Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen orgaa­ni­set kei­not \ 4 yleis­tä SEO-vir­het­tä, joi­ta saa­tat tehdä

Jos et ole varo­vai­nen, on help­po teh­dä ylei­siä SEO-vir­hei­tä, jot­ka voi­vat vahin­goit­taa sijoi­tus­ta ja näky­vyyt­tä haku­ko­neis­sa. Täs­sä on nel­jä ylei­sin­tä SEO-vir­het­tä, joi­ta kan­nat­taa välttää:

1. Avainsanatutkimuksen tekemättä jättäminen

Yksi ylei­sim­mis­tä SEO-vir­heis­tä on avain­sa­na­tut­ki­muk­sen teke­mät­tä jät­tä­mi­nen. Avain­sa­na­tut­ki­mus on tär­ke­ää, jot­ta ymmär­re­tään, mitä ihmi­set todel­la etsi­vät ver­kos­sa, ja sit­ten käy­te­tään näi­tä avain­sa­no­ja verk­ko­si­vus­tol­la­si ja sisäl­lös­sä­si, jot­ta voit sijoit­tua kor­keam­mal­le haku­ko­nei­den tulos­si­vuil­la (SERP). Ilman avain­sa­na­tut­ki­mus­ta saa­tat käyt­tää sivus­tol­la­si vää­riä avain­sa­no­ja, mikä voi selit­tää, mik­si sivus­to­si ei sijoi­tu niin hyvin kuin haluai­sit. Ver­kos­sa on saa­ta­vil­la usei­ta ilmai­sia ja mak­sul­li­sia avain­sa­na­tut­ki­mus­työ­ka­lu­ja, kuten Google AdWords Keyword Plan­ner ja Moz Keyword Explo­rer, jot­ka voi­vat aut­taa sinua löy­tä­mään verk­ko­si­vus­tol­le­si sopi­via avainsanoja.

2. Otsikkotagien ja metakuvausten optimoimatta jättäminen

Toi­nen ylei­nen vir­he on tit­le-tagien ja meta­ku­vaus­ten opti­moin­nin lai­min­lyön­ti. Otsik­ko­ta­git ovat lyhyi­tä teks­ti­ku­vauk­sia, jot­ka näky­vät SERP:ssä, kun verk­ko­si­vus­to­si ilmes­tyy haku­tu­lok­siin, kun taas meta­ku­vauk­set ovat pidem­piä teks­ti­kap­pa­lei­ta, jot­ka anta­vat kävi­jöil­le lisä­tie­to­ja sii­tä, mitä he löy­tä­vät sivul­ta­si. Sekä otsik­ko­tun­nis­tei­den että meta­ku­vaus­ten tuli­si sisäl­tää sivusi kan­nal­ta olen­nai­sia avain­sa­no­ja (mut­ta älä täy­tä nii­tä avain­sa­noil­la) sekä keho­tuk­sen toi­mia tai vakuut­ta­vaa kiel­tä, joka kan­nus­taa haki­joi­ta klik­kaa­maan sivus­tol­le­si. Jos et ole var­ma, miten opti­moi­da nämä ele­men­tit, kat­so joi­ta­kin SERP-lis­tan kär­ki­si­joil­la ole­via sivu­ja ins­pi­raa­tion saamiseksi.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

3. Vanhentuneiden SEO-taktiikoiden käyttäminen

Van­hen­tu­nei­den tai enää tehot­to­mien SEO-tak­tii­koi­den käyt­tä­mi­nen voi myös vahin­goit­taa sijoi­tus­ta­si. Näi­tä­kin SEO-vir­hei­tä näkee edelleen.Esimerkiksi avain­sa­na­täyt­teis­tä - eli sii­tä, että sisäl­töön tun­ge­taan lii­kaa avain­sa­no­ja yrit­täes­sä­si pääs­tä kor­keam­mal­le sijal­le - Google ran­kai­see nyky­ään, ja se joh­taa itse asias­sa huo­nom­piin sijoi­tuk­siin. Mui­ta esi­merk­ke­jä van­hen­tu­neis­ta tak­tii­kois­ta ovat link­kien osto/myynti (toi­nen asia, jos­ta Google ran­kai­see sinua) ja täs­mäl­leen vas­taa­vien verk­ko­tun­nus­ten käyt­tö (EMD, eli verk­ko­tun­nuk­set, jot­ka vas­taa­vat täs­mäl­leen avain­sa­naa). Jos et ole var­ma, onko jokin tak­tiik­ka yhä teho­kas, kan­nat­taa aina olla varo­vai­nen ja vält­tää sitä kokonaan.. 

4. Mobiiliystävällisen sisällön tuottamatta jättäminen

Nykyi­ses­sä mobii­liys­tä­väl­li­ses­sä maa­il­mas­sa on tär­keäm­pää kuin kos­kaan luo­da sisäl­töä, joka näyt­tää hyväl­tä ja toi­mii hyvin mobii­li­lait­teil­la. Tämä tar­koit­taa sitä, että verk­ko­si­vus­to­si on suun­ni­tel­tu res­pon­sii­vi­ses­ti, jot­ta se mukau­tuu auto­maat­ti­ses­ti pie­nem­mil­le näy­töil­le sopi­vak­si, ja että kai­ken sisäl­tö­si - blo­gi­kir­joi­tuk­sis­ta tuo­te­si­vui­hin - on help­po lukea ja sela­ta mobii­li­lait­teel­la. Jos et ole var­ma, onko sivus­to­si mobii­liys­tä­väl­li­nen, voit käyt­tää Googlen mobiiliystävällisyystestityökalua.

Ota yhteyt­tä!
TikTok marketing
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi