Miten aloittaa digitaalinen markkinointi? 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Miten aloit­taa digi­taa­li­nen markkinointi?

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti eli digi­mark­ki­noin­ti on onnis­tu­nut syr­jäyt­tä­mään perin­tei­sen print­ti­mai­non­nan ja suo­ra­pos­ti­tuk­sen. Paluu­ta pape­ri­seen aika­kau­teen ei ole, joten älä kyn­sin ham­pain pidä kiin­ni van­has­ta, vaan aloi­ta digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti pikimmiten. 

Ehkä mie­les­sä­si kävi, että kokei­let digi­mark­ki­noin­nin aloit­ta­mis­ta lait­ta­mal­la muu­ta­man kym­pin Face­book-mai­nok­seen – kos­ka eihän se niin moni­mut­kais­ta ole! Jos vain menet teke­mään mai­nok­sen tie­tä­mät­tä koh­de­ryh­mää­si, allo­koi­mat­ta bud­jet­tia­si tai ilman var­muut­ta sii­tä, onko Face­book edes oikea mai­nos­ka­na­va sinul­le, huk­kaat epäi­le­mät­tä rahasi.

Olem­me var­mas­ti kaik­ki sitä miel­tä, ettei rahan polt­ta­mi­nen kan­na­ta. Me Kublan digiam­mat­ti­lai­set olem­me koon­neet alle vii­si vink­kiä, joi­den avul­la aloi­tat digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin fiksusti. 

Digitaalinen markkinointi on markkinointia digissä

Ote­taan alkuun lyhyt ker­taus sii­tä, mitä digi­mark­ki­noin­ti tar­koit­taa. Digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin perus­ta­na toi­mi­vat yri­tyk­sen verk­ko­si­vut, sil­lä digi­mark­ki­noin­nin tavoit­tee­na on ajaa asia­kas suo­rit­ta­maan kon­ver­sio eli esi­mer­kik­si osto yri­tyk­sen verkkosivuille. 

Esi­merk­ke­jä digimainonnasta:

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti on perin­tei­seen mark­ki­noin­tiin ver­rat­tu­na huo­mat­ta­vas­ti tar­kem­min koh­den­net­ta­vis­sa ja mitat­ta­vis­sa. Sii­nä mis­sä leh­ti­mai­nos sujah­taa jokai­sen pos­ti­luuk­kuun asuk­kaan kiin­nos­tuk­sen koh­teis­ta riip­pu­mat­ta, on digi­mai­non­ta mah­dol­lis­ta koh­den­taa tar­kas­ti esi­mer­kik­si koh­de­hen­ki­lön suku­puo­len, iän, sijain­nin ja mie­len­kiin­non koh­tei­den perusteella.

Näin aloitat digitaalisen markkinoinnin fiksusti

Lähes kaik­ki teke­vät digi­mark­ki­noin­tia, mikä tekee digi­mark­ki­noin­tiin käy­te­tyis­tä kana­vis­ta kil­pail­tu­ja. Onkin äärim­mäi­sen tär­ke­ää aloit­taa digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti oikein, jot­ta et mene­tä mah­dol­li­suut­ta­si kil­pail­la mui­den rin­nal­la. Vir­hei­den kor­jaa­mi­nen jäl­keen­päin saat­taa tul­la kal­liik­si. Ei kui­ten­kaan syy­tä stres­siin, olem­me tääl­lä sinua vin­keil­läm­me auttamassa!

1. Mieti, kenet haluat tavoittaa digikanavissa

Koh­de­ryh­män mää­rit­te­ly lukeu­tuu nii­hin ensim­mäi­siin asioi­hin, joka jokai­sen aloit­ta­van yri­tyk­sen tuli­si teh­dä. Koh­de­ryh­miä voi myös olla useam­pia, mut­ta täl­löin jokai­sel­le koh­de­ryh­mäl­le täy­tyy toteut­taa juu­ri kysei­sel­le koh­de­ryh­mäl­le rää­tä­löi­tyä viestintää. 

Koh­de­ryh­män mää­rit­tä­mi­ses­sä pää­set alkuun poh­ti­mal­la, kenet haluat tavoit­taa digis­sä, viet­tä­vät­kö he aikaa digi­ka­na­vis­sa ja mik­si yli­pää­tään teet digi­mai­non­taa? Oli­si täy­sin hul­lun­ku­ris­ta teh­dä vaik­ka­pa tren­di­käs­tä Ins­ta­gram-mai­non­taa, mikä­li koh­de­ryh­mä­si koos­tui­si vii­si­kymp­pi­sis­tä yrit­tä­jä­mie­his­tä, jot­ka teke­vät kaik­kea muu­ta kuin selaa­vat päi­vi­tyk­siä Instagramissa. 

Koh­de­ryh­män mää­rit­te­lyn tavoit­tee­na on löy­tää jouk­ko ihmi­siä, jot­ka ovat sekä kiin­nos­tu­nei­ta että osto­ky­kyi­siä. On tur­haa mark­ki­noi­da hen­ki­löil­le, joi­ta ei toden­nä­köi­ses­ti kiin­nos­ta yri­tyk­se­si, tuot­tee­si tai pal­ve­lusi, mut­ta ei myös­kään kan­na­ta koh­den­taa mai­non­taa sel­lai­sil­le, joil­la ei ole varaa mak­saa tuot­tees­ta­si tai palvelustasi. 

Aloi­ta koh­de­ryh­män mää­rit­te­ly ana­ly­soi­mal­la omaa tuo­te- tai pal­ve­lu­va­li­koi­maa­si. Mitä hyö­tyä tuot­tees­ta­si tai pal­ve­lus­ta­si on ja kenel­le? Entä­pä min­kä ongel­man se rat­kai­see? Tämän jäl­keen voit siir­tyä poh­ti­maan poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan demo­gra­fi­sia tie­to­ja eli suku­puol­ta, ikää, asuin­paik­kaa, tulo­ta­soa, kou­lu­tus­ta, sivii­li­sää­tyä, ammat­tia ja niin edespäin. 

Hyvä koh­de­ryh­mä on tar­peek­si tar­kas­ti rajat­tu, halu­kas mak­sa­maan sekä tavoi­tet­ta­vis­sa jota­kin väy­lää pit­kin. Olet­kin jo var­mas­ti kuul­lut joka tuu­tis­ta, ettei kai­kil­le voi myy­dä kaikkea.

2. Pohdi, mihin raha ja aika riittävät

Resurs­sien mää­rit­te­ly kan­nat­taa teh­dä huo­lel­la. Usein eten­kin aloit­ta­vat yri­tyk­set sor­tu­vat sin­koi­le­maan sin­ne tän­ne, jol­loin samal­la rahal­la ja ajal­la oli­si voi­tu saa­da parem­pia tulok­sia. Var­mis­ta myös, että psy­tyt pitä­mään huol­ta asia­kas­tyy­ty­väi­syy­des­tä. Asia­kas­tyy­ty­väi­syys on kil­pai­lue­tu. Menes­ty­vät yri­tyk­set tie­tä­vät, kuin­ka tär­keäs­sä roo­lis­sa asiak­kai­den tyy­ty­väi­syys on.

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti koos­tuu mones­ta osa-alu­ees­ta, eikä kii­rei­nen yrit­tä­jä pys­ty mil­lään saa­maan kaik­kia aluei­ta tuot­ta­vik­si omin avuin. Jos olet haka Face­book-mai­non­nas­sa, voit hyvin teh­dä sitä, mut­ta älä yri­tä samaan aikaan hand­la­ta haku­ko­ne­mai­non­taa ja Display-mainontaa.

Ota vas­tuul­le­si sel­lai­sia digi­mark­ki­noin­nin teh­tä­viä, joi­den suo­rit­ta­mi­seen sinul­ta löy­tyy tar­vit­ta­va aika ja osaa­mi­nen. Mikä­li tuo­tat tai­ta­vas­ti esi­mer­kik­si sisäl­töä, mut­ta tek­ni­nen osaa­mi­nen ei ole niin vah­vaa, kan­nat­taa sinun teh­dä itse sisäl­tö-SEO ja ulkois­taa meta­tie­to­jen opti­moin­ti sekä muut sivus­ton raken­tee­seen ja käyt­tö­ko­ke­muk­seen liit­ty­vät työt (On-site SEO) asiantuntijalle. 

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

3. Selvitä, mihin kanavaan kannattaa panostaa

Sopi­va kana­va riip­puu koh­de­ryh­mäs­tä­si sekä käy­tet­tä­vis­sä ole­vas­ta bud­je­tis­ta. Pik­ku­rui­sel­la raha­sum­mal­la ei läh­de­tä toteut­ta­maan TV-mai­nos­ta, vaik­ka poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si istui­si­vat­kin töl­lön äärel­lä. Toi­saal­ta TV-mai­nos­ta ei kan­na­ta läh­teä teke­mään, vaik­ka rahaa oli­si, jos asiak­kaa­si viet­tä­vät aikaa enem­män aikaa olo­huo­neen sijaan TikTokissa. 

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti pitää sisäl­lään eri­lai­sia kana­via, jois­sa eri ikäi­set ja eri tyyp­pi­set ihmi­set viih­dyt­tä­vät itse­ään sekä etsi­vät tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta ostos­ko­riin­sa. Digi­mark­ki­noin­nis­sa ylei­sim­min käy­tet­ty­jä sosi­aa­li­sen median kana­via ovat muun muassa:

Voi olla, että sopi­va mai­nos­paik­ka löy­tyy­kin sosi­aa­li­sen median sijaan esi­mer­kik­si kes­kus­te­lu­foo­ru­min ylä­lai­das­ta, jol­loin Display- eli ban­ne­ri­mai­non­ta toi­mii digi­mark­ki­noin­nin väy­lä­nä sinul­le parem­min. Olem­me kir­joit­ta­neet kat­ta­vam­man artik­ke­lin sii­tä, miten valit­set oikeat mark­ki­noin­ti­ka­na­vat, joten käy lukai­se­mas­sa se, ja jat­ke­taan sit­ten eteenpäin.

4. Varmista, että allokoit budjettisi oikein

Bud­je­tin mää­rit­te­ly tekee teke­mi­ses­tä kus­tan­nus­te­hok­kaam­paa. Mark­ki­noin­nin bud­je­toin­nin sopi­va allo­koin­ti suh­tees­sa yri­tyk­sen lii­ke­vaih­toon on tär­keä vai­he – esi­mer­kik­si aloit­ta­van yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti­bud­je­tin tuli­si olla noin 12-20 % suh­tees­sa yri­tyk­sen lii­ke­vaih­toon. Tämä arvio kui­ten­kin pitää sisäl­lään kai­ken mark­ki­noin­nin, eli perin­tei­sen sekä digitaalisen.

Mie­ti, mil­lai­sen osuu­den bud­je­tis­ta voit allo­koi­da digi­taa­li­seen mark­ki­noin­tiin, ja kuin­ka iso sii­vu bud­je­tis­ta menee yllä­pi­to­työ­hön? Yllä­pi­to­työn osuus on muis­tet­ta­va ottaa huo­mioon, sil­lä mai­nok­sia on jat­ku­vas­ti uusit­ta­va ja verk­ko­si­vus­toa päi­vi­tet­tä­vä. Poh­di myös, kuin­ka pal­jon mark­ki­noin­nin tuli­si tuot­taa näi­den jäl­keen, jot­ta mai­non­ta oli­si kannattavaa? 

5. Valitse digikumppanisi fiksusti

Kuten huo­maat, on poh­dit­ta­vaa ja teh­tä­vää pal­jon. Ne osa-alu­eet, joi­den tulok­sek­kaa­seen teke­mi­seen ei oma aika tai osaa­mi­nen rii­tä, kan­nat­taa suo­siol­la ulkois­taa alan asian­tun­ti­jal­le. Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti saa voi­man­sa ammat­ti­lai­sis­ta, jot­ka halua­vat sinun menes­tys­tä­si. Täl­lä­kin alal­la on tie­tys­ti myös itse­ään ammat­ti­lai­sik­si nimit­tä­viä teki­jöi­tä, joi­den ainoa motii­vi on raha. Digi­kump­pa­nin valit­se­mi­nen saat­taa tun­tua han­ka­lal­ta, kun pal­ve­lun­tar­joa­jia on joka nurkalla.

Oikean digi­kump­pa­nin löy­tä­mi­nen on lot­to­voit­to, mut­ta mis­tä sel­lai­sen voi löy­tää? Olem­me koon­neet sinul­le pie­nen oppaan mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton valit­se­mi­seen, jot­ta löy­dät sen oikean!

Nyt tiedät, miten kannattaa aloittaa digitaalinen markkinointi 

Kun yrit­tä­jät ovat luke­neet muu­ta­man artik­ke­lin digi­mark­ki­noin­nis­ta, miet­ti­vät he lähes aina: “miten aloit­taa digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti?”, sil­lä uuden aloit­ta­mi­nen mie­ti­tyt­tää ketä tahan­sa. Digi­mark­ki­noin­nin aloit­ta­mi­nen voi pelot­taa, stres­sa­ta tai jopa ahdis­taa, mut­ta kan­nus­tam­me sinua luke­maan vink­kim­me yltä vie­lä tois­ta­mi­seen, jot­ta saat mie­len­rau­han. Tie­tys­ti voit soit­taa myös meil­le, niin autam­me sinut alkuun kädes­tä pitäen. 

Ota yhteyt­tä!
markkinoinnin vuosikello
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi