Kohteena jenkkimarkkinat - miten kv markkinointi tehdään? 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Koh­tee­na jenk­ki­mark­ki­nat – miten kv mark­ki­noin­ti tehdään?

Kv mark­ki­noin­ti on jat­ku­vas­ti yhä useam­man yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti­päät­tä­jän huu­lil­la. Kan­nat­taa­ko kv mark­ki­noin­tia teh­dä ja kuin­ka pal­jon se mak­saa? Näi­hin kysy­myk­siin löy­dät vas­tauk­sen täs­tä Kublan blo­gis­ta. Kublal­la on vah­va koke­mus kv mark­ki­noin­nis­ta ja Hel­sin­gin lisäk­si toi­nen toi­mis­tom­me sijait­see­kin Flo­ri­dan Mia­mis­sa.

Kannattako kv markkinointi?

Kv mark­ki­noin­ti kan­nat­taa mikä­li olet avaa­mas­sa uut­ta mark­ki­naa ja haluai­sit tie­tää kuin­ka pal­jon tuot­teel­le­si tai pal­ve­lul­le­si on kysyn­tää kysei­ses­sä mark­ki­nas­sa. Voit toki teh­dä kv mark­ki­noin­tia myös tes­ti­luon­toi­ses­ti vaik­ka et oli­si­kaan vie­lä täy­sin val­mis toi­mit­ta­maan pal­ve­lua­si tai tuo­tet­ta­si kysei­sel­le “tes­ti­mark­ki­nal­le”. Näin saat tie­tää tar­kas­ti ana­ly­tii­kan perus­teel­la kuin­ka pal­jon pal­ve­lul­le­si on kysyn­tää kysei­ses­sä kv mark­ki­nas­sa. Tämän jäl­keen voit parem­min perus­tein alkaa val­mis­te­le­maan tämän kv mark­ki­nan valloittamista.

Onko kv markkinointi eli kansainvälinen markkinointi kallista?

Kv mark­ki­noin­ti ei ole kal­lis­ta mikä­li pää­dyt teke­mään sitä digi­taa­li­sis­sa kana­vis­sa kuten:

 • Google Ads-hakusa­na­mai­non­nal­la
 • Display-/ban­ne­ri-mai­non­nal­la
 • Face­book-mai­non­nal­la
 • Ins­ta­gram-mai­non­nal­la
 • Twit­ter-mai­non­nal­la
 • Lin­ke­dIn-mai­non­nal­la

Tie­ten­kin mark­ki­noin­tiin voi käyt­tää mis­sä vain kana­vas­sa suu­ren sum­man rahaa mut­ta uut­ta kv mark­ki­naa koi­tet­taes­sa tär­kein­tä on sel­vit­tää pal­ve­lun kysyn­tä ja sil­loin hyvin mal­til­li­nen sum­ma riit­tää tavoit­ta­maan kym­me­niä tai jopa sato­ja tuhan­sia poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta. Mal­til­lis­ta sum­maa voi­daan pitää muu­ta­mia sato­ja euro­ja media­bud­je­tin osal­ta ja tie­ten­kin lisäk­si on hyvä varau­tua käyt­tä­mään joko omaa aikaa mark­ki­noin­tiin tai vali­ta kump­pa­ni hoi­ta­maan mark­ki­noin­tia (sekä vara­ta sii­hen rahaa pal­ve­lu­mak­suun media­bud­je­tin lisäksi).

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Kv markkinointi - mitä kanavia kannattaa valita?

Kv mark­ki­noin­nis­sa tär­kein­tä on vali­ta oikeat kana­vat ja oikeas­taan sama pätee toki myös koti­maan mark­ki­noin­tiin. Vää­räs­tä kana­vas­ta et 

A) löy­dä tar­peek­si poten­ti­aa­li­sia asiakkaita

B) käy­tä mark­ki­noin­ti­bud­jet­tia­si tehokkaasti

Ylei­ses­ti kv mark­ki­noin­nis­sa halu­taan tes­ta­ta uusi mark­ki­na suh­teel­li­sen hin­ta­te­hok­kaas­ti jol­loin ylei­sim­min tehok­kaim­pia kana­via on Face­book ja Google Ads-hakusa­na­mai­non­ta. Face­book-mai­non­ta kat­taa hyvin edul­li­ses­ti ja nopeas­ti kym­me­niä tuhan­sia poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta mark­ki­nas­ta riip­pu­mat­ta kun taas Google Ads-hakusa­na­mai­non­nal­la saat juu­ri täl­lä het­kel­lä asias­ta tie­toa etsi­viä asiak­kai­ta sivuil­le­si tut­ki­maan palveluitasi. 

Google Ads on kal­liim­paa mut­ta asiak­kaat ovat juu­ri osto­housut jalassa. 

Face­boo­kil­la taas tavoi­tat suu­rem­man poten­ti­aa­li­sen mas­san mut­ta sinun on tie­det­tä­vä tai kysyt­tä­vä Kublal­ta koh­de­ryh­mäs­tä lisää tie­toa kos­ka tär­kein­tä on mää­ri­tel­lä koh­de­ryh­mä oikein. Näin saat var­mas­ti sato­ja tai jopa tuhan­sia poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta verk­ko­si­vuil­le­si hyvin­kin nopeas­ti. Mai­nok­se­si taas tulee näke­mään kym­me­net tuhan­net tai jopa sadat tuhan­net poten­ti­aa­li­set asiak­kaat jois­ta osa siir­tyy mai­nok­se­si kaut­ta yri­tyk­se­si verkkosivuille.

Kuinka pitkään kv markkinointia pitää tehdä että tiedetään kannattaako kyseinen markkina?

Digi­mark­ki­noin­nin par­hai­ta puo­lia on tark­ka mit­taa­mi­nen ja nopeat tulok­set. Voit siis aloit­taa kam­pan­jan halua­mal­la­si mark­ki­nal­la tai jopa useil­la mark­ki­noil­la samaan aikaan ja alkaa mit­taa­maan tulok­sia jopa reaa­liai­kai­ses­ti. Nopeat tulok­set ei tar­koi­ta täs­sä kon­teks­tis­sa kui­ten­kaan että voit nopeas­ti myy­dä pal­ve­lui­ta­si päät­tä­mää­si hin­taan jokai­ses­sa kv mark­ki­nas­sa vaan sitä että tavoi­tat nopeas­ti asiak­kaa­si valit­se­mas­sa­si kv mark­ki­nas­sa. Kil­pai­lu­ti­lan­ne, hin­noit­te­lu, verk­ko­si­vus­to­si, koh­de­ryh­mä­si ja esi­mer­kik­si valit­se­ma­si kana­va vai­kut­ta­vat suu­rim­mak­si osak­si sii­hen saat­ko kävi­jöi­tä yri­tyk­se­si sivus­tol­le, yhtey­den­ot­to­ja ja kaup­po­ja. Saat kui­ten­kin tie­tää nopeas­ti kiin­nos­taa­ko pal­ve­lusi poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta ja voit jo muu­ta­mas­sa päi­väs­sä vetää joh­to­pää­tök­siä onko kysei­nen mark­ki­na otol­li­nen juu­ri sinun palveluillesi!

Kv markkinointi - voinko testata useita markkinoita kerralla?

Voit hyvin­kin tes­ta­ta usei­ta kv mark­ki­noi­ta ker­ral­la ja tämä onkin jopa tehok­kaam­paa kuin yhden mark­ki­nan tes­taa­mi­nen ker­ral­laan. Esi­mer­kik­si Kublan tii­mi yllä­pi­tää jat­ku­vas­ti kam­pan­joi­ta asiak­kail­leen useil­la eri mark­ki­noil­la jopa samaan hin­taan kuin mitä yhdes­sä kv mark­ki­nas­sa mai­non­nan pyörittäminen/ylläpitäminen mak­sai­si. Suu­rim­pa­na teki­jä­nä on mark­ki­nan kie­let ja sekin on hel­pos­ti rat­kais­ta­vis­sa eri kie­li­ver­sioil­la mai­nok­sis­sa ja kään­nös­toi­mis­to hoi­taa mai­nos­ten kään­nök­set halua­mal­le­si kie­lel­le vain muu­ta­mal­la kym­pil­lä. Mai­non­nan opti­moin­ti voi­daan siis teh­dä peri­aat­tees­sa samal­la vai­val­la kol­meen eri maa­han näin esi­merk­ki­nä ja mikä­li kysees­sä oli­si Espan­ja, Mek­si­ko ja esi­mer­kik­si Mia­min Espan­jaa puhu­va väes­tä niin mai­non­ta on hyvin kevyt­tä toteut­taa saman­ai­kai­ses­ti kaik­kiin näi­hin kol­meen samaa kiel­tä puhu­vaan markkinaan.

Kannattaako kv markkinointi koittaa itse vai valita kumppani?

Mikä­li olet teh­nyt moni­kan­sal­lis­ta mai­non­taa niin toki kan­nat­taa kokeil­la mark­ki­noin­tia itse.

Mitä kv markkinointi maksaisi Kublalta?

Kv mark­ki­noin­ti mak­saa Kublal­la 500 - 1000 euroa kuu­kau­des­sa riip­puen kana­vas­ta. Kysy lisää mikä­li haluat tes­ta­ta uusia kv markkinoita.

Ota yhteyt­tä!
kv markkinointi
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy