Hakukoneoptimointistrategia – valitse taistelusi 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen orgaa­ni­set kei­not \ Google mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neop­ti­moin­ti­stra­te­gia – valit­se taistelusi

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti (SEO, Search Engi­ne Opti­miza­tion) tar­koit­taa sivus­ton tek­nis­tä toteut­ta­mis­ta sekä sisäl­lön luo­mis­ta niin, että sivus­ton sijoi­tus nousee haku­tu­los­si­vul­la – sil­lä ainoas­taan ensim­mäi­sel­lä haku­tu­los­si­vul­la näky­vät sivus­tot ovat googlet­ta­jien sil­mis­sä ole­mas­sa. Mut­ta mikä on haku­ko­neop­ti­moin­ti­stra­te­gia, ja mitä sil­lä voi saavuttaa?

Tie­dät ehkä sen, kuin­ka voit paran­taa haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä­si kir­joit­ta­mal­la esi­mer­kik­si blo­giar­tik­ke­lei­ta tai muu­ta haku­ko­neop­ti­moi­tua sisäl­töä. Saa­tat aja­tel­la, että etsit sisäl­tö­jä var­ten ne sisäl­tö­alu­eet, joi­ta kovim­mat kil­pai­li­ja­si käyt­tä­vät, kos­ka haluat menes­tyä kuten he. 

Onko SEO-tais­te­lu kus­tan­nus­te­ho­kas­ta ja fik­sua alan par­hai­ta vas­taan? Me ker­rom­me, mik­si et voi miten­kään seu­ra­ta isom­pien jalan­jäl­kiä häviä­mät­tä taistelua.

Hakukoneoptimointi ilman strategiaa on kuin auto ilman polttoainetta 

Auto ilman polt­toai­net­ta ei ete­ne. Samal­la taval­la haku­ko­ne­op­ti­moin­ti ilman stra­te­gi­aa jun­naa pai­koil­laan, eikä sii­hen käy­tet­ty aika ja vai­va tuo­ta toi­vot­tua tulosta. 

Haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den suun­ni­tel­ma eli haku­ko­neop­ti­moin­ti­stra­te­gia tai SEO-stra­te­gia on kul­la­nar­voi­nen ohje­nuo­ra, joka pitää sisäl­lään haku­ko­neop­ti­moin­nin toi­min­ta­suun­ni­tel­man. Stra­te­gian teke­mi­nen tai teke­mät­tä jät­tä­mi­nen vai­kut­ta­vat haku­ko­neop­ti­moin­nin onnis­tu­mi­seen, joten valit­se viisaasti.

Haku­ko­neop­ti­moin­nin stra­te­gia vas­taa muun muas­sa kysy­myk­siin “ketä tavoit­te­lem­me?” sekä “mitä haluam­me tavoi­tet­ta­val­le hen­ki­löl­le tar­jo­ta?” ja ottaa huo­mioon sen, mil­lai­sia kil­pai­li­joi­ta vas­tas­sa on sisäl­tö­alu­eel­la, jos­ta haluat tar­jo­ta hyö­tyä poten­ti­aa­li­sel­le asiakkaalle.

Edel­lä mai­nit­tu puo­les­taan mää­rit­te­lee kol­me hyvin tär­ke­ää asiaa:

 1. Tavoi­tel­ta­vat
 • Kuin­ka pal­jon hei­tä on?
 • Mikä hei­tä kiinnostaa?
 • Mikä on se arvo, jota voit tuot­taa heille?
 1. Tar­joa­ma­si hyödyke
 • Mitä tar­joat?
 • Mikä sen kate­ra­ken­ne on?
 • Miten tar­joa­ma­si hyö­dy­ke vas­taa edel­li­sen koh­dan arvoon, jota asia­kas kaipaa?
 1. Kil­pai­lu­ti­lan­ne
 • Ket­kä ovat kilpailijoitasi?
 • Onko kil­pai­lu­ti­lan­ne help­po vai vaikea?

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Sisältöalueen valitseminen hakukoneoptimoinnin strategian pohjaksi

Ote­taan esimerkki.

 1. Mart­ta myy ruo­ka­kas­si­pal­ve­lua pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Hän tavoit­te­lee taval­li­sia, kii­reel­li­siä per­hee­näi­te­jä, jot­ka yrit­tä­vät sel­viy­tyä per­heen päi­väl­li­sis­tä koh­tuul­li­sel­la vai­val­la ilah­dut­taen ruo­kai­li­joi­ta makuelämyksillä.

ja

 1. Pek­ka tar­jo­aa val­miik­si suun­ni­tel­tu­ja ruo­ka­pa­ket­te­ja, jot­ka sisäl­tä­vät resep­tit sekä raa­ka-aineet. Pal­ve­lu on kil­pail­tu, joten kate on suh­teel­li­sen mata­la. Pek­ka tar­vit­see asiak­kais­taan uskol­li­sia kes­to­ti­laa­jia, jot­ta asiak­kuu­den arvo nousee positiiviseksi.

Sekä Mart­ta että Pek­ka halua­vat nos­taa verk­ko­si­vus­ton­sa haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä, joten heis­tä kum­pi­kin valit­see sisäl­tö­stra­te­giak­seen resep­tien tuot­ta­mi­sen. Tämä on kui­ten­kin vir­he.

Mik­si? K-Ruo­ka, Valio, Fazer ja monet muut ruo­ka­jä­tit teke­vät juu­ri näin ja ovat täl­lä stra­te­gial­la onnis­tu­neet kas­vat­ta­maan haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tään. Mik­si sama stra­te­gia ei toi­mi Mar­tan ja Pekan koh­dal­la? Juu­ri sik­si, että muun muas­sa K-Ruo­ka, Valio ja Fazer ovat kir­joit­ta­neet Googlen täy­teen resep­te­jä – esi­mer­kik­si yksi­nään jo K-Ruo­ka on tuot­ta­nut yli 7 000 resep­tiä, eikä Faze­rin kal­tais­ta van­haa ja arvos­tet­tua domai­nia voi­ta SEO-tais­te­lus­sa yksi­kään tekijä.

Mar­tal­la tai Pekal­la ei ole kum­mal­la­kaan mah­dol­li­suu­ksia pääs­tä ruo­ka­jät­tien val­loit­ta­mal­le haku­tu­los­si­vul­le esi­mer­kik­si kuu­den kär­ki­pai­kan jouk­koon ilman mas­sii­vis­ta sisäl­lön­tuo­tan­toa, joka mak­saa enem­män kuin Mar­tan tai Pekan koko bisnes. 

Rat­kai­su: Mar­tan ja Pekan on mie­tit­tä­vä, mitä sel­lais­ta hei­dän pal­ve­lui­den­sa taus­tal­la on, jota hei­dän asiak­kaan­sa voi­si­vat arvos­taa? Esi­mer­kik­si Pek­ka on koos­ta­nut ruo­ka­pa­ket­tin­sa puh­tais­ta luo­mu­tuot­teis­ta, jol­loin hänen pitäi­si ehdot­to­mas­ti unoh­taa resep­tien laa­ti­mi­nen ja kir­joit­taa tämän sisäl­tö­alu­een huo­mat­ta­vas­ti vähem­män kil­pail­luis­ta aiheista. 

Syy, miksi hakukoneoptimointi menee metsään

Syy­pää epä­on­nis­tu­mi­sel­le on sisäl­tö­stra­te­gia, jos­sa olet valin­nut tee­mal­li­ses­ti hel­poim­man sisäl­tö­alu­een. Tee pal­ve­lus itsel­le­si, älä­kä ryh­dy kil­pai­le­maan sisäl­tö­alueis­sa, jois­sa kil­pai­li­joi­ta vas­taan tais­te­le­mi­nen on mah­do­ton­ta. Tut­ki kil­pai­lu­ti­lan­ne, ja etsi sel­lai­nen sisäl­tö­alue, jos­sa pys­tyt nos­ta­maan yri­tyk­se­si USP-arvon (Unique Sel­ling Point) kaut­ta asiak­kai­ta­si kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä. Hyvä sisäl­tö­alue sisäl­tää hal­lit­ta­vis­sa mää­rin mui­den yri­tys­ten tuot­ta­maa sisäl­töä, jot­ta et jää pit­kään toi­mi­nei­den teki­jöi­den jal­koi­hin. Sinun tar­vit­se tavoit­taa kaik­kia maa­il­man luki­joi­ta, vaan ainoas­taan ne, jot­ka ymmär­tä­vät tuot­tee­si tai pal­ve­lusi arvon ja ovat val­mii­ta osta­maan sinulta.

Ota yhteyt­tä!

hakukoneoptimointistrategia
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi