Kublan blogi 

Artik­ke­lit aihees­ta: Mark­ki­noin­tia pk yritykselle
  • Kategoriat:

  • Aihepiirit:

Digimarkkinoinnin raportin hyödyt

Mitä digi­mark­ki­noin­nin kuu­kausi rapor­teis­ta saa irti? Kublas­sa yhteis­työn aika­na teem­me sinul­le kuu­kausit­tai­sia raport­te­ja, jois­sa käym­me läpi …

Linkedinin maksullisilla työpaikkailmoituksilla rekryprosessiin vauhtia

Rek­ry­toin­ti on yri­tyk­sel­le kal­lis inves­toin­ti, jon­ka vuok­si mit­ta­van rek­ry­toin­ti­pro­ses­sin sijaan yhä useam­mat yri­tyk­set lähes­ty­vät teki­jää suoraan…

Miten aloittaa digitaalinen markkinointi?

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti eli digi­mark­ki­noin­ti on onnis­tu­nut syr­jäyt­tä­mään perin­tei­sen print­ti­mai­non­nan ja suo­ra­pos­ti­tuk­sen. Paluu­ta pape­ri­seen ai…

Uudelleenmarkkinointi on keino tavoittaa kiinnostuneet

Ker­ran kun google­tat hakusa­nal­la pesu­ko­ne, etkä tee ostos­ta saman tien, saat rie­sak­se­si liu­dan pesu­ko­ne­mai­nok­sia ympä­ri ämpä­ri inter­ne­tiä. Kuulost…

Digitaalisen markkinoinnin polku

Jokai­sen yri­tyk­sen tuli­si pyr­kiä paran­ta­maan digi­taa­lis­ta läs­nä­olo­aan net­ti­mark­ki­noin­nin avul­la. Suu­rin osa yri­tyk­sis­tä käy läpi mel­ko dramaattise…

Minkälainen on toimiva digimarkkinoinnin raportointi?

Teho­kas digi­mai­non­ta tavoit­taa juu­ri ne asiak­kaat, jot­ka haluat­kin ja juu­ri oikeal­la het­kel­lä. Oikein asen­ne­tul­la ana­ly­tiik­kal­la pys­tym­me varmista…

Digimarkkinointi yhteistyön aloitus Kublan kanssa

Digi­mark­ki­noin­ti yhteis­työn aloi­tus uuden kump­pa­nin kans­sa on aina iso jut­tu. On tär­ke­ää, että tavoit­tee­si mää­ri­tel­lään ja yri­tyk­se­si suunnitelmat…

Miten Kublan asiakasyhteistyö näkyy arjessa

Hyvä yhteis­työ on pit­kä­kes­tois­ta ja kan­nat­ta­vaa molem­mil­le osa­puo­lil­le ja sii­hen pääs­tään avoi­muu­del­la, rei­luu­del­la. Kublas­sa pidäm­me kiin­ni, että…

Yhteydenpidon merkitys Kublan toiminnassa

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti on pit­kä­jän­teis­tä työ­tä ja sik­si on tär­ke­ää, että sinul­la luot­ta­vai­nen olo digi­mark­ki­noin­nin kump­pa­ni­si kans­sa ja pystyt…

Kublassa käytettävät työkalut

Digi­taa­li­sen ana­ly­tii­kan avul­la saat vas­tauk­sia kysy­myk­siin, kuten mitä sivus­toil­la­si tapah­tuu, mikä toi­mii ja mikä ei. Miten olet saa­nut parhaita…

Minkälainen markkinointi toimii?

Moni asiak­kais­tam­me kysyy, mil­tä ide­aa­li mark­ki­noin­ti­stra­te­gia näyt­tää. Min­kä­lai­nen mark­ki­noin­ti toi­mii? Miten kir­joit­taa täy­del­li­nen mainosteksti…

Kaiken mittaaminen ei kannata

Asiak­kaat lähes­ty­vät mei­tä usein sanoen, että he halua­vat sivuil­taan tal­teen kai­ken mah­dol­li­sen mitat­ta­van tie­don. Se saat­taa kuu­los­taa aluk­si hou…

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi