Asiakasymmärrystä avainsanatutkimuksella 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen orgaa­ni­set kei­not \ Asia­kas­ym­mär­rys­tä avainsanatutkimuksella

Moni ajat­te­lee, että avain­sa­na­tut­ki­mus­ta voi käyt­tää ainoas­taan mai­non­nan suun­nit­te­luun ja haku­ko­neop­ti­moin­tiin. Näin ei ole, vaan sii­tä on myös pal­jon mui­ta hyö­ty­jä. Olet­ko esi­mer­kik­si aja­tel­lut, että yri­tyk­se­si voi­si saa­da lisää asia­kas­ym­mär­rys­tä avain­sa­na­tut­ki­muk­sel­la? Mut­ta mitä avain­sa­na­tut­ki­muk­sel­la tar­koi­te­taan? Avain­sa­na­tut­ki­mus­ta on hel­pom­pi selit­tää, jos aloi­te­taan avaa­mal­la hiu­kan hakukoneoptimointia. 

Haku­ko­neop­ti­moin­nin tar­koi­tus on opti­moi­da sivus­toa ja sen sisäl­töä, jot­ta poten­ti­aa­li­set asiak­kaat löy­täi­si­vät sen hel­pom­min haku­ko­nei­den (kuten Google ja Bing) haku­tu­lok­sis­ta. Onnis­tu­nut haku­ko­ne­op­ti­moin­ti voi vaa­tia tilan­tees­ta riip­puen usei­ta eri­tyyp­pi­siä toi­mia, mut­ta tyy­pil­li­ses­ti yksi hyö­dyl­li­sim­mis­tä on tuot­taa sivus­tol­le sel­lais­ta sisäl­töä, mitä poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si halua­vat lukea ja mitä he jo etsi­vät haku­ko­nei­den avulla.

Avain­sa­na­tut­ki­muk­sen tavoi­te on löy­tää sano­ja ja lausei­ta mitä poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si hauis­saan käyt­tä­vät, ja vali­ta niis­tä suo­si­tuim­mat ja yri­tyk­sen tuo­te- tai pal­ve­lu­va­li­koi­maan sopi­vim­mat. Valit­tu­ja sano­ja ja lausei­ta käy­te­tään sit­ten tuo­tet­taes­sa sisäl­töä sivus­tol­le, tai kun suun­ni­tel­laan par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la toi­mi­via mai­nok­sia. Avain­sa­na­tut­ki­mus on siis erit­täin tär­ke­ää sekä mai­non­nan että haku­ko­neop­ti­moin­nin kannalta.

Avainsanatutkimuksen tarkoituksena on vastata seuraaviin kysymyksiin 

 • Mitä ihmi­set alun perin etsi­vät löy­tääk­seen tuot­teen tai palvelun?
 • Min­kä­lai­set ihmi­set teke­vät näi­tä hakuja?
 • Mis­sä nämä ihmi­set ovat maantieteellisesti?
 • Mil­loin he teke­vät näi­tä haku­ja (kel­lon­ai­ka, vuo­den aika)?
 • Mik­si he etsi­vät tätä tuotetta?

Näi­tä ja vas­taa­via kysy­myk­siä kan­nat­taa poh­dis­kel­la, kos­ka hyvin vali­tut avain­sa­nat ja -lauseet tuo­vat var­muu­del­la parem­paa menes­tys­tä mai­non­nas­sa ja hakukoneoptimoinnissa. 

Lisää asiakasymmärrystä avainsanatutkimuksella

Avain­sa­na­tut­ki­muk­sel­la saa­ta­va tie­to on arvo­kas­ta myös toi­ses­ta näkö­kul­mas­ta. Asia­kas­kun­nan tun­te­mi­nen hel­pot­taa mark­ki­noin­tia, ja avain­sa­na­tut­ki­mus saat­taa ker­toa myös asiak­kai­den tar­peis­ta, jot­ka eivät vält­tä­mät­tä ole itsestäänselviä. 

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Ote­taan esi­mer­kik­si ter­veys­kyl­py­lä. Mil­lai­sia tie­to­ja ter­veys­kyl­py­lä voi­si saa­da sel­vil­le asiak­kais­taan avain­sa­na­tut­ki­muk­sen avulla?

Mitä ihmiset alun perin etsivät löytääkseen tuotteen tai palvelun?

Ehkä on joi­tain tuot­tei­ta joi­ta poten­ti­aa­li­set asiak­kaat etsi­vät ja joi­ta ter­veys­kyl­py­lä voi­si tule­vai­suu­des­sa tar­jo­ta, mut­ta nii­tä ei ole vie­lä saa­ta­vil­la. Avain­sa­na­tut­ki­mus voi pal­jas­taa uuden tulo­vir­ran laa­jen­tu­mi­ses­ta kiin­nos­tu­neel­le yritykselle.

Minkälaiset ihmiset tekevät näitä hakuja?

Ter­veys­kyl­py­län omis­ta­ja saat­taa yllät­tyä, että suu­ri jouk­ko nuo­ria mie­hiä on kiin­nos­tu­nei­ta hei­dän pal­ve­luis­taan. Täl­löin mark­ki­noin­tia voi jat­kos­sa koh­dis­taa myös heihin.

Missä nämä ihmiset ovat maantieteellisesti?

Mah­dol­li­ses­ti ihmi­set etsi­vät tiet­tyä ter­veys­kyl­py­län pal­ve­lua lähia­lu­eel­ta, joka ei ole yhtä suo­sit­tua muil­la alueilla.

Milloin he tekevät nämä haut?

Tämä tie­to voi hel­pot­taa suun­nit­te­le­maan suu­rem­pia mark­ki­noin­ti­kam­pan­joi­ta, kos­ka vuo­de­na­jal­la ja lomil­la voi olla iso vai­ku­tus haku­jen määrään.

Miksi he etsivät tätä tuotetta tai palvelua?

Etsi­vät­kö he ter­veys­kyl­py­löi­tä ter­vey­del­li­sis­tä syis­tä vai halua­vat­ko he vain löy­tää tavan vähen­tää stres­siä ja ren­tou­tua pit­kän työ­päi­vän jäl­keen? Ter­veys­kyl­py­lä saat­taa toi­saal­ta hou­kut­taa myös monia ihmi­siä, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta kau­neu­des­ta ja nuorekkuudesta. 

Jos ter­veys­kyl­py­lä on kes­kit­ty­nyt nuor­ten nais­ten hoi­ta­mi­seen ja ter­vey­teen, voi avain­sa­na­tut­ki­mus tuo­da yllä­tyk­se­nä sen, että suu­ri osa poten­ti­aa­li­sis­ta asiak­kais­ta onkin kes­ki-ikäi­siä mie­hiä. Täl­lai­nen tie­to voi vai­kut­taa yri­tyk­sen suun­ni­tel­miin tule­vai­suu­des­sa. Kaik­ki yri­tyk­set, jot­ka halua­vat oppia pal­ve­le­maan asiak­kai­taan parem­min ja mah­dol­li­ses­ti löy­tää uusia asia­kas­ryh­miä, hyö­ty­vät avainsanatutkimuksesta. 

Mitä tästä opimme?

Tämä esi­merk­ki osoit­taa, että avain­sa­na­tut­ki­mus voi aut­taa ymmär­tä­mään poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den tar­pei­ta parem­min. Asia­kas­pro­fii­lin tun­te­mi­nen aut­taa mark­ki­noin­nin koh­dis­ta­mis­ta oikeal­le ryh­mäl­le, ja se ker­too myös mil­lai­sia tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta poten­ti­aa­li­nen asia­kas toi­voo. Lisäk­si se aut­taa sisäl­lön luo­mi­ses­sa haku­ko­neop­ti­moin­tia ja mai­non­taa varten. 

Asiak­kaan tar­pei­den tun­te­mi­nen aut­taa luon­nol­li­ses­ti myyn­tiä, mut­ta saa myös asiak­kaan tun­te­maan, että hänen toi­vei­taan kuun­nel­laan. Kun avain­sa­na­tut­ki­mus­ta lähes­tyy oikeal­la ja amma­ti­mai­sel­la taval­la, saa tie­to­ja hyö­dyn­net­tyä mah­dol­li­sim­man tehok­kaas­ti ja moni­puo­li­ses­ti - näin saat lisää asia­kas­ym­mär­rys­tä avainsanatutkimuksella.

Mikä­li yri­tyk­se­si tar­vit­see apua avain­sa­na­tut­ki­muk­sen toteut­ta­mi­seen, Kublan ammat­ti­lai­set aut­ta­vat mielellään!

Ota yhteyt­tä!
Digimarkkinoinnin raportin hyödyt
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy