Verkkosivuston konversioprosentin parantaminen 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Koti­si­vut yri­tyk­sel­le \ Verk­ko­si­vus­ton kon­ver­sio­pro­sen­tin parantaminen

Verk­ko­si­vus­ton kon­ver­sio­pro­sen­tin paran­ta­mi­nen on kriit­ti­nen teh­tä­vä monil­le yri­tyk­sil­le, jot­ka pyr­ki­vät kas­vat­ta­maan myyn­ti­ään ja asia­kas­kun­taan­sa inter­ne­tis­sä. Täs­sä blo­gis­sa käsi­tel­lään tehok­kai­ta stra­te­gioi­ta, jot­ka aut­ta­vat paran­ta­maan verk­ko­si­vus­to­si konversioprosenttia.

1. Ymmärrä kohdeyleisösi

Kon­ver­sio­pro­sen­tin paran­ta­mi­nen alkaa ymmär­tä­mäl­lä koh­dey­lei­söä­si. Sel­vi­tä, kuka on ihan­teel­li­nen asiak­kaa­si ja mitä he etsi­vät. Käy­tä kävi­jä­tie­to­ja ja mark­ki­na­tut­ki­mus­ta ymmär­tääk­se­si hei­dän tar­pei­taan, toi­vei­taan ja käyt­täy­ty­mis­tään verkossa.

2. Selkeä arvolupaus

Var­mis­ta, että sivus­to­si kom­mu­ni­koi sel­keäs­ti arvo­lu­pauk­sen­sa. Arvo­lu­pauk­sen tuli­si vas­ta­ta asiak­kaan tar­pei­ta ja erot­taa sinut kil­pai­li­jois­ta. Sel­keä ja hou­kut­te­le­va arvo­lu­paus aut­taa hou­kut­te­le­maan oikeat kävi­jät ja roh­kai­see hei­tä toimimaan.

3. Käyttäjäystävällinen suunnittelu

Verk­ko­si­vus­ton suun­nit­te­lun tulee olla intui­tii­vis­ta ja käyt­tä­jäys­tä­väl­lis­tä. Hyvä navi­goin­ti, nopeat latausa­jat ja res­pon­sii­vi­nen suun­nit­te­lu ovat avai­na­se­mas­sa. Var­mis­ta, että sivus­to toi­mii sau­mat­to­mas­ti eri lait­teil­la, kuten äly­pu­he­li­mil­la ja tableteilla.

4. Vakuuttavat CTA:t (Call to Action)

Kehi­tä vakuut­ta­via keho­tuk­sia toi­min­taan (CTA), jot­ka ohjaa­vat kävi­jöi­tä halut­tuun toi­min­taan. CTA:n tuli­si olla näky­väs­sä pai­kas­sa ja sen sano­man tuli­si olla sel­keä ja hou­kut­te­le­va. Käy­tä väre­jä ja muo­toi­lua, jot­ka erot­tu­vat ja hou­kut­te­le­vat klik­kauk­sia. Vaik­ka näin:

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

5. Optimoi lomakkeet

Yksin­ker­tais­ta ja opti­moi lomak­keet. Pit­kät tai moni­mut­kai­set lomak­keet voi­vat kar­kot­taa kävi­jöi­tä. Kysy vain olen­nai­sia tie­to­ja ja käy­tä lomak­kei­den suun­nit­te­lus­sa sel­kei­tä ohjei­ta ja virheviestejä.

6. Luota sosiaalisen todisteen voimaan

Sosi­aa­li­nen todis­te, kuten asia­kas­ar­vos­te­lut, suo­si­tuk­set ja tapaus­tut­ki­muk­set, lisää­vät uskot­ta­vuut­ta ja luot­ta­mus­ta. Näy­tä posi­tii­vi­sia arvos­te­lu­ja ja todis­tei­ta menes­tyk­sek­käis­tä asia­kas­suh­teis­ta sivustollasi.

7. Testaa ja analysoi

Jat­ku­va tes­taus ja ana­lyy­si ovat olen­nai­sia kon­ver­sio­pro­sen­tin paran­ta­mi­ses­sa. Käy­tä A/B-tes­taus­ta eri ele­men­teil­le, kuten otsi­koil­le, CTA:lle ja sivun aset­te­lul­le, näh­däk­se­si, mikä toi­mii par­hai­ten. Hyö­dyn­nä ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lu­ja, kuten Google Ana­ly­tics, ymmär­tääk­se­si kävi­jöi­de­si käyttäytymistä.

8. Paranna latausaikoja

Sivus­ton nopeus on kriit­ti­nen teki­jä käyt­tä­jä­ko­ke­muk­ses­sa. Paran­na latausai­ko­ja opti­moi­mal­la kuvat, vähen­tä­mäl­lä HTTP-pyyn­tö­jä ja hyö­dyn­tä­mäl­lä väli­muis­ti­tus­ta. Nopeam­mat latausa­jat paran­ta­vat käyt­tä­jä­ko­ke­mus­ta ja voi­vat lisä­tä konversiota.

Mikä­li tar­vit­set apua näis­sä tai jos­sain muus­sa digi­maa­il­man asias­sa, ota­pa yhteyttä!

Pyy­dä apua Kublalta!
Konversio optimointi PK-yrityksen markkinoinnissa
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi