Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Hakusa­na­mark­ki­noin­nin suunnittelu

Digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin maa­il­man kehit­tyes­sä avain­sa­na­tut­ki­muk­sen ja -valin­nan mer­ki­tys on vain kas­va­nut. Suu­ril­le ja pie­nil­le yri­tyk­sil­le ymmär­rys sii­tä, miten avain­sa­na­mark­ki­noin­ti­stra­te­gia suun­ni­tel­laan oikein, voi mer­ki­tä eroa menes­tyk­sen ja epä­on­nis­tu­mi­sen välillä.

Tunnista merkitykselliset avainsanat

Avain­sa­na­mark­ki­noin­ti­stra­te­gian ensim­mäi­nen vai­he on tie­ten­kin tun­nis­taa, mit­kä avain­sa­nat ovat yri­tyk­se­si kan­nal­ta mer­ki­tyk­sel­li­sim­piä. Tämä voi olla vai­kea teh­tä­vä, sil­lä on otet­ta­va huo­mioon usei­ta teki­jöi­tä, kuten tuot­tee­si tai pal­ve­lusi, koh­de­ryh­mä­si ja kilpailijasi.

Keywordtool
Hakusanamarkkinoinnin suunnittelu

Arvioi avainsanojen sopivuus

Kun olet tun­nis­ta­nut luet­te­lon mah­dol­li­sis­ta avain­sa­nois­ta, on tär­ke­ää arvioi­da nii­den yksit­täi­nen elin­kel­poi­suus. Kaik­kia avain­sa­no­ja ei ole luo­tu samal­la taval­la; joil­la­kin avain­sa­noil­la on pal­jon vai­keam­pi sijoit­tua kuin toi­sil­la. Yleen­sä lyhyem­piä ja tar­kem­pia avain­sa­no­ja on hel­pom­pi löy­tää kuin pit­kiä ja ylei­sem­piä avain­sa­no­ja. On myös tär­ke­ää tar­kas­tel­la kun­kin avain­sa­nan haku­mää­rää ja kil­pai­lua; suu­ri haku­mää­rä mut­ta vähäi­nen kil­pai­lu voi olla merk­ki sii­tä, että avain­sa­na on lii­an laa­ja, kun taas pie­ni haku­mää­rä ja suu­ri kil­pai­lu voi mer­ki­tä sitä, että se on lii­an kapea-alainen.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

SEO

Kun olet mää­rit­tä­nyt, mit­kä avain­sa­nat ovat yri­tyk­se­si kan­nal­ta mer­ki­tyk­sel­li­sim­piä ja käyt­tö­kel­poi­sim­pia, voit alkaa sisäl­lyt­tää nii­tä mark­ki­noin­ti­stra­te­gi­aa­si. Tähän sisäl­tyy sekä sivus­ton sisäi­nen opti­moin­ti (kuten avain­sa­no­jen käyt­tä­mi­nen otsi­kois­sa ja meta­ku­vauk­sis­sa) että sivus­ton ulko­puo­li­nen opti­moin­ti (kuten link­kien raken­ta­mi­nen, joi­den ank­ku­ri­teks­ti sisäl­tää valit­se­ma­si avainsanat).

Hakusanamarkkinoinnin suunnittelu vaiheet
SEO

Suunnittele Hakusanamarkkinointisi

Hyvin suun­ni­tel­tu avain­sa­na­mark­ki­noin­ti­stra­te­gia voi olla avain menes­tyk­seen digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin ala­ti muut­tu­vas­sa maa­il­mas­sa. Kun käy­tät aikaa asian­mu­kai­seen tut­ki­muk­seen ja rele­vant­tien avain­sa­no­jen valin­taan, voit var­mis­taa, että verk­ko­si­vus­to­si näkyy näky­väs­ti haku­tu­lok­sis­sa ter­meil­lä, joi­ta koh­dey­lei­sö­si etsii. Näin voit hou­ku­tel­la sivus­tol­le­si enem­män kävi­jöi­tä - ja poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta - mikä lopul­ta joh­taa yri­tyk­se­si myyn­nin ja tulo­jen kasvuun.

Ota yhteyt­tä!
Hakusanamarkkinoinnin suunnittelu
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy