Kenelle Linkedin-mainonta sopii? 

Lin­ke­dIn on asia­pi­toi­sem­pi verk­ko­yh­tei­sö­pal­ve­lu ja ver­kos­toi­tu­mis­vä­li­ne. Se on kana­va, jon­ne voit jakaa aja­tuk­sia, kysy­myk­siä ja koke­muk­sia työ­elä­mäs­tä. Se on myös rek­ry­toin­ti­ka­na­va, jos­sa raken­ne­taan omaa amma­til­lis­ta brän­diä ja asian­tun­ti­juut­ta. Siel­lä näy­te­tään myös mai­nok­sia. Olet­ko miet­ti­nyt, kenel­le Lin­ke­din-mai­non­ta sopii? Sii­hen saat vas­tauk­sen täs­sä blogiartikkelissa.

Lin­ke­dI­niin voi perus­taa yri­tys­ti­lin, jon­ne voi jakaa esi­mer­kik­si blo­giar­tik­ke­lei­ta, ajan­koh­tai­sia asioi­ta ja mui­ta jul­kai­su­ja. Aktii­vi­nen osal­lis­tu­mi­nen, kom­men­toi­mi­nen ja artik­ke­lei­den jaka­mi­nen aut­ta­vat raken­ta­maan omaa kon­tak­ti­ver­kos­toa ja tavoit­ta­maan yri­tyk­ses­tä­si kiin­nos­tu­nei­ta hen­ki­löi­tä. LinkedIn:issä voit raken­taa näky­viä kam­pan­joi­ta ja koh­den­taa ne juu­ri niin tar­kas­ti kuin haluat, niil­le ihmi­sil­le ja koh­de­ryh­mil­le, ket­kä haluat tavoittaa.

LinkedIn B2B:ssa

Lin­ke­dIn-mai­non­ta sovel­tuu eri­tyi­ses­ti B2B-mark­ki­noin­tiin ja rek­ry­toin­tiin. Lin­ke­dIn-mai­non­ta on tär­keä osa B2B-mark­ki­noi­jan työ­ka­lu­va­li­koi­maa. Maa­il­man suu­rim­pa­na onli­ne-ammat­ti­lais­ten ver­kos­to­na Lin­ke­dIn on luon­tai­ses­ti B2B-kes­kei­nen. Siel­lä luo­daan amma­til­li­sia suh­tei­ta, kehi­te­tään uraa ja teh­dään lii­ke­toi­min­taa. Tämän takia Lin­ke­dIn on lähes kaik­kial­la läs­nä B2B -mark­ki­noi­jien sisäl­lön mark­ki­noin­ti­ka­na­va­na ja sosi­aa­li­sen median kaa­vion huipulla.

Lin­ke­dIn -mai­nok­set aut­ta­vat yri­tys­tä­si kol­men tyyp­pis­ten mark­ki­noin­ti tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­sa. Tie­toi­suu­den lisää­mi­nen on yksi näis­tä. Tar­koi­tuk­se­na lisä­tä tie­toi­suut­ta yri­tyk­ses­tä­si tai brän­dis­tä­si. Tulos­ten kerää­mi­nen on yksi isois­ta hyö­dyis­tä eli lii­dien ja verk­ko­si­vus­ton tie­to­jen kerää­mi­nen. Lin­ke­dIn on myös pal­jon lii­ke­toi­min­nal­li­sem­pi kuin muut tämän vies­tin sosi­aa­li­set verkostot.

LinkedIn mainonnan kohdennus

Lin­ke­dIn-mai­non­nan teho perus­tuu erit­täin tark­koi­hin koh­den­nuk­siin.  Se tar­jo­aa koh­dis­tus­vaih­toeh­to­ja, jot­ka perus­tu­vat ammat­ti­pä­te­vyy­teen, kuten vir­kaan ja työ­ko­ke­muk­seen. Voit koh­den­taa mai­non­taa esi­mer­kik­si ammat­ti­ni­mik­keen, tai­to­jen, kou­lu­tuk­sen ja koke­muk­sen perus­teel­la. Näi­tä yhdis­te­le­mäl­lä tavoi­tat täs­mäl­li­ses­ti mää­ri­tel­ty­jä ylei­sö­jä, jot­ka sopi­vat juu­ri sinun tar­koi­tuk­see­si. Löy­dät siis hel­pos­ti oikean toi­mia­lan, työn­ku­van, yri­tyk­sen nimen ja säh­kö­pos­tio­soit­teen mitä etsit.

Mak­su­ton näky­vyys on Lin­ke­dIn-yri­tys­pro­fii­leil­le heik­koa, joten mak­sul­li­nen mai­non­ta on mel­kein­pä vält­tä­mä­tön­tä tulos­ten aikaan­saa­mi­sek­si. Kuin­ka pal­jon pää­tät käyt­tää Lin­ke­dIn -mai­nok­siin, riip­puu tar­peis­ta­si ja bud­je­tis­ta­si. Mut­ta kos­ka mai­nok­se­si toden­nä­köi­ses­ti osoit­ta­vat ja vakuut­ta­vat pää­tök­sen­teon ammat­ti­lai­sia, kulu­tuk­se­si tuot­taa tuloksia.

Kiin­nos­taa­ko Lin­ke­dIn-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä tekemisestä?

Lue tarkemmin LinkedIn-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

LinkedIn-mainostyypit

Lin­ke­dIn mai­nok­sien tar­koi­tuk­se­na on tavoit­taa B2B-yri­tyk­siä ja -päät­tä­jiä. Näi­den idea on että saat koh­den­net­tua vies­ti­si oikeil­le hen­ki­löil­le. Mai­nok­set myös mak­sat oman valin­ta­si mukaan näyt­tö­ker­rois­ta tai klik­kaus­ker­rois­ta, joten pys­tyt itse mää­rit­te­le­mään bud­jet­ti­si. Näyt siel­lä, mis­sä poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si viet­tä­vät aikaan­sa. Mai­nok­set aut­ta­vat myös koh­den­ta­maan vies­te­jä esi­mer­kik­si tie­tys­sä ase­mas­sa ole­vil­le hen­ki­löil­le. Maan­tie­teel­li­nen sijain­ti ja demo­gra­fia­tie­to­jen perus­teel­la koh­den­ta­mi­nen tie­ten­kin myös onnis­tuu kuten muis­sa­kin sosi­aa­li­sen median kanavissa.

Lin­ke­dI­nis­sä on eri­lai­sia mai­nos­tyyp­pe­jä, jot­ka on tar­koi­tet­tu eri tarkoituksiin:

 • Spon­so­roi­dut vies­tit sisäl­tä­vät vies­ti- ja kes­kus­te­lu­mai­nok­sia. Nämä näky­vät jäsen­ten Lin­ke­dIn pos­ti­laa­tik­kos­sa. Koh­dey­lei­sö luo­daan mai­nos­ta­jan valit­se­mien seg­ment­tien perusteella.
 • Video­mai­nos on spon­so­roi­tu video­pos­taus, joka tulee käyt­tä­jien nor­maa­liin uutisvirtaan.
 • Teks­ti­mai­nok­set näky­vät Lin­ke­dI­nin monien sivu­jen oikeas­sa reu­nas­sa tai ylim­mäs­sä ban­ne­ris­sa. Näis­sä mai­nok­sis­sa voi olla vain teks­tiä tai ne voi­vat sisäl­tää kuvan. Tämän napaut­ta­mi­nen vie mai­nos­ta­jan valit­se­mal­le verkkosivustolle.
 • Lii­di­mai­nos on Direct Spon­so­red Post, johon on upo­tet­tu esi­täy­tet­ty loma­ke. Sel­lai­sen avul­la voi kas­vat­taa säh­kö­pos­ti­lis­taan­sa oikeal­la ylei­söl­lä, kun­han tar­jo­aa jon­kin pork­ka­nan napin pai­na­mi­sen motivaatioksi.
 • InMail on hen­ki­lö­koh­tai­nen vies­ti, joka lähe­te­tään suo­raa vas­taa­not­ta­jan Lin­ke­dIn postilaatikkoon. 
 • Dynaa­mi­set mai­nok­set ovat rää­tä­löi­ty­jä mai­nok­sia, jot­ka muut­tu­vat dynaa­mi­ses­ti kul­le­kin jäse­nel­le. Dynaa­mi­set mai­nok­set käyt­tä­vät jäsen­ten pro­fii­li­ku­vaa, nimeä ja työ­teh­tä­vää luo­dak­seen rää­tä­löi­ty­jä mai­nok­sia kul­le­kin jäsenelle.
 • Karusel­li­mai­nos­ten avul­la mai­nos­ta­jat voi­vat näyt­tää usei­ta kuvia yhdes­sä mai­nok­ses­sa, mikä paran­taa tulok­sen todennäköisyyttä. 

Kenelle Linkedin-mainonta sopii? Onko LinkedIn minulle?

Jos omis­tat ammat­ti­mai­sen B2B -pal­ve­lu­yri­tyk­sen, Lin­ke­dIn voi aut­taa sinua kehit­tä­mään mai­nok­sia, jot­ka tavoit­ta­vat koh­dey­lei­sö­si. Yri­tyk­se­si voi kehit­tää mai­nok­sia, jot­ka tuot­ta­vat lii­de­jä, kas­vat­ta­vat myyn­tiä, lisää­vät brän­di­tie­toi­suut­ta ja raken­ta­vat tii­miä­si. Lin­ke­dIn -mai­nok­set ovat tyy­lik­käi­tä ja tehok­kai­ta, ja nii­den hin­ta­luo­kat sopi­vat useim­piin bud­jet­tei­hin. Vaik­ka sinun ei pitäi­si käyt­tää pel­käs­tään vain Lin­ke­dI­niä kam­pan­jois­sa­si, tämä on fik­su työ­ka­lu mark­ki­noin­ti­va­ras­too­si lisäämiseksi.

Ota yhteyt­tä!
Kenelle Linkedin-mainonta sopii?
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy