Apua markkinointiin yritykselle - mistä ja miten? 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Apua mark­ki­noin­tiin yri­tyk­sel­le – mis­tä ja miten?

Apua mark­ki­noin­tiin kai­paa luul­ta­vas­ti jokai­nen yri­tys Suo­mes­sa. Apua voi saa­da yri­tyk­sen sisäl­tä par­haas­sa tapauk­ses­sa, mut­ta inhouse­na teke­mis­tä vai­keut­taa mones­ti muut­tu­vat resurs­sit, vaih­tu­va hen­ki­lös­tö ja osaa­mi­sen puu­te. Suun­ni­tel­mal­li­sel­la teke­mi­sel­lä saat kui­ten­kin apua mark­ki­noin­tiin ja sen suun­nit­te­luun. Tulok­set seu­raa­vat suun­ni­tel­mal­lis­ta teke­mis­tä eten­kin digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa, kos­ka jokais­ta ihmis­tä voi­daan seu­ra­ta ana­ly­tii­kan avul­la tänä päivänä.

Apua markkinointiin selkeällä suunnitelmalla

Suun­ni­tel­mal­li­suus tuo apua mark­ki­noin­tiin. Tee siis yri­tyk­sel­le­si suun­ni­tel­ma sisäi­ses­ti tai pyy­dä apua Kublan tii­mil­tä. Olem­me teh­neet mark­ki­noin­tiin suun­ni­tel­mia sadoil­le yri­tyk­sil­le niin yhden hen­ki­lön yri­tyk­sis­tä aina pörs­siy­ri­tyk­siin asti. Suun­ni­tel­man ei tar­vit­se olla vai­kea eikä edes lopul­li­nen. Mark­ki­noin­nin suun­nit­te­luun on kym­me­niä toi­mi­via tapo­ja ja tär­kein­tä on vali­ta oman­sa ja läh­teä toteut­ta­maan sitä kuu­kausit­tain. Näin tulet saa­maan var­muut­ta tule­vas­ta kos­ka tie­dät mitä seu­raa­vi­na kuu­kausi­na tulee tapahtumaan.

1. Apua markkinointiin avainsanatutkimuksella

Avain­sa­natut­ki­muk­sel­la saat sel­vil­le mil­lä sanoil­la ja kuin­ka pal­jon sinun toi­mia­la­si yri­tys­tä etsi­tään, sekä kan­nat­taa­ko sinun panos­taa Googlen hakusanamainontaan.

2. Päätä markkinointibudjettisi digimarkkinointiin

Ilman bud­jet­tia jou­dut jat­ku­vas­ti miet­ti­mään pitäi­si­kö mark­ki­noin­ti digis­sä lopet­taa koko­naan, vai pitäi­si­kö panos­tuk­sia nos­taa enti­ses­tään. Pää­tä sopi­va mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti ja pitäy­dy sii­nä. Mikä­li panos­tat vain pro­jek­ti­luon­toi­ses­ti digi­mark­ki­noin­tiin niin tulos­ten saa­mi­nen on vai­ke­aa jo pel­käs­tään kausi­luon­toi­suu­den takia jat­ku­va kehit­tä­mi­nen on lähes mah­do­ton­ta mikä­li siis et tee mark­ki­noin­tia jat­ku­vas­ti digissä.

3. Valitse tarvittaessa kumppani markkinointiin

Var­mis­ta ettet jou­du teke­mään vuo­si­so­pi­mus­ta ja pää­set irti kump­pa­nuu­des­ta, mikä­li yhteis­työ ei toimi.

4. Tee kuukausisuunnitelma, tai pyydä kumppaniasi laatimaan sellainen

Seu­raa mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­loon mää­ri­tel­tyä toi­men­pi­tei­den toteu­tu­mis­ta kuu­kausit­tain älä­kä siis unoh­da suun­ni­tel­maa pöy­tä­laa­tik­koon sen laa­ti­mi­sen jälkeen.

5. Apua markkinointiin tuloksia seuraamalla

Kump­pa­nil­la­si (tai yri­tyk­sel­lä­si) tulee olla sopi­vat ohjel­mis­tot ja osaa­mi­nen tulos­ten tark­kaan rapor­toin­tiin ja seu­ran­taan. Ilman ymmär­ret­tä­vää raport­tia ja sen tark­kaa läpi­käy­mis­tä vähin­tään kuu­kausit­tain on vai­kea teh­dä muu­tok­sia mark­ki­noin­tiin. Google Ana­ly­tics on hyvä alku, mut­ta tar­jol­la on myös pal­jon muuta.

6. Tee tarvittavat muutokset raportin pohjalta

Rapor­tin tär­kein mer­ki­tys on mita­ta tulok­sia ja näi­den mit­taus­ten poh­jal­ta teh­dä muu­tok­sia toi­men­pi­tei­siin. Esi­mer­kik­si lopet­taa koko­naan mark­ki­noin­ti Googles­sa, mikä­li yri­tyk­se­si ei saa sii­tä kana­vas­ta tulok­sia. Tai vas­taa­vas­ti aloit­taa Googlen lisäk­si panos­tuk­set myös somes­sa, kos­ka tulok­set ovat niin lupaa­via ja saat yhtey­den­ot­to­ja ja kauppoja!

Apua markkinointiin tavoitteita seuraamalla

Apua mark­ki­noin­tiin saat miet­ti­mäl­lä tavoit­teet yri­tyk­sel­le­si digi­mark­ki­noin­nis­sa. Tavoit­tei­ta voit muut­taa mat­kan var­rel­la. Tär­kein­tä on kui­ten­kin päät­tää mitä haluat mita­ta. Alla on muu­ta­mia esi­merk­ke­jä tär­keim­mis­tä mitat­ta­vis­ta asiois­ta digimarkkinoinnissa.

 • Kuin­ka mon­ta kävi­jää saat sivuil­le­si kuukausittain
 • Kuin­ka mon­ta yhtey­den­ot­toa saat kuukausittain
 • Soi­tot
 • Säh­kö­pos­tit
 • Yhtey­den­ot­to­lo­mak­keet
 • Kuin­ka mon­ta hen­ki­löä tilaa uutis­kir­jee­si kuu­kausit­tain, tai lataa pdf-tie­dos­to­si sivuiltasi
 • Mones­ti­ko yri­tyk­se­si yhteys­tie­to­ja kat­so­taan sivuiltasi

Yllä muu­ta­mia mitat­ta­via asioi­ta digi­mark­ki­noin­nis­sa ja jokai­nen näis­tä yllä ole­vis­ta tavoit­teis­ta tuo vää­jää­mät­tä yri­tyk­sel­le­si yhtey­den­ot­to­ja. Voit mita­ta kaik­kia yllä ole­via (suo­sit­te­lem­me) tai vain osaa näis­tä mikä­li haluat pitää mit­ta­ris­to­si erit­täin yksin­ker­tai­se­na ja ymmärrettävänä.

Päätä markkinointibudjetti ja pitäydy siinä

Saat var­mas­ti mie­len­rau­haa ja apua mark­ki­noin­tiin päät­tä­mäl­lä mark­ki­noin­ti­bud­jet­tisi digi­mark­ki­noin­tiin ja sit­ten pitäy­ty­mäl­lä sii­nä. Oli bud­jet­ti­si sit­ten 500 euroa kuu­kau­des­sa tai 3000 euroa kuu­kau­des­sa niin mit­taa sijoi­tus­ta­si tar­kas­ti. Tee muu­tok­sia mikä­li bud­jet­ti­si ei tuo­ta sinul­le tar­peek­si tulos­ta mut­ta pitäy­dy kui­ten­kin muu­ta­ma kuu­kausi valit­se­mis­sa­si kana­vis­sa kos­ka mai­non­nan opti­moin­ti vaa­tii aikaa teet mark­ki­noin­tia sit­ten inhouse­na tai kump­pa­ni­si avustuksella.

Tee päätöksiä tulosten pohjalta

Apua mark­ki­noin­tiin saat mit­taa­mal­la jokais­ta kana­vaa tar­kas­ti ja seu­raa mis­tä kana­vas­ta saat edul­li­sim­min kävi­jöi­tä sivus­tol­le­si ja lopul­ta näis­tä yhteydenottoja. 

On kui­ten­kin hyvä muis­taa että eri kana­vil­la on eri­lai­sia tar­koi­tuk­sia ja sosi­aa­li­ses­sa medias­sa pys­tyt tavoit­ta­maan sato­ja tuhan­sia asiak­kai­ta­si todel­la tehok­kaas­ti ja nopeas­ti vaik­ka kaik­ki eivät pää­dy­kään yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le heti mai­nok­se­si nähtyään. 

Googles­sa mark­ki­noi­mal­la taas tavoi­tat rei­lus­ti vähem­män poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta mut­ta toi­saal­ta saat var­mas­ti kiin­nos­tu­nei­ta asiak­kai­ta sivuil­le­si. Vain mit­taa­mal­la tulok­sia saat tie­tää kum­pi näis­tä kana­vis­ta toi­mii sinun yri­tyk­sel­le­si paremmin.

Apua markkinointiin jo tänään?

Suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta yri­tyk­sis­tä kai­paa apua mark­ki­noin­tiin ja käym­me mie­luus­ti etä­pa­la­ve­ris­sa asi­aa kans­sa­si läpi. Näin sääs­tät aikaa ja saat suo­raan vink­ke­jä ete­ne­mi­ses­tä ja Kublan suo­si­tuk­sis­ta täy­sin veloi­tuk­set­ta. Kysy siis roh­keas­ti lisää ja anna meil­le mah­dol­li­suus ker­toa suosituksemme.

Apua markkinointiin Kublalta
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy