Mai­non­ta on osa yri­tyk­sen mark­ki­noin­tivies­tin­tää, jon­ka tavoit­tee­na on vies­tiä poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le­si yri­tyk­se­si pal­ve­luis­ta ja näin saa­vut­taa lisää kaup­po­ja ja myyn­tiä. Asi­aa voi­daan kat­soa monel­ta kan­til­ta mut­ta lopul­ta tar­koi­tus on kui­ten­kin saa­da lisää osta­via asiak­kai­ta mai­non­nan avulla. 

Mai­non­ta voi olla teho­kas­ta perin­tei­sis­sä kana­vis­sa kuten prin­tis­sä tai radios­sa, mut­ta lopul­ta hyvin pie­ni osa yri­tyk­sis­tä on saa­nut mitat­ta­via tulok­sia näis­tä kana­vis­ta. Muu­ten­han sitä teh­täi­siin jat­ku­vas­ti ja me kaik­ki tie­täi­sim­me skaa­lau­tu­van tavan mil­lä mai­non­ta näis­sä perin­tei­sis­sä kana­vis­sa toi­mii, eikö vain? On hyvä miet­tiä miten tätä skaa­lau­tu­vaa myyn­tiä saa­daan digi­mark­ki­noin­nin avul­la. Sil­loin mai­non­ta on tar­kas­ti mitat­ta­vaa ja voi­daan panos­taa vain tuot­ta­vim­piin digi­taa­li­sen kanaviin.

Miksi mainontaa kannattaa tehdä?

Mikä­li haluat löy­tää uusia asiak­kai­ta niin voit pal­ka­ta uuden myy­jän tai mai­nos­taa poten­ti­aa­li­sim­mal­le koh­de­ryh­mäl­le­si. Uuden myy­jän palk­kaa­mi­nen mak­saa xxxx euroa kuu­kau­des­sa ja mai­non­ta mak­saa valin­ta­si mukaan sadois­ta eurois­ta tuhan­siin euroi­hin kuu­kau­des­sa mut­ta vain toi­nen näis­tä voi sijoi­te­tul­la sum­mal­la tavoit­taa kym­me­niä tuhan­sia tai jopa sato­ja tuhan­sia poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta kuu­kausit­tain. Yri­tys­ten väli­nen B2B mai­non­ta on aina ihmis­ten välis­tä kaup­paa mut­ta aivan kuten luet tätä kir­joi­tus­ta niin ensim­mäi­nen vai­ku­tus teh­dään jat­ku­vas­ti ylei­sem­min digi­taa­li­sis­ta kanavista. 

Yri­tyk­se­si teke­män mai­non­nan ansios­ta asia­kas mah­dol­li­ses­ti kiin­nos­tuu teis­tä ja antaa myy­jäl­le­si mah­dol­li­suu­den tar­jo­ta yri­tyk­se­si pal­ve­lui­ta poten­ti­aa­li­sel­le asiak­kaal­le ja lopul­ta teh­dä täs­tä poten­ti­aa­li­ses­ta asiak­kaas­ta mak­sa­van asiak­kaan. Mai­non­ta tehok­kaim­mil­laan avus­taa hyvää myy­jää (nyky­päi­vä­nä asian­tun­ti­jaa). Kum­paa­kin siis tar­vi­taan tänään ja myös tulevaisuudessa.

Mainonta ja myynti - miten ne liittyvät toisiinsa?

Perin­tei­ses­ti mai­non­ta on tuke­nut myyn­tiä lähin­nä aja­tuk­sen tasol­la ja mai­non­ta on ollut suu­rim­mas­sa osas­sa yri­tyk­siä vält­tä­mä­tön kulue­rä joka ei tuo­ta. Tänä päi­vä­nä mai­non­ta on myyn­nin paras ystä­vä ja on mah­dol­lis­ta tar­kas­ti mitat­ta­val­la taval­la tuo­da asiak­kai­ta myy­jän eteen ja nos­taa yhtey­den­ot­to­jen mää­rää niin että myy­jät pää­se­vät vih­doin­kin käyt­tä­mään aikan­sa asias­ta oikeas­ti kiin­nos­tu­neen asiak­kaan kanssa.

Voit siis tar­kas­ti mita­ta mikä mai­non­ta yri­tyk­sel­le­si on tulok­sel­li­sin­ta ja mis­tä kana­vas­ta yhtey­de­no­tot myy­jil­le­si tule­vat. Tule­vat­ko yhtey­de­no­tot mah­dol­li­ses­ti Googles­ta, Face­boo­kis­ta, Lin­ke­dI­nis­ta, vai jos­tain muus­ta kana­vas­ta? Tie­dät­kö sen nyt? Haluat­ko sel­vit­tää sen? Tämä kaik­ki käy ilmi mel­ko yksin­ker­tai­ses­ti Google Ana­ly­tics ohjel­mis­tos­ta ja mikä­li yri­tyk­se­si mai­non­ta ei vie­lä tuo­ta lii­de­jä yri­tyk­sel­le­si niin on hyvä sel­vit­tää mik­si näin on. Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti voi tuot­taa lii­de­jä jat­ku­vas­ti ja ana­ly­tii­kal­la voit skaa­la­ta tätä jat­ku­vas­ti parem­piin tulok­siin ja lopul­ta myyn­tiin sekä yri­tyk­se­si tuot­ta­maan liikevaihtoon.

Paljonko mainonta maksaa?

Mai­nos­ta­mi­nen mak­saa kana­vas­ta riip­puen 0 euroa - 10 000 euroa kuu­kau­des­sa ja jokai­sen yri­tyk­sen on valit­ta­va omat kana­van­sa. Suu­rin osa (97%) suo­ma­lai­sis­ta pk-yri­tyk­sis­tä aloit­ta­vat panos­ta­mal­la muu­ta­mil­la sadoil­la euroil­la digi­taa­li­seen mark­ki­noin­tiin ja voi­vat saa­da sil­lä jo tulok­sia. Panos­tuk­sia kan­nat­taa nos­taa vas­ta hyvien saa­tu­jen tulos­ten poh­jal­ta kos­ka sil­loin olet saa­nut jo tulok­sia kuten uusia poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta yri­tyk­se­si sivuil­le ja näis­tä yhtey­den­ot­to­ja ja lopul­ta myös kauppoja.

Kublan blo­gi: Mai­nok­sen hin­ta digi­taa­li­ses­sa markkinoinnissa

Pää­set hyvin alkuun panos­ta­mal­la kana­viin esi­mer­kik­si näin:

 • Google Ads -hakusa­na­mai­non­ta → 500 euroa kuukaudessa
 • Google remar­ke­ting -ban­ne­ri­mai­non­ta → 300 euroa kuukaudessa
 • Face­book → 300 euroa kuukaudessa
 • Ins­ta­gram → 300 euroa kuukaudessa
 • Lin­ke­dIn → 500 euroa kukaudessa

Sil­ti kaik­kea näis­tä ei edes kan­na­ta aloit­taa samaan aikaan. Valit­se siis 1-2 kana­vaa kun haluat aloit­taa mai­non­nan. Mit­taa tämän jäl­keen tulok­sia tar­kas­ti ja aloi­ta seu­raa­va kana­va vas­ta kun tie­dät edel­lis­ten kana­vien ole­van yri­tyk­sel­le­si kannattavia.

On hyvä muis­taa lisäk­si että mai­non­taan vali­tes­sa­si kump­pa­nia myös kump­pa­nin veloi­tus pitää lisä­tä edel­lä mai­nit­tui­hin maksuihin.

Miten mainonta kannattaa aloittaa?

Onko mai­non­nan aloit­ta­mi­nen sinun yri­tyk­sel­le­si ajan­koh­tais­ta? Ota mei­hin yhteyt­tä niin autam­me mielellämme!

Myös muis­ta blo­geis­tam­me löy­dät lisää käy­tän­nön ohjei­ta mai­non­taan. Olem­me kui­ten­kin apu­na­si mikä­li haluat saa­da tulok­sia jo seu­raa­vi­na viikkoina!

mainonta yrityksen myynnin tukena
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy