Yrityksen mainosvideosisältö 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Yri­tyk­sen mainosvideosisältö

Mai­nos­vi­deot ovat hyö­dyl­li­siä sisäl­tö­jä. Tämä on tot­ta eten­kin, kun on tar­peen ker­toa tuot­tees­ta, orga­ni­saa­tios­ta tai pal­ve­lus­ta pin­taa syvem­mäl­tä. Mai­nos­vi­deo voi esi­tel­lä yri­tyk­sen toi­min­taa, jol­loin se yllät­täen on myös yri­tys­vi­deo. Toi­saal­ta mai­nos­vi­deo voi kuvail­la tuot­teen toi­min­taa, jol­loin se tai­kais­kus­ta on myös tuo­te­vi­deo. Lis­taa voi jat­kaa loput­to­miin, sil­lä mai­nos­vi­deo tai­puu moneen suun­taan. Yri­tyk­sen mai­nos­vi­deo­si­säl­töä teh­des­sä mah­tuu mon­ta koh­taa, jot­ka saat­ta­vat teh­dä yhtäk­kiä hyväs­tä videos­ta huo­non.  Näi­den pie­nien vir­hei­den vält­tä­mi­sek­si teim­me tämän blo­gin, jot­ta voit saa­da mai­nos­vi­deoon vink­ke­jä ja teh­dä tämän hyvil­lä mie­lin. Jat­ka luke­mis­ta ja ota yri­tyk­sen mai­nos­vi­deo­si­säl­tö vin­kit haltuun!

Tärkeät vinkit yrityksen mainosvideosisältöön

Lyhyt, yti­me­käs ja tyy­li­käs video ei van­he­ne het­kes­sä, ja välit­tää yri­tyk­sen toi­min­ta­ta­paa ja tun­nel­maa. Videol­la on help­po ker­toa yri­tyk­sen tari­na lyhyes­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti. Voit hyö­dyn­tää videoi­ta koti­si­vuil­la, somes­sa tai sähköpostimainonnassa.Tässä vink­ke­jä FB/IG näkökulmasta:

 • Video kan­nat­taa suun­ni­tel­la siten, että se toi­mii ilman ään­tä. Teks­ti­tys on ok, jos videoon tulee selostus/dialogia. Teks­ti­tys­ten avul­la voi­daan saa­da kat­so­ja pysäh­ty­mään videoon hel­pom­min vaik­ka kat­so­ja kat­soo video­ta vai­keas­sa paikassa. 
 • Videon juju kan­nat­taa tuo­da heti alkuun (suo­si­tus 3 sekun­nin aika­na). Eli ei kan­na­ta tedä niin tv-mai­nok­sis­ta on tut­tu­na. Jos jät­tää kai­ken lop­pu­hui­pen­nuk­seen -> kat­so­jat skip­paa­vat her­käs­ti mainoksen. 
 • Autent­ti­suus toi­mii parem­min kuin lii­an silo­tel­tu. Kat­so­jat tyk­kää­vät samais­tua ja saa­da tun­teen, että video on aito. Tämä tekee videos­ta lähestyttävän. 

Yrityksen mainosvideosisällön kesto

Täs­sä voi tes­tail­la eri­pi­tuis­ta videoi­ta. Aiko­ja voi tes­tail­la 15 sekun­nis­ta 1 minuut­tiin. Alle 15 sekun­nin video toi­mii hyvin Ins­ta­gram Sto­ries -mai­nok­sis­sa, joten lyhyem­pää video­ta pys­tyy hyö­dyn­tä­mään eri aluis­toil­la hyvin. Muu­toin alle 1min kes­to on hyvä, mut­ta useam­man­kin minuu­tin mai­nok­set voi­vat toi­mia hyvin jos sisäl­tö on juu­ri sopi­va koh­dey­lei­söl­le. Täs­sä täy­tyy vain olla hyvin tarkka. 

Mainosvideon tekniset specsit

Yri­tyk­sen mai­nos­vi­deo­si­säl­töä teh­des­sä on tär­keä tie­tää mitä video tyyp­pe­jä voi käyt­tää ja mil­lai­sia laa­tu­ja. Näin pys­tyt  teke­mään laa­duk­kaal­ta näyt­tä­viä videoi­ta ja pys­tyy opti­moi­maan asiak­kai­den kiinnostuksen. 

 • File Type: MP4, MOV or GIF 
 • Ratio: 16:9 or 1:1 (neliö­for­maat­ti toi­mii läh­tö­koh­tai­ses­ti laa­jem­min mobiilissa)
 • Video Set­tings: H.264 compres­sion, squa­re pixels, fixed fra­me rate, progres­si­ve scan and ste­reo AAC audio compres­sion at 128kbps+
 • Reso­lu­tion: At least 1080 x 1080 pixels 

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Jää mieleen yrityksesi mainosvideosisällöllä

Hyvä mai­nos­vi­deo tii­vis­tää yri­tyk­sen brän­din ja halu­tun sano­man tehok­kaas­ti ja näyt­tä­väs­ti. Videon avul­la voi­daan tuo­da esiin hel­pos­ti yri­tyk­sen pal­ve­lut ja tuot­teet. Video on myös teho­kas väli­ne rek­ry­toin­nin apu­na. Hyvä video pysäyt­tää kat­so­jan tehok­kaam­min ja nos­taa yri­tyk­se­si brän­din uudel­le tasol­le. Samal­la yri­tyk­se­si jää parem­min mie­leen, mikä raken­taa yri­tyk­sen tun­net­tuut­ta. Videoon voi­daan äänit­tää myös spiik­ki, joka vah­vis­taa halut­tua viestiä.

 Kuvauk­sis­sa kan­nat­taa ottaa samal­la myös valo­ku­via still-mate­ri­aa­leik­si. Ohjeis­ta kuvaa­jaa otta­maan sekä vaa­ka, että pys­ty for­maa­tin kuvia. Tuo­ta eri­lai­sia videoi­ta ja tut­ki mit­kä ovat toi­mi­neet par­hai­ten ja näin voi­daan kerä­tä tie­toa seu­raa­va video­tuo­tan­toa var­ten. Hyvä yri­tys­vi­deo on aina sekoi­tus totuut­ta ja käsi­kir­joi­tet­tua draa­maa. Se miten hyvä yri­tys­vi­deo raken­ne­taan on muu­ta­man teki­jän sum­ma, jos­sa lopul­ta koros­tuu sinun into­hi­mo­si lii­ke­toi­min­taa­si kohtaan.

Apua mainosvideosisällön miettimiseen 

Par­hai­ten videot toi­mi­vat yhdes­sä muun sisäl­tö­mark­ki­noin­nin kans­sa. Laa­du­kas video ei pel­käs­tään rii­tä, vaan se tar­vit­see rin­nal­leen laa­jem­paa sisäl­tö­ko­ko­nai­suut­ta. Vies­tin vai­kut­ta­vuus myös kas­vaa, kun hyö­dyn­ne­tään useam­paa eri kana­vaa yhtäaikaisesti.

Ei hätää, vaik­ka näi­den teke­mi­nen ei vie­lä ole täy­sin hans­kas­sa. Me Kublal­la autam­me sinua mie­li­hy­vin sekä sisäl­lön­tuo­tan­non suun­nit­te­lus­sa ja sit­ten mai­nos­ten jul­kai­sus­sa sekä hal­tuu­no­tos­sa koko­nai­suu­des­saan. Voim­me yhdes­sä suun­ni­tel­la kam­pan­ja­stra­te­gi­aa videol­le ja näin  kes­kit­tyen juu­ri nii­hin kana­viin, jot­ka ovat jär­ke­viä tavoit­tei­sii­si näh­den. Ota siis roh­keas­ti yhteyt­tä niin jutellaan!

Ota yhteyt­tä!
Yrityksen mainosvideosisältö
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy