LinkedIn: B2B-myyntiä tekevän yrityksen kultakaivos 

Some mark­ki­noin­ti \ Some orgaa­ni­set kei­not \ Lin­ke­dIn mark­ki­noin­ti \ Lin­ke­dIn: B2B-myyn­tiä teke­vän yri­tyk­sen kultakaivos

Lin­ke­dIn on kas­va­nut yhdek­si maa­il­man suu­rim­mis­ta amma­til­li­sis­ta ver­kos­tois­ta, jol­la on yli 700 mil­joo­naa käyt­tä­jää. B2B-myyn­tiä teke­vän yri­tyk­sen näkö­kul­mas­ta Lin­ke­dIn tar­jo­aa val­ta­van poten­ti­aa­lin, joka on otet­ta­va hal­tuun. Täs­sä blo­gis­sa käy­dään läpi, miten Lin­ke­dIn voi aut­taa yri­tys­tä­si saa­vut­ta­maan myyn­ti­ta­voit­teet ja paran­ta­maan brändinäkyvyyttä.

1. Kohdennettu mainonta

Lin­ke­dI­nin mai­nos­tus­työ­ka­lut ovat eri­tyi­sen tehok­kai­ta B2B-myyn­tiin. Voit koh­dis­taa mai­nok­se­si esi­mer­kik­si tie­tyl­le toi­mia­lal­le, yri­tyk­sen kool­le, teh­tä­vä­ni­mik­keel­le tai maan­tie­teel­li­sel­le sijain­nil­le. Tämä tar­koit­taa, että voit tavoit­taa juu­ri ne hen­ki­löt, jot­ka ovat toden­nä­köi­sim­min kiin­nos­tu­nei­ta tuot­tees­ta­si tai palvelustasi.

2. Arvokkaan sisällön jakaminen

Lin­ke­dIn on erin­omai­nen alus­ta asian­tun­ti­ja­si­säl­lön jaka­mi­sel­le. Blo­gi­pos­tauk­set, artik­ke­lit, videot ja info­graa­fit voi­vat aut­taa raken­ta­maan yri­tyk­se­si ase­maa ala­si asian­tun­ti­ja­na. Kun tar­joat arvo­kas­ta tie­toa koh­de­ryh­mäl­le­si, he alka­vat näh­dä sinut luo­tet­ta­va­na läh­tee­nä ja mah­dol­li­se­na yhteistyökumppanina.

3. Verkostoituminen ja suhteiden luominen

Yksi Lin­ke­dI­nin suu­rim­mis­ta vah­vuuk­sis­ta on mah­dol­li­suus ver­kos­toi­tua. Voit yhdis­tää pro­fii­li­si mui­den ammat­ti­lais­ten kans­sa, osal­lis­tua kes­kus­te­lui­hin ryh­mis­sä ja lähes­tyä poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta suo­raan. Jat­ku­va ver­kos­toi­tu­mi­nen ja suh­tei­den luo­mi­nen voi­vat ava­ta ovia uusiin mah­dol­li­suuk­siin ja lisä­tä myyn­tiä pit­käl­lä aikavälillä.

Kiin­nos­taa­ko Lin­ke­din-mark­ki­noin­nin aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä kampanjoinnista?

Lue tarkemmin Linkedin-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

4. Asiakasreferenssien ja suositusten hyödyntäminen

Lin­ke­dIn antaa mah­dol­li­suu­den saa­da suo­si­tuk­sia ja esi­tel­lä asia­kas­re­fe­rens­se­jä. Tyy­ty­väi­set asiak­kaat voi­vat jät­tää suo­si­tuk­sia yri­tyk­se­si pro­fii­liin, mikä luo luot­ta­mus­ta ja vakuut­taa mah­dol­li­sia uusia asiak­kai­ta valit­se­maan yrityksesi.

5. Myynnin automatisointi ja sosiaalinen myynti

Lin­ke­dIn Sales Navi­ga­tor on työ­ka­lu, joka on suun­ni­tel­tu eri­tyi­ses­ti B2B-myy­jil­le. Sen avul­la voit seu­ra­ta poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta, saa­da ilmoi­tuk­sia hei­dän toi­mis­taan ja koh­dis­taa myyn­ti­vies­tin­tä­si entis­tä tehok­kaam­min. Sosi­aa­li­nen myyn­ti Lin­ke­dI­nis­sä tar­koit­taa, että kes­ki­tyt raken­ta­maan suh­tei­ta ja tar­joa­maan arvoa ennen var­si­nais­ta myyntiprosessia.

6. Webinaarit ja virtuaalitapahtumat

Lin­ke­dIn Live ja Lin­ke­dIn Events ovat uusia omi­nai­suuk­sia, joi­den avul­la yri­tyk­set voi­vat jär­jes­tää webi­naa­re­ja ja vir­tu­aa­li­ta­pah­tu­mia suo­raan Lin­ke­dI­nis­sä. Nämä tapah­tu­mat voi­vat olla erin­omai­nen tapa esi­tel­lä tuot­tei­ta­si, pal­ve­lui­ta­si ja asian­tun­te­mus­ta­si laa­jem­mal­le yleisölle.

Yhteenveto

Lin­ke­dIn on pal­jon enem­män kuin vain amma­til­li­nen ver­kos­to; se on voi­ma­kas työ­ka­lu B2B-myyn­tiä teke­vil­le yri­tyk­sil­le. Sen avul­la voit tavoit­taa oikeat ihmi­set oike­aan aikaan, raken­taa suh­tei­ta, jakaa arvo­kas­ta sisäl­töä ja kas­vat­taa myyn­tiä­si. Älä jätä tätä poten­ti­aa­lia hyö­dyn­tä­mät­tä – ota Lin­ke­dIn osak­si B2B-mark­ki­noin­ti­stra­te­gi­aa­si ja näe tulok­set itse!

Pyy­dä apua Kublalta!
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi