Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Hakusa­na­mark­ki­noin­nin suunnittelu

Digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin maa­il­man kehit­tyes­sä avain­sa­na­tut­ki­muk­sen ja -valin­nan mer­ki­tys on vain kas­va­nut. Suu­ril­le ja pie­nil­le yri­tyk­sil­le ymmär­rys sii­tä, miten avain­sa­na­mark­ki­noin­ti­stra­te­gia suun­ni­tel­laan oikein, voi mer­ki­tä eroa menes­tyk­sen ja epä­on­nis­tu­mi­sen välillä.

Tunnista merkitykselliset avainsanat

Avain­sa­na­mark­ki­noin­ti­stra­te­gian ensim­mäi­nen vai­he on tie­ten­kin tun­nis­taa, mit­kä avain­sa­nat ovat yri­tyk­se­si kan­nal­ta mer­ki­tyk­sel­li­sim­piä. Tämä voi olla vai­kea teh­tä­vä, sil­lä on otet­ta­va huo­mioon usei­ta teki­jöi­tä, kuten tuot­tee­si tai pal­ve­lusi, koh­de­ryh­mä­si ja kilpailijasi.

Keywordtool
Hakusanamarkkinoinnin suunnittelu

Arvioi avainsanojen sopivuus

Kun olet tun­nis­ta­nut luet­te­lon mah­dol­li­sis­ta avain­sa­nois­ta, on tär­ke­ää arvioi­da nii­den yksit­täi­nen elin­kel­poi­suus. Kaik­kia avain­sa­no­ja ei ole luo­tu samal­la taval­la; joil­la­kin avain­sa­noil­la on pal­jon vai­keam­pi sijoit­tua kuin toi­sil­la. Yleen­sä lyhyem­piä ja tar­kem­pia avain­sa­no­ja on hel­pom­pi löy­tää kuin pit­kiä ja ylei­sem­piä avain­sa­no­ja. On myös tär­ke­ää tar­kas­tel­la kun­kin avain­sa­nan haku­mää­rää ja kil­pai­lua; suu­ri haku­mää­rä mut­ta vähäi­nen kil­pai­lu voi olla merk­ki sii­tä, että avain­sa­na on lii­an laa­ja, kun taas pie­ni haku­mää­rä ja suu­ri kil­pai­lu voi mer­ki­tä sitä, että se on lii­an kapea-alainen.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

SEO

Kun olet mää­rit­tä­nyt, mit­kä avain­sa­nat ovat yri­tyk­se­si kan­nal­ta mer­ki­tyk­sel­li­sim­piä ja käyt­tö­kel­poi­sim­pia, voit alkaa sisäl­lyt­tää nii­tä mark­ki­noin­ti­stra­te­gi­aa­si. Tähän sisäl­tyy sekä sivus­ton sisäi­nen opti­moin­ti (kuten avain­sa­no­jen käyt­tä­mi­nen otsi­kois­sa ja meta­ku­vauk­sis­sa) että sivus­ton ulko­puo­li­nen opti­moin­ti (kuten link­kien raken­ta­mi­nen, joi­den ank­ku­ri­teks­ti sisäl­tää valit­se­ma­si avainsanat).

Hakusanamarkkinoinnin suunnittelu vaiheet
SEO

Suunnittele Hakusanamarkkinointisi

Hyvin suun­ni­tel­tu avain­sa­na­mark­ki­noin­ti­stra­te­gia voi olla avain menes­tyk­seen digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin ala­ti muut­tu­vas­sa maa­il­mas­sa. Kun käy­tät aikaa asian­mu­kai­seen tut­ki­muk­seen ja rele­vant­tien avain­sa­no­jen valin­taan, voit var­mis­taa, että verk­ko­si­vus­to­si näkyy näky­väs­ti haku­tu­lok­sis­sa ter­meil­lä, joi­ta koh­dey­lei­sö­si etsii. Näin voit hou­ku­tel­la sivus­tol­le­si enem­män kävi­jöi­tä - ja poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta - mikä lopul­ta joh­taa yri­tyk­se­si myyn­nin ja tulo­jen kasvuun.

Ota yhteyt­tä!
Hakusanamarkkinoinnin suunnittelu
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi