Miten valita liiketoimintaasi paras markkinointikanava? 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Miten vali­ta lii­ke­toi­min­taa­si paras markkinointikanava?

Kaik­ki mark­ki­noin­ti­ka­na­vat eivät sovel­lu yri­tyk­sel­le­si. Haluat vält­tää ajan ja rahan tuh­laa­mi­sen hyp­pää­mäl­lä uusim­paan tren­dik­kää­seen kana­vaan, joka ei itse asias­sa tavoi­ta koh­dey­lei­söä­si. Miten sit­ten kehi­tät vai­kut­ta­van ja kus­tan­nus­te­hok­kaan mark­ki­noin­ti­stra­te­gian, joka hyö­dyn­tää yri­tyk­se­si menes­ty­neim­piä kanavia?

Kaik­ki alkaa stra­te­gias­ta, jot­ta kai­ken­lai­nen mark­ki­noin­ti oli­si teho­kas­ta, tar­vit­set van­kan suun­ni­tel­man, joka ohjaa sinua. Pimey­des­sä hapui­li ei ole paras tapa lähes­tyä mitään lii­ke­toi­min­nas­sa, eikä mark­ki­noin­ti ole ehdot­to­mas­ti poik­keus. Olem­me tähän blo­giin kerän­neet aja­tuk­sia, kuin­ka kan­nat­taa kana­van valin­ta lähes­tyä digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa. Tääl­tä saat aja­tuk­sia sii­hen miten vali­ta lii­ke­toi­min­taa­si paras markkinointikanava?

Mitä kautta saatte uusia asiakkaita tällä hetkellä? 

Kun läh­de­tään miet­ti­mään miten kan­nat­taa läh­teä lähes­ty­mään oman mark­ki­noin­ti­ka­na­van valin­taa niin ensik­si täy­tyy tie­tää, että mitä kaut­ta yri­tyk­sen saa asiak­kai­ta täl­lä hetkellä. 

Jos vas­taus on yhtey­de­no­tot, soit­te­lut (Inbound). Niin kan­nat­taa kat­soa voi­daan­ko vah­vis­taa ole­mas­sa ole­vaa hyvää kana­vaa? Tääl­lä voi­daan esi­mer­kik­si läh­teä teke­mään tar­kem­pia koh­den­nuk­sia ja A/B -tes­tai­lu­ja, jot­ta saa­tai­sin kohen­net­tua jo ole­mas­sa ole­vaa hyvää alustaa. 

Jos jou­dut itse etsi­mään ja ole­maan itse yhtey­des­sä? Sil­loin kan­nat­taa poh­tia sitä mil­lä taval­la voi­daan hel­pot­taa myy­jän teh­tä­vää niin sano­tus­ti peh­mus­taan maa­pe­rää.  (Out­bound)

Mihin asiakkaat jäävät myyntisuppilossa ?

Kana­vaa miet­ties­sä on tär­ke­ää tun­nis­taa kapeik­ko myyn­ti­sup­pi­los­sa. Eli mikä on hei­koin alue tääl­lä ja mihin kaik­ki asiak­kaat jää­vät. Tun­nis­ta­mi­sen jäl­keen tätä kan­nat­taa läh­teä vah­vis­ta­maan mark­ki­noin­nin ja oikei­den kana­vien avul­la. Myyn­ti­sup­pi­lo toi­mii niin, että:

 • Sup­pi­lon ylä­osa on yleis­tä mark­ki­noin­tia, jol­la luo­daan mark­ki­nal­le kysyn­tää muun muas­sa brän­di­mark­ki­noin­nin avulla.
 • Tulos­vas­tuul­li­nen mark­ki­noin­ti kes­kit­tyy myyn­ti­sup­pi­lon kes­kio­saan, jos­sa kiin­nos­tu­nut­ta koh­dey­lei­söä joh­da­tel­laan mark­ki­noin­nin kei­noin koh­ti ostopäätöstä.
 • Myy­jien vas­tuul­la puo­les­taan on perin­tei­ses­ti ollut myyn­ti­sup­pi­lon poh­ja, jos­sa aute­taan asiak­kai­ta pää­se­mään lopul­li­seen ostopäätökseen. 

Myyn­ti­sup­pi­loa pys­tyy hyvin mit­taa­maan ja moni­to­roi­maan. Näky­vyys lii­dei­hin ja pros­pek­tei­hin on hui­keal­la tasol­la, joten pys­ty­tään saa­maan todel­la tark­kaa tie­toa mihin kan­nat­taa läh­teä seu­raa­vak­si panos­ta­maan. Tääl­tä saa­tua tie­toa kan­nat­taa todel­la­kin hyö­dyn­tää, kun miet­tii miten vali­ta lii­ke­toi­min­taa­si paras markkinointikanava. 

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Kanavavalinta

Mark­ki­noin­nil­le on tul­lut iso vas­tuu saa­da asiak­kaat kiin­nos­tu­maan yri­tyk­ses­tä ja saa­da yri­tyk­sen tun­net­ta­vuus pysy­mään kor­keal­la. Tämän takia oikein kana­van valit­se­mi­nen on tär­ke­ää. Itse kana­van valin­taan kan­nat­taa käyt­tää hyö­dyk­si REAN-mal­lia. REAN-mal­lin nimi on kir­jain­ly­hen­ne sanois­ta Reach, Enga­ge, Acti­va­te ja Nur­tu­re. Nämä sanat kuvaa­vat täs­sä jär­jes­tyk­ses­sä asiak­kaan tyy­pil­li­sen asia­kas­po­lun aina kiin­nos­tuk­sen herät­tä­mi­ses­tä var­si­nai­seen ostok­seen tai halut­tuun akti­vi­teet­tiin ja sii­tä aina jat­ku­vaan asia­kas­suh­teen yllä­pi­toon. Tämän avul­la pys­ty­tään saa­maan yri­tyk­se­si poten­ti­aa­li­set asiak­kaat kiin­ni oike­aan aikaan. Pys­tyt tämän avul­la myös mää­rit­tä­mään mark­ki­noin­ti­si tavoitteet. 

 • REAN-mal­lin mukaan kun läh­de­tään miet­ti­mään mai­non­taa on tär­ke­ää olla tie­dos­sa mitä halu­taan mai­non­nal­la saa­vut­taa. Tavoit­tee­na jos on reach eli tavoit­taa asiak­kaat, sil­loin on Google display network ja Face­book par­haim­mat pai­kat teh­dä mai­non­taa. Näil­lä saa tavoi­tet­tua asiak­kai­ta todel­la hyvin ja lisät­tyä näkyvyyttä. 
 • Tavoit­teen olles­sa käyn­nit sai­til­le, ja asiak­kuu­den syven­tä­mi­nen on hyvä käyt­tää Face­boo­kia ja/ tai Google Display ja  lait­taa mai­non­nas­sa tähän käy­vä mit­ta­ri. Mit­ta­ril­la pys­tyt näke­mään hyvin tavoi­tel­lut tulok­set ja saat pidet­tyä täl­lä tavoin yri­tyk­se­si pin­nal­la ja asiak­kai­de­si mielessä.
 • Kun haluat saa­da koh­dey­lei­sö­si akti­voi­tua ota käyt­töön Google-mainonta.Täällä pys­tyt hyvin tavoit­ta­maan ylei­sön,  jot­ka ovat val­miim­pia teke­mään yhtey­den­ot­to­ja. Tavoi­tat hei­dät myös luo­tet­ta­vas­ta ja tun­ne­tus­ta pai­kas­ta, joten kyn­nys yhtey­den­ot­toon pienenee. 
 • Halu­tes­sa­si pitää huol­ta ole­mas­sa ole­vas­ta asia­kas­kun­nas­ta­si paras tapa tähän on CRM, eli asia­kas­suh­de­mark­ki­noin­ti tähän kuu­luu esi­mer­kik­si uutis­kir­jeet. Näin tavoi­tat asiak­kaa­si ja pidät hei­dät ajan tasal­la  uusis­ta tapah­tu­mis­ta ja tarjouksista. 

Mietitään yhdessä mitkä kanavat sopivat sinun yrityksellesi!

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti tar­jo­aa loput­to­mas­ti mah­dol­li­suu­ksia mark­ki­noin­tiin, joten oikei­den mark­ki­noin­ti­ka­na­vien valin­nas­ta on tul­lut yhä haas­ta­vam­paa yri­tyk­sil­le kai­kil­la toi­mia­loil­la. Mikä­li et ole aivan var­ma mis­tä mark­ki­noin­ti­ka­na­vas­ta tavoi­tat par­hai­ten koh­de­ryh­mä­si kan­nat­taa kään­tyä Kublan puo­leen, ettei mai­no­seu­rot valu huk­kaan. Ker­rom­me mie­lel­läm­me lisää mark­ki­noin­ti­ka­na­vis­ta ja kes­kus­tel­laan lisää sii­tä, mil­lai­set kana­vat sopi­vat juu­ri tei­dän yri­tyk­sen­ne tarpeisiin. 

Digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja tii­mim­me voi aut­taa sinua kehit­tä­mään ja toteut­ta­maan mark­ki­noin­ti­stra­te­gian, joka hyö­dyn­tää tavoit­tei­ta­si, asiak­kai­de­si ja brän­di­si par­haat mark­ki­noin­ti­ka­na­vat. Ota yhteyt­tä ja lai­te­taan digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin pal­lo pyörimään!

Ota yhteyt­tä!
Facebook local
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy