Asiakasymmärrystä avainsanatutkimuksella 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen orgaa­ni­set kei­not \ Asia­kas­ym­mär­rys­tä avainsanatutkimuksella

Moni ajat­te­lee, että avain­sa­na­tut­ki­mus­ta voi käyt­tää ainoas­taan mai­non­nan suun­nit­te­luun ja haku­ko­neop­ti­moin­tiin. Näin ei ole, vaan sii­tä on myös pal­jon mui­ta hyö­ty­jä. Olet­ko esi­mer­kik­si aja­tel­lut, että yri­tyk­se­si voi­si saa­da lisää asia­kas­ym­mär­rys­tä avain­sa­na­tut­ki­muk­sel­la? Mut­ta mitä avain­sa­na­tut­ki­muk­sel­la tar­koi­te­taan? Avain­sa­na­tut­ki­mus­ta on hel­pom­pi selit­tää, jos aloi­te­taan avaa­mal­la hiu­kan hakukoneoptimointia. 

Haku­ko­neop­ti­moin­nin tar­koi­tus on opti­moi­da sivus­toa ja sen sisäl­töä, jot­ta poten­ti­aa­li­set asiak­kaat löy­täi­si­vät sen hel­pom­min haku­ko­nei­den (kuten Google ja Bing) haku­tu­lok­sis­ta. Onnis­tu­nut haku­ko­ne­op­ti­moin­ti voi vaa­tia tilan­tees­ta riip­puen usei­ta eri­tyyp­pi­siä toi­mia, mut­ta tyy­pil­li­ses­ti yksi hyö­dyl­li­sim­mis­tä on tuot­taa sivus­tol­le sel­lais­ta sisäl­töä, mitä poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si halua­vat lukea ja mitä he jo etsi­vät haku­ko­nei­den avulla.

Avain­sa­na­tut­ki­muk­sen tavoi­te on löy­tää sano­ja ja lausei­ta mitä poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si hauis­saan käyt­tä­vät, ja vali­ta niis­tä suo­si­tuim­mat ja yri­tyk­sen tuo­te- tai pal­ve­lu­va­li­koi­maan sopi­vim­mat. Valit­tu­ja sano­ja ja lausei­ta käy­te­tään sit­ten tuo­tet­taes­sa sisäl­töä sivus­tol­le, tai kun suun­ni­tel­laan par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la toi­mi­via mai­nok­sia. Avain­sa­na­tut­ki­mus on siis erit­täin tär­ke­ää sekä mai­non­nan että haku­ko­neop­ti­moin­nin kannalta.

Avainsanatutkimuksen tarkoituksena on vastata seuraaviin kysymyksiin 

 • Mitä ihmi­set alun perin etsi­vät löy­tääk­seen tuot­teen tai palvelun?
 • Min­kä­lai­set ihmi­set teke­vät näi­tä hakuja?
 • Mis­sä nämä ihmi­set ovat maantieteellisesti?
 • Mil­loin he teke­vät näi­tä haku­ja (kel­lon­ai­ka, vuo­den aika)?
 • Mik­si he etsi­vät tätä tuotetta?

Näi­tä ja vas­taa­via kysy­myk­siä kan­nat­taa poh­dis­kel­la, kos­ka hyvin vali­tut avain­sa­nat ja -lauseet tuo­vat var­muu­del­la parem­paa menes­tys­tä mai­non­nas­sa ja hakukoneoptimoinnissa. 

Lisää asiakasymmärrystä avainsanatutkimuksella

Avain­sa­na­tut­ki­muk­sel­la saa­ta­va tie­to on arvo­kas­ta myös toi­ses­ta näkö­kul­mas­ta. Asia­kas­kun­nan tun­te­mi­nen hel­pot­taa mark­ki­noin­tia, ja avain­sa­na­tut­ki­mus saat­taa ker­toa myös asiak­kai­den tar­peis­ta, jot­ka eivät vält­tä­mät­tä ole itsestäänselviä. 

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Ote­taan esi­mer­kik­si ter­veys­kyl­py­lä. Mil­lai­sia tie­to­ja ter­veys­kyl­py­lä voi­si saa­da sel­vil­le asiak­kais­taan avain­sa­na­tut­ki­muk­sen avulla?

Mitä ihmiset alun perin etsivät löytääkseen tuotteen tai palvelun?

Ehkä on joi­tain tuot­tei­ta joi­ta poten­ti­aa­li­set asiak­kaat etsi­vät ja joi­ta ter­veys­kyl­py­lä voi­si tule­vai­suu­des­sa tar­jo­ta, mut­ta nii­tä ei ole vie­lä saa­ta­vil­la. Avain­sa­na­tut­ki­mus voi pal­jas­taa uuden tulo­vir­ran laa­jen­tu­mi­ses­ta kiin­nos­tu­neel­le yritykselle.

Minkälaiset ihmiset tekevät näitä hakuja?

Ter­veys­kyl­py­län omis­ta­ja saat­taa yllät­tyä, että suu­ri jouk­ko nuo­ria mie­hiä on kiin­nos­tu­nei­ta hei­dän pal­ve­luis­taan. Täl­löin mark­ki­noin­tia voi jat­kos­sa koh­dis­taa myös heihin.

Missä nämä ihmiset ovat maantieteellisesti?

Mah­dol­li­ses­ti ihmi­set etsi­vät tiet­tyä ter­veys­kyl­py­län pal­ve­lua lähia­lu­eel­ta, joka ei ole yhtä suo­sit­tua muil­la alueilla.

Milloin he tekevät nämä haut?

Tämä tie­to voi hel­pot­taa suun­nit­te­le­maan suu­rem­pia mark­ki­noin­ti­kam­pan­joi­ta, kos­ka vuo­de­na­jal­la ja lomil­la voi olla iso vai­ku­tus haku­jen määrään.

Miksi he etsivät tätä tuotetta tai palvelua?

Etsi­vät­kö he ter­veys­kyl­py­löi­tä ter­vey­del­li­sis­tä syis­tä vai halua­vat­ko he vain löy­tää tavan vähen­tää stres­siä ja ren­tou­tua pit­kän työ­päi­vän jäl­keen? Ter­veys­kyl­py­lä saat­taa toi­saal­ta hou­kut­taa myös monia ihmi­siä, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta kau­neu­des­ta ja nuorekkuudesta. 

Jos ter­veys­kyl­py­lä on kes­kit­ty­nyt nuor­ten nais­ten hoi­ta­mi­seen ja ter­vey­teen, voi avain­sa­na­tut­ki­mus tuo­da yllä­tyk­se­nä sen, että suu­ri osa poten­ti­aa­li­sis­ta asiak­kais­ta onkin kes­ki-ikäi­siä mie­hiä. Täl­lai­nen tie­to voi vai­kut­taa yri­tyk­sen suun­ni­tel­miin tule­vai­suu­des­sa. Kaik­ki yri­tyk­set, jot­ka halua­vat oppia pal­ve­le­maan asiak­kai­taan parem­min ja mah­dol­li­ses­ti löy­tää uusia asia­kas­ryh­miä, hyö­ty­vät avainsanatutkimuksesta. 

Mitä tästä opimme?

Tämä esi­merk­ki osoit­taa, että avain­sa­na­tut­ki­mus voi aut­taa ymmär­tä­mään poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den tar­pei­ta parem­min. Asia­kas­pro­fii­lin tun­te­mi­nen aut­taa mark­ki­noin­nin koh­dis­ta­mis­ta oikeal­le ryh­mäl­le, ja se ker­too myös mil­lai­sia tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta poten­ti­aa­li­nen asia­kas toi­voo. Lisäk­si se aut­taa sisäl­lön luo­mi­ses­sa haku­ko­neop­ti­moin­tia ja mai­non­taa varten. 

Asiak­kaan tar­pei­den tun­te­mi­nen aut­taa luon­nol­li­ses­ti myyn­tiä, mut­ta saa myös asiak­kaan tun­te­maan, että hänen toi­vei­taan kuun­nel­laan. Kun avain­sa­na­tut­ki­mus­ta lähes­tyy oikeal­la ja amma­ti­mai­sel­la taval­la, saa tie­to­ja hyö­dyn­net­tyä mah­dol­li­sim­man tehok­kaas­ti ja moni­puo­li­ses­ti - näin saat lisää asia­kas­ym­mär­rys­tä avainsanatutkimuksella.

Mikä­li yri­tyk­se­si tar­vit­see apua avain­sa­na­tut­ki­muk­sen toteut­ta­mi­seen, Kublan ammat­ti­lai­set aut­ta­vat mielellään!

Ota yhteyt­tä!
Digimarkkinoinnin raportin hyödyt
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy