Apua markkinointiin yritykselle - mistä ja miten? 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Apua mark­ki­noin­tiin yri­tyk­sel­le – mis­tä ja miten?

Apua mark­ki­noin­tiin kai­paa luul­ta­vas­ti jokai­nen yri­tys Suo­mes­sa. Apua voi saa­da yri­tyk­sen sisäl­tä par­haas­sa tapauk­ses­sa, mut­ta inhouse­na teke­mis­tä vai­keut­taa mones­ti muut­tu­vat resurs­sit, vaih­tu­va hen­ki­lös­tö ja osaa­mi­sen puu­te. Suun­ni­tel­mal­li­sel­la teke­mi­sel­lä saat kui­ten­kin apua mark­ki­noin­tiin ja sen suun­nit­te­luun. Tulok­set seu­raa­vat suun­ni­tel­mal­lis­ta teke­mis­tä eten­kin digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa, kos­ka jokais­ta ihmis­tä voi­daan seu­ra­ta ana­ly­tii­kan avul­la tänä päivänä.

Apua markkinointiin selkeällä suunnitelmalla

Suun­ni­tel­mal­li­suus tuo apua mark­ki­noin­tiin. Tee siis yri­tyk­sel­le­si suun­ni­tel­ma sisäi­ses­ti tai pyy­dä apua Kublan tii­mil­tä. Olem­me teh­neet mark­ki­noin­tiin suun­ni­tel­mia sadoil­le yri­tyk­sil­le niin yhden hen­ki­lön yri­tyk­sis­tä aina pörs­siy­ri­tyk­siin asti. Suun­ni­tel­man ei tar­vit­se olla vai­kea eikä edes lopul­li­nen. Mark­ki­noin­nin suun­nit­te­luun on kym­me­niä toi­mi­via tapo­ja ja tär­kein­tä on vali­ta oman­sa ja läh­teä toteut­ta­maan sitä kuu­kausit­tain. Näin tulet saa­maan var­muut­ta tule­vas­ta kos­ka tie­dät mitä seu­raa­vi­na kuu­kausi­na tulee tapahtumaan.

1. Apua markkinointiin avainsanatutkimuksella

Avain­sa­natut­ki­muk­sel­la saat sel­vil­le mil­lä sanoil­la ja kuin­ka pal­jon sinun toi­mia­la­si yri­tys­tä etsi­tään, sekä kan­nat­taa­ko sinun panos­taa Googlen hakusanamainontaan.

2. Päätä markkinointibudjettisi digimarkkinointiin

Ilman bud­jet­tia jou­dut jat­ku­vas­ti miet­ti­mään pitäi­si­kö mark­ki­noin­ti digis­sä lopet­taa koko­naan, vai pitäi­si­kö panos­tuk­sia nos­taa enti­ses­tään. Pää­tä sopi­va mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti ja pitäy­dy sii­nä. Mikä­li panos­tat vain pro­jek­ti­luon­toi­ses­ti digi­mark­ki­noin­tiin niin tulos­ten saa­mi­nen on vai­ke­aa jo pel­käs­tään kausi­luon­toi­suu­den takia jat­ku­va kehit­tä­mi­nen on lähes mah­do­ton­ta mikä­li siis et tee mark­ki­noin­tia jat­ku­vas­ti digissä.

3. Valitse tarvittaessa kumppani markkinointiin

Var­mis­ta ettet jou­du teke­mään vuo­si­so­pi­mus­ta ja pää­set irti kump­pa­nuu­des­ta, mikä­li yhteis­työ ei toimi.

4. Tee kuukausisuunnitelma, tai pyydä kumppaniasi laatimaan sellainen

Seu­raa mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­loon mää­ri­tel­tyä toi­men­pi­tei­den toteu­tu­mis­ta kuu­kausit­tain älä­kä siis unoh­da suun­ni­tel­maa pöy­tä­laa­tik­koon sen laa­ti­mi­sen jälkeen.

5. Apua markkinointiin tuloksia seuraamalla

Kump­pa­nil­la­si (tai yri­tyk­sel­lä­si) tulee olla sopi­vat ohjel­mis­tot ja osaa­mi­nen tulos­ten tark­kaan rapor­toin­tiin ja seu­ran­taan. Ilman ymmär­ret­tä­vää raport­tia ja sen tark­kaa läpi­käy­mis­tä vähin­tään kuu­kausit­tain on vai­kea teh­dä muu­tok­sia mark­ki­noin­tiin. Google Ana­ly­tics on hyvä alku, mut­ta tar­jol­la on myös pal­jon muuta.

6. Tee tarvittavat muutokset raportin pohjalta

Rapor­tin tär­kein mer­ki­tys on mita­ta tulok­sia ja näi­den mit­taus­ten poh­jal­ta teh­dä muu­tok­sia toi­men­pi­tei­siin. Esi­mer­kik­si lopet­taa koko­naan mark­ki­noin­ti Googles­sa, mikä­li yri­tyk­se­si ei saa sii­tä kana­vas­ta tulok­sia. Tai vas­taa­vas­ti aloit­taa Googlen lisäk­si panos­tuk­set myös somes­sa, kos­ka tulok­set ovat niin lupaa­via ja saat yhtey­den­ot­to­ja ja kauppoja!

Apua markkinointiin tavoitteita seuraamalla

Apua mark­ki­noin­tiin saat miet­ti­mäl­lä tavoit­teet yri­tyk­sel­le­si digi­mark­ki­noin­nis­sa. Tavoit­tei­ta voit muut­taa mat­kan var­rel­la. Tär­kein­tä on kui­ten­kin päät­tää mitä haluat mita­ta. Alla on muu­ta­mia esi­merk­ke­jä tär­keim­mis­tä mitat­ta­vis­ta asiois­ta digimarkkinoinnissa.

 • Kuin­ka mon­ta kävi­jää saat sivuil­le­si kuukausittain
 • Kuin­ka mon­ta yhtey­den­ot­toa saat kuukausittain
 • Soi­tot
 • Säh­kö­pos­tit
 • Yhtey­den­ot­to­lo­mak­keet
 • Kuin­ka mon­ta hen­ki­löä tilaa uutis­kir­jee­si kuu­kausit­tain, tai lataa pdf-tie­dos­to­si sivuiltasi
 • Mones­ti­ko yri­tyk­se­si yhteys­tie­to­ja kat­so­taan sivuiltasi

Yllä muu­ta­mia mitat­ta­via asioi­ta digi­mark­ki­noin­nis­sa ja jokai­nen näis­tä yllä ole­vis­ta tavoit­teis­ta tuo vää­jää­mät­tä yri­tyk­sel­le­si yhtey­den­ot­to­ja. Voit mita­ta kaik­kia yllä ole­via (suo­sit­te­lem­me) tai vain osaa näis­tä mikä­li haluat pitää mit­ta­ris­to­si erit­täin yksin­ker­tai­se­na ja ymmärrettävänä.

Päätä markkinointibudjetti ja pitäydy siinä

Saat var­mas­ti mie­len­rau­haa ja apua mark­ki­noin­tiin päät­tä­mäl­lä mark­ki­noin­ti­bud­jet­tisi digi­mark­ki­noin­tiin ja sit­ten pitäy­ty­mäl­lä sii­nä. Oli bud­jet­ti­si sit­ten 500 euroa kuu­kau­des­sa tai 3000 euroa kuu­kau­des­sa niin mit­taa sijoi­tus­ta­si tar­kas­ti. Tee muu­tok­sia mikä­li bud­jet­ti­si ei tuo­ta sinul­le tar­peek­si tulos­ta mut­ta pitäy­dy kui­ten­kin muu­ta­ma kuu­kausi valit­se­mis­sa­si kana­vis­sa kos­ka mai­non­nan opti­moin­ti vaa­tii aikaa teet mark­ki­noin­tia sit­ten inhouse­na tai kump­pa­ni­si avustuksella.

Tee päätöksiä tulosten pohjalta

Apua mark­ki­noin­tiin saat mit­taa­mal­la jokais­ta kana­vaa tar­kas­ti ja seu­raa mis­tä kana­vas­ta saat edul­li­sim­min kävi­jöi­tä sivus­tol­le­si ja lopul­ta näis­tä yhteydenottoja. 

On kui­ten­kin hyvä muis­taa että eri kana­vil­la on eri­lai­sia tar­koi­tuk­sia ja sosi­aa­li­ses­sa medias­sa pys­tyt tavoit­ta­maan sato­ja tuhan­sia asiak­kai­ta­si todel­la tehok­kaas­ti ja nopeas­ti vaik­ka kaik­ki eivät pää­dy­kään yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le heti mai­nok­se­si nähtyään. 

Googles­sa mark­ki­noi­mal­la taas tavoi­tat rei­lus­ti vähem­män poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta mut­ta toi­saal­ta saat var­mas­ti kiin­nos­tu­nei­ta asiak­kai­ta sivuil­le­si. Vain mit­taa­mal­la tulok­sia saat tie­tää kum­pi näis­tä kana­vis­ta toi­mii sinun yri­tyk­sel­le­si paremmin.

Apua markkinointiin jo tänään?

Suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta yri­tyk­sis­tä kai­paa apua mark­ki­noin­tiin ja käym­me mie­luus­ti etä­pa­la­ve­ris­sa asi­aa kans­sa­si läpi. Näin sääs­tät aikaa ja saat suo­raan vink­ke­jä ete­ne­mi­ses­tä ja Kublan suo­si­tuk­sis­ta täy­sin veloi­tuk­set­ta. Kysy siis roh­keas­ti lisää ja anna meil­le mah­dol­li­suus ker­toa suosituksemme.

Apua markkinointiin Kublalta
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Ota yhteyttä

Kuinka haluat, että netti olisi mukana yrityksesi myynnissä ja markkinoinnissa?

Ota yhteyttä niin olemme sinuun yhteydessä seuraavan arkipäivän sisällä ja lähdemme:

 • Kartoittamaan digimarkkinoinnin tarjoamia mahdollisuuksia yrityksellesi
 • Rakentamaan konkreettisen ehdotuksen ja teemme tarjouksen sinulle parhaaksi todetusta palvelusta
 • Sovimme aloituspalaverin ja käynnistämme mainonnan

Voit myös sopia lyhyen puhelinpalaverin jossa pohdimme yhdessä markkinointia!

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy