Kenelle Linkedin-mainonta sopii? 

Lin­ke­dIn on asia­pi­toi­sem­pi verk­ko­yh­tei­sö­pal­ve­lu ja ver­kos­toi­tu­mis­vä­li­ne. Se on kana­va, jon­ne voit jakaa aja­tuk­sia, kysy­myk­siä ja koke­muk­sia työ­elä­mäs­tä. Se on myös rek­ry­toin­ti­ka­na­va, jos­sa raken­ne­taan omaa amma­til­lis­ta brän­diä ja asian­tun­ti­juut­ta. Siel­lä näy­te­tään myös mai­nok­sia. Olet­ko miet­ti­nyt, kenel­le Lin­ke­din-mai­non­ta sopii? Sii­hen saat vas­tauk­sen täs­sä blogiartikkelissa.

Lin­ke­dI­niin voi perus­taa yri­tys­ti­lin, jon­ne voi jakaa esi­mer­kik­si blo­giar­tik­ke­lei­ta, ajan­koh­tai­sia asioi­ta ja mui­ta jul­kai­su­ja. Aktii­vi­nen osal­lis­tu­mi­nen, kom­men­toi­mi­nen ja artik­ke­lei­den jaka­mi­nen aut­ta­vat raken­ta­maan omaa kon­tak­ti­ver­kos­toa ja tavoit­ta­maan yri­tyk­ses­tä­si kiin­nos­tu­nei­ta hen­ki­löi­tä. LinkedIn:issä voit raken­taa näky­viä kam­pan­joi­ta ja koh­den­taa ne juu­ri niin tar­kas­ti kuin haluat, niil­le ihmi­sil­le ja koh­de­ryh­mil­le, ket­kä haluat tavoittaa.

LinkedIn B2B:ssa

Lin­ke­dIn-mai­non­ta sovel­tuu eri­tyi­ses­ti B2B-mark­ki­noin­tiin ja rek­ry­toin­tiin. Lin­ke­dIn-mai­non­ta on tär­keä osa B2B-mark­ki­noi­jan työ­ka­lu­va­li­koi­maa. Maa­il­man suu­rim­pa­na onli­ne-ammat­ti­lais­ten ver­kos­to­na Lin­ke­dIn on luon­tai­ses­ti B2B-kes­kei­nen. Siel­lä luo­daan amma­til­li­sia suh­tei­ta, kehi­te­tään uraa ja teh­dään lii­ke­toi­min­taa. Tämän takia Lin­ke­dIn on lähes kaik­kial­la läs­nä B2B -mark­ki­noi­jien sisäl­lön mark­ki­noin­ti­ka­na­va­na ja sosi­aa­li­sen median kaa­vion huipulla.

Lin­ke­dIn -mai­nok­set aut­ta­vat yri­tys­tä­si kol­men tyyp­pis­ten mark­ki­noin­ti tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­sa. Tie­toi­suu­den lisää­mi­nen on yksi näis­tä. Tar­koi­tuk­se­na lisä­tä tie­toi­suut­ta yri­tyk­ses­tä­si tai brän­dis­tä­si. Tulos­ten kerää­mi­nen on yksi isois­ta hyö­dyis­tä eli lii­dien ja verk­ko­si­vus­ton tie­to­jen kerää­mi­nen. Lin­ke­dIn on myös pal­jon lii­ke­toi­min­nal­li­sem­pi kuin muut tämän vies­tin sosi­aa­li­set verkostot.

LinkedIn mainonnan kohdennus

Lin­ke­dIn-mai­non­nan teho perus­tuu erit­täin tark­koi­hin koh­den­nuk­siin.  Se tar­jo­aa koh­dis­tus­vaih­toeh­to­ja, jot­ka perus­tu­vat ammat­ti­pä­te­vyy­teen, kuten vir­kaan ja työ­ko­ke­muk­seen. Voit koh­den­taa mai­non­taa esi­mer­kik­si ammat­ti­ni­mik­keen, tai­to­jen, kou­lu­tuk­sen ja koke­muk­sen perus­teel­la. Näi­tä yhdis­te­le­mäl­lä tavoi­tat täs­mäl­li­ses­ti mää­ri­tel­ty­jä ylei­sö­jä, jot­ka sopi­vat juu­ri sinun tar­koi­tuk­see­si. Löy­dät siis hel­pos­ti oikean toi­mia­lan, työn­ku­van, yri­tyk­sen nimen ja säh­kö­pos­tio­soit­teen mitä etsit.

Mak­su­ton näky­vyys on Lin­ke­dIn-yri­tys­pro­fii­leil­le heik­koa, joten mak­sul­li­nen mai­non­ta on mel­kein­pä vält­tä­mä­tön­tä tulos­ten aikaan­saa­mi­sek­si. Kuin­ka pal­jon pää­tät käyt­tää Lin­ke­dIn -mai­nok­siin, riip­puu tar­peis­ta­si ja bud­je­tis­ta­si. Mut­ta kos­ka mai­nok­se­si toden­nä­köi­ses­ti osoit­ta­vat ja vakuut­ta­vat pää­tök­sen­teon ammat­ti­lai­sia, kulu­tuk­se­si tuot­taa tuloksia.

Kiin­nos­taa­ko Lin­ke­dIn-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä tekemisestä?

Lue tarkemmin LinkedIn-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

LinkedIn-mainostyypit

Lin­ke­dIn mai­nok­sien tar­koi­tuk­se­na on tavoit­taa B2B-yri­tyk­siä ja -päät­tä­jiä. Näi­den idea on että saat koh­den­net­tua vies­ti­si oikeil­le hen­ki­löil­le. Mai­nok­set myös mak­sat oman valin­ta­si mukaan näyt­tö­ker­rois­ta tai klik­kaus­ker­rois­ta, joten pys­tyt itse mää­rit­te­le­mään bud­jet­ti­si. Näyt siel­lä, mis­sä poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si viet­tä­vät aikaan­sa. Mai­nok­set aut­ta­vat myös koh­den­ta­maan vies­te­jä esi­mer­kik­si tie­tys­sä ase­mas­sa ole­vil­le hen­ki­löil­le. Maan­tie­teel­li­nen sijain­ti ja demo­gra­fia­tie­to­jen perus­teel­la koh­den­ta­mi­nen tie­ten­kin myös onnis­tuu kuten muis­sa­kin sosi­aa­li­sen median kanavissa.

Lin­ke­dI­nis­sä on eri­lai­sia mai­nos­tyyp­pe­jä, jot­ka on tar­koi­tet­tu eri tarkoituksiin:

 • Spon­so­roi­dut vies­tit sisäl­tä­vät vies­ti- ja kes­kus­te­lu­mai­nok­sia. Nämä näky­vät jäsen­ten Lin­ke­dIn pos­ti­laa­tik­kos­sa. Koh­dey­lei­sö luo­daan mai­nos­ta­jan valit­se­mien seg­ment­tien perusteella.
 • Video­mai­nos on spon­so­roi­tu video­pos­taus, joka tulee käyt­tä­jien nor­maa­liin uutisvirtaan.
 • Teks­ti­mai­nok­set näky­vät Lin­ke­dI­nin monien sivu­jen oikeas­sa reu­nas­sa tai ylim­mäs­sä ban­ne­ris­sa. Näis­sä mai­nok­sis­sa voi olla vain teks­tiä tai ne voi­vat sisäl­tää kuvan. Tämän napaut­ta­mi­nen vie mai­nos­ta­jan valit­se­mal­le verkkosivustolle.
 • Lii­di­mai­nos on Direct Spon­so­red Post, johon on upo­tet­tu esi­täy­tet­ty loma­ke. Sel­lai­sen avul­la voi kas­vat­taa säh­kö­pos­ti­lis­taan­sa oikeal­la ylei­söl­lä, kun­han tar­jo­aa jon­kin pork­ka­nan napin pai­na­mi­sen motivaatioksi.
 • InMail on hen­ki­lö­koh­tai­nen vies­ti, joka lähe­te­tään suo­raa vas­taa­not­ta­jan Lin­ke­dIn postilaatikkoon. 
 • Dynaa­mi­set mai­nok­set ovat rää­tä­löi­ty­jä mai­nok­sia, jot­ka muut­tu­vat dynaa­mi­ses­ti kul­le­kin jäse­nel­le. Dynaa­mi­set mai­nok­set käyt­tä­vät jäsen­ten pro­fii­li­ku­vaa, nimeä ja työ­teh­tä­vää luo­dak­seen rää­tä­löi­ty­jä mai­nok­sia kul­le­kin jäsenelle.
 • Karusel­li­mai­nos­ten avul­la mai­nos­ta­jat voi­vat näyt­tää usei­ta kuvia yhdes­sä mai­nok­ses­sa, mikä paran­taa tulok­sen todennäköisyyttä. 

Kenelle Linkedin-mainonta sopii? Onko LinkedIn minulle?

Jos omis­tat ammat­ti­mai­sen B2B -pal­ve­lu­yri­tyk­sen, Lin­ke­dIn voi aut­taa sinua kehit­tä­mään mai­nok­sia, jot­ka tavoit­ta­vat koh­dey­lei­sö­si. Yri­tyk­se­si voi kehit­tää mai­nok­sia, jot­ka tuot­ta­vat lii­de­jä, kas­vat­ta­vat myyn­tiä, lisää­vät brän­di­tie­toi­suut­ta ja raken­ta­vat tii­miä­si. Lin­ke­dIn -mai­nok­set ovat tyy­lik­käi­tä ja tehok­kai­ta, ja nii­den hin­ta­luo­kat sopi­vat useim­piin bud­jet­tei­hin. Vaik­ka sinun ei pitäi­si käyt­tää pel­käs­tään vain Lin­ke­dI­niä kam­pan­jois­sa­si, tämä on fik­su työ­ka­lu mark­ki­noin­ti­va­ras­too­si lisäämiseksi.

Ota yhteyt­tä!
Kenelle Linkedin-mainonta sopii?
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy