Mitä etsiä uudessa digimarkkinoinnin kumppanissa? 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mitä etsiä uudes­sa digi­mark­ki­noin­nin kumppanissa?

Digi­mark­ki­noin­nin kump­pa­ni on iso osa sinun mai­non­ta­si menes­tys­tä ja tämän takia digi­kump­pa­nin kans­sa täy­tyy yhteis­työ sujua. Yhteis­työs­sä digi­mark­ki­noin­nin kump­pa­nin kans­sa kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta eri­lai­siin asioi­hin ja että kaik­ki toi­mii suju­vas­ti. Mitä siis etsiä uudes­sa digi­mark­ki­noin­nin kump­pa­nis­sa? Pidä huo­li ettet hei­tä raho­ja­si huk­kaan ilman näky­viä tulok­sia. Digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin suu­ri etu on sen läpi­nä­ky­vyys ja mitat­ta­vuus, joten digi­mark­ki­noin­nin kump­pa­nil­ta on hyvä vaa­tia tulok­sia sii­tä, miten mark­ki­noin­ti toimii.

Digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin teke­mi­nen vaa­tii aina osaa­mis­ta ja aikaa. Jos omas­sa yri­tyk­ses­sä­si ei ole riit­tä­väs­ti resurs­se­ja, fik­suin rat­kai­su on ollut ottaa kump­pa­nik­si osaa­va digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­nen. Mut­ta jos tun­tuu että kaik­ki ei toi­mi mil­loin kan­nat­taa vaih­taa digi­mark­ki­noin­nin kumppania?

Etsi tarkasti sitä oikeaa digimarkkinoinnin kumppania

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti onnis­tuu aina par­hai­ten sil­loin, kun sitä toteut­taa yhteen puhal­ta­va tii­mi, jol­la on oikean­lai­nen osaa­mi­nen ja me Kublas­sa pai­no­tam­me juu­ri tähän. Digi­mark­ki­noin­nin kump­pa­ni vaih­de­taan yleen­sä 2-3 vuo­den välein, täl­löin on tär­ke­ää muis­taa, että  panos­taa juu­ri sen oikean digi­kump­pa­nin löy­tä­mi­seen. On parem­pi näh­dä hie­man vai­vaa valin­nas­sa kuin har­mi­tel­la jäl­keen­päin, että tämä ei kyl­lä toi­mi ollen­kaan. Oikean kump­pa­nin kans­sa yhteis­työ läh­tee heti oikeil­le uril­le ja yri­tyk­se­si pää­see naut­ti­maan digi­mark­ki­noin­nin tulok­sis­ta nopeam­min. Tii­mi­työs­ken­te­lyn on olta­va suju­vaa koko ajan ja kom­mu­ni­kaa­tion täy­tyy toi­mia mutkattomasti. 

Vaihtaen parempi?

Digi­mark­ki­noin­nin kump­pa­nin vaih­ta­mi­seen on eri­lai­sia syi­tä ja tämä ei vält­tä­mät­tä tar­koi­ta, että mikään ei suju digi­kump­pa­nin kans­sa vain nyt tar­vit­set jotain uut­ta mai­non­taa­si. Vaih­ta­mi­sen syi­tä on yleen­sä ovat nämä: 

 • Tar­vit­set jotain uutta
 • Yhtey­den­pi­to ei toi­mi, ei ole aktii­vis­ta ja on vai­kea saa­da ketään kiinni
 • Pakol­li­nen kil­pai­lu­tus, jon­ka joh­to on määrännyt 
 • Kemiat ei toimi 
 • Työn­te­ko ei koh­taa odotuksia

Jos näis­tä, jokin tun­tuu osu­van sinun ja yhteis­työ­kump­pa­ni­si koh­dal­le kan­nat­taa tosi­aan miet­tiä oli­si­ko hyvä aika vaih­taa tai kuka oli­si hyvä seu­raa­va digi­mark­ki­noin­nin kump­pa­ni. Digi­kump­pa­nin vaih­dos­sa voi tul­la uusia hyviä asioi­ta yri­tyk­se­si arkeen ja saat var­mas­ti uut­ta näke­mys­tä digimarkkinointiin. 

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Tiedä mitä etsiä digimarkkinoinnin kumppanista

Etsies­sä­si hyvää digi­mark­ki­noin­nin kump­pa­nia pidä mie­les­sä mitä oikein tar­vit­set edis­tä­mään lii­ke­toi­min­taa­si ja mitä haluat saa­vut­taa digi­kump­pa­ni­si kans­sa. Näi­tä puo­lia on hyvä vaa­tia digikumppaniltasi: 

 • Kump­pa­nin täy­tyy olla tavoitettavissa
 • Kump­pa­nin pitää rapor­toi­da kuukausittain
 • Pitää olla proaktiivinen
 • Läpi­nä­ky­vä, sinun täy­tyy tie­tää mis­tä maksat
 • Tie­toi­nen ja kiin­nos­tu­nut tavoitteistasi

Kun osaat näi­tä piir­tei­tä etsiä kump­pa­nis­ta­si saat var­mas­ti menes­tyk­kään yhteis­työn aikai­sek­si digi­kump­pa­ni­si kans­sa. Aina kui­ten­kin hyvä yhteis­työn perus­ta on hyvä kom­mu­ni­kaa­tio ja yhtei­nen suun­ta yri­tyk­se­si tulevaisuudesta. 

Kokemuksista oppii

Vaih­taes­sa­si yhteis­työ­kump­pa­nia pää­set näke­mään eri toi­mis­to­jen pal­ve­lu­ta­son. Pys­tyt teke­mään valis­tu­neen pää­tök­sen seu­raa­vas­ta kump­pa­nis­ta, tie­dät enem­män mikä toi­mii sinun yri­tyk­sel­le­si ja mitä oikeas­ti haluat digi­mark­ki­noin­nin kump­pa­nil­ta. Sinä asiak­kaa­na myös vii­sas­tut kump­pa­nuu­des­ta, opit eri asioi­ta aina uudel­ta yri­tyk­sel­tä ja saat uusia koke­muk­sia eli toi­sin sanot­tu­na sinus­ta tulee oppi­nut osta­ja digimarkkinoinnissa. 

Mikä kumppani yrityksesi tueksi?

Mikä­li sinun aika­si ei tun­nu riit­tä­vän digi­mark­ki­noin­nin teke­mi­seen ja haluat saa­da sil­ti nopeas­ti tulok­sia, on hyvä vali­ta kump­pa­ni digi­taa­li­seen mark­ki­noin­tiin. Suo­sit­te­lem­me, että  valit­set kump­pa­nin, joka pitää aktii­vi­ses­ti yhteyt­tä yri­tyk­se­si kans­sa, eikä sido vuo­si­so­pi­muk­sel­la. Pys­tyt näin tes­taa­maan yhteis­työ­tä muu­ta­man kuu­kau­den ja kat­so­maan miten yhteis­työ sujuu ja näet kuu­kausit­tain rapor­tis­ta yri­tyk­se­si saa­mat tulokset. 

Miet­ties­sä­si uuden kump­pa­nin vaih­ta­mis­ta yri­tyk­se­si tuek­si, niin me Kublas­sa asian­tun­ti­ja­tii­mim­me kans­sa olem­me yksi hyvä vaih­toeh­to. Pyrim­me ole­maan par­hai­ta sii­nä mitä teem­me ja haluam­me aut­taa yri­tys­tä­si menes­ty­mään. Voit myös kat­soa mitä mitä asiak­kail­lam­me on sanot­ta­vaa mei­dän toi­mi­nas­ta refe­rens­si­vi­deois­tam­me. Ota yhteyt­tä ja lupaam­me, että tulet koke­maan kans­sam­me alam­me hyvät puo­let ja saat asian­tun­te­vaa apua digi­mark­ki­noin­tiin. Opit myös, miten me voim­me aut­taa juu­ri sinun yri­tys­tä­si. Me olem­me tääl­lä sinua var­ten, ota siis yhteyttä!

Ota yhteyt­tä!
Google Display Networkin sanasto tietoosi!
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy