Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen orgaa­ni­set kei­not \ 4 yleis­tä SEO-vir­het­tä, joi­ta saa­tat tehdä

Jos et ole varo­vai­nen, on help­po teh­dä ylei­siä SEO-vir­hei­tä, jot­ka voi­vat vahin­goit­taa sijoi­tus­ta ja näky­vyyt­tä haku­ko­neis­sa. Täs­sä on nel­jä ylei­sin­tä SEO-vir­het­tä, joi­ta kan­nat­taa välttää:

1. Avainsanatutkimuksen tekemättä jättäminen

Yksi ylei­sim­mis­tä SEO-vir­heis­tä on avain­sa­na­tut­ki­muk­sen teke­mät­tä jät­tä­mi­nen. Avain­sa­na­tut­ki­mus on tär­ke­ää, jot­ta ymmär­re­tään, mitä ihmi­set todel­la etsi­vät ver­kos­sa, ja sit­ten käy­te­tään näi­tä avain­sa­no­ja verk­ko­si­vus­tol­la­si ja sisäl­lös­sä­si, jot­ta voit sijoit­tua kor­keam­mal­le haku­ko­nei­den tulos­si­vuil­la (SERP). Ilman avain­sa­na­tut­ki­mus­ta saa­tat käyt­tää sivus­tol­la­si vää­riä avain­sa­no­ja, mikä voi selit­tää, mik­si sivus­to­si ei sijoi­tu niin hyvin kuin haluai­sit. Ver­kos­sa on saa­ta­vil­la usei­ta ilmai­sia ja mak­sul­li­sia avain­sa­na­tut­ki­mus­työ­ka­lu­ja, kuten Google AdWords Keyword Plan­ner ja Moz Keyword Explo­rer, jot­ka voi­vat aut­taa sinua löy­tä­mään verk­ko­si­vus­tol­le­si sopi­via avainsanoja.

2. Otsikkotagien ja metakuvausten optimoimatta jättäminen

Toi­nen ylei­nen vir­he on tit­le-tagien ja meta­ku­vaus­ten opti­moin­nin lai­min­lyön­ti. Otsik­ko­ta­git ovat lyhyi­tä teks­ti­ku­vauk­sia, jot­ka näky­vät SERP:ssä, kun verk­ko­si­vus­to­si ilmes­tyy haku­tu­lok­siin, kun taas meta­ku­vauk­set ovat pidem­piä teks­ti­kap­pa­lei­ta, jot­ka anta­vat kävi­jöil­le lisä­tie­to­ja sii­tä, mitä he löy­tä­vät sivul­ta­si. Sekä otsik­ko­tun­nis­tei­den että meta­ku­vaus­ten tuli­si sisäl­tää sivusi kan­nal­ta olen­nai­sia avain­sa­no­ja (mut­ta älä täy­tä nii­tä avain­sa­noil­la) sekä keho­tuk­sen toi­mia tai vakuut­ta­vaa kiel­tä, joka kan­nus­taa haki­joi­ta klik­kaa­maan sivus­tol­le­si. Jos et ole var­ma, miten opti­moi­da nämä ele­men­tit, kat­so joi­ta­kin SERP-lis­tan kär­ki­si­joil­la ole­via sivu­ja ins­pi­raa­tion saamiseksi.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

3. Vanhentuneiden SEO-taktiikoiden käyttäminen

Van­hen­tu­nei­den tai enää tehot­to­mien SEO-tak­tii­koi­den käyt­tä­mi­nen voi myös vahin­goit­taa sijoi­tus­ta­si. Näi­tä­kin SEO-vir­hei­tä näkee edelleen.Esimerkiksi avain­sa­na­täyt­teis­tä - eli sii­tä, että sisäl­töön tun­ge­taan lii­kaa avain­sa­no­ja yrit­täes­sä­si pääs­tä kor­keam­mal­le sijal­le - Google ran­kai­see nyky­ään, ja se joh­taa itse asias­sa huo­nom­piin sijoi­tuk­siin. Mui­ta esi­merk­ke­jä van­hen­tu­neis­ta tak­tii­kois­ta ovat link­kien osto/myynti (toi­nen asia, jos­ta Google ran­kai­see sinua) ja täs­mäl­leen vas­taa­vien verk­ko­tun­nus­ten käyt­tö (EMD, eli verk­ko­tun­nuk­set, jot­ka vas­taa­vat täs­mäl­leen avain­sa­naa). Jos et ole var­ma, onko jokin tak­tiik­ka yhä teho­kas, kan­nat­taa aina olla varo­vai­nen ja vält­tää sitä kokonaan.. 

4. Mobiiliystävällisen sisällön tuottamatta jättäminen

Nykyi­ses­sä mobii­liys­tä­väl­li­ses­sä maa­il­mas­sa on tär­keäm­pää kuin kos­kaan luo­da sisäl­töä, joka näyt­tää hyväl­tä ja toi­mii hyvin mobii­li­lait­teil­la. Tämä tar­koit­taa sitä, että verk­ko­si­vus­to­si on suun­ni­tel­tu res­pon­sii­vi­ses­ti, jot­ta se mukau­tuu auto­maat­ti­ses­ti pie­nem­mil­le näy­töil­le sopi­vak­si, ja että kai­ken sisäl­tö­si - blo­gi­kir­joi­tuk­sis­ta tuo­te­si­vui­hin - on help­po lukea ja sela­ta mobii­li­lait­teel­la. Jos et ole var­ma, onko sivus­to­si mobii­liys­tä­väl­li­nen, voit käyt­tää Googlen mobiiliystävällisyystestityökalua.

Ota yhteyt­tä!
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy