Kohdennusmahdollisuudet LinkedInissä 

Some mark­ki­noin­ti \ Some orgaa­ni­set kei­not \ Lin­ke­dIn mark­ki­noin­ti \ Koh­den­nus­mah­dol­li­suu­det LinkedInissä

Lin­ke­dIn on yksi suu­rim­pia asian­tun­ti­joi­den sosi­aa­li­sia kana­via. Sie­lä siis kan­nat­taa mai­nos­taa var­sin­kin jos olet B2B-yri­tys. Lin­ke­dIn on muu­ta­kin kuin vain rek­ry­toin­ti­ka­na­va. Koh­den­nus­mah­dol­li­suu­det Lin­ke­dI­nis­sä ovat todel­la lois­ta­vat, kun haluat tavoit­taa eri yri­tyk­siä tai hei­dän päät­tä­jiä. Sie­lä käyt­tä­jät voi­vat hakea tie­toa toi­mia­las­taan, oppia uusia tai­to­ja, pää­se­vät kuun­te­le­maan vai­kut­ta­jien mie­li­pi­tei­tä ja hake­vat asian­tun­ti­joi­den neu­voa. ​​Lin­ke­dIn on suu­rin amma­til­li­nen ver­kos­to ja some­ka­na­va. Ihmi­set kes­kus­te­le­vat Lin­ke­dI­nis­sä työ­hön­sä liit­ty­vis­tä aiheis­ta, ver­kos­toi­tu­vat mui­den ammat­ti­lais­ten kans­sa, kehit­tä­vät osaa­mis­taan, etsi­vät työ­paik­kaa tai työn­te­ki­jää, ja ovat yli­pää­tään muka­na työ­mi­nä edel­lä. ​​Ammat­ti­lais­ten yhtei­sö pal­ve­lu­na Lin­ke­dIn on paras alus­ta tavoit­taa yri­tys­ten päät­tä­jät ja rat­kai­sui­hin vai­kut­ta­vat tär­keät työntekijät.

Miksi kannattaa tehdä LinkedIn mainontaa?

Lin­ke­dIn-mai­nos­ta­mis­ta suo­si­tel­laan eri­tyi­ses­ti B2B-yri­tyk­sil­le, jot­ka halua­vat tavoit­taa päät­tä­vis­sä roo­leis­sa toi­mi­vat ihmi­set. Lin­ke­dI­nin avul­la on mah­dol­lis­ta teh­dä mie­li­ku­va- ja rek­ry­toin­ti­kam­pan­joi­ta ja näin saa­da myös kulut­ta­jien huo­mio. Lin­ke­dIn-mai­non­nas­sa on hyviä puo­lia ja tär­keim­piä etu­ja ovat, että: 

  • Pys­tyt mit­taa­maan ja seu­raa­maan Lin­ke­dI­nis­sä mai­non­taa hyvin­kin tar­kas­ti. Mai­nos­taes­sa Lin­ke­dI­nis­sä pys­tyt saa­maan tark­kaa tie­toa ja sii­tä läh­teä aina kehit­tä­mään omaa teke­mis­tä. Mai­nos­ten osta­mi­nen perus­tuu huu­to­kaup­paan, ja tak­tii­kan voi vali­ta joko klik­kaus­ten, näyt­tö­jen tai lähe­tet­ty­jen vies­tien mukaan.
  • Lin­ke­dIn-mai­non­ta on kus­tan­nus­te­ho­kas­ta. Pys­tyt teke­mään Lin­ke­dIn-mai­non­taa hel­pos­ti ja tehok­kaas­ti. Voit aloit­taa ja lopet­taa mil­loin vain tämän ja pysyt hyvin peril­lä mihin olet rahaa­si laittanut. 
  • Koh­den­ta­mi­nen on teho­kas­ta. Lin­ke­dIn mai­non­nal­la pys­tyt koh­den­ta­maan demo­gra­fioi­den lisäk­si esi­mer­kik­si työ­ko­ke­muk­sen, -pai­kan ja -teh­tä­vän perus­teel­la eli vaih­toeh­to­ja on pal­jon ker­rom­me täs­sä blo­gis­sa niis­tä enemmän.

Ota huomioon yritys- ja ammattitaito

Lin­ke­dI­nis­sä voit koh­den­taa käyt­tä­jän kou­lu­tuk­sen, työ­pai­kan, työ­ko­ke­muk­sen ja osaa­mi­sen koh­den­nuk­sil­la. Nämä käyt­tä­jien syöt­tä­mät tie­dot mah­dol­lis­ta­vat Lin­ke­dIn-mai­non­nan koh­den­ta­mi­sen tar­kas­ti raja­tul­le koh­de­ryh­mäl­le. Näin pys­tyt hyvin tavoit­ta­maan juu­ri ne hen­ki­löt jot­ka oikeas­ti ovat kiin­nos­tu­nei­ta tai hei­tä hyö­dyt­täi­si tuot­tee­si tai yrityksesi.

Kiin­nos­taa­ko Lin­ke­dIn-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä tekemisestä?

Lue tarkemmin LinkedIn-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Pystyt myös LinkedInissä käyttämään demografisia tietoja 

Lin­ke­dI­nis­sä pys­tyy myös koh­den­ta­maan mai­non­taa kuten mones­sa muus­sa­kin main­osa­lus­tol­la, myös koh­dey­lei­sön iän, suku­puo­len ja sijain­nin perus­teel­la. Sijain­ti on ainoa pakol­li­nen valin­ta mai­non­taa koh­den­net­taes­sa. Näi­den kaik­kien lisäk­si mai­non­taa voi koh­den­taa jon­kin halu­tun Lin­ke­dIn-ryh­män jäse­nil­le ja näin koh­de­ryh­män pys­tyy tavoit­ta­maan tehok­kaas­ti. Pys­tyt myös näke­mään, mis­tä demo­graa­fi­sis­ta ryh­mis­tä ovat kat­so­neet mainoksiasi. 

Hyödynnä yritystietoja

Mai­non­nan ylei­söä raja­tes­sa on valit­ta­vis­sa yri­tyk­sen nimi, yri­tyk­sen koko ja toi­mia­la. Halu­tes­sa­si pys­tyt myös valit­se­maan myös tie­tyn yri­tyk­sen työn­te­ki­jät, jos hen­ki­löi­den mää­rä on tar­peek­si suu­ri eli ylit­tää yli 500 hen­ki­lön. Halu­tes­sa­si voit siis tavoi­tel­la jon­kun tie­tyn  ison yri­tyk­sen hen­ki­lös­töä. Voit myös koh­den­taa mai­non­taa myös oman yri­tyk­se­si sivun seuraajille.

Saavuta oikeat ihmiset ammatin ja kokemuksen mukaan

Pys­tyt koh­den­ta­maan hen­ki­löi­den ammat­ti­ni­mik­kei­den ja teh­tä­vien mukaan ja nii­den hen­ki­löi­den joi­den hen­ki­löi­den ryh­mi­tel­ty on ennal­ta mää­ri­tel­ty­jen nimik­kei­den alle. Vaih­toeh­toi­na voi esi­mer­kik­si olla CEO tai Mana­ging Direc­tor. Koh­den­nuk­sia voi teh­dä halu­tes­saan myös teh­tä­vä­alu­een tai hen­ki­lön ase­man mukaan. Voit tavoi­tel­la esi­mer­kik­si yri­tyk­sen omis­ta­jia tai osak­kai­ta, tai hen­ki­löi­tä jot­ka työs­ken­te­le­vät vaik­ka­pa talou­den tai pro­jek­tin­hal­lin­nan teh­tä­vis­sä. Myös työ­ko­ke­muk­sen mää­rä vuo­sis­sa on valit­ta­vis­sa mukaan kohdennukseen.

Kohdenna osaamisen ja koulutuksen perusteella

Tie­tyn tut­kin­non suo­rit­ta­neet tai tie­tys­tä oppi­lai­tok­ses­ta val­mis­tu­neet voi­vat myös olla arvo­kas­ta koh­de­ryh­mää. Pys­tyt rajaa­maan tämän koh­de­ryh­män tut­kin­to­jen ja kou­lu­tuk­sen perus­teel­la lisäk­si hen­ki­löt lisää­vät usein pro­fii­liin­sa tai­to­ja osoit­teek­seen osaa­mis­taan jol­la­kin yksit­täi­sel­lä osa-alu­eel­la. Pys­tyt myös koh­den­ta­maan näi­den tai­to­jen mukaan. 

Muista aina testata kohdennuksia 

Se että saa­daan tie­tää mikä on paras tapa koh­den­taa Lin­ke­dI­nis­sä saa­daan ainoas­taan ahke­ral­la tes­taa­mi­sel­la. Koh­den­ta­mis osaa­mi­sen lisäk­si menes­ty­jät Lin­ke­dI­nis­sä erot­taa sii­tä, että menes­ty­vät mai­nos­ta­jat tes­taa­vat ahke­ras­ti Lin­ke­dIn mai­non­nan eri mah­dol­li­suu­ksia, ja täten löy­tä­vät brän­dil­leen sopi­via koh­den­ta­mis­ta­po­ja. Kan­nat­taa pitää mie­les­sä, että hyvin teh­ty Lin­ke­din-mai­non­ta vaa­tii aikaa ja osaamista.

Ei kui­ten­kaan hätää jos et tun­ne itseä­si aivan ammat­ti­lai­sek­si koh­den­ta­mi­ses­sa, sil­lä me Kublan digi­mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­set olem­me tääl­lä teke­mäs­sä kans­sa­si mai­non­nas­ta teho­kas­ta. Yhdes­sä löy­däm­me sinun mai­nok­sil­le­si par­haat Lin­ke­dIn koh­den­nus­ta­vat, jot­ka aut­ta­vat sinua saa­vut­ta­maan aset­ta­ma­si tavoit­teet. Jos et ole var­ma riit­tää­kö aika­si tai osaa­mi­se­si niin ota mei­hin yhteyt­tä, meil­lä Kublal­la on var­maa teke­mis­tä hyvin koh­den­ne­tus­ta ja onnis­tu­nees­ta LinkedIn-mainonnasta.

Ota yhteyt­tä!
Kohdennusmahdollisuudet LinkedInissä
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy