Hakukoneoptimoinnilla ilmaista liikennettä? 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen orgaa­ni­set kei­not \ Google mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neop­ti­moin­nil­la ilmais­ta liikennettä?

Lähes kaik­ki yri­tyk­set tar­vit­se­vat paik­kan­sa Googles­sa. Paik­ka on han­kit­ta­va joko haku­ko­neop­ti­moin­nil­la, mak­sul­li­sil­la Google-mai­nok­sil­la tai molem­mil­la. Usein näis­tä kah­des­ta vaih­toeh­dos­ta haku­ko­ne­op­ti­moin­ti tun­ne­taan ilmai­se­na vaih­toeh­to­na näky­vyy­den kas­vat­ta­mi­seen, mut­ta onko se todel­la ilmais­ta maa­il­mas­sa, jos­sa mikään ei ole ilmais­ta? Poh­di­taan­pa siis hie­man saa­ko haku­ko­neop­ti­moin­nil­la ilmais­ta liikennettä.

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti eli SEO (Search Engi­ne Opti­miza­tion) on käy­tän­nös­sä ei-mak­set­tu­jen haku­tu­los­ten paran­ta­mis­ta. Kyse on orgaa­ni­ses­ta eli “mak­sut­to­mas­ta” näky­vyy­des­tä, jota voi paran­taa muok­kaa­mal­la verk­ko­si­vus­toa sisäl­löl­li­ses­ti ja tek­ni­ses­ti haku­ko­nei­den toi­vo­mal­la taval­la – tie­ten­kään kos­kaan unoh­ta­mat­ta poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den miel­lyt­tä­vää käyntikokemusta.

Kun haku­ko­neop­ti­moin­nis­ta puhu­taan ilmai­se­na tapa­na kas­vat­taa näky­vyyt­tä, ei aja­tel­la koko­nai­suut­ta. Haku­ko­neop­ti­moin­tia ei ole esi­mer­kik­si kovin jär­ke­vää läh­teä teke­mään ilman avain­sa­na­tut­ki­mus­ta, joka puo­les­taan mak­saa euro­ja sekin. Puhu­mat­ta­kaan ajas­ta, vai­vas­ta ja mah­dol­li­sis­ta ulko­puo­li­sis­ta asian­tun­ti­jois­ta, joi­ta haku­ko­neop­ti­moin­nin onnis­tu­mi­nen vaatii.

Tästä syystä hakukonenäkyvyys on tärkeää

Haku­ko­ne­nä­ky­vyys on asia, johon jokai­sen verk­ko­si­vun tai -kau­pan omis­ta­van yri­tyk­sen kan­nat­taa panos­taa. Mitä kor­keam­mal­le sijoi­tut Googlen haku­tu­los­si­vul­la, sitä toden­nä­köi­sem­min saat googlet­ta­vat asiak­kaat klik­kaa­maan sinun verk­ko­si­vus­toa­si kil­pai­li­jan sivus­ton sijaan.

Joi­den­kin arvioi­den mukaan jopa 95 % ihmi­sis­tä kat­se­lee vain ensim­mäi­set haku­tu­lok­set ensim­mäi­sel­tä haku­tu­los­si­vul­ta, ja loput 5 % klik­kaa toi­sel­le haku­tu­los­si­vul­le ennen hakusa­nan vaih­toa. Mikä­li yri­tyk­se­si näkyy siis ainoas­taan toi­sel­la tai kol­man­nel­la haku­tu­los­si­vul­la, mene­tät pahim­mas­sa tapauk­ses­sa jopa 95 % poten­ti­aa­li­sis­ta asiakkaistasi.

Haku­ko­neet ovat tänä päi­vä­nä pää­asial­li­sin tie­don­haun väli­ne. Suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta kulut­ta­jis­ta alkaa etsi­mään tie­toa yri­tyk­ses­tä, tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta haku­ko­nees­ta. Jos poten­ti­aa­li­set asiak­kaat eivät löy­dä sinua Googles­ta, ei yri­tys­tä­si, tuo­tet­ta­si tai pal­ve­lua­si hei­dän sil­mis­sään ole ole­mas­sa. Pyri siis teke­mään kaik­ke­si hyvän haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den saavuttamiseksi.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Hakukoneoptimointi ei ole ilmaista, vaikka niin sanotaan

On tot­ta, että haku­ko­neop­ti­moin­tia teh­des­sä­si et mak­sa kli­keis­tä kuten mak­se­tus­sa mai­non­nas­sa. Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti miel­le­tään ilmai­sek­si, vaik­ka onnis­tu­neen haku­ko­neop­ti­moin­nin eteen näh­ty vai­va ja käy­tet­ty aika tuli­si las­kea kus­tan­nuk­sek­si. Miten haku­ko­ne­op­ti­moin­ti voi olla ilmais­ta, jos käy­tät sii­hen omaa aikaa­si esi­mer­kik­si 20 tun­tia (50 €/h) kuu­kau­des­sa tuot­taen kym­me­niä artik­ke­lei­ta, tai palk­kaat ulko­puo­li­sen ammat­ti­lai­sen teke­mään haku­ko­neop­ti­moin­tia puo­les­ta­si hin­taan x €? Yhden tai kah­den artik­ke­lin tuot­ta­mi­nen ei nimit­täin auta kas­vat­ta­maan haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä mil­lään taval­la, vaan sisäl­lön­tuo­tan­non on olta­va jat­ku­vaa ja suunnitelmallista.

Tämän poin­tin lisäk­si on huo­mioi­ta­va nip­pu mui­ta kus­tan­nuk­sia, joi­ta hyvin teh­ty haku­ko­ne­op­ti­moin­ti aiheut­taa. Täl­lai­sia kus­tan­nuk­sia syn­tyy muun muas­sa suun­nit­te­luun käy­te­tys­tä ajas­ta, äärim­mäi­sen tär­keän avain­sa­na­tut­ki­muk­sen teke­mi­ses­tä tai teet­tä­mi­ses­tä, sisäl­tö­stra­te­gian teke­mi­ses­tä tai teet­tä­mi­ses­tä sekä mah­dol­li­sis­ta verk­ko­si­vus­ton tek­ni­sis­tä muu­tos­töis­tä – voi olla, että verk­ko­si­vus­tol­la pii­le­vän ongel­man takia et sijoi­tu Googlen haku­tu­los­si­vul­la hyvin vaik­ka mitä teki­sit, joten ongel­man kor­jaa­mi­seen on pal­kat­ta­va joku.

Kolme syytä, miksi hakukoneoptimointi silti kannattaa

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti ja mak­sul­li­nen mai­non­ta ovat oikea teho­kak­sik­ko. Nii­tä kan­nat­taa­kin aja­tel­la toi­nen tois­taan täy­den­tä­vi­nä toi­men­pi­tei­nä, jois­ta kum­mal­le­kin on tar­koi­tus. Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti on fik­sua, kun­han se mitoi­te­taan yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­taan ja koh­dey­lei­söön näh­den oikein. Par­haim­mas­sa tapauk­ses­sa saat sen avul­la lii­ken­net­tä verk­ko­si­vus­tol­le­si edul­li­ses­ti, et ilmaiseksi.

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti kan­nat­taa, koska:

1. Hakukoneoptimointia tekemällä opit asiakkaistasi

Pää­set syvem­mäl­le poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan pään sisään, mikä puo­les­taan hel­pot­taa myös mak­sul­li­sen mai­non­nan teke­mis­tä. Opit, mil­lai­sia hakusa­no­ja ja -lausek­kei­ta asiak­kaa­si käyt­tä­vät, mil­lai­siin ongel­miin he etsi­vät vas­taus­ta sekä mil­lai­sel­la sisäl­löl­lä hei­tä kan­nat­taa lähestyä.

2. Saatat löytää uusia kansainvälisiä mahdollisuuksia

Mikä­li pyö­ri­tät verk­ko­si­vus­toa­si myös tai ainoas­taan esi­mer­kik­si englan­nin tai sak­san kie­lel­lä, voit par­haim­mas­sa tapauk­ses­sa tavoit­taa sato­ja mil­joo­nia ihmi­siä teke­mäl­lä haku­ko­neop­ti­moin­tia vali­tul­la kie­lel­lä. Saa­tat löy­tää uusia mark­ki­na-aluei­ta Suo­men rajo­jen ulko­puo­lel­ta ainoas­taan haku­ko­neop­ti­moi­dun sisäl­lön ja verk­ko­si­vus­ton laa­duk­kaan tek­ni­sen toteu­tuk­sen ansios­ta. Vaik­ka haku­ko­ne­op­ti­moin­ti ei ole täy­sin ilmais­ta, on esi­mer­kik­si mak­se­tul­la mai­non­nal­la mark­ki­noi­den tes­taa­mi­nen huo­mat­ta­vas­ti kal­liim­paa kuin saman teke­mi­nen hakukoneoptimoinnilla.

3. Hakukoneoptimointi vahvistaa sivuston domainia

Niin, mitä sit­ten? Mitä vah­vem­pi sivus­ton domain on, sitä parem­man sijoi­tuk­sen onnis­tut pitä­mään Googlen haku­tu­los­si­vul­la myös ilman jat­ku­vaa mak­sul­lis­ta mai­non­taa. Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti nos­taa yksit­täis­ten sivu­jen lii­ken­teen mää­rää, ja vah­vis­tu­va domain puo­les­taan nos­taa lii­ken­ne­mää­riä enti­ses­tään. Tie­ten­kään lii­ken­ne­mää­rän nousu ei ole ikuis­ta, mut­ta lii­ken­teen mää­rä pysyy vakaana.

Hakukoneoptimointi ei ole hätähousun suosikki

Haku­ko­neop­ti­moin­nil­la tulos­ten saa­mi­nen on monin ver­roin hitaam­paa kuin mak­sul­li­sen mai­non­nan koh­dal­la. Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti vaa­tii kär­si­väl­li­syyt­tä, eikä sitä kai­kil­la ole – var­sin­kaan kun kyse on omas­ta verk­ko­si­vus­tos­ta, jon­ka haluai­si menes­ty­vän yhdes­sä yös­sä. Mer­kit­tä­viä tulok­sia ei kui­ten­kaan kan­na­ta odot­taa tapah­tu­van vii­kos­sa, kuu­kau­des­sa tai edes paris­sa. Jär­ke­väk­si tuot­to-odo­tuk­sek­si voi­daan sanoa 1-2 vuot­ta. Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti todel­la vaa­tii pit­kä­jän­tei­syyt­tä sekä tavoit­teel­lis­ta teke­mis­tä toimiakseen.

Ota yhteyt­tä!
Hakukoneoptimoinnilla ilmaista liikennettä
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi