Kilpailijoiden digimarkkinointi kartoitus 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Kil­pai­li­joi­den digi­mark­ki­noin­ti kartoitus

Ter­ve­tu­loa luke­maan blo­gi­kir­joi­tus­ta­ni kil­pai­li­joi­den digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin kar­toi­tuk­ses­ta ja sen hyö­dyn­tä­mi­ses­tä omas­sa mark­ki­noin­nis­sa­si! Kil­pai­li­joi­den seu­raa­mi­nen ja ana­ly­soin­ti on tär­ke­ää, jot­ta voit pysyä kil­pai­lu­ky­kyi­se­nä ja tehos­taa omaa digi­taa­lis­ta mark­ki­noin­ti­stra­te­gi­aa­si. Alla käyn läpi tär­keim­mät vai­heet ja teki­jät, jot­ka kan­nat­taa ottaa huo­mioon täs­sä prosessissa.

1. Kilpailijoiden tunnistaminen

Ensim­mäi­nen askel on tun­nis­taa kil­pai­li­ja­si digi­taa­li­ses­sa maa­il­mas­sa. Kuka toi­mii samal­la mark­ki­na­seg­men­til­lä­si? Käy­tä mark­ki­na-ana­lyy­sia ja alan tut­ki­mus­ta tun­nis­taak­se­si tär­keim­mät kilpailijasi.

2. Kilpailijoiden verkkosivustojen analysointi

Tut­ki kil­pai­li­joi­den verk­ko­si­vus­to­ja huo­lel­li­ses­ti. Mitä tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta he tar­joa­vat? Miten hei­dän verk­ko­si­vus­ton­sa on raken­net­tu? Kiin­ni­tä eri­tyis­tä huo­mio­ta käyt­tö­ko­ke­muk­seen (UX) ja sivus­ton res­pon­sii­vi­suu­teen eri laitteilla.

3. Sosiaalisen median seuranta

Seu­raa kil­pai­li­joi­de­si läs­nä­oloa sosi­aa­li­ses­sa medias­sa. Mil­lai­sia sisäl­tö­jä he jaka­vat? Kuin­ka usein he päi­vit­tä­vät sosi­aa­li­sen median kana­vi­aan? Tämä aut­taa sinua saa­maan ideoi­ta omien sosi­aa­li­sen median stra­te­gioi­de­si parantamiseksi.

4. Hakukoneoptimointi (SEO) analyysi

Ana­ly­soi kil­pai­li­joi­den verk­ko­si­vus­to­jen SEO-stra­te­gi­aa. Mit­kä avain­sa­nat he tavoit­te­le­vat? Kuin­ka he opti­moi­vat sisäl­tön­sä haku­ko­neil­le? Tämä tie­to aut­taa sinua paran­ta­maan omaa hakukoneoptimointistrategiaasi.

5. Sisältöstrategia

Ver­taa kil­pai­li­joi­den sisäl­tö­stra­te­gi­aa omaa­si. Mitä aihei­ta he käsit­te­le­vät? Kuin­ka he tuot­ta­vat ja jaka­vat sisäl­töä? Voit oppia pal­jon kil­pai­li­joil­ta­si ja saa­da ideoi­ta omiin sisältöstrategioihisi.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

6. Mainonta ja markkinointikanavat

Tar­kas­te­le kil­pai­li­joi­de­si mai­non­ta­stra­te­gi­aa. Mis­sä kana­vis­sa he mai­nos­ta­vat? Min­kä­lai­sia mai­nok­sia he käyt­tä­vät? Voi­sit­ko hyö­dyn­tää samo­ja kana­via tai kehit­tää parem­pia mai­nos­kam­pan­joi­ta?

7. Analyysi ja vertailu

Kerä­tyn tie­don perus­teel­la tee perus­teel­li­nen ana­lyy­si kil­pai­li­joi­de­si digi­taa­li­ses­ta mark­ki­noin­nis­ta. Ver­taa hei­dän toi­min­taan­sa omaa­si ja tun­nis­ta vah­vuu­det ja heikkoudet.

8. Oma strategian päivittäminen

Kun olet ana­ly­soi­nut kil­pai­li­joi­de­si digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin, päi­vi­tä oma stra­te­gia­si. Hyö­dyn­nä oppi­mia­si asioi­ta ja pyri paran­ta­maan omia digi­taa­li­sia markkinointitoimenpiteitäsi.

9. Jatkuva seuranta

Kil­pai­li­joi­den seu­raa­mi­nen on jat­ku­vaa työ­tä. Pysy ajan tasal­la kil­pai­li­joi­de­si muu­tok­sis­ta ja sopeu­du markkinatilanteeseen.

10. Ole ainutlaatuinen

Vaik­ka on tär­ke­ää oppia kil­pai­li­joil­ta, pyri myös ole­maan ainut­laa­tui­nen ja erot­tu­maan jou­kos­ta omal­la taval­la­si. Kil­pai­li­joi­den kopioi­mi­nen voi olla hyö­dyl­lis­tä, mut­ta aina on mah­dol­li­suus luo­da jotain uut­ta ja innovatiivista.

Kil­pai­li­joi­den digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin kar­toi­tus on jat­ku­va pro­ses­si, joka aut­taa sinua pysy­mään kil­pai­lu­ky­kyi­se­nä ja paran­ta­maan omaa mark­ki­noin­ti­stra­te­gi­aa­si. Muis­ta myös, että kil­pai­li­joi­den tark­kai­lu ei tar­koi­ta hei­dän kopioi­mis­taan, vaan oppi­mis­ta ja oman brän­di­si parantamista.

Pyy­dä apua Kublalta!
Digimarkkinointi kilpailijakartoitus
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi