Miten aloittaa digitaalinen markkinointi? 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Miten aloit­taa digi­taa­li­nen markkinointi?

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti eli digi­mark­ki­noin­ti on onnis­tu­nut syr­jäyt­tä­mään perin­tei­sen print­ti­mai­non­nan ja suo­ra­pos­ti­tuk­sen. Paluu­ta pape­ri­seen aika­kau­teen ei ole, joten älä kyn­sin ham­pain pidä kiin­ni van­has­ta, vaan aloi­ta digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti pikimmiten. 

Ehkä mie­les­sä­si kävi, että kokei­let digi­mark­ki­noin­nin aloit­ta­mis­ta lait­ta­mal­la muu­ta­man kym­pin Face­book-mai­nok­seen – kos­ka eihän se niin moni­mut­kais­ta ole! Jos vain menet teke­mään mai­nok­sen tie­tä­mät­tä koh­de­ryh­mää­si, allo­koi­mat­ta bud­jet­tia­si tai ilman var­muut­ta sii­tä, onko Face­book edes oikea mai­nos­ka­na­va sinul­le, huk­kaat epäi­le­mät­tä rahasi.

Olem­me var­mas­ti kaik­ki sitä miel­tä, ettei rahan polt­ta­mi­nen kan­na­ta. Me Kublan digiam­mat­ti­lai­set olem­me koon­neet alle vii­si vink­kiä, joi­den avul­la aloi­tat digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin fiksusti. 

Digitaalinen markkinointi on markkinointia digissä

Ote­taan alkuun lyhyt ker­taus sii­tä, mitä digi­mark­ki­noin­ti tar­koit­taa. Digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin perus­ta­na toi­mi­vat yri­tyk­sen verk­ko­si­vut, sil­lä digi­mark­ki­noin­nin tavoit­tee­na on ajaa asia­kas suo­rit­ta­maan kon­ver­sio eli esi­mer­kik­si osto yri­tyk­sen verkkosivuille. 

Esi­merk­ke­jä digimainonnasta:

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti on perin­tei­seen mark­ki­noin­tiin ver­rat­tu­na huo­mat­ta­vas­ti tar­kem­min koh­den­net­ta­vis­sa ja mitat­ta­vis­sa. Sii­nä mis­sä leh­ti­mai­nos sujah­taa jokai­sen pos­ti­luuk­kuun asuk­kaan kiin­nos­tuk­sen koh­teis­ta riip­pu­mat­ta, on digi­mai­non­ta mah­dol­lis­ta koh­den­taa tar­kas­ti esi­mer­kik­si koh­de­hen­ki­lön suku­puo­len, iän, sijain­nin ja mie­len­kiin­non koh­tei­den perusteella.

Näin aloitat digitaalisen markkinoinnin fiksusti

Lähes kaik­ki teke­vät digi­mark­ki­noin­tia, mikä tekee digi­mark­ki­noin­tiin käy­te­tyis­tä kana­vis­ta kil­pail­tu­ja. Onkin äärim­mäi­sen tär­ke­ää aloit­taa digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti oikein, jot­ta et mene­tä mah­dol­li­suut­ta­si kil­pail­la mui­den rin­nal­la. Vir­hei­den kor­jaa­mi­nen jäl­keen­päin saat­taa tul­la kal­liik­si. Ei kui­ten­kaan syy­tä stres­siin, olem­me tääl­lä sinua vin­keil­läm­me auttamassa!

1. Mieti, kenet haluat tavoittaa digikanavissa

Koh­de­ryh­män mää­rit­te­ly lukeu­tuu nii­hin ensim­mäi­siin asioi­hin, joka jokai­sen aloit­ta­van yri­tyk­sen tuli­si teh­dä. Koh­de­ryh­miä voi myös olla useam­pia, mut­ta täl­löin jokai­sel­le koh­de­ryh­mäl­le täy­tyy toteut­taa juu­ri kysei­sel­le koh­de­ryh­mäl­le rää­tä­löi­tyä viestintää. 

Koh­de­ryh­män mää­rit­tä­mi­ses­sä pää­set alkuun poh­ti­mal­la, kenet haluat tavoit­taa digis­sä, viet­tä­vät­kö he aikaa digi­ka­na­vis­sa ja mik­si yli­pää­tään teet digi­mai­non­taa? Oli­si täy­sin hul­lun­ku­ris­ta teh­dä vaik­ka­pa tren­di­käs­tä Ins­ta­gram-mai­non­taa, mikä­li koh­de­ryh­mä­si koos­tui­si vii­si­kymp­pi­sis­tä yrit­tä­jä­mie­his­tä, jot­ka teke­vät kaik­kea muu­ta kuin selaa­vat päi­vi­tyk­siä Instagramissa. 

Koh­de­ryh­män mää­rit­te­lyn tavoit­tee­na on löy­tää jouk­ko ihmi­siä, jot­ka ovat sekä kiin­nos­tu­nei­ta että osto­ky­kyi­siä. On tur­haa mark­ki­noi­da hen­ki­löil­le, joi­ta ei toden­nä­köi­ses­ti kiin­nos­ta yri­tyk­se­si, tuot­tee­si tai pal­ve­lusi, mut­ta ei myös­kään kan­na­ta koh­den­taa mai­non­taa sel­lai­sil­le, joil­la ei ole varaa mak­saa tuot­tees­ta­si tai palvelustasi. 

Aloi­ta koh­de­ryh­män mää­rit­te­ly ana­ly­soi­mal­la omaa tuo­te- tai pal­ve­lu­va­li­koi­maa­si. Mitä hyö­tyä tuot­tees­ta­si tai pal­ve­lus­ta­si on ja kenel­le? Entä­pä min­kä ongel­man se rat­kai­see? Tämän jäl­keen voit siir­tyä poh­ti­maan poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan demo­gra­fi­sia tie­to­ja eli suku­puol­ta, ikää, asuin­paik­kaa, tulo­ta­soa, kou­lu­tus­ta, sivii­li­sää­tyä, ammat­tia ja niin edespäin. 

Hyvä koh­de­ryh­mä on tar­peek­si tar­kas­ti rajat­tu, halu­kas mak­sa­maan sekä tavoi­tet­ta­vis­sa jota­kin väy­lää pit­kin. Olet­kin jo var­mas­ti kuul­lut joka tuu­tis­ta, ettei kai­kil­le voi myy­dä kaikkea.

2. Pohdi, mihin raha ja aika riittävät

Resurs­sien mää­rit­te­ly kan­nat­taa teh­dä huo­lel­la. Usein eten­kin aloit­ta­vat yri­tyk­set sor­tu­vat sin­koi­le­maan sin­ne tän­ne, jol­loin samal­la rahal­la ja ajal­la oli­si voi­tu saa­da parem­pia tulok­sia. Var­mis­ta myös, että psy­tyt pitä­mään huol­ta asia­kas­tyy­ty­väi­syy­des­tä. Asia­kas­tyy­ty­väi­syys on kil­pai­lue­tu. Menes­ty­vät yri­tyk­set tie­tä­vät, kuin­ka tär­keäs­sä roo­lis­sa asiak­kai­den tyy­ty­väi­syys on.

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti koos­tuu mones­ta osa-alu­ees­ta, eikä kii­rei­nen yrit­tä­jä pys­ty mil­lään saa­maan kaik­kia aluei­ta tuot­ta­vik­si omin avuin. Jos olet haka Face­book-mai­non­nas­sa, voit hyvin teh­dä sitä, mut­ta älä yri­tä samaan aikaan hand­la­ta haku­ko­ne­mai­non­taa ja Display-mainontaa.

Ota vas­tuul­le­si sel­lai­sia digi­mark­ki­noin­nin teh­tä­viä, joi­den suo­rit­ta­mi­seen sinul­ta löy­tyy tar­vit­ta­va aika ja osaa­mi­nen. Mikä­li tuo­tat tai­ta­vas­ti esi­mer­kik­si sisäl­töä, mut­ta tek­ni­nen osaa­mi­nen ei ole niin vah­vaa, kan­nat­taa sinun teh­dä itse sisäl­tö-SEO ja ulkois­taa meta­tie­to­jen opti­moin­ti sekä muut sivus­ton raken­tee­seen ja käyt­tö­ko­ke­muk­seen liit­ty­vät työt (On-site SEO) asiantuntijalle. 

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

3. Selvitä, mihin kanavaan kannattaa panostaa

Sopi­va kana­va riip­puu koh­de­ryh­mäs­tä­si sekä käy­tet­tä­vis­sä ole­vas­ta bud­je­tis­ta. Pik­ku­rui­sel­la raha­sum­mal­la ei läh­de­tä toteut­ta­maan TV-mai­nos­ta, vaik­ka poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si istui­si­vat­kin töl­lön äärel­lä. Toi­saal­ta TV-mai­nos­ta ei kan­na­ta läh­teä teke­mään, vaik­ka rahaa oli­si, jos asiak­kaa­si viet­tä­vät aikaa enem­män aikaa olo­huo­neen sijaan TikTokissa. 

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti pitää sisäl­lään eri­lai­sia kana­via, jois­sa eri ikäi­set ja eri tyyp­pi­set ihmi­set viih­dyt­tä­vät itse­ään sekä etsi­vät tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta ostos­ko­riin­sa. Digi­mark­ki­noin­nis­sa ylei­sim­min käy­tet­ty­jä sosi­aa­li­sen median kana­via ovat muun muassa:

Voi olla, että sopi­va mai­nos­paik­ka löy­tyy­kin sosi­aa­li­sen median sijaan esi­mer­kik­si kes­kus­te­lu­foo­ru­min ylä­lai­das­ta, jol­loin Display- eli ban­ne­ri­mai­non­ta toi­mii digi­mark­ki­noin­nin väy­lä­nä sinul­le parem­min. Olem­me kir­joit­ta­neet kat­ta­vam­man artik­ke­lin sii­tä, miten valit­set oikeat mark­ki­noin­ti­ka­na­vat, joten käy lukai­se­mas­sa se, ja jat­ke­taan sit­ten eteenpäin.

4. Varmista, että allokoit budjettisi oikein

Bud­je­tin mää­rit­te­ly tekee teke­mi­ses­tä kus­tan­nus­te­hok­kaam­paa. Mark­ki­noin­nin bud­je­toin­nin sopi­va allo­koin­ti suh­tees­sa yri­tyk­sen lii­ke­vaih­toon on tär­keä vai­he – esi­mer­kik­si aloit­ta­van yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti­bud­je­tin tuli­si olla noin 12-20 % suh­tees­sa yri­tyk­sen lii­ke­vaih­toon. Tämä arvio kui­ten­kin pitää sisäl­lään kai­ken mark­ki­noin­nin, eli perin­tei­sen sekä digitaalisen.

Mie­ti, mil­lai­sen osuu­den bud­je­tis­ta voit allo­koi­da digi­taa­li­seen mark­ki­noin­tiin, ja kuin­ka iso sii­vu bud­je­tis­ta menee yllä­pi­to­työ­hön? Yllä­pi­to­työn osuus on muis­tet­ta­va ottaa huo­mioon, sil­lä mai­nok­sia on jat­ku­vas­ti uusit­ta­va ja verk­ko­si­vus­toa päi­vi­tet­tä­vä. Poh­di myös, kuin­ka pal­jon mark­ki­noin­nin tuli­si tuot­taa näi­den jäl­keen, jot­ta mai­non­ta oli­si kannattavaa? 

5. Valitse digikumppanisi fiksusti

Kuten huo­maat, on poh­dit­ta­vaa ja teh­tä­vää pal­jon. Ne osa-alu­eet, joi­den tulok­sek­kaa­seen teke­mi­seen ei oma aika tai osaa­mi­nen rii­tä, kan­nat­taa suo­siol­la ulkois­taa alan asian­tun­ti­jal­le. Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti saa voi­man­sa ammat­ti­lai­sis­ta, jot­ka halua­vat sinun menes­tys­tä­si. Täl­lä­kin alal­la on tie­tys­ti myös itse­ään ammat­ti­lai­sik­si nimit­tä­viä teki­jöi­tä, joi­den ainoa motii­vi on raha. Digi­kump­pa­nin valit­se­mi­nen saat­taa tun­tua han­ka­lal­ta, kun pal­ve­lun­tar­joa­jia on joka nurkalla.

Oikean digi­kump­pa­nin löy­tä­mi­nen on lot­to­voit­to, mut­ta mis­tä sel­lai­sen voi löy­tää? Olem­me koon­neet sinul­le pie­nen oppaan mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton valit­se­mi­seen, jot­ta löy­dät sen oikean!

Nyt tiedät, miten kannattaa aloittaa digitaalinen markkinointi 

Kun yrit­tä­jät ovat luke­neet muu­ta­man artik­ke­lin digi­mark­ki­noin­nis­ta, miet­ti­vät he lähes aina: “miten aloit­taa digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti?”, sil­lä uuden aloit­ta­mi­nen mie­ti­tyt­tää ketä tahan­sa. Digi­mark­ki­noin­nin aloit­ta­mi­nen voi pelot­taa, stres­sa­ta tai jopa ahdis­taa, mut­ta kan­nus­tam­me sinua luke­maan vink­kim­me yltä vie­lä tois­ta­mi­seen, jot­ta saat mie­len­rau­han. Tie­tys­ti voit soit­taa myös meil­le, niin autam­me sinut alkuun kädes­tä pitäen. 

Ota yhteyt­tä!
markkinoinnin vuosikello
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy