B2B myynti digimarkkinoinnin avulla 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ B2B myyn­ti digi­mark­ki­noin­nin avulla

B2B myyn­ti on jat­ku­vas­ti tar­kem­min mitat­ta­vis­sa digi­mark­ki­noin­nin kana­vis­sa. Voit käy­tän­nös­sä jäl­jit­tää jokai­sen tavoit­ta­ma­si asiak­kaan liik­keet yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la ja esi­mer­kik­si koh­dis­taa mai­nok­se­si kaik­kien yri­tyk­se­si kil­pai­li­joi­den sivuil­la käy­neil­le asiak­kail­le. B2B myyn­ti on siis mah­dol­lis­ta myös digi­mark­ki­noin­nin kana­vis­sa ja uusia mah­dol­li­suu­ksia tulee vuo­sit­tain lisää!

Tehokkaimmat B2B myynti kanavat

Tehok­kaim­mat ja suo­si­tuim­mat kana­vat B2B myyn­tiin voi­daan jakaa kah­teen kate­go­ri­aan. Toi­nen poh­jau­tuu teh­tä­viin hakui­hin haku­ko­neis­sa kuten Googles­sa. Toi­nen taas vaa­tii hie­man enem­män pereh­ty­mis­tä mai­non­nan koh­dis­ta­mi­seen ja tämä kana­va on sosi­aa­li­nen media (Face­book, Lin­ke­dIn, Instagram).

B2B myynti ja Google

B2B myyn­ti Googles­sa on ollut suo­sit­tu tapa mai­nos­taa jo lähes kym­me­nen vuot­ta ja suu­rim­mal­le osal­le yri­tyk­sis­tä tut­tu tapa hou­ku­tel­la lisää asiak­kai­ta yri­tyk­sen verk­ko­si­vuil­le. Googles­sa mai­non­nan voit aloit­taa tai lopet­taa jopa tun­nin tark­kuu­del­la eikä pit­kiä sitou­muk­sia tar­vi­ta toi­sin kuin perin­tei­ses­sä mai­non­nas­sa (mes­sut, print­ti­mai­non­ta etc). Näin voit siis vali­ta suo­raan par­haat hakusa­nat yri­tyk­se­si lii­ke­toi­min­nal­le ja saat ilmai­sia näyt­tö­ker­to­ja mai­non­nal­la­si ja mak­sat siis vain yri­tyk­se­si verk­ko­si­vuil­le saa­pu­neis­ta poten­ti­aa­li­sis­ta asiak­kais­ta. Mikä­li siis myyt esi­mer­kik­si B2B myyn­tiin val­men­nuk­sia voit vali­ta “B2B myyn­ti­val­men­nus” tai jopa tar­kem­min esi­mer­kik­si “B2B myyn­ti­val­men­nus hel­sin­ki” hakusa­noik­si. Mak­sat vain näis­tä mai­nok­sis­ta sivuil­le­si saa­pu­neis­ta poten­ti­aa­li­sis­ta asiak­kais­ta. Esi­mer­kik­si 500 euron bud­je­til­la tavoi­tat ylei­sim­min noin 5000 poten­ti­aa­lis­ta asiak­kas­ta jois­ta noin 500 saa­puu lopul­ta yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le. Mak­sat siis yhden euron per kävi­jä kes­kiar­voi­ses­ti Google-mai­non­nas­ta saa­duis­ta vie­rai­li­jois­ta kotisivuillesi.

Alla esi­merk­ki Google Ads-mai­nok­sis­ta hakusa­nal­la “B2B myyntivalmennus”.

b2b myynti google mainos

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

B2B myynti ja Sosiaalinen media

B2B myyn­ti sosi­aa­li­ses­sa medias­sa ero­aa hyvin­kin pal­jon Googles­sa tapah­tu­vas­ta mai­non­nas­ta jos­sa voi­daan suo­raan vali­ta halut­tu­ja hakusa­no­ja. Sosi­aa­li­ses­sa medias­sa B2B myyn­ti vaa­tii tark­kaa koh­dis­ta­mis­ta halut­tui­hin koh­de­ryh­miin. Ylei­sim­min B2B myyn­ti on teh­ty perin­tei­sis­sä kana­vis­sa tai vaih­toeh­toi­ses­ti Google-mai­non­nan avul­la. Tänä päi­vä­nä B2B mai­non­taa voi­daan kui­ten­kin teh­dä hyvin tar­koil­la rajauk­sil­la. Yri­tyk­se­si voi koh­dis­taa mai­non­taa esi­mer­kik­si näil­lä kriteereillä:

 • Lii­ke­vaih­to
 • Yri­tyk­sen tulos
 • Hen­ki­lö­mää­rä
 • Toi­mia­la
 • Titteli/työnimike (HR, toi­mi­tus­joh­ta­ja, talous­joh­ta­ja, myyn­ti­joh­ta­ja, asen­ta­ja, yms.)
 • Joh­to­ryh­män jäsen
 • Maan­tie­teel­li­nen sijainti
 • Mat­ka­pu­he­lin­nu­me­ro
 • Säh­kö­pos­tio­soi­te

B2B myynti ja mainonta oman asiakastietosi pohjalta

Voit siis koh­dis­taa yri­tyk­se­si sosi­aa­li­sen median mai­non­nan esi­mer­kik­si oman asia­kas­tie­to­si (CRM) poh­jal­ta kai­kil­le niil­le asiak­kail­le jot­ka eivät ole osta­neet yri­tyk­sel­tä­si vii­mei­sen kah­den vuo­den aika­na. Voit toki myös koh­dis­taa mai­non­nan esi­mer­kik­si vain niil­le jot­ka ovat jo aktii­vi­sia asiakkaitasi.

Alla esi­merk­ki Face­book-mai­nok­ses­ta joka on koh­dis­tet­tu toimitusjohtajille.

b2b myynti facebook mainos

Alla esi­merk­ki Lin­ke­dIn-mai­nok­ses­ta joka on koh­dis­tet­tu toimitusjohtajille.

b2b myynti linkedin mainos

B2B myynti ja mainonta asiakkaidesi kaltaisille asiakkaille

Mai­non­ta voi­daan sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa koh­dis­taa myös Facebookin/Instagramin/LinkedInin oman algo­rit­min poh­jal­ta niil­le asiak­kail­le jot­ka vas­taa­vat mah­dol­li­sim­man tar­kas­ti yri­tyk­se­si nykyi­siä asiak­kai­ta. Tätä kut­su­taan look-a-like koh­den­nuk­sek­si. Kysees­sä siis on nero­kas algo­rit­mi joka pyr­kii etsi­mään mah­dol­li­sim­man poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta oman asiak­kas­tie­to­si poh­jal­ta. Tämä on koke­mus­tem­me poh­jal­ta yksi kan­nat­ta­vim­pia mai­non­nan muo­to­ja digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa ja eten­kin B2B myyn­ti on mah­dol­lis­ta täl­lä kei­nol­la somessa.

Mistä tiedän tehokkaimman kanavan yritykselleni?

Digi­mark­ki­noin­nin par­hai­ta puo­lia on hyvin tark­ka mit­taa­mi­nen. Tavoi­tet­tu­ja asiak­kai­ta voi­daan seu­ra­ta ana­ly­tii­kan avul­la jopa hen­ki­lön tark­kuu­del­la. Seu­ran­ta mah­dol­lis­taa muun muas­sa näi­den mittaamisen:

 • Mai­non­nan hin­ta sen­tin tarkkuudella
 • Kat­ta­vuus - eli kuin­ka moni asia­kas on näh­nyt yri­tyk­se­si mainoksen
 • Näyt­tö­ker­rat - eli kuin­ka mon­ta ker­taa mai­nok­se­si on näky­nyt poten­ti­aa­li­sil­le asiakkaille
 • Näyt­tö­ti­heys - eli kuin­ka mon­ta ker­taa kes­ki­mää­rin asia­kas on näh­nyt yri­tyk­se­si mainoksen
 • Klik­kaus­pro­sent­ti - eli kuin­ka moni mai­nok­sen näh­neis­tä on kli­kan­nut mai­nos­ta­si ja tämän jäl­keen siir­ty­nyt yri­tyk­se­si kotisivuille
 • Muut tavoit­teet yri­tyk­se­si kotisivuilla
  • Puhe­lut
  • Säh­kö­pos­tit
  • Yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen lähettämiset
  • PDF-latauk­set
  • Uutis­kir­jeen tilaukset
  • Yhteys­tie­to­jen katsomiset
  • Blo­gien lukemiset
  • Ja kym­me­niä mui­ta mah­dol­li­sia seu­rat­ta­via asioi­ta riip­puen yri­tyk­se­si koti­si­vu­jen omi­nai­suuk­sis­ta ja sisällöistä

Miten kannattaa edetä?

B2B myyn­ti on erit­täin tar­kas­ti mitat­ta­vaa ja teho­kas­ta digi­mark­ki­noin­nin avul­la. Läh­de roh­keas­ti kokei­le­maan mikä­li asia kiin­nos­taa. Ota yhteyt­tä nyt niin saat veloi­tuk­se­ton­ta kon­sul­taa­tio­ta Kublan asian­tun­ti­joil­ta. Voit tämän jäl­keen teh­dä mai­non­taa itse tai pyy­tää tii­mil­täm­me tar­jouk­sen pal­ve­luis­tam­me. Ota yhteyt­tä nyt!

Ota yhteyt­tä!
B2B myynti
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy