten mer­ki­tys­tä hakusa­no­jen ran­kin­gin kehit­tä­mi­ses­sä ja yllä­tyim­me posi­tii­vi­ses­ti. Sisäl­tö­jen väli­nen lin­ki­tys toi sel­vää nousua hakusa­no­jen sijoi­tuk­siin ja pys­tyim­me mit­taa­maan sel­vän syy-seu­raus­suh­teen toi­men­pi­teen ja tulos­ten välillä.

Suo­sit­te­len valit­se­maan sisäi­sen lin­ki­tyk­sen stra­te­gias­sa pää­si­säl­tö­si­vut, joi­ta haluat pön­kit­tää ylös­päin ja lin­kit­tä­mään tämän jäl­keen muis­ta tuke­vis­ta artik­ke­leis­ta tähän sisäl­töön. Hie­man “kaik­ki tiet vie­vät Roo­maan” -periaatteella.

Tär­kein­tä on teh­dä lin­ki­tyk­set rele­van­teis­ta sisäl­löis­tä, eli koi­ra-artik­ke­leis­ta koi­ran­ruo­ka­si­vul­le ja kis­sa-artik­ke­leis­ta kis­san­ruo­ka­si­vul­le, ei sikin­so­kin. Täs­sä peri­aat­tee­na kan­nat­taa käyt­tää “Tar­joi­le rele­vant­tia sisäl­töä, joka tar­jo­aa vas­tauk­sen Google­haus­sa esi­tet­tyyn kysymykseen”.

Bonussektori

Lin­kin­han­kin­ta ulko­puo­li­sil­ta sivus­toil­ta kan­nat­taa myös pitää mie­les­sä, vaik­ka har­mil­li­ses­ti se onkin työ­läin kai­kis­ta SEO-kei­nois­ta. Täs­sä yksi hel­poim­mis­ta kei­nois­ta on tut­kia link­ki­työ­ka­luil­la kil­pai­le­vil­le verk­ko­si­vus­toil­le saa­pu­via link­ki­läh­tei­tä ja pyr­kiä saa­maan nii­tä myös itsel­le. Jos yri­tyk­se­si osal­lis­tuu alan mes­suil­le tai mui­hin vas­taa­viin tapah­tu­miin, niin niis­tä kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti pyy­tää lin­kit omal­le verkkosaitille.

Ohjaa­ko link­ki etusi­vul­le vai tie­tyl­le sisäl­tö­si­vul­le, kan­nat­taa miet­tiä sen kan­nal­ta, kum­pi tukee parem­min koko­nai­suut­ta. Lin­kin muka­naan tuo­ma hyö­ty valuu por­tait­tain alas sivus­ton sisäl­lä ja usein lii­an monen klik­kauk­sen pääs­sä löy­ty­vä sisäl­tö­si­vu saa kai­paa­man­sa spur­tin muu­ta­mas­ta ulko­puo­lel­ta saa­pu­vas­ta linkistä.

Toki täl­löin kan­nat­taa tut­kia, onko sivus­ton infor­maa­tio­ark­ki­teh­tuu­ri lii­an kou­ke­roi­nen ja raken­teen madal­ta­mi­nen oli­si lop­pu­pe­leis­sä fik­sum­pi rat­kai­su. Mut­ta täs­sä men­nään­kin jo sivus­to­uu­dis­tuk­sen puo­lel­le, sii­tä myö­hem­min jul­kais­ta­vas­sa artik­ke­lis­sam­me lisää!

Tii­vis­te­tys­ti: mitä hel­pom­pi toi­men­pi­de on, sitä vähem­män se toden­nä­köi­ses­ti vaikuttaa.

Kublan artikkelit apuusi

Täs­sä vie­lä artik­ke­le­jam­me, joil­la pää­set eteen­päin. Kuin­ka valit­sen hakusa­nat, joi­ta läh­teä opti­moi­maan. Onko hakusa­nois­ta muu­ta hyö­tyä? Kyl­lä on, syven­nät omaa asia­kas­ym­mär­rys­tä. Yleis­kat­saus mitä haku­ko­ne­op­ti­moin­ti on. 

Ota yhteyt­tä!
Four heavy duty rollers
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi