Uudelleenmarkkinointi Googlessa 

Google uudel­leen­mark­ki­noin­ti on teho­kas­ta verk­ko­mai­non­taa. Uudel­leen­mark­ki­noin­ti Googles­sa tar­koit­taa sitä, että Google näyt­tää koh­dis­tet­tu­ja mai­nok­sia käyt­tä­jil­le, jot­ka ovat jo käy­neet sivus­tol­la­si ja näin he voi­vat löy­tää sivuil­le uudel­leen. Aiem­mat kävi­jät siis näke­vät mai­nok­set, kun he esi­mer­kik­si selaa­vat verk­koa tai kat­so­vat You­Tu­be-videoi­ta, ja näin innos­tu­vat palaa­maan uudes­taan sivus­tol­le. Uudel­leen­mark­ki­noin­nin avul­la pys­tyt muis­tut­ta­maan poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta yri­tyk­se­si ole­mas­sao­los­ta hei­dän pois­tut­tua sivuiltasi.

Uudelleenmarkkinoinnin käyttötarkoitukset

Yksi uudel­leen­mark­ki­noin­nin käyt­tö­tar­koi­tuk­sis­ta on tun­net­tuu­den kas­vat­ta­mi­nen. Uudel­leen­mark­ki­noi­mal­la pys­tyt saa­maan laa­jan koh­dey­lei­sön ja pys­tyt nos­ta­maan yri­tyk­se­si uusien asiak­kai­den tie­toi­suu­teen. Pys­tyt nos­ta­maan kaup­pa tapah­tu­mien mää­rää omil­la sivuil­la­si. Uudel­leen­mark­ki­noin­nil­la lisäät myös mah­dol­li­suu­ksia uusien asiak­kai­den innos­tu­mi­ses­ta yri­tyk­ses­tä­si ja voit laa­tia suu­rem­pia koh­de­ryh­miä. Uudel­leen­mark­ki­noin­nis­sa kan­nat­taa aina aset­taa sel­keät tavoit­teet, eli mik­si teet uudel­leen­mark­ki­noin­tia ja mitä täl­lä koi­tat saavuttaa.

Miksi uudelleenmarkkinointi Googlessa kannattaa?

Uudel­leen­mark­ki­noin­nis­sa pys­tyt hyvin ajoit­ta­maan koh­dis­ta­mi­sen. Voit näyt­tää mai­nok­sia­si yri­tyk­se­si kans­sa aiem­min teke­mi­sis­sä olleil­le käyt­tä­jil­le juu­ri sil­loin, kun he teke­vät haku­ja muu­al­la. Vaik­ka he selaa­vat mui­ta sivus­to­ja, kas­va­tat yri­tyk­se­si näky­vyyt­tä, lisäät tun­net­ta­vuut­ta koh­dey­lei­sö­si kes­kuu­des­sa, luot luot­ta­mus­ta ja nos­tat toden­nä­köi­syyt­tä, että he tule­vat asiak­kaik­si. Luo­mal­la uudel­leen­mark­ki­noin­ti luet­te­loi­ta voit koh­dis­taa mai­non­nan myös tie­tyil­le käyt­tä­jä­ryh­mil­le. Uudel­leen­mark­ki­noi­des­sa­si Googlel­la sinul­la on laa­ja tavoit­ta­vuus. Pys­tyt tavoit­ta­maan valit­se­ma­si ryh­män verk­ko­si­vus­ton ja mobii­li­so­vel­luk­sen kaut­ta kai­kil­la laitteilla. 

Googlel­la on teho­kas hin­noit­te­lu uudel­leen­mark­ki­noin­ti kam­pan­jois­sa. Sie­lä on myös help­po luo­da mai­nok­sia kos­ka voit myös hyö­dyn­tää Googlen tar­joa­maa mak­su­ton­ta mai­nos­gal­le­ri­aa. Pys­tyt myös teke­mään eri­lai­sia kam­pan­ja­ti­las­to­ja. Saat eri­lai­sia raport­te­ja jois­ta näet, miten tehok­kai­ta kam­pan­ja­si ovat, mis­sä mai­nok­se­si näky­vät ja pal­jon­ko ne maksavat.

Uudel­leen­mark­ki­noin­ti Googles­sa on teho­kas­ta. Mai­nok­sil­la on pal­jon kor­keam­mat nap­sau­tus suh­teet ja tulos­pro­sen­tit kuin tyy­pil­li­sil­lä näyt­tö­mai­nok­sil­la. Näet vie­lä parem­mat tulos­pro­sen­tit, kun aloi­tat uudel­leen­mark­ki­noin­ti­kam­pan­joi­den yhdis­tä­mi­sen mui­hin koh­dis­tus mene­tel­miin, kuten koh­de­ryh­mään perus­tu­vaan koh­dis­ta­mi­seen ja yksi­löi­den koh­dis­ta­mi­seen dynaa­mi­ses­ti tuot­tei­siin, joi­ta he ovat kat­so­neet sivustollasi. 

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Tiedä kenelle kohdistat

Ensim­mäi­nen askel uudel­leen­mark­ki­noin­tiin on tie­to­jen ana­ly­soin­ti ja stra­te­gian kehit­tä­mi­nen. Sinun on pää­tet­tä­vä, kel­le sivus­ton kävi­jöis­tä haluat koh­dis­taa mai­nok­se­si. On pal­jon eri­lai­sia ryh­miä joil­le voit koh­dis­taa mai­non­taa sivuil­ta­si saa­dun datan perus­teel­la. Täs­sä esi­merk­ke­jä niistä:

 • Koh­dis­tus yri­tyk­sen sivuil­la käyneille 
 • Koh­dis­tus sii­hen, mil­lä sivuil­la ei olla käyty
 • Aika, joka on käy­tet­ty sivustolla
 • Vie­rail­tu­jen sivu­jen määrä
 • Väes­tö­tie­teel­li­nen kohdistaminen
 • Maan­tie­teel­li­nen kohdistaminen

Miten tavoitat kohdeyleisösi

Taval­li­nen ja dynaa­mi­nen uudel­leen­mark­ki­noin­ti ovat ylei­sim­mät kei­not koh­dey­lei­sö­si tavoit­ta­mi­seen. Taval­li­sel­la uudel­leen­mark­ki­noin­nil­la näy­te­tään mai­nok­sia sivus­tol­la­si käy­neil­le hen­ki­löil­le, kun he selaa­vat eri sivus­to­ja tai käyt­tä­vät ver­kos­ton sovel­luk­sia. Dynaa­mi­sel­la uudel­leen­mark­ki­noin­nil­la pyri­tään paran­ta­maan tulok­sia ja tämän tar­koi­tus on vie­dä mai­non­ta uudel­le tasol­le. Dynaa­mi­suus tar­koit­taa sitä, että käyt­tä­jil­le näy­te­tään mai­nok­sia tuot­teis­ta tai pal­ve­luis­ta, joi­ta he ovat kat­sel­leet sivustollasi. 

Voit käyt­tää myös hyö­dyk­si videoi­hin perus­ta­vaa uudel­leen­mark­ki­noin­tia, eli voit näyt­tää mai­nok­sia ihmi­sil­le, jot­ka ovat olleet vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa videoi­de­si tai You­Tu­be-kana­va­si kans­sa. Pys­tyt myös käyt­tä­mään haku­mai­nos­ten uudel­leen­mark­ki­noin­ti luet­te­loa. Voit siis näyt­tää mai­nok­sia aikai­sem­mil­le vie­rai­li­joil­le, kun he jat­ka­vat tar­vit­se­mien­sa tie­to­jen etsi­mis­tä Googles­sa, verk­ko­si­vus­tol­ta­si pois­tu­mi­sen jäl­keen. Yri­tys voi jopa luo­da lis­tan asiak­kai­den anta­mis­ta yhteys­tie­dois­ta, jol­loin koh­den­net­tu­ja mai­nok­sia voi­daan näyt­tää hei­dän vie­rail­les­sa eri­lai­sil­la Googlen verkkosivuilla.

Uudelleenmarkkinoinnin kustannukset

Uudel­len­mark­ki­noin­ti­kam­pan­joi­den bud­je­tit täy­tyy miet­tiä kam­pan­join­nis­ta tavoit­tei­den mukaan. Kam­pan­joi­den koot voi­vat hyvin vaih­del­la pie­nem­mis­tä yhden aiheen mai­nos­kam­pan­jois­ta isom­piin koko­nai­suuk­siin. Kus­tan­nuk­sien täy­tyy sopia kam­pan­jan tulok­siin eli niis­sä täy­tyy olla tasa­pai­nos­sa, että kam­pan­ja on onnistunut. 

Uudelleenmarkkinoinnissa tarkkuus kannattaa

Uudel­leen­mark­ki­noin­ti Googles­sa on teho­kas koh­dis­tus­me­ne­tel­mä ja tämä vaa­tii tar­kan suun­nit­te­lun ja koh­den­ta­mi­sen lisäk­si myös hie­man tek­nis­tä osaa­mis­ta. Mää­rit­tä­mäl­lä mai­nos­teks­ti­si ja hin­ta­tar­jouk­se­si tar­kal­le ylei­söl­le, jota etsit, voit tuot­taa val­ta­van tuo­ton yrti­tyk­sel­le­si. Kuu­los­taa­ko suun­nit­te­lu tek­ni­nen puo­li haas­teel­li­sel­ta?  Anna mei­dän aut­taa ja kat­so­taan yhdes­sä, miten pää­set­te alkuun uudelleenmarkkinoinnissa!

Ota yhteyt­tä!
Uudelleenmarkkinointi Googlessa
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy