Kublan blogi 

Artik­ke­lit aihees­ta: Mark­ki­noin­tia pk yritykselle
  • Kategoriat:

  • Aihepiirit:

Uutiskirjeiden voima yrityksen markkinointistrategiassa

Kulut­ta­jien huo­mion hou­kut­te­le­mi­nen digi­taa­li­ses­sa maa­il­mas­sa, jos­sa jokai­nen klik­kaus ja näyt­tö­ker­ta on tais­te­lun arvoi­nen, voi olla haas­ta­vaa. Y…

Tekoälyn vallankumous yritysten sisällöntuotannossa

Digi­ta­li­saa­tion aika­kau­del­la yri­tys­ten on tuo­tet­ta­va jat­ku­vas­ti laa­du­kas­ta sisäl­töä pysyäk­seen näky­vil­lä ja rele­vant­tei­na asiak­kai­den­sa silmissä. …

Tehokkaat strategiat B2B-liidien generointiin

B2B-myyn­ti on moni­mut­kai­nen ja kil­pail­tu ala, jos­sa lii­dien gene­roin­ti on kes­kei­ses­sä roo­lis­sa. Digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin myö­tä yri­tyk­sil­lä on ny…

Suomalaisen teollisuuden digitaalinen murros

Teol­li­suu­den ala on Suo­mes­sa mer­kit­tä­väs­sä ase­mas­sa, ja sen kehi­tys vai­kut­taa koko maan talou­teen. Digi­ta­li­saa­tio on tuo­nut muka­naan uusia mahdoll…

Kuinka tavoittaa oikea kohderyhmä

Digi­mark­ki­noin­ti on mul­lis­ta­nut tapam­me teh­dä lii­ke­toi­min­taa, ja eri­tyi­ses­ti B2B-sek­to­ril­la sen mer­ki­tys koros­tuu. Kun tuot­teet ja pal­ve­lut myydää…

Tekoälyn vaikutus digimarkkinointiin

Teko­ä­ly on ollut vii­me vuo­si­na yksi mer­kit­tä­vim­mis­tä tek­no­lo­gi­sis­ta läpi­mur­rois­ta, ja sen vai­ku­tus digi­mark­ki­noin­tiin on mul­lis­ta­va. Se muut­taa ta…

Johtaja - Annathan markkinointipäättäjällesi mahdollisuuden loistaa!

Käyn päi­vit­täin kes­kus­te­lu­ja PK-yri­tys­ten mark­ki­noin­ti­päät­tä­jien kans­sa ja lii­an usein vas­taan tulee tilan­ne, jos­sa yri­tyk­sel­lä oli­si sel­keä tarve…

Digimarkkinointi 90-luvulta tähän päivään

Digi­mark­ki­noin­ti on muo­kan­nut mark­ki­noin­nin maa­il­maa todel­la mer­kit­tä­väs­ti 2000-luvul­la. Eri­lai­set digi­ta­li­set pal­ve­lut ovat ollet arki­päi­vää, jo …

Mitä Facebook-mainostoimisto tekee?

Omaa Face­book-mai­non­taa ulkois­taes­sa eteen voi nous­ta kysy­mys mitä oikein Face­book-mai­nos­toi­mis­to tekee? Mik­si pitäi­si edes ulkois­taa Facebook-mai…

Miten luoda tehokkaita asiakassegmenttejä

Asia­kas­seg­ment­tien luo­mi­nen on tär­keä osa mitä tahan­sa mark­ki­noin­ti­stra­te­gi­aa. Jaka­mal­la asiak­kaat ryh­miin voit koh­den­taa mark­ki­noin­ti­toi­me­si help…

5 tapaa saada enemmän irti Google Analyticsista

Google Ana­ly­tics on teho­kas työ­ka­lu, jon­ka avul­la voit saa­da enem­män irti verk­ko­si­vus­to­si tie­dois­ta. Kuten mikä tahan­sa työ­ka­lu, se on kui­ten­kin v…

Strategiasta toteutukseen: aloittelijan opas sosiaalisen median markkinointiin

Pie­nen yri­tyk­sen omis­ta­ja­na saa­tat miet­tiä, sopii­ko sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti sinul­le. Kos­ka alus­to­ja ja vaih­toeh­to­ja on niin pal­jon, voi ol…

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi