Hakukoneoptimoinnilla ilmaista liikennettä? 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen orgaa­ni­set kei­not \ Google mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neop­ti­moin­nil­la ilmais­ta liikennettä?

Lähes kaik­ki yri­tyk­set tar­vit­se­vat paik­kan­sa Googles­sa. Paik­ka on han­kit­ta­va joko haku­ko­neop­ti­moin­nil­la, mak­sul­li­sil­la Google-mai­nok­sil­la tai molem­mil­la. Usein näis­tä kah­des­ta vaih­toeh­dos­ta haku­ko­ne­op­ti­moin­ti tun­ne­taan ilmai­se­na vaih­toeh­to­na näky­vyy­den kas­vat­ta­mi­seen, mut­ta onko se todel­la ilmais­ta maa­il­mas­sa, jos­sa mikään ei ole ilmais­ta? Poh­di­taan­pa siis hie­man saa­ko haku­ko­neop­ti­moin­nil­la ilmais­ta liikennettä.

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti eli SEO (Search Engi­ne Opti­miza­tion) on käy­tän­nös­sä ei-mak­set­tu­jen haku­tu­los­ten paran­ta­mis­ta. Kyse on orgaa­ni­ses­ta eli “mak­sut­to­mas­ta” näky­vyy­des­tä, jota voi paran­taa muok­kaa­mal­la verk­ko­si­vus­toa sisäl­löl­li­ses­ti ja tek­ni­ses­ti haku­ko­nei­den toi­vo­mal­la taval­la – tie­ten­kään kos­kaan unoh­ta­mat­ta poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den miel­lyt­tä­vää käyntikokemusta.

Kun haku­ko­neop­ti­moin­nis­ta puhu­taan ilmai­se­na tapa­na kas­vat­taa näky­vyyt­tä, ei aja­tel­la koko­nai­suut­ta. Haku­ko­neop­ti­moin­tia ei ole esi­mer­kik­si kovin jär­ke­vää läh­teä teke­mään ilman avain­sa­na­tut­ki­mus­ta, joka puo­les­taan mak­saa euro­ja sekin. Puhu­mat­ta­kaan ajas­ta, vai­vas­ta ja mah­dol­li­sis­ta ulko­puo­li­sis­ta asian­tun­ti­jois­ta, joi­ta haku­ko­neop­ti­moin­nin onnis­tu­mi­nen vaatii.

Tästä syystä hakukonenäkyvyys on tärkeää

Haku­ko­ne­nä­ky­vyys on asia, johon jokai­sen verk­ko­si­vun tai -kau­pan omis­ta­van yri­tyk­sen kan­nat­taa panos­taa. Mitä kor­keam­mal­le sijoi­tut Googlen haku­tu­los­si­vul­la, sitä toden­nä­köi­sem­min saat googlet­ta­vat asiak­kaat klik­kaa­maan sinun verk­ko­si­vus­toa­si kil­pai­li­jan sivus­ton sijaan.

Joi­den­kin arvioi­den mukaan jopa 95 % ihmi­sis­tä kat­se­lee vain ensim­mäi­set haku­tu­lok­set ensim­mäi­sel­tä haku­tu­los­si­vul­ta, ja loput 5 % klik­kaa toi­sel­le haku­tu­los­si­vul­le ennen hakusa­nan vaih­toa. Mikä­li yri­tyk­se­si näkyy siis ainoas­taan toi­sel­la tai kol­man­nel­la haku­tu­los­si­vul­la, mene­tät pahim­mas­sa tapauk­ses­sa jopa 95 % poten­ti­aa­li­sis­ta asiakkaistasi.

Haku­ko­neet ovat tänä päi­vä­nä pää­asial­li­sin tie­don­haun väli­ne. Suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta kulut­ta­jis­ta alkaa etsi­mään tie­toa yri­tyk­ses­tä, tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta haku­ko­nees­ta. Jos poten­ti­aa­li­set asiak­kaat eivät löy­dä sinua Googles­ta, ei yri­tys­tä­si, tuo­tet­ta­si tai pal­ve­lua­si hei­dän sil­mis­sään ole ole­mas­sa. Pyri siis teke­mään kaik­ke­si hyvän haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den saavuttamiseksi.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Hakukoneoptimointi ei ole ilmaista, vaikka niin sanotaan

On tot­ta, että haku­ko­neop­ti­moin­tia teh­des­sä­si et mak­sa kli­keis­tä kuten mak­se­tus­sa mai­non­nas­sa. Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti miel­le­tään ilmai­sek­si, vaik­ka onnis­tu­neen haku­ko­neop­ti­moin­nin eteen näh­ty vai­va ja käy­tet­ty aika tuli­si las­kea kus­tan­nuk­sek­si. Miten haku­ko­ne­op­ti­moin­ti voi olla ilmais­ta, jos käy­tät sii­hen omaa aikaa­si esi­mer­kik­si 20 tun­tia (50 €/h) kuu­kau­des­sa tuot­taen kym­me­niä artik­ke­lei­ta, tai palk­kaat ulko­puo­li­sen ammat­ti­lai­sen teke­mään haku­ko­neop­ti­moin­tia puo­les­ta­si hin­taan x €? Yhden tai kah­den artik­ke­lin tuot­ta­mi­nen ei nimit­täin auta kas­vat­ta­maan haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä mil­lään taval­la, vaan sisäl­lön­tuo­tan­non on olta­va jat­ku­vaa ja suunnitelmallista.

Tämän poin­tin lisäk­si on huo­mioi­ta­va nip­pu mui­ta kus­tan­nuk­sia, joi­ta hyvin teh­ty haku­ko­ne­op­ti­moin­ti aiheut­taa. Täl­lai­sia kus­tan­nuk­sia syn­tyy muun muas­sa suun­nit­te­luun käy­te­tys­tä ajas­ta, äärim­mäi­sen tär­keän avain­sa­na­tut­ki­muk­sen teke­mi­ses­tä tai teet­tä­mi­ses­tä, sisäl­tö­stra­te­gian teke­mi­ses­tä tai teet­tä­mi­ses­tä sekä mah­dol­li­sis­ta verk­ko­si­vus­ton tek­ni­sis­tä muu­tos­töis­tä – voi olla, että verk­ko­si­vus­tol­la pii­le­vän ongel­man takia et sijoi­tu Googlen haku­tu­los­si­vul­la hyvin vaik­ka mitä teki­sit, joten ongel­man kor­jaa­mi­seen on pal­kat­ta­va joku.

Kolme syytä, miksi hakukoneoptimointi silti kannattaa

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti ja mak­sul­li­nen mai­non­ta ovat oikea teho­kak­sik­ko. Nii­tä kan­nat­taa­kin aja­tel­la toi­nen tois­taan täy­den­tä­vi­nä toi­men­pi­tei­nä, jois­ta kum­mal­le­kin on tar­koi­tus. Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti on fik­sua, kun­han se mitoi­te­taan yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­taan ja koh­dey­lei­söön näh­den oikein. Par­haim­mas­sa tapauk­ses­sa saat sen avul­la lii­ken­net­tä verk­ko­si­vus­tol­le­si edul­li­ses­ti, et ilmaiseksi.

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti kan­nat­taa, koska:

1. Hakukoneoptimointia tekemällä opit asiakkaistasi

Pää­set syvem­mäl­le poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan pään sisään, mikä puo­les­taan hel­pot­taa myös mak­sul­li­sen mai­non­nan teke­mis­tä. Opit, mil­lai­sia hakusa­no­ja ja -lausek­kei­ta asiak­kaa­si käyt­tä­vät, mil­lai­siin ongel­miin he etsi­vät vas­taus­ta sekä mil­lai­sel­la sisäl­löl­lä hei­tä kan­nat­taa lähestyä.

2. Saatat löytää uusia kansainvälisiä mahdollisuuksia

Mikä­li pyö­ri­tät verk­ko­si­vus­toa­si myös tai ainoas­taan esi­mer­kik­si englan­nin tai sak­san kie­lel­lä, voit par­haim­mas­sa tapauk­ses­sa tavoit­taa sato­ja mil­joo­nia ihmi­siä teke­mäl­lä haku­ko­neop­ti­moin­tia vali­tul­la kie­lel­lä. Saa­tat löy­tää uusia mark­ki­na-aluei­ta Suo­men rajo­jen ulko­puo­lel­ta ainoas­taan haku­ko­neop­ti­moi­dun sisäl­lön ja verk­ko­si­vus­ton laa­duk­kaan tek­ni­sen toteu­tuk­sen ansios­ta. Vaik­ka haku­ko­ne­op­ti­moin­ti ei ole täy­sin ilmais­ta, on esi­mer­kik­si mak­se­tul­la mai­non­nal­la mark­ki­noi­den tes­taa­mi­nen huo­mat­ta­vas­ti kal­liim­paa kuin saman teke­mi­nen hakukoneoptimoinnilla.

3. Hakukoneoptimointi vahvistaa sivuston domainia

Niin, mitä sit­ten? Mitä vah­vem­pi sivus­ton domain on, sitä parem­man sijoi­tuk­sen onnis­tut pitä­mään Googlen haku­tu­los­si­vul­la myös ilman jat­ku­vaa mak­sul­lis­ta mai­non­taa. Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti nos­taa yksit­täis­ten sivu­jen lii­ken­teen mää­rää, ja vah­vis­tu­va domain puo­les­taan nos­taa lii­ken­ne­mää­riä enti­ses­tään. Tie­ten­kään lii­ken­ne­mää­rän nousu ei ole ikuis­ta, mut­ta lii­ken­teen mää­rä pysyy vakaana.

Hakukoneoptimointi ei ole hätähousun suosikki

Haku­ko­neop­ti­moin­nil­la tulos­ten saa­mi­nen on monin ver­roin hitaam­paa kuin mak­sul­li­sen mai­non­nan koh­dal­la. Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti vaa­tii kär­si­väl­li­syyt­tä, eikä sitä kai­kil­la ole – var­sin­kaan kun kyse on omas­ta verk­ko­si­vus­tos­ta, jon­ka haluai­si menes­ty­vän yhdes­sä yös­sä. Mer­kit­tä­viä tulok­sia ei kui­ten­kaan kan­na­ta odot­taa tapah­tu­van vii­kos­sa, kuu­kau­des­sa tai edes paris­sa. Jär­ke­väk­si tuot­to-odo­tuk­sek­si voi­daan sanoa 1-2 vuot­ta. Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti todel­la vaa­tii pit­kä­jän­tei­syyt­tä sekä tavoit­teel­lis­ta teke­mis­tä toimiakseen.

Ota yhteyt­tä!
Hakukoneoptimoinnilla ilmaista liikennettä
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy