Miksi uudelleenmarkkinointi nostaa Google-mainonnan tuloksia? 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen mak­sul­li­set kei­not \ Google mai­non­ta \ Mik­si uudel­leen­mark­ki­noin­ti nos­taa Google-mai­non­nan tuloksia?

Google -ver­kos­to kat­taa yli 2 mil­joo­naa sivus­toa ja tavoit­taa 90 % inter­ne­tin käyt­tä­jis­tä - sik­si sii­hen kan­nat­taa kun­nol­la panos­taa. Noin 92% verk­ko­si­vus­tol­la­si vie­rai­le­vis­ta ei ole vie­lä val­mis osta­maan tuo­tet­ta­si tai pal­ve­lua­si. He saat­ta­vat olla kiin­nos­tu­nei­ta, mut­ta he eivät ole val­mii­ta osta­maan. Täs­sä koh­taa peliin tulee mukaan uudel­leen­mark­ki­noin­ti eli remar­ke­ting. Uudel­leen­mark­ki­noin­nil­la ei ole enää uusi kek­sin­tö, mut­ta sen suo­sio jat­kaa kas­vu­aan. Oikein toteu­tet­tu­na se aut­taa tehok­kaas­ti myyn­nin kas­vat­ta­mi­ses­sa ja kil­pai­li­jois­ta erot­tu­mi­ses­sa, ollen samal­la ver­rat­tain mata­la­kus­tan­tei­nen mark­ki­noin­nin muo­to. Uudel­leen­mark­ki­noin­nil­la saat paran­net­tua Google-mai­non­taa­si ja saat teh­tyä sii­tä mah­dol­li­sim­man teho­kas­ta. Uudel­leen­mark­ki­noin­tiin tar­koi­tet­tu mai­nos roh­kai­see asiak­kai­ta ja antaa tämän vii­mei­sen työn­nön osto­pää­tök­sen tekoon. Täs­sä blo­gis­sa avaam­me nyt kun­nol­la mik­si uudel­leen­mark­ki­noin­ti nos­taa Google-mai­non­nan tuloksia.

Asiakkaat tarvitsevat harkinta aikaa

Kukaan ei osta pie­nin­tä­kään han­kin­taa jota ei ole miet­ti­nyt tai tör­män­nyt sii­hen aikai­sem­min. Asiak­kaan tul­les­sa verk­ko­si­vus­tol­le­si ja hei­dän läh­ties­sä osta­mat­ta pää­set hyö­dyn­tä­mään uudel­leen­mark­ki­noin­tia. Näin pää­set mark­ki­noi­maan asiak­kail­le uudel­leen hei­dän jo näke­mään­sä tuo­tet­ta tai pal­ve­lua, ja he näke­vät mai­nok­se­si yhä uudel­leen. He miel­tä­vät sinut jo tutuk­si - ja siten anta­vat sinul­le toden­nä­köi­sem­min uuden mah­dol­li­suu­den kuin täy­sin tuntemattomalle.

Aluk­si tuot­tei­ta­si täy­tyy näkyä noin 5 eri pal­ve­lun sivul­ta uudel­leen­mark­ki­noin­nin koh­teel­le, jon­ka jäl­keen yri­tyk­se­si jää pik­ku­hil­jaa hänel­le mie­leen. Olet var­maan kuul­lut, että kes­tää 5–8 kos­ke­tus­pis­tet­tä, ennen kuin käyt­tä­jä muut­tuu lii­dik­si. Jos asiak­kaa­si ovat siis olleet vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa mai­nok­se­si ja yri­tyk­se­si kans­sa tois­tu­vas­ti, nos­taa tämä toden­nä­köi­syyt­tä osto­pää­tök­sen teke­mi­seen. Kaik­ki uudel­leen­koh­dis­ta­mis- tai uudel­leen­mark­ki­noin­ti toi­min­ta­si luo­vat usei­ta yhteys­pis­tei­tä, jot­ka paran­ta­vat brän­di tie­toi­suut­ta­si ja asia­kas luot­ta­mus­ta yri­tyk­see­si. Tämä on yksi par­hais­ta tavois­ta kehit­tää Google-mainontaasi.

B2B-asiakkaat tietoiseksi yrityksestäsi

Mai­nos­taes­sa­si Googles­sa ja koh­de­ryh­mä­si olles­sa B2B-asiak­kaat, eivät osto­pää­tök­set tapah­du aivan päi­väs­sä. B2B -han­kin­nat vaa­ti­vat ylei­ses­ti ottaen useam­man ihmi­sen pää­tök­sen ja näi­tä osto­pää­tök­siä mie­ti­tään pidem­pään. Näis­sä tapauk­sis­sa on hyvin tär­ke­ää, että han­kin­nois­ta vas­tuus­sa ole­vat hen­ki­löt ovat näh­neet tuot­tei­ta­si moneen ker­taan ja ovat tul­leen nii­den kans­sa tutuk­si. Teh­des­sä­si uudel­leen­mark­ki­noin­tia pys­tyt näyt­tä­mään juu­ri oikeil­le hen­ki­löil­le hei­dän tar­vit­se­maan­sa tuot­tei­ta, ja näin saat yri­tyk­se­si osak­si han­kin­ta­pro­ses­sia. Osto­pää­tök­siä ei yleen­sä tee lopul­li­nen päät­tä­jä. Se on usein pää­tök­sen­te­ki­jän työn­te­ki­jä, joka soit­taa tun­tien tut­ki­muk­sen, esit­te­lyn ja par­hai­den valin­to­jen­sa jälkeen.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Uudelleenmarkkinoinnilla eroon hukkakontakteista 

Huk­ka­kon­tak­te­ja uudel­leen­mark­ki­noin­nin kaut­ta tulee vähän. On kus­tan­nus­te­hok­kaam­paa hou­ku­tel­la jo ker­ran pal­ve­luun tutus­tu­nut kävi­jä tilaa­maan, ver­rat­tu­na täy­sin uuteen vie­rai­li­jaan. Koh­den­ne­tut vies­tit raken­ne­taan vie­rai­li­jan oman käyt­täy­ty­mi­sen mukaan. Uudel­leen­mark­ki­noin­ti onkin hyvä väy­lä puhu­tel­la pros­pek­te­ja tar­kas­ti koh­den­ne­tuil­la vies­teil­lä sen mukaan, mitä hen­ki­lö on teh­nyt verk­ko­pal­ve­lus­sa­si. Näin voit olla var­ma, että mai­non­ta­si menee asiak­kail­le, jot­ka ovat oikeas­ti kiin­nos­tu­neet yri­tyk­ses­tä­si ja tuot­teis­ta­si. Et tuh­laa omaa aikaa­si ja etkä hei­tä rahaa hukkaan. 

Lisämyyntiä, lisämyyntiä ja lisämyyntiä

Google-mai­non­ta ja uudel­leen­mark­ki­noin­ti ovat yhdes­sä todel­la hyvä lisä­myyn­nin kana­va. Yri­tyk­se­si pys­tyy lähes­ty­mään asia­kas­ta joka on jo osta­nut yri­tyk­sel­tä­si ja lähet­tää vies­tiä, että olet jo ker­ran osta­nut meil­tä tule ja osta lisää. Ker­ran kun olet saa­nut jalan oven väliin kan­nat­taa tätä hyö­dyn­tää. Näin saat asiak­kai­ta­si palaa­maan hyvin verk­ko­si­vuil­le­si ja pys­tyt luo­maan heis­tä pidem­mäl­lä ajal­la uskol­li­sia asiakkaita.

Bränditunnettavuus kuntoon

Uudel­leen­mark­ki­noin­nin avul­la saat lisät­tyä brän­din tun­net­ta­vuut­ta. Pys­tyt uudel­leen­mark­ki­noin­nil­la tavoit­ta­maan asiak­kai­ta, jot­ka ovat jo tutus­tu­neet yri­tyk­see­si. Pys­tyt näyt­tä­mään mai­nos­ta­si mon­ta ker­taa jo kiin­nos­tu­neil­le asiak­kail­le ja näin pitää tun­net­tuut­ta yllä. Brän­di tun­net­ta­vuus taas aut­taa sinua saa­vut­ta­maan laa­jan vali­koi­man lii­ke­toi­min­ta tavoit­tei­ta­si. Tämä aut­taa esi­mer­kik­si myy­mään ver­kos­sa, lisää­mään verk­ko­si­vu­jen lii­ken­net­tä, luo­maan suh­tei­ta ja kas­vat­ta­maan lii­de­jä puo­les­ta­si. Nämä ovat jo iso­ja syi­tä mik­si uudel­leen­mark­ki­noin­ti kan­nat­taa ottaa Google-mai­non­ta­si tueksi.

Älä jätä uudelleenmarkkinointia huomioimatta

Uudel­leen­mark­ki­noin­ti on ​​erit­täin tär­keä osa mark­ki­noin­tia. Täl­lä pää­set tehos­ta­maan muu­ta mark­ki­noin­tia ja tuke­maan mui­ta mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­tä. Tämän aloit­ta­mi­nen on myös help­poa ja tätä voi kehit­tää koko ajan tar­kem­mak­si ja eri seg­men­tit huo­mioi­vak­si. Tuo­tat täl­lä myös luo­tet­ta­vaa mediaym­pä­ris­töä. Mai­non­nan näky­mi­nen luo­tet­ta­vis­sa ja Suo­men tun­ne­tuim­mis­sa verk­ko­me­diois­sa herät­tää luot­ta­mus­ta ja luo posi­tii­vis­ta mie­li­ku­vaa yri­tyk­ses­tä­si. Älä jää kil­pai­li­joi­de­si jal­koi­hin! Myös kil­pai­li­ja­si teke­vät uudel­leen­mark­ki­noin­tia. Aloi­ta siis uudel­leen­mark­ki­noin­ti ja jos tämä tun­tuu haas­teel­li­sel­ta, niin ota mei­hin ja kat­so­taan tämä yhdes­sä läpi. 

Ota yhteyt­tä!
Miksi uudelleenmarkkinointi nostaa Google-mainonnan tuloksia?
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy