Miksi uudelleenmarkkinointi nostaa Google-mainonnan tuloksia? 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen mak­sul­li­set kei­not \ Google mai­non­ta \ Mik­si uudel­leen­mark­ki­noin­ti nos­taa Google-mai­non­nan tuloksia?

Google -ver­kos­to kat­taa yli 2 mil­joo­naa sivus­toa ja tavoit­taa 90 % inter­ne­tin käyt­tä­jis­tä - sik­si sii­hen kan­nat­taa kun­nol­la panos­taa. Noin 92% verk­ko­si­vus­tol­la­si vie­rai­le­vis­ta ei ole vie­lä val­mis osta­maan tuo­tet­ta­si tai pal­ve­lua­si. He saat­ta­vat olla kiin­nos­tu­nei­ta, mut­ta he eivät ole val­mii­ta osta­maan. Täs­sä koh­taa peliin tulee mukaan uudel­leen­mark­ki­noin­ti eli remar­ke­ting. Uudel­leen­mark­ki­noin­nil­la ei ole enää uusi kek­sin­tö, mut­ta sen suo­sio jat­kaa kas­vu­aan. Oikein toteu­tet­tu­na se aut­taa tehok­kaas­ti myyn­nin kas­vat­ta­mi­ses­sa ja kil­pai­li­jois­ta erot­tu­mi­ses­sa, ollen samal­la ver­rat­tain mata­la­kus­tan­tei­nen mark­ki­noin­nin muo­to. Uudel­leen­mark­ki­noin­nil­la saat paran­net­tua Google-mai­non­taa­si ja saat teh­tyä sii­tä mah­dol­li­sim­man teho­kas­ta. Uudel­leen­mark­ki­noin­tiin tar­koi­tet­tu mai­nos roh­kai­see asiak­kai­ta ja antaa tämän vii­mei­sen työn­nön osto­pää­tök­sen tekoon. Täs­sä blo­gis­sa avaam­me nyt kun­nol­la mik­si uudel­leen­mark­ki­noin­ti nos­taa Google-mai­non­nan tuloksia.

Asiakkaat tarvitsevat harkinta aikaa

Kukaan ei osta pie­nin­tä­kään han­kin­taa jota ei ole miet­ti­nyt tai tör­män­nyt sii­hen aikai­sem­min. Asiak­kaan tul­les­sa verk­ko­si­vus­tol­le­si ja hei­dän läh­ties­sä osta­mat­ta pää­set hyö­dyn­tä­mään uudel­leen­mark­ki­noin­tia. Näin pää­set mark­ki­noi­maan asiak­kail­le uudel­leen hei­dän jo näke­mään­sä tuo­tet­ta tai pal­ve­lua, ja he näke­vät mai­nok­se­si yhä uudel­leen. He miel­tä­vät sinut jo tutuk­si - ja siten anta­vat sinul­le toden­nä­köi­sem­min uuden mah­dol­li­suu­den kuin täy­sin tuntemattomalle.

Aluk­si tuot­tei­ta­si täy­tyy näkyä noin 5 eri pal­ve­lun sivul­ta uudel­leen­mark­ki­noin­nin koh­teel­le, jon­ka jäl­keen yri­tyk­se­si jää pik­ku­hil­jaa hänel­le mie­leen. Olet var­maan kuul­lut, että kes­tää 5–8 kos­ke­tus­pis­tet­tä, ennen kuin käyt­tä­jä muut­tuu lii­dik­si. Jos asiak­kaa­si ovat siis olleet vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa mai­nok­se­si ja yri­tyk­se­si kans­sa tois­tu­vas­ti, nos­taa tämä toden­nä­köi­syyt­tä osto­pää­tök­sen teke­mi­seen. Kaik­ki uudel­leen­koh­dis­ta­mis- tai uudel­leen­mark­ki­noin­ti toi­min­ta­si luo­vat usei­ta yhteys­pis­tei­tä, jot­ka paran­ta­vat brän­di tie­toi­suut­ta­si ja asia­kas luot­ta­mus­ta yri­tyk­see­si. Tämä on yksi par­hais­ta tavois­ta kehit­tää Google-mainontaasi.

B2B-asiakkaat tietoiseksi yrityksestäsi

Mai­nos­taes­sa­si Googles­sa ja koh­de­ryh­mä­si olles­sa B2B-asiak­kaat, eivät osto­pää­tök­set tapah­du aivan päi­väs­sä. B2B -han­kin­nat vaa­ti­vat ylei­ses­ti ottaen useam­man ihmi­sen pää­tök­sen ja näi­tä osto­pää­tök­siä mie­ti­tään pidem­pään. Näis­sä tapauk­sis­sa on hyvin tär­ke­ää, että han­kin­nois­ta vas­tuus­sa ole­vat hen­ki­löt ovat näh­neet tuot­tei­ta­si moneen ker­taan ja ovat tul­leen nii­den kans­sa tutuk­si. Teh­des­sä­si uudel­leen­mark­ki­noin­tia pys­tyt näyt­tä­mään juu­ri oikeil­le hen­ki­löil­le hei­dän tar­vit­se­maan­sa tuot­tei­ta, ja näin saat yri­tyk­se­si osak­si han­kin­ta­pro­ses­sia. Osto­pää­tök­siä ei yleen­sä tee lopul­li­nen päät­tä­jä. Se on usein pää­tök­sen­te­ki­jän työn­te­ki­jä, joka soit­taa tun­tien tut­ki­muk­sen, esit­te­lyn ja par­hai­den valin­to­jen­sa jälkeen.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Uudelleenmarkkinoinnilla eroon hukkakontakteista 

Huk­ka­kon­tak­te­ja uudel­leen­mark­ki­noin­nin kaut­ta tulee vähän. On kus­tan­nus­te­hok­kaam­paa hou­ku­tel­la jo ker­ran pal­ve­luun tutus­tu­nut kävi­jä tilaa­maan, ver­rat­tu­na täy­sin uuteen vie­rai­li­jaan. Koh­den­ne­tut vies­tit raken­ne­taan vie­rai­li­jan oman käyt­täy­ty­mi­sen mukaan. Uudel­leen­mark­ki­noin­ti onkin hyvä väy­lä puhu­tel­la pros­pek­te­ja tar­kas­ti koh­den­ne­tuil­la vies­teil­lä sen mukaan, mitä hen­ki­lö on teh­nyt verk­ko­pal­ve­lus­sa­si. Näin voit olla var­ma, että mai­non­ta­si menee asiak­kail­le, jot­ka ovat oikeas­ti kiin­nos­tu­neet yri­tyk­ses­tä­si ja tuot­teis­ta­si. Et tuh­laa omaa aikaa­si ja etkä hei­tä rahaa hukkaan. 

Lisämyyntiä, lisämyyntiä ja lisämyyntiä

Google-mai­non­ta ja uudel­leen­mark­ki­noin­ti ovat yhdes­sä todel­la hyvä lisä­myyn­nin kana­va. Yri­tyk­se­si pys­tyy lähes­ty­mään asia­kas­ta joka on jo osta­nut yri­tyk­sel­tä­si ja lähet­tää vies­tiä, että olet jo ker­ran osta­nut meil­tä tule ja osta lisää. Ker­ran kun olet saa­nut jalan oven väliin kan­nat­taa tätä hyö­dyn­tää. Näin saat asiak­kai­ta­si palaa­maan hyvin verk­ko­si­vuil­le­si ja pys­tyt luo­maan heis­tä pidem­mäl­lä ajal­la uskol­li­sia asiakkaita.

Bränditunnettavuus kuntoon

Uudel­leen­mark­ki­noin­nin avul­la saat lisät­tyä brän­din tun­net­ta­vuut­ta. Brän­di tun­net­ta­vuus taas aut­taa sinua saa­vut­ta­maan laa­jan vali­koi­man lii­ke­toi­min­ta tavoit­tei­ta­si. Tämä aut­taa esi­mer­kik­si myy­mään ver­kos­sa, lisää­mään verk­ko­si­vu­jen lii­ken­net­tä, luo­maan suh­tei­ta ja kas­vat­ta­maan lii­de­jä puo­les­ta­si. Nämä ovat jo iso­ja syi­tä mik­si uudel­leen­mark­ki­noin­ti kan­nat­taa ottaa Google-mai­non­ta­si tueksi.

Älä jätä uudelleenmarkkinointia huomioimatta

Uudel­leen­mark­ki­noin­ti on ​​erit­täin tär­keä osa mark­ki­noin­tia. Täl­lä pää­set tehos­ta­maan muu­ta mark­ki­noin­tia ja tuke­maan mui­ta mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­tä. Tämän aloit­ta­mi­nen on myös help­poa ja tätä voi kehit­tää koko ajan tar­kem­mak­si ja eri seg­men­tit huo­mioi­vak­si. Tuo­tat täl­lä myös luo­tet­ta­vaa mediaym­pä­ris­töä. Mai­non­nan näky­mi­nen luo­tet­ta­vis­sa ja Suo­men tun­ne­tuim­mis­sa verk­ko­me­diois­sa herät­tää luot­ta­mus­ta ja luo posi­tii­vis­ta mie­li­ku­vaa yri­tyk­ses­tä­si. Älä jää kil­pai­li­joi­de­si jal­koi­hin! Myös kil­pai­li­ja­si teke­vät uudel­leen­mark­ki­noin­tia. Aloi­ta siis uudel­leen­mark­ki­noin­ti ja jos tämä tun­tuu haas­teel­li­sel­ta, niin ota mei­hin ja kat­so­taan tämä yhdes­sä läpi. 

Ota yhteyt­tä!
Miksi uudelleenmarkkinointi nostaa Google-mainonnan tuloksia?
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Digimarkkinointi yhteistyön aloitus

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy