Sisäinen markkinointi – siis tarvitaanko sellaistakin? 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Sisäi­nen mark­ki­noin­ti – siis tar­vi­taan­ko sellaistakin?

Kyl­lä, sitä tar­vi­taan! Yri­tyk­set kes­kit­ty­vät kai­kin voi­min ulkoi­seen mark­ki­noin­tiin, jol­loin sisäi­nen jää hel­pos­ti ulkoi­sen jal­koi­hin. Sisäi­ses­sä mark­ki­noin­nis­sa on powe­ria: jot­ta tulok­sia voi­daan odot­taa ulkoi­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa, on sisäi­nen mark­ki­noin­ti otet­ta­va hal­tuun. Ulkoi­sen mark­ki­noin­nin tulok­set riip­pu­vat juu­ri niis­tä ihmi­sis­tä, joil­le sisäi­nen mark­ki­noin­ti koh­dis­te­taan tai jäte­tään kohdistamatta.

Hen­ki­lö­kun­nal­le halu­taan myy­dä idea, ker­toa tavoit­teis­ta ja maa­la­ta yhdes­sä kuva unel­mis­ta. Täs­sä sisäi­nen mark­ki­noin­ti toi­mii par­hai­ten. Idean myy­mi­nen kan­nat­taa, sil­lä hen­ki­lös­tö saa onnis­tu­neen sisäi­sen mark­ki­noin­nin avul­la koko­nais­val­tai­sen käsi­tyk­sen tuot­teen tai pal­ve­lun yli­voi­mai­suu­des­ta suh­tees­sa kilpailijoihin.

Mitä on sisäinen markkinointi?

Yri­tys koos­tuu hen­ki­lös­tös­tä, joten on syy­tä koh­dis­taa mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­tä myös hen­ki­lös­töön. Täl­löin näis­tä toi­men­pi­teis­tä puhu­taan nimel­lä sisäi­nen mark­ki­noin­ti. Mik­si hen­ki­lös­töön sit­ten täy­tyy koh­dis­taa mark­ki­noin­tia, eikö pelk­kä yri­tyk­sen sisäi­nen tie­do­tus rii­tä? Yri­tyk­sen tulok­set ovat tiu­kas­ti sidon­nai­sia hen­ki­lös­töön – se on tär­keä koh­de­ryh­mä mark­ki­noin­nil­le, sil­lä myös hen­ki­lös­tö on saa­ta­va usko­maan yri­tyk­sen arvoi­hin ja toimintaan.

Mikä­li hen­ki­lös­tö ei usko yri­tyk­sen arvoi­hin tai toi­min­taan, kuin­ka hän voi välit­tää näi­tä arvo­ja poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le teh­des­sään ulkois­ta mark­ki­noin­tia tai koh­da­tes­saan asiak­kai­ta esi­mer­kik­si asiakaspalvelutilanteessa?

Sisäinen markkinointi motivoi tuloksiin

Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen sisäl­lä moti­voi tulok­siin ja saa työn­te­ki­jän innos­tu­maan sekä ylit­tä­mään itsen­sä. Työn­te­ki­jöil­le ei yksin­ker­tai­ses­ti rii­tä tyl­sän kan­kea tie­do­tus, jota lukies­sa ei ilme juu­ri väräh­dä. Hen­ki­lös­tö siis todel­la tar­vit­see innos­ta­vaa mark­ki­noin­tia sii­nä mis­sä asiak­kaat­kin – hen­ki­lös­tö halu­taan saa­da innos­tu­maan, omis­tau­tu­maan teh­tä­väl­leen ja tuot­ta­maan hui­kei­ta asia­kas­ko­ke­muk­sia, eikä tie­do­tus yksin sii­hen pys­ty. Sisäi­nen mark­ki­noin­ti­työ on tie tulok­siin sii­nä mis­sä ulkoi­nen­kin markkinointi.

Yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti on tär­ke­ää yri­tyk­sen koko hen­ki­lö­kun­nal­le: vas­taan­ot­to­vir­kai­li­jal­le, toi­mis­toa­pu­lai­sel­le, mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­sel­le ja toi­mi­tus­joh­ta­jal­le – se kuu­luu kaikille.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Onnistuneen sisäisen markkinoinnin tulokset vaikuttavat myös asiakkaaseen

Sisäi­sen mark­ki­noin­nin tär­keys koros­tuu, kun asia­kas tekee pää­tök­sen sii­tä, ostaa­ko hän tuot­teen tai pal­ve­lun sinun yri­tyk­sel­tä­si vai kil­pai­li­jal­ta­si. Nyky­ku­lut­ta­jaa kiin­nos­taa koko­nai­suus – se, mil­lai­nen yri­tys on, mil­lai­siin arvoi­hin se poh­jau­tuu ja vai­kut­taa­ko hen­ki­lö­kun­ta itse usko­van yri­tyk­sen toi­min­taan. Onnis­tu­nut mark­ki­noin­ti voi siis teh­dä läh­te­mät­tö­män vai­ku­tuk­sen hen­ki­lös­tön kaut­ta suo­raan asiakkaaseen.

Näyt­tä­vil­lä verk­ko­si­vuil­la ja vim­pan pääl­le mie­ti­tyl­lä visu­aa­li­sel­la ilmeel­lä ei todel­li­suu­des­sa ole mitään mer­ki­tys­tä, mikä­li yri­tyk­sen hen­ki­lös­tö ei ole omak­su­nut yri­tyk­sen arvo­ja eikä hen­ki­lö­kun­nan toi­min­ta puhu lain­kaan samaa kiel­tä näi­den arvo­jen kans­sa. Yri­tyk­sen uskot­ta­vuus ja brän­din eteen teh­ty työ kari­see pois kovaa vauh­tia, mikä­li yhte­näi­sen säve­len uupu­mi­nen välit­tyy poten­ti­aa­li­sil­le asiakkaille.

Sisäinen markkinointi – 4 syytä, miksi se on tärkeää

 1. Työ­hy­vin­voin­tiin sijoi­tet­tu kymp­pi tuo hel­pos­ti kak­si takaisin.
 2. Mikä­li yri­tyk­sen sisäi­nen ja ulkoi­nen vies­tin­tä ker­to­vat eri tari­naa, kär­sii hel­pos­ti koko yri­tyk­sen uskottavuus.
 3. Suo­mes­sa työ­hy­vin­voin­tiin sat­saa­vat yri­tyk­set ovat par­hai­ta työ­paik­ko­ja, ja ne teke­vät hui­ke­aa kas­vua kes­ki­mää­rin 29 % vuo­si­ta­sol­la. Näi­den yri­tys­ten sai­raus­pois­sao­lot liik­ku­vat myös alhai­sis­sa luke­mis­sa: 2,4 %.
 4. Val­miu­det tyy­ty­väi­sel­le työyh­tei­söl­le ja toi­mi­val­le sisäi­sel­le vies­tin­näl­le raken­ne­taan sil­loin kun kaik­ki on hyvin. Toi­mi siis heti!

Sisäistä markkinointia vai sittenkin ulkoista markkinointia?

Tämä ei ole joko/­tai-kysy­mys, vaan yri­tyk­se­si tar­vit­see ehdot­to­mas­ti molempia!

Sisäis­tä mark­ki­noin­tia voi­daan­kin aja­tel­la osa­na ulkois­ta mark­ki­noin­tia – yhdes­sä sekä sisäi­nen että ulkoi­nen mark­ki­noin­ti tuke­vat toisiaan.

Sisäinen markkinointi käytännössä

Tehok­kaal­le sisäi­sel­le mark­ki­noin­nil­le vain tai­vas on raja­na! Kun tun­net tii­mi­si, osaat var­mas­ti kek­siä juu­ri sinun hen­ki­lös­töö­si tehoa­van tavan teh­dä sisäis­tä mark­ki­noin­tia. Se voi käy­tän­nös­sä olla esimerkiksi:

 • Yhtei­nen ryhmäytymispäivä
 • Kiin­nos­ta­vat koulutukset
 • Teho­kas tie­don­kul­ku työn­te­ki­jöi­den ja joh­ta­jan välillä

Kai­paat­ko apua sisäi­sen mark­ki­noin­nin haas­teis­sa? Ota yhteyt­tä mei­hin – me Kublal­la autam­me ja jaam­me mie­lel­läm­me vin­kit tulok­sel­li­seen markkinointiin!

Ota yhteyt­tä!
Sisäinen markkinointi henkilöstölle
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy