Digitaalisen markkinoinnin polku 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin polku

Jokai­sen yri­tyk­sen tuli­si pyr­kiä paran­ta­maan digi­taa­lis­ta läs­nä­olo­aan net­ti­mark­ki­noin­nin avul­la. Suu­rin osa yri­tyk­sis­tä käy läpi mel­ko dra­maat­ti­sen mat­kan ennen kuin saa­vut­ta­vat tyy­dyt­tä­vän digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin rat­kai­sun. Hyvin usein asiak­kaam­me ker­to­vat tur­hau­tu­mi­sis­ta ja vai­keuk­sis­ta joi­ta he koh­ta­si­vat ennen yhteis­työm­me alka­mis­ta. Me kut­sum­me tätä tyy­pil­lis­tä koke­mus­ten ket­jua nimel­lä digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin polku.

Käy­dään­pä läpi tämän polun tyy­pil­li­set vai­heet. Mikä­li nämä eivät ole sinul­le vie­lä oma­koh­tai­ses­ti tut­tu­ja, toi­vot­ta­vas­ti nii­den avaa­mi­nen aut­taa ehkä vält­tä­mään aina­kin osan har­ha-aske­lis­ta ja pää­ty­mään nopeam­min tyy­dyt­tä­vään ratkaisuun. 

Vaihe 1: Kysy Googlelta - Google tietää

Mikä oli­si­kaan parem­pi paik­ka löy­tää tie­toa inter­net-mark­ki­noin­nis­ta kuin inter­net itse? Tämä vai­he ei ole vir­he, ja lähes kaik­kien mat­ka alkaa täs­tä. Moni kir­joit­taa googleen kysy­myk­siä, kuten “miten kas­vat­taa lii­ke­toi­min­taa ver­kos­sa”. Google on hyvä paik­ka aloit­taa, mut­ta vas­tauk­sia on enem­män kuin tarvitsisi. 

Lukui­sat artik­ke­lit, oppaat, videot ja foo­ru­mit yrit­tä­vät tar­jo­ta par­haat rat­kai­sut ongel­miin. Mones­ti usko­tel­laan, että on ole­mas­sa vain yksi ja ainoa toi­mi­va rat­kai­su. Totuus on, että digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa ei ole yhtä rat­kai­sua joka sopi­si kai­kil­le. Tähän vai­hee­seen voi tuh­la­ta niin mon­ta päi­vää ja viik­koa, jot­kut ovat käyt­tä­neet jopa kuu­kausia kah­la­tak­seen kaik­ki mah­dol­li­set neu­vot ja mie­li­pi­teet läpi. 

Haku­jen tulok­se­na löy­tyy usein tois­tu­via vie­raan kuu­loi­sia ter­me­jä, kuten SEO. Jon­kin aikaa asi­aan pereh­dyt­tyä se alkaa jo tun­tua tutul­ta, ja mie­leen hii­pii aja­tus: “Hei, voin teh­dä tämän sen.” Ja sii­tä pääs­tää­kin seu­raa­vaan vaiheeseen.

Vaihe 2: Tee se itse!

Täs­sä vai­hees­sa mat­kaa löy­ty­vät ensim­mäi­set todel­li­set suden­kuo­pat. Vaik­ka tie­toa oli­si haet­tu pal­jon­kin, pelk­kä tie­to on vain tie­toa. Tie­to ilman koke­mus­ta ja kon­teks­tia on usein hyö­dy­tön­tä, ja voi jopa luo­da val­heel­li­sen koke­muk­sen omien uusien kyky­jen riittävyydestä. 

Suu­rin osa asiak­kais­tam­me ker­too, miten he täs­sä vai­hees­sa kir­joit­ti­vat omat mai­nos­teks­tin­sä, asen­si­vat sivus­tol­leen “hyö­dyl­li­siä” lisä­osia ja käyt­ti­vät pal­jon rahaa Googlen mai­nos­kam­pan­joi­hin saa­dak­seen sivus­tol­le lisää lii­ken­net­tä. Huo­no mai­nos­kam­pan­ja on kui­ten­kin pahem­pi vaih­toeh­to kuin mai­nos­kam­pan­jan puut­tu­mi­nen, ja tak­kiin tulee. 

Monel­le täs­sä vai­hees­sa koe­tut epä­on­nis­tu­mi­set ovat moti­vaa­tion muser­ta­via koke­muk­sia jot­ka joh­ta­vat koko hank­kees­ta luo­pu­mi­seen. Mut­ta sit­ten löy­tyy­kin toi­vo: Ammat­ti­mai­nen digi­taa­li­nen mai­nos­toi­mis­to saat­tai­si olla ratkaisu! 

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Vaihe 3: Osta siltä joka lupaa eniten

Jos­kus tämä vai­he voi joh­taa täy­del­li­seen rat­kai­suun, jota asiak­kaam­me etsi­vät­kin. Mai­non­ta toi­mii, pal­ve­lui­ta ja tuot­tei­ta liik­kuu, ja kas­sa­ko­ne lau­laa. Vali­tet­ta­vas­ti suu­rin osa asiak­kais­tam­me ei pää­se maa­liin ihan niin helposti. 

Tämä vai­he on käy­nyt hyvin kal­liik­si monil­le asiak­kail­lem­me. Huo­no digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin toi­mis­to on nyky­ajan käär­me­öl­jy­kaup­pias. Huo­no toi­mis­to myy sinul­le “erin­omai­sen rat­kai­sun” ja saa sinut tun­te­maan, että teit elä­mä­si par­haim­man dii­lin. Lopus­sa jäät kui­ten­kin miet­ti­mään, että mihin kaik­ki raha­si valuivat. 

Ehkä löy­sit “täy­del­li­sen rat­kai­sun joka sopii kai­kil­le”. Nii­tä­kin on tar­jol­la. Tai ehkä äiti­si ser­kun poi­ka tar­jou­tui hoi­ta­maan digi­mark­ki­noin­nin puo­les­ta­si. Kum­mas­sa­kaan tapauk­ses­sa tari­na ei pää­ty hyvin. 

Tämä vai­he tyh­jen­tää usein yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti­bud­je­tin ja saa yrit­tä­jän menet­tä­mään kai­ken toi­von­sa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin toi­mi­vuu­des­ta. Monet asiak­kais­tam­me pää­ty­vät täs­sä vai­hees­sa ajat­te­le­maan, että digi­mark­ki­noin­ti ei vaan yksin­ker­tai­ses­ti toi­mi hei­dän toi­mia­lal­laan tai tuotteillaan. 

Vaihe 4: Huolellisesti valittu digitaalisen markkinoinnin kumppani

Mikä­li kai­kes­ta huo­li­mat­ta yrit­tä­jä ei jää ojaan makaa­maan vaan jat­kaa mat­kaan­sa, seu­raa usein mat­kan vii­mei­nen vai­he. Se on myös ehdot­to­mas­ti koko polun tär­kein osa, kos­ka sen lopus­ta löy­tyy rat­kai­su ongel­miin. Ja se rat­kai­su on huo­lel­li­ses­ti valit­tu digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin kump­pa­ni. Haluam­me koros­taa täs­sä yhtey­des­sä sanaa Kump­pa­ni, kos­ka sel­lai­nen digi­taa­li­sen mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton pitäi­si olla. 

Mikä­li digi­taa­li­sen mark­ki­noin­ti­toi­mis­to­si ei käy­tä aikaa oppiak­seen yri­tyk­se­si toi­min­nas­ta, tun­nis­taak­seen vah­vuu­te­si ja heik­kou­te­si ja tar­joa­maan opi­tun poh­jal­ta ymmär­ret­tä­vän suun­ni­tel­man, he eivät ehkä sovi sinul­le. Tai sit­ten saa­tat olla edel­leen vai­hees­sa 3. Jos digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti­toi­mis­to käyt­tää aikaa aut­taak­seen sinua tun­nis­ta­maan menes­tyk­se­si tär­keim­mät mit­ta­rit, olet toden­nä­köi­ses­ti vai­hees­sa 4. Onnit­te­lut!

Laa­duk­kaan toi­mis­ton tun­tee koke­muk­ses­ta ja tie­tä­myk­ses­tä, ei suu­ris­ta lupauk­sis­ta. Koke­mus­ta ja osaa­mis­ta tar­vi­taan, jot­ta yri­tyk­sel­le­si voi­daan raken­taa rää­tä­löi­ty rat­kai­su joka oikeas­ti sopii tar­pei­sii­si. Tätä Kubla tar­jo­aa asiak­kail­leen, ja sinun pitäi­si aina odot­taa samaa, kenen tahan­sa digi­mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton kans­sa pää­dyt­kin yhteistyöhön.

Ota yhteyt­tä!
Digitaalisen markkinoinnin polku
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy