Kohdennusmahdollisuudet LinkedInissä 

Some mark­ki­noin­ti \ Some orgaa­ni­set kei­not \ Lin­ke­dIn mark­ki­noin­ti \ Koh­den­nus­mah­dol­li­suu­det LinkedInissä

Lin­ke­dIn on yksi suu­rim­pia asian­tun­ti­joi­den sosi­aa­li­sia kana­via. Sie­lä siis kan­nat­taa mai­nos­taa var­sin­kin jos olet B2B-yri­tys. Lin­ke­dIn on muu­ta­kin kuin vain rek­ry­toin­ti­ka­na­va. Koh­den­nus­mah­dol­li­suu­det Lin­ke­dI­nis­sä ovat todel­la lois­ta­vat, kun haluat tavoit­taa eri yri­tyk­siä tai hei­dän päät­tä­jiä. Sie­lä käyt­tä­jät voi­vat hakea tie­toa toi­mia­las­taan, oppia uusia tai­to­ja, pää­se­vät kuun­te­le­maan vai­kut­ta­jien mie­li­pi­tei­tä ja hake­vat asian­tun­ti­joi­den neu­voa. ​​Lin­ke­dIn on suu­rin amma­til­li­nen ver­kos­to ja some­ka­na­va. Ihmi­set kes­kus­te­le­vat Lin­ke­dI­nis­sä työ­hön­sä liit­ty­vis­tä aiheis­ta, ver­kos­toi­tu­vat mui­den ammat­ti­lais­ten kans­sa, kehit­tä­vät osaa­mis­taan, etsi­vät työ­paik­kaa tai työn­te­ki­jää, ja ovat yli­pää­tään muka­na työ­mi­nä edel­lä. ​​Ammat­ti­lais­ten yhtei­sö pal­ve­lu­na Lin­ke­dIn on paras alus­ta tavoit­taa yri­tys­ten päät­tä­jät ja rat­kai­sui­hin vai­kut­ta­vat tär­keät työntekijät.

Miksi kannattaa tehdä LinkedIn mainontaa?

Lin­ke­dIn-mai­nos­ta­mis­ta suo­si­tel­laan eri­tyi­ses­ti B2B-yri­tyk­sil­le, jot­ka halua­vat tavoit­taa päät­tä­vis­sä roo­leis­sa toi­mi­vat ihmi­set. Lin­ke­dI­nin avul­la on mah­dol­lis­ta teh­dä mie­li­ku­va- ja rek­ry­toin­ti­kam­pan­joi­ta ja näin saa­da myös kulut­ta­jien huo­mio. Lin­ke­dIn-mai­non­nas­sa on hyviä puo­lia ja tär­keim­piä etu­ja ovat, että: 

  • Pys­tyt mit­taa­maan ja seu­raa­maan Lin­ke­dI­nis­sä mai­non­taa hyvin­kin tar­kas­ti. Mai­nos­taes­sa Lin­ke­dI­nis­sä pys­tyt saa­maan tark­kaa tie­toa ja sii­tä läh­teä aina kehit­tä­mään omaa teke­mis­tä. Mai­nos­ten osta­mi­nen perus­tuu huu­to­kaup­paan, ja tak­tii­kan voi vali­ta joko klik­kaus­ten, näyt­tö­jen tai lähe­tet­ty­jen vies­tien mukaan.
  • Lin­ke­dIn-mai­non­ta on kus­tan­nus­te­ho­kas­ta. Pys­tyt teke­mään Lin­ke­dIn-mai­non­taa hel­pos­ti ja tehok­kaas­ti. Voit aloit­taa ja lopet­taa mil­loin vain tämän ja pysyt hyvin peril­lä mihin olet rahaa­si laittanut. 
  • Koh­den­ta­mi­nen on teho­kas­ta. Lin­ke­dIn mai­non­nal­la pys­tyt koh­den­ta­maan demo­gra­fioi­den lisäk­si esi­mer­kik­si työ­ko­ke­muk­sen, -pai­kan ja -teh­tä­vän perus­teel­la eli vaih­toeh­to­ja on pal­jon ker­rom­me täs­sä blo­gis­sa niis­tä enemmän.

Ota huomioon yritys- ja ammattitaito

Lin­ke­dI­nis­sä voit koh­den­taa käyt­tä­jän kou­lu­tuk­sen, työ­pai­kan, työ­ko­ke­muk­sen ja osaa­mi­sen koh­den­nuk­sil­la. Nämä käyt­tä­jien syöt­tä­mät tie­dot mah­dol­lis­ta­vat Lin­ke­dIn-mai­non­nan koh­den­ta­mi­sen tar­kas­ti raja­tul­le koh­de­ryh­mäl­le. Näin pys­tyt hyvin tavoit­ta­maan juu­ri ne hen­ki­löt jot­ka oikeas­ti ovat kiin­nos­tu­nei­ta tai hei­tä hyö­dyt­täi­si tuot­tee­si tai yrityksesi.

Kiin­nos­taa­ko Lin­ke­dIn-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä tekemisestä?

Lue tarkemmin LinkedIn-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Pystyt myös LinkedInissä käyttämään demografisia tietoja 

Lin­ke­dI­nis­sä pys­tyy myös koh­den­ta­maan mai­non­taa kuten mones­sa muus­sa­kin main­osa­lus­tol­la, myös koh­dey­lei­sön iän, suku­puo­len ja sijain­nin perus­teel­la. Sijain­ti on ainoa pakol­li­nen valin­ta mai­non­taa koh­den­net­taes­sa. Näi­den kaik­kien lisäk­si mai­non­taa voi koh­den­taa jon­kin halu­tun Lin­ke­dIn-ryh­män jäse­nil­le ja näin koh­de­ryh­män pys­tyy tavoit­ta­maan tehok­kaas­ti. Pys­tyt myös näke­mään, mis­tä demo­graa­fi­sis­ta ryh­mis­tä ovat kat­so­neet mainoksiasi. 

Hyödynnä yritystietoja

Mai­non­nan ylei­söä raja­tes­sa on valit­ta­vis­sa yri­tyk­sen nimi, yri­tyk­sen koko ja toi­mia­la. Halu­tes­sa­si pys­tyt myös valit­se­maan myös tie­tyn yri­tyk­sen työn­te­ki­jät, jos hen­ki­löi­den mää­rä on tar­peek­si suu­ri eli ylit­tää yli 500 hen­ki­lön. Halu­tes­sa­si voit siis tavoi­tel­la jon­kun tie­tyn  ison yri­tyk­sen hen­ki­lös­töä. Voit myös koh­den­taa mai­non­taa myös oman yri­tyk­se­si sivun seuraajille.

Saavuta oikeat ihmiset ammatin ja kokemuksen mukaan

Pys­tyt koh­den­ta­maan hen­ki­löi­den ammat­ti­ni­mik­kei­den ja teh­tä­vien mukaan ja nii­den hen­ki­löi­den joi­den hen­ki­löi­den ryh­mi­tel­ty on ennal­ta mää­ri­tel­ty­jen nimik­kei­den alle. Vaih­toeh­toi­na voi esi­mer­kik­si olla CEO tai Mana­ging Direc­tor. Koh­den­nuk­sia voi teh­dä halu­tes­saan myös teh­tä­vä­alu­een tai hen­ki­lön ase­man mukaan. Voit tavoi­tel­la esi­mer­kik­si yri­tyk­sen omis­ta­jia tai osak­kai­ta, tai hen­ki­löi­tä jot­ka työs­ken­te­le­vät vaik­ka­pa talou­den tai pro­jek­tin­hal­lin­nan teh­tä­vis­sä. Myös työ­ko­ke­muk­sen mää­rä vuo­sis­sa on valit­ta­vis­sa mukaan kohdennukseen.

Kohdenna osaamisen ja koulutuksen perusteella

Tie­tyn tut­kin­non suo­rit­ta­neet tai tie­tys­tä oppi­lai­tok­ses­ta val­mis­tu­neet voi­vat myös olla arvo­kas­ta koh­de­ryh­mää. Pys­tyt rajaa­maan tämän koh­de­ryh­män tut­kin­to­jen ja kou­lu­tuk­sen perus­teel­la lisäk­si hen­ki­löt lisää­vät usein pro­fii­liin­sa tai­to­ja osoit­teek­seen osaa­mis­taan jol­la­kin yksit­täi­sel­lä osa-alu­eel­la. Pys­tyt myös koh­den­ta­maan näi­den tai­to­jen mukaan. 

Muista aina testata kohdennuksia 

Se että saa­daan tie­tää mikä on paras tapa koh­den­taa Lin­ke­dI­nis­sä saa­daan ainoas­taan ahke­ral­la tes­taa­mi­sel­la. Koh­den­ta­mis osaa­mi­sen lisäk­si menes­ty­jät Lin­ke­dI­nis­sä erot­taa sii­tä, että menes­ty­vät mai­nos­ta­jat tes­taa­vat ahke­ras­ti Lin­ke­dIn mai­non­nan eri mah­dol­li­suu­ksia, ja täten löy­tä­vät brän­dil­leen sopi­via koh­den­ta­mis­ta­po­ja. Kan­nat­taa pitää mie­les­sä, että hyvin teh­ty Lin­ke­din-mai­non­ta vaa­tii aikaa ja osaamista.

Ei kui­ten­kaan hätää jos et tun­ne itseä­si aivan ammat­ti­lai­sek­si koh­den­ta­mi­ses­sa, sil­lä me Kublan digi­mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­set olem­me tääl­lä teke­mäs­sä kans­sa­si mai­non­nas­ta teho­kas­ta. Yhdes­sä löy­däm­me sinun mai­nok­sil­le­si par­haat Lin­ke­dIn koh­den­nus­ta­vat, jot­ka aut­ta­vat sinua saa­vut­ta­maan aset­ta­ma­si tavoit­teet. Jos et ole var­ma riit­tää­kö aika­si tai osaa­mi­se­si niin ota mei­hin yhteyt­tä, meil­lä Kublal­la on var­maa teke­mis­tä hyvin koh­den­ne­tus­ta ja onnis­tu­nees­ta LinkedIn-mainonnasta.

Ota yhteyt­tä!
Kohdennusmahdollisuudet LinkedInissä
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi