Miten valita liiketoimintaasi paras markkinointikanava? 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Miten vali­ta lii­ke­toi­min­taa­si paras markkinointikanava?

Kaik­ki mark­ki­noin­ti­ka­na­vat eivät sovel­lu yri­tyk­sel­le­si. Haluat vält­tää ajan ja rahan tuh­laa­mi­sen hyp­pää­mäl­lä uusim­paan tren­dik­kää­seen kana­vaan, joka ei itse asias­sa tavoi­ta koh­dey­lei­söä­si. Miten sit­ten kehi­tät vai­kut­ta­van ja kus­tan­nus­te­hok­kaan mark­ki­noin­ti­stra­te­gian, joka hyö­dyn­tää yri­tyk­se­si menes­ty­neim­piä kanavia?

Kaik­ki alkaa stra­te­gias­ta, jot­ta kai­ken­lai­nen mark­ki­noin­ti oli­si teho­kas­ta, tar­vit­set van­kan suun­ni­tel­man, joka ohjaa sinua. Pimey­des­sä hapui­li ei ole paras tapa lähes­tyä mitään lii­ke­toi­min­nas­sa, eikä mark­ki­noin­ti ole ehdot­to­mas­ti poik­keus. Olem­me tähän blo­giin kerän­neet aja­tuk­sia, kuin­ka kan­nat­taa kana­van valin­ta lähes­tyä digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa. Tääl­tä saat aja­tuk­sia sii­hen miten vali­ta lii­ke­toi­min­taa­si paras markkinointikanava?

Mitä kautta saatte uusia asiakkaita tällä hetkellä? 

Kun läh­de­tään miet­ti­mään miten kan­nat­taa läh­teä lähes­ty­mään oman mark­ki­noin­ti­ka­na­van valin­taa niin ensik­si täy­tyy tie­tää, että mitä kaut­ta yri­tyk­sen saa asiak­kai­ta täl­lä hetkellä. 

Jos vas­taus on yhtey­de­no­tot, soit­te­lut (Inbound). Niin kan­nat­taa kat­soa voi­daan­ko vah­vis­taa ole­mas­sa ole­vaa hyvää kana­vaa? Tääl­lä voi­daan esi­mer­kik­si läh­teä teke­mään tar­kem­pia koh­den­nuk­sia ja A/B -tes­tai­lu­ja, jot­ta saa­tai­sin kohen­net­tua jo ole­mas­sa ole­vaa hyvää alustaa. 

Jos jou­dut itse etsi­mään ja ole­maan itse yhtey­des­sä? Sil­loin kan­nat­taa poh­tia sitä mil­lä taval­la voi­daan hel­pot­taa myy­jän teh­tä­vää niin sano­tus­ti peh­mus­taan maa­pe­rää.  (Out­bound)

Mihin asiakkaat jäävät myyntisuppilossa ?

Kana­vaa miet­ties­sä on tär­ke­ää tun­nis­taa kapeik­ko myyn­ti­sup­pi­los­sa. Eli mikä on hei­koin alue tääl­lä ja mihin kaik­ki asiak­kaat jää­vät. Tun­nis­ta­mi­sen jäl­keen tätä kan­nat­taa läh­teä vah­vis­ta­maan mark­ki­noin­nin ja oikei­den kana­vien avul­la. Myyn­ti­sup­pi­lo toi­mii niin, että:

 • Sup­pi­lon ylä­osa on yleis­tä mark­ki­noin­tia, jol­la luo­daan mark­ki­nal­le kysyn­tää muun muas­sa brän­di­mark­ki­noin­nin avulla.
 • Tulos­vas­tuul­li­nen mark­ki­noin­ti kes­kit­tyy myyn­ti­sup­pi­lon kes­kio­saan, jos­sa kiin­nos­tu­nut­ta koh­dey­lei­söä joh­da­tel­laan mark­ki­noin­nin kei­noin koh­ti ostopäätöstä.
 • Myy­jien vas­tuul­la puo­les­taan on perin­tei­ses­ti ollut myyn­ti­sup­pi­lon poh­ja, jos­sa aute­taan asiak­kai­ta pää­se­mään lopul­li­seen ostopäätökseen. 

Myyn­ti­sup­pi­loa pys­tyy hyvin mit­taa­maan ja moni­to­roi­maan. Näky­vyys lii­dei­hin ja pros­pek­tei­hin on hui­keal­la tasol­la, joten pys­ty­tään saa­maan todel­la tark­kaa tie­toa mihin kan­nat­taa läh­teä seu­raa­vak­si panos­ta­maan. Tääl­tä saa­tua tie­toa kan­nat­taa todel­la­kin hyö­dyn­tää, kun miet­tii miten vali­ta lii­ke­toi­min­taa­si paras markkinointikanava. 

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Kanavavalinta

Mark­ki­noin­nil­le on tul­lut iso vas­tuu saa­da asiak­kaat kiin­nos­tu­maan yri­tyk­ses­tä ja saa­da yri­tyk­sen tun­net­ta­vuus pysy­mään kor­keal­la. Tämän takia oikein kana­van valit­se­mi­nen on tär­ke­ää. Itse kana­van valin­taan kan­nat­taa käyt­tää hyö­dyk­si REAN-mal­lia. REAN-mal­lin nimi on kir­jain­ly­hen­ne sanois­ta Reach, Enga­ge, Acti­va­te ja Nur­tu­re. Nämä sanat kuvaa­vat täs­sä jär­jes­tyk­ses­sä asiak­kaan tyy­pil­li­sen asia­kas­po­lun aina kiin­nos­tuk­sen herät­tä­mi­ses­tä var­si­nai­seen ostok­seen tai halut­tuun akti­vi­teet­tiin ja sii­tä aina jat­ku­vaan asia­kas­suh­teen yllä­pi­toon. Tämän avul­la pys­ty­tään saa­maan yri­tyk­se­si poten­ti­aa­li­set asiak­kaat kiin­ni oike­aan aikaan. Pys­tyt tämän avul­la myös mää­rit­tä­mään mark­ki­noin­ti­si tavoitteet. 

 • REAN-mal­lin mukaan kun läh­de­tään miet­ti­mään mai­non­taa on tär­ke­ää olla tie­dos­sa mitä halu­taan mai­non­nal­la saa­vut­taa. Tavoit­tee­na jos on reach eli tavoit­taa asiak­kaat, sil­loin on Google display network ja Face­book par­haim­mat pai­kat teh­dä mai­non­taa. Näil­lä saa tavoi­tet­tua asiak­kai­ta todel­la hyvin ja lisät­tyä näkyvyyttä. 
 • Tavoit­teen olles­sa käyn­nit sai­til­le, ja asiak­kuu­den syven­tä­mi­nen on hyvä käyt­tää Face­boo­kia ja/ tai Google Display ja  lait­taa mai­non­nas­sa tähän käy­vä mit­ta­ri. Mit­ta­ril­la pys­tyt näke­mään hyvin tavoi­tel­lut tulok­set ja saat pidet­tyä täl­lä tavoin yri­tyk­se­si pin­nal­la ja asiak­kai­de­si mielessä.
 • Kun haluat saa­da koh­dey­lei­sö­si akti­voi­tua ota käyt­töön Google-mainonta.Täällä pys­tyt hyvin tavoit­ta­maan ylei­sön,  jot­ka ovat val­miim­pia teke­mään yhtey­den­ot­to­ja. Tavoi­tat hei­dät myös luo­tet­ta­vas­ta ja tun­ne­tus­ta pai­kas­ta, joten kyn­nys yhtey­den­ot­toon pienenee. 
 • Halu­tes­sa­si pitää huol­ta ole­mas­sa ole­vas­ta asia­kas­kun­nas­ta­si paras tapa tähän on CRM, eli asia­kas­suh­de­mark­ki­noin­ti tähän kuu­luu esi­mer­kik­si uutis­kir­jeet. Näin tavoi­tat asiak­kaa­si ja pidät hei­dät ajan tasal­la  uusis­ta tapah­tu­mis­ta ja tarjouksista. 

Mietitään yhdessä mitkä kanavat sopivat sinun yrityksellesi!

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti tar­jo­aa loput­to­mas­ti mah­dol­li­suu­ksia mark­ki­noin­tiin, joten oikei­den mark­ki­noin­ti­ka­na­vien valin­nas­ta on tul­lut yhä haas­ta­vam­paa yri­tyk­sil­le kai­kil­la toi­mia­loil­la. Mikä­li et ole aivan var­ma mis­tä mark­ki­noin­ti­ka­na­vas­ta tavoi­tat par­hai­ten koh­de­ryh­mä­si kan­nat­taa kään­tyä Kublan puo­leen, ettei mai­no­seu­rot valu huk­kaan. Ker­rom­me mie­lel­läm­me lisää mark­ki­noin­ti­ka­na­vis­ta ja kes­kus­tel­laan lisää sii­tä, mil­lai­set kana­vat sopi­vat juu­ri tei­dän yri­tyk­sen­ne tarpeisiin. 

Digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja tii­mim­me voi aut­taa sinua kehit­tä­mään ja toteut­ta­maan mark­ki­noin­ti­stra­te­gian, joka hyö­dyn­tää tavoit­tei­ta­si, asiak­kai­de­si ja brän­di­si par­haat mark­ki­noin­ti­ka­na­vat. Ota yhteyt­tä ja lai­te­taan digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin pal­lo pyörimään!

Ota yhteyt­tä!
Miten valita liiketoimintaasi paras markkinointikanava?
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Digimarkkinointi yhteistyön aloitus

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy