Mitä etsiä uudessa digimarkkinoinnin kumppanissa? 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mitä etsiä uudes­sa digi­mark­ki­noin­nin kumppanissa?

Digi­mark­ki­noin­nin kump­pa­ni on iso osa sinun mai­non­ta­si menes­tys­tä ja tämän takia digi­kump­pa­nin kans­sa täy­tyy yhteis­työ sujua. Yhteis­työs­sä digi­mark­ki­noin­nin kump­pa­nin kans­sa kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta eri­lai­siin asioi­hin ja että kaik­ki toi­mii suju­vas­ti. Mitä siis etsiä uudes­sa digi­mark­ki­noin­nin kump­pa­nis­sa? Pidä huo­li ettet hei­tä raho­ja­si huk­kaan ilman näky­viä tulok­sia. Digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin suu­ri etu on sen läpi­nä­ky­vyys ja mitat­ta­vuus, joten digi­mark­ki­noin­nin kump­pa­nil­ta on hyvä vaa­tia tulok­sia sii­tä, miten mark­ki­noin­ti toimii.

Digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin teke­mi­nen vaa­tii aina osaa­mis­ta ja aikaa. Jos omas­sa yri­tyk­ses­sä­si ei ole riit­tä­väs­ti resurs­se­ja, fik­suin rat­kai­su on ollut ottaa kump­pa­nik­si osaa­va digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­nen. Mut­ta jos tun­tuu että kaik­ki ei toi­mi mil­loin kan­nat­taa vaih­taa digi­mark­ki­noin­nin kumppania?

Etsi tarkasti sitä oikeaa digimarkkinoinnin kumppania

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti onnis­tuu aina par­hai­ten sil­loin, kun sitä toteut­taa yhteen puhal­ta­va tii­mi, jol­la on oikean­lai­nen osaa­mi­nen ja me Kublas­sa pai­no­tam­me juu­ri tähän. Digi­mark­ki­noin­nin kump­pa­ni vaih­de­taan yleen­sä 2-3 vuo­den välein, täl­löin on tär­ke­ää muis­taa, että  panos­taa juu­ri sen oikean digi­kump­pa­nin löy­tä­mi­seen. On parem­pi näh­dä hie­man vai­vaa valin­nas­sa kuin har­mi­tel­la jäl­keen­päin, että tämä ei kyl­lä toi­mi ollen­kaan. Oikean kump­pa­nin kans­sa yhteis­työ läh­tee heti oikeil­le uril­le ja yri­tyk­se­si pää­see naut­ti­maan digi­mark­ki­noin­nin tulok­sis­ta nopeam­min. Tii­mi­työs­ken­te­lyn on olta­va suju­vaa koko ajan ja kom­mu­ni­kaa­tion täy­tyy toi­mia mutkattomasti. 

Vaihtaen parempi?

Digi­mark­ki­noin­nin kump­pa­nin vaih­ta­mi­seen on eri­lai­sia syi­tä ja tämä ei vält­tä­mät­tä tar­koi­ta, että mikään ei suju digi­kump­pa­nin kans­sa vain nyt tar­vit­set jotain uut­ta mai­non­taa­si. Vaih­ta­mi­sen syi­tä on yleen­sä ovat nämä: 

 • Tar­vit­set jotain uutta
 • Yhtey­den­pi­to ei toi­mi, ei ole aktii­vis­ta ja on vai­kea saa­da ketään kiinni
 • Pakol­li­nen kil­pai­lu­tus, jon­ka joh­to on määrännyt 
 • Kemiat ei toimi 
 • Työn­te­ko ei koh­taa odotuksia

Jos näis­tä, jokin tun­tuu osu­van sinun ja yhteis­työ­kump­pa­ni­si koh­dal­le kan­nat­taa tosi­aan miet­tiä oli­si­ko hyvä aika vaih­taa tai kuka oli­si hyvä seu­raa­va digi­mark­ki­noin­nin kump­pa­ni. Digi­kump­pa­nin vaih­dos­sa voi tul­la uusia hyviä asioi­ta yri­tyk­se­si arkeen ja saat var­mas­ti uut­ta näke­mys­tä digimarkkinointiin. 

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Tiedä mitä etsiä digimarkkinoinnin kumppanista

Etsies­sä­si hyvää digi­mark­ki­noin­nin kump­pa­nia pidä mie­les­sä mitä oikein tar­vit­set edis­tä­mään lii­ke­toi­min­taa­si ja mitä haluat saa­vut­taa digi­kump­pa­ni­si kans­sa. Näi­tä puo­lia on hyvä vaa­tia digikumppaniltasi: 

 • Kump­pa­nin täy­tyy olla tavoitettavissa
 • Kump­pa­nin pitää rapor­toi­da kuukausittain
 • Pitää olla proaktiivinen
 • Läpi­nä­ky­vä, sinun täy­tyy tie­tää mis­tä maksat
 • Tie­toi­nen ja kiin­nos­tu­nut tavoitteistasi

Kun osaat näi­tä piir­tei­tä etsiä kump­pa­nis­ta­si saat var­mas­ti menes­tyk­kään yhteis­työn aikai­sek­si digi­kump­pa­ni­si kans­sa. Aina kui­ten­kin hyvä yhteis­työn perus­ta on hyvä kom­mu­ni­kaa­tio ja yhtei­nen suun­ta yri­tyk­se­si tulevaisuudesta. 

Kokemuksista oppii

Vaih­taes­sa­si yhteis­työ­kump­pa­nia pää­set näke­mään eri toi­mis­to­jen pal­ve­lu­ta­son. Pys­tyt teke­mään valis­tu­neen pää­tök­sen seu­raa­vas­ta kump­pa­nis­ta, tie­dät enem­män mikä toi­mii sinun yri­tyk­sel­le­si ja mitä oikeas­ti haluat digi­mark­ki­noin­nin kump­pa­nil­ta. Sinä asiak­kaa­na myös vii­sas­tut kump­pa­nuu­des­ta, opit eri asioi­ta aina uudel­ta yri­tyk­sel­tä ja saat uusia koke­muk­sia eli toi­sin sanot­tu­na sinus­ta tulee oppi­nut osta­ja digimarkkinoinnissa. 

Mikä kumppani yrityksesi tueksi?

Mikä­li sinun aika­si ei tun­nu riit­tä­vän digi­mark­ki­noin­nin teke­mi­seen ja haluat saa­da sil­ti nopeas­ti tulok­sia, on hyvä vali­ta kump­pa­ni digi­taa­li­seen mark­ki­noin­tiin. Suo­sit­te­lem­me, että  valit­set kump­pa­nin, joka pitää aktii­vi­ses­ti yhteyt­tä yri­tyk­se­si kans­sa, eikä sido vuo­si­so­pi­muk­sel­la. Pys­tyt näin tes­taa­maan yhteis­työ­tä muu­ta­man kuu­kau­den ja kat­so­maan miten yhteis­työ sujuu ja näet kuu­kausit­tain rapor­tis­ta yri­tyk­se­si saa­mat tulokset. 

Miet­ties­sä­si uuden kump­pa­nin vaih­ta­mis­ta yri­tyk­se­si tuek­si, niin me Kublas­sa asian­tun­ti­ja­tii­mim­me kans­sa olem­me yksi hyvä vaih­toeh­to. Pyrim­me ole­maan par­hai­ta sii­nä mitä teem­me ja haluam­me aut­taa yri­tys­tä­si menes­ty­mään. Voit myös kat­soa mitä mitä asiak­kail­lam­me on sanot­ta­vaa mei­dän toi­mi­nas­ta refe­rens­si­vi­deois­tam­me. Ota yhteyt­tä ja lupaam­me, että tulet koke­maan kans­sam­me alam­me hyvät puo­let ja saat asian­tun­te­vaa apua digi­mark­ki­noin­tiin. Opit myös, miten me voim­me aut­taa juu­ri sinun yri­tys­tä­si. Me olem­me tääl­lä sinua var­ten, ota siis yhteyttä!

Ota yhteyt­tä!
Mitä etsiä uudessa digimarkkinoinnin kumppanissa?
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy